Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Arduino hodiny s maticovým displejem

50

Arduino Clock with Matrix Display

Now, you do not have to use google translate for translate this page to english. You can just read blue text. Let me know if you find any mistakes.
If you like this clock, you can donate on Patreon, or IBAN: CZ9861000000001019937201 or just write something to discussion part under this article or send some photo of your clock to info@mylms.cz. Thank you.

Tak jsem se pustil opět do nějakého Arduino bastlení. I když nerad vyrábím věci, které lze běžně koupit…sešlo se mi tu pár maticových displejů, RTC modul a nějaký to Arduino. Stačilo přidat kus jeklu, pár řádků programu a mám hodiny s maticovým displejem.

Původní myšlenka byla vyrobit jednoduché hodiny, které mají svítící displej. Žádné píčoviny, které by v noci působily rušivě – stačí blikání dvojtečky jako signalizace chodu. Pro mě není ani potřeba bateriové napájení, nebo desítky různých funkcí. Prostě jenom kostka, která bude zobrazovat čas v tmavé místnosti.

Let me show you my Arduino clock with matrix display. I do not like to make ordinery thing what you can ussualy buy. But I wanted a simple clock which can show only time (hour and minute) without any animation and other disturbing elements. Well I have made this clock with Arduino nano (Chinese clone) and four matrix dot displays.

Hodiny jsou velmi jednoduché. Zobrazovací část je založena na čtyřech maticových displejích 8*8 bodů s řadičem MAX7219. Z Číny jde objednat přímo modul se čtyřmi displeji na jedné desce. Dále obvod obsahuje modul reálného času DS3231, klon Arduino Nano a dvě tlačítka. Celek je napájen 5V adaptérem.

Clock construction is really easy. Display is based on four matrix displays (8 x 8 pixels) with MAX7219 driver. I ordered one module with 4 displays on one board. Next, there are real time clock module with DS3231, Arduino Nano (Chinese clone in my case) and two push butons. I use external 5V power supply.

Konstrukce je vyrobena z jeklu 50×30 mm s vyfrézovaným otvorem pro displej. V něm je kvůli zvýšení kontrastu vloženo červené plexi. Vzadu jsou otvory na pověšení a nahoře dvě dírky s mikrospínači pro ovládání např. párátkem.

Body of clock is made from steel profile 50×30 mm with milled hole for display. I used red acrylic for make better contrast of display. There are some holes – for hanging on the back and two small holes with push buttons on the top.

Jednotlivé komponenty | all components
Základová barva | base paint
Matná černá. Vzadu jsou otvory pro zavěšení, nahoře pro nastavení | Black color. Two holes for hanging, two holes on the top for setting

Kvůli úspoře místa (maximální šířka všeho cca 25 mm) jsem musel displeje připájet na desku přímo. Vypájel jsem tedy dutinkové lišty a displeje do desky zapájel.

There is not enough space in the steel profile (maximum width is only 25 mm). I had to solder all displays directly to pcb for save some space.

Úspora místa je znatelná | A lot of space is saved

Na horní straně jsou na univerzálním tišťáku dva mikrospínače. Oba připojují piny Arduina na GND. V procesoru je nastaven interní pull-up. Nejsou tedy potřeba žádné dodatečné součástky.

There are two push buttons on the top of board. Both connect inputs from Arduino with GND. Internal pull-up resistors are set in processor. No additionals resistors are necessary.

Na zadní straně je vše propojeno. 5 V je přivedeno na všechny komponenty. Protože už používám stabilizovaný 5V zdroj, není přívod přiveden na pin VIN Arduina, ale přes diodu 1N4148 přímo na pin 5V. Kdyby bylo napájení přivedeno na vstup VIN byl by stabilizátor na desce zatěžován velkým procházejícím proudem pro LED displej.

All modules are connected with 5 V bus. Because I use external 5V power supply, I do not have to use VIN pin, but directly (via the 1N4148 diode) to 5V pin. If I used VIN input, the integrated stabilizer would be overloaded with the display current!

Schéma zapojení | schematics

Zapojení pinů Arduina:

 • D2 – button 1 (connect GND, set internal_pullup)
 • D3 – button 2 (connect GND, set internal_pullup)
 • D10 – input 1 (connect GND, set internal_pullup)
 • D11 – input 2 (connect GND, set internal_pullup)
 • D4 – matrix display, pin DIN
 • D5 – matrix display, pin CLK
 • D6 – matrix display, pin CS
 • D7 – VS838 IR receiver
 • A4 – RTC modul, pin SDA
 • A5 – RTC modul, pin SCL
 • GND – společné pro všechny moduly | common for all modules
 • 5V – společné přes všechny moduly, přívod přes 1N4148 (na fotce není) | common for all modules

Program si můžete stáhnout zde, na mém GitHubu: https://github.com/…Matrix-Clock 

You can download program from my GitHub: https://github.com/mylms/Arduino-Matrix-Clock

Program hodin je poměrně jednoduchý. Používám knihovnu LedControl na ovládání maticových displejů a knihovnu Wire pro komunikaci přes I2C. Pro komunikaci s RTC se nepoužívá žádná dodatečná knihovna. Na začátku programu jsou nadefinované jednotlivé znaky. Čtení aktuálního času volám cca jednou za 500 ms. Zároveň v tomto čase blikám s dvojtečkou – dvojtečka se tedy rozsvítí cca jednou za sekundu (pokud je zapnuté blikání).

Sketch is really simple. It use LedControl library for matrix display. Library Wire is used for I2C communication. For communication with real time clock module is not used any other library. At the beginning of the sketch all symbols are defined. Read actual time from RTC is twice a second. Colon blinking (only if blinking is active) in the same interval.

Hodiny je možné nastavit pomocí dvou tlačítek na vrchní straně. Stisknutím obou tlačítek zároveň se hodiny přepnou do režimu nastavení. Levým tlačítkem (BTN1) se přepíná parametr, který se mění, pravým tlačítkem (BTN2) se parametr zvyšuje. Po nastavení všech údajů se hodiny tlačítkem přepnou do režimu zobrazení aktuálního času.

It is possible to set clock with two buttons. When both buttons are pressed, clock goes to setting mode. Left button (BTN 1) can change the parameter, right button (BTN 2) change value of parameter. After set all parameters is clock bring back to show actual time.

Ve verzi 1.0 a 1.1 je možné měnit pouze čas – hodiny a minuty. Dále pak intenzitu svitu displeje a font. Možné je nastavit čas pomocí sériového portu.

In version 1.0 and 1.1 clock can show only time – hours and minute. It is possible to change brightness and font. All parameters can be change via serial port.

Od verze 1.2 lze v menu měnit hodiny (H), minuty (M), rok (y), měsíc (m), den (d), formát 12/24 hodin (/), zobrazení data (D), font (f), styl dvojtečky (:), intenzitu osvětlení (b), otočení fontu ( R ), otočení displeje ( r ). Po nastavení všech parametrů se zobrazí na displeji nápis „Strt“, po stisknutí tlačítka BTN1 se sekundy nastaví na 0 a hodiny se rozběhnou. Stejně tedy jako  v předchozí verzi.
Dále lze hodiny nastavit snadněji pomocí sériového portu (oproti předchozím verzím se liší styl zápisu). Rychlost sériové linky je 9600 baud. Je nutné odeslat přes sériovou linku vždy 3 znaky. První slouží jako příkaz, další dva jako číslo ve standardním desítkovém formátu (00 – 99). U čísla je vždy nutné zapsat dvě číslice. Příkazy se shodují se znaky v menu. Odesláním znaku otazníku „?“ do hodin se vypíše aktuální čas a nastavení.

From version 1.2 i’ts possible to change hour (H), minute (M), year (y), month (m), day (d), 12/24 clock format (/), show date (D), font (f), colon style (:), brightness (b), font rotate ( R ), display rotate ( r ). After set all parameters is „Strt“ shown. After press BTN1 are second set to 0 and clock goes to start. It is same like in older version.
Clock can set via serial port. Speed is 9600 baud. Three characters must be send. First is command, second and third are number in decimal notation (00 – 99). Commands are the same like in menu. After send „?“ clock send help back to serial monitor.

Od verze 1.3 lze navíc otočit font vzhůru nohama a zobrazit aktuální teplotu, která je načítána z RTC modulu. Teplota je tedy přibližná a ovlivněna teplotou samotného modulu.

From version 1.3 it’s possible to turn font upside down and show temperature. Temperature is readed from real time clock module. Temperature is only approximate and depend on temperature of RTC module.

Od verze 1.4 je možné otočit text tak, aby byl čitelný vertikálně (parametr v00/v01). Lze tedy hodiny použít na výšku. Dále je možné připojením vstupu D10 a/nebo D11 na GND zobrazit jeden ze třech textů. Ty je nutné upravit přímo v kódu.

From version 1.4 it’s possible to turn display vertically (parameter v00/v01). Now you can turn clock like „portrait“. Next, if you connect input D10 and/or D11 to GND you can show one of three messages.. Messages must be changed directly in the code.

Od verze 1.5 je možné invertovat zobrazení displeje a používat IR dálkové ovládání. Do programu je nutné zadat kódy jednotlivých tlačítek dálkového ovladače. Kódy jsou definovány od řádku 140. Jsou použity tři tlačítka – jedno simulující tlačítko 1, druhé simulující tlačítko 2 a třetí simulující stisk obou tlačítek.

From version 1.5 it’s possible to invert display and now, you can use IR remote control. It’s nessesary to add three codes to sketch – see row 140. Buttons of the remote control just simulate hardware button btn1 and btn2. Button3 simulate press both buttons at the same time (menu).

Nastavení pomocí sériové linky:

 • ? – výpis hodnot z hodin
  ? – read all data from clock
 • H – hodiny (např. H15 = nastaví 15 hodiny); 00 – 23
  H – hour (e.g. H15 = set 15 hours. 24h mode is used); 00-23
 • M – minuty (např. M22 = nastaví 22 minut); 00 – 59
  M – minute (e.g. M22 = set 22 minute); 00 – 59
 • S – sekundy (např. M10 = nastaví 10 sekund. Pouze po sériové lince); 00 – 59
  S – second (e.g. M10 = set 10 second. Only via serial communication); 00 – 59
 • y – rok (např. y19 = nastaví 2019); 00 – 99
  y – year (e.g. y19 = set 2019); 00 – 99
 • m – měsíc (např. m03 = nastaví březen); 01 – 12
  m – month (e.g. m03 = set March); 01 – 12
 • d – den (např. d31 = nastaví 31. den); 01 – 31
  d – day (e.g. d31 = set 31st day); 01 – 31
 • D – kolikátou sekundu se zobrazí datum (např. D40 = datum se zobrazí od 40. sekundy); 00 – 60
  D – which second is date shown (e.g. D40 = date is shown from 40th second); 00 – 60
 • t – kolikátou sekundu se zobrazí teplota (např. D00 = teplota se nebude vůbec zobrazovat); 00 – 60
  t – which second is temperature shown (e.g. D00 = temperature is not shown); 00 – 60
 • / – nastaví režim 12/24 hodin (/00 = 12h režim, /01 = 24 h režim); 00 – 01
  / – set 12/24 clock mode (/00 = 12h mode, /01 = 24h mode); 00 – 01
 • f – font (f01 = nastaví 1. font); 01 – 05
  f – font (f01 = set 1st font); 01 – 05
 • : – styl zobrazení dvojtečky (:00 = zhaslá, :01 = stále svítí, :02 = bliká); 00 – 02
  : – colon style (:00 = not shown, :01 = always lit, :02 = blinking); 00 – 02
 • b – intenzita osvětlení (b00 = nastaví nejmenší intenzitu osvětlení); 00 – 15
  b – brightness intensity (b00 = set lowest intensity of brightness); 00 – 15
 • R – otočení fontu (R00 = vypne otočení fontu); 00 – 01
  R – font rotate (R00 = turn off font rotating); 00 – 01
 • r – otočení displeje (r00 = vypne otočení displeje); 00 – 01
  r – display rotating (r00 = turn off display rotating); 00 – 01
 • U – otočení fontu „vzhůru nohama“  (U00 = vypne otočení); 00 – 01
  U – turn font upside down (U00 = turn off upside down mode); 00 – 01
 • v – hodiny vertikálně (v00 – hodiny horizontálně, v01 – hodiny vertikálně); 00 – 01
  v – vertical mode (v00 – horizontal mode, v01 – vertical mode); 00 – 01
 • i – invertovat displej (i00 – standardní zobrazení, i01 – invertované zobrazení); 00 – 01
  i – invert display (i00 – standard, i01 – invert display); 00 – 01

Různé fonty čísel | some different fonts
Možné zobrazení na výšku | vertical view

Protože je USB konektor jednoduše přístupný z levé strany hodin, lze jakoukoliv funkcionalitu (měření teploty, automatický přechod z letního času na zimní, apod.) dodělat.

Because USB port is accessible from left side, it’s easy to add some new function.

V komentářích můžete vidět, že jsou jednou za čas diskutovány různé úpravy kódu. Úpravy, které dávají smysl jednou za čas zahrnu přímo do originálního kódu. Samozřejmě, že by šlo udělat víc úprav, ale chci zachovat jednoduchost a univerzálnost konceptu.

Upgrade by Patrizio (this function is avaliable in v 1.4)

V této verzi byla přidána možnost zobrazit uživatelný text (grafiku) v závislosti na dvou digitálních vstupech. Funkci jsem přidal přímo do verze 1.4.

In this version is avaliable show some user texts (depends on digital inputs). This function is included in version 1.4.

Upgrade by Johnny

Úprava programu pro zobrazení času na displeji 32×16 bodů. Úpravu provedl přímo Johnny podle diskuze pod článkem zde a zde. Upravený firmware si můžete stáhnout přímo zde.

This upgrade allows use bigger display for show time. You have to use 8 LED matrix display with all resolution 32*16 pixels. You can download upgraded firmware right here – author of this version is Johnny, it’s based on Arduino Matrix Clock v 1.4. Discussion about this upgrade you can read here and here.

 1. indra indra

  thank you for your matrix clock project.I have done the assembly according to your schmetic. Thn loaded the sktech into arduino. on matrix its is showing 45: c5 only.I am trying to set the clock, but after setting hour and minute through the buttons than brightness, strt is coming out on display. and if i push the button again then 45:c5 is displaying on matrix led. nothing else, please help

 2. Peťan: First send this sketch to your Arduino – maybe your RTC has different I2C address. I use 0x68.
  If you have good address, you should test only RTC clock with Arduino board. Use simple Arduino sketch for read time from RTC and send to serial port. I recomend this sketch. It’s simmilar to my sketch…but it send data directly to serial port. Or, there are lots of examples on the internet. You can try that. Is it working? Is time right?
  If not, maybe your RTC module is dead (did you try to change battery?) – at last, try to change RTC module.
  • T AMARASINGHE T AMARASINGHE

   thanks, i made 5nos clocks ,working perfectly!

   tusita
   Sri lanka

   Peťan: Good to hear it. Nice job 🙂

 3. Indra Indra

  Thank You Very Much. Lots of Thank. Your guidance have helped me out to make this clock. Its working now. Keep it up. Keep posting on your blog/ web site.
  Indra from India.

 4. Peťan: I’m glad to hear your positive result. Where was the problem? Greatings to India 🙂
 5. Indra Indra

  My RTC was faulty. I have installed new one and after finding out right 12 c address as you have instructed everything is now going smooth. Thank You again. Greetings to your country also.

 6. Peťan: I have had the same problem in the past with the same module. It just always sent the same value. I replaced it and it works. It’s the same problem like here. But I did not solve the problem replacing the battery.
  You can download a new version (v1.1.) of firmware for this clock. It’s support more „fonts“ and you can hide colon betwen hours and minutes.
 7. DAVE B DAVE B

  [3] Indra: Excellent project Petean.

  Please let me know how to change the below:

  F: Font (show nr of font in select font style)

  :: Dot style (0 – hide, 1 – show, 2 – blinking)

  How to download and select these options and change through the Agnes tool?. I’m not able to understand from the video.

  Thanks in advance.

 8. Peťan: You have to download version 1.1. These features are not in firmware v1.0. Agnes tool is not avaliable. It’s my „internal“ application for Arduino attendance system. I just use the same setting system. I know, it could be more user friendly. Probably I will make some app for time setting.
 9. DAVE B DAVE B

  Hi Petean, It’s working fine. Able to change the font style and blinking with new version 1.1.

  Many thanks and Wish you a Happy Newyear 2019.

 10. Peťan: It’s good to hear it 🙂 Hapy New Year for you, too.
 11. KADİR KADİR

  Prejeyi gördüm ve çok beğendim kolaylıkla yaptım sıcaklık fonksiyonu olsa idi daha güzel olacaktı yinede emeği geçen preje sahiplerine çok teşekkür ederiz

 12. Peťan: I’m not sure if I understand you at all. Of course, it is possible to add temperature meter. You could add DS18B20 temperature sensor and some code for alternatig time and temperature. I do not need this function and that’s why I did not add that.
 13. Binod Binod

  My problem is I can’t rotate the display.Sir please help me to do your project.

 14. Peťan: Hi, how exactly do you want to rotate the display? Could you take a photo of your issue?
  If you need rotate only each numbers (not to change their possition) you have to change „byte ByteRevers(byte in) {„ function. Or omit this function.
  If you need change the possition of each numbers (ie. reverse) you have to change „DrawSymbol“ function. You have to change „adr“ value.
  Maybe this picture could help you.
 15. Binod Binod

  Sir i am getting error . Can you help me by sending the full code of your project after rotating it 90 degree.I am totally new sir please help me.

 16. Peťan: Try to change this function. Just delete old one and add this:

  ByteRevers(byte in) {
  byte out;
  out = 0;
  if (in & 0x01) out |= 0x80;
  if (in & 0x02) out |= 0x40;
  if (in & 0x04) out |= 0x20;
  if (in & 0x08) out |= 0x10;
  if (in & 0x10) out |= 0x08;
  if (in & 0x20) out |= 0x04;
  if (in & 0x40) out |= 0x02;
  if (in & 0x80) out |= 0x01;
  return(in);
  }

  Or send me a photo. I don’t know how the font rotated is.

 17. ManWithNoName ManWithNoName

  Hi
  Greetings and thanks for your wonderful Clock concept. Haven’t peek your code yet, but loaded it into AVR (Atmega328P) and built on a Breadboard. Snap attached.
  Cheers

  Peťan: I’m pleasure your clock works 🙂

  • Anonym Anonym

   Thanks for the clock circuit works .perfectly!
   tusita
   from Sri lanka

 18. ManWithNoName ManWithNoName

  This is a request whether its possible for you to add a display option like the below picture. As I’m not a coder, can’t figure out how the plot is done. But, the first three Matrices were used for Hour, Minute and Colon display: and the last for counting Second.

  Thanks in advance.

  Petan: Yes, it is posible, but it could be little difficult to implement it. The function „DrawSymbol“ can draw only one symbol (from font library) into one display. This function requires draw more than one symbol into one LED matrix (some font are too width). And of course make a new font for second. It could be a good function for next version. You can try to make it 🙂

 19. Martin Žák Martin Žák

  Dobrý den, vaše hodiny se mi moc líbí, možná to bude znít hloupě, ale šlo by přidat rotaci o 90° vpravo nebo vlevo?
  Chtěl bych hodiny použít vertikálně. V knihovně LedControl jsem tuto možnost nenašel.
  Děkuji za jakoukoli adpověď

  Martin Žák

  Peťan: Asi by to nemusel být problém. Až budu mít čas zkusím na to mrknout a zakomponovat to tam. Ale než budu mít čas, tak můžete zkusit na řádku 1096 přepsat příkaz lc.setRow(adr, j, ByteRevers(row)); na lc.setColumn(adr, j, ByteRevers(row));. Ale nezkoušel jsem to.

  • Martin Žák Martin Žák

   Díky, ve verzi 1.3 to je řádek 1079, měl jsem to zrcadlově otočené, pomohlo R=01
   A dvojtečka má takové divné zákmity…
   Pokusím se udělat video…

   Peťan: Vycházím z číslování řádku na GitHubu. Na řádku 1079 je začátek funkce, samotné vykreslování probíhá na řádku 1096. Dvojtečka je vykreslována sólo. Tím že to je přetočené, bude potřeba asi upravit i tuto část kódu.

   • Martin Žák Martin Žák

    Video: https://youtu.be/9n4iv5Ukofk

    Peťan: Ty LEDky blikají, protože se vykreslují po řádcích a čísla po sloupcích. Takže se dvojtečka sice vykreslí, ale zase přemaže posledním řádkem. Od řádku 1101 se vykresluje dvojtečka. Nahraď (adr == 2 && dotStyle > 0) za (adr == 2 && i ==7 && dotStyle > 0). A pak pod tím odstraň podmínky, aby se jenom vykreslovalo. Stejně by se to muselo řešit u dvojtečky teploty.

    • Martin Žák Martin Žák

     Udělal jsem úpravy podle rady a nelíbilo se mi kde ty dvojtečky blikají,
     tak jsem je posunul na bok…
     Moc děkuji za pomoc.

     Video: https://www.youtube.com/watch?v=0ACb7JM9uO8

     Peťan: Jó, není za co. Hlavně, že hodiny makají 🙂 Kdyžtak jde to blikání přepnout na trvalé svícení nastavením parametru „:01“

 20. Martin Žák Martin Žák

  A kompilace mi hází chybu:
  avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x00
  avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x00

  ale chodí to, asi chyba u mě…

  Peťan: Těžko říct, ale pokud to nahraje kód do procesoru, tak bych to neřešil.

 21. orduhan orduhan

  Hello
  1.4 installed it worked smoothly.
  thanks

  Peťan: Good to hear it 🙂

 22. Luděk Luděk

  Zdravím, super práce… vyzkoušeno 🙂
  Prosím, trápím se s programem, aby Arduino přečetlo 8 Byte z paměti
  a zobrazilo je na Matrix display a nedaří se…
  Luděk

  Peťan: Jde o to z jaké paměti a v jakém formátu vypsalo na displej? Doporučuji začít čtením z té paměti a výpisem na sériový port. Až to bude fungovat, tak zkusit něco vypsat na displej. A až bude fungovat i to, tak to „spojit dohromady“.

 23. Johnny Johnny

  Hey. Wonderful watch. Thank you! I am looking forward to the new version of the clock with the ability to display seconds on the display.

  Peťan: Now, I don’t want do add this function. It requires a big upgrade of code. But in future, I would like to add it.

 24. Shivakumar Shivakumar

  Thanks a lot for your such a nice project, after perfectly assembly my clock works well

  Peťan: Thanks for your feedback. Good to hear it 🙂

 25. Luděk Srb Luděk Srb

  Dobrý den,
  prosím, jak se tvoří kody pro ty znaky? Jedna matice má 8×8 bodů a
  v tabulce pro každý znak je 16 Byte…
  a co to je – const uint64_t ?
  díky Luděk

  Peťan: Na tvorbu znaků používám LED Matrix Editor. Jinak, pro každý znak není použito 16, ale 8 bajtů. Zápis je v šestnáctkové soustavě, takže každý bajt jsou dva znaky (00 až ff) + identifikátor 0x na začátku. 8*8 = 64 bitů – je tedy proměnná unit64_t, což je kladná celočíselná proměnná, která zabírá v paměti 64 bitů. Více najdeš, když si vyhledáš klíčová slova C++ jako třeba „const“ a „uint64_t“.

 26. Luděk Luděk

  Díky Peťane, pořád se člověk učí …
  Já toto použil jako „mustr“ pro display, kdy potřebuji po RS485 poslat čas a dvě teploty,
  a pak je zobrazovat úplně stejně, jako tady to datum a teplota.
  Takže nečtu RTC, ale EEPROM 24C32 kam se uloží tyto údaje a tento display to pěkně zobrazí
  a navíc čas jedním fontem a teploty druhým fontem, který chci maličko upravit…
  🙂 díky

 27. Martin Žák Martin Žák

  Verze hodin 1.4 je skvělá, už plánuji zabudování do zrcadla.
  Teď jsem ale zjistil že při pokusu o změnu parametru „b“ (jas), dojde k restartu mého Arduina Nano
  a jas se nezmění. Napadá vás čím to je?

  Peťan: Kdy přesně dojde k restartu? A nastavení přes terminál funguje? Program by na to neměl mít vliv, o tomto problému nevím. Napadá mě slabý zdroj – při maximálním jasu to klekne.

  • Martin Žák Martin Žák

   Díky za odpověď, zdroj mě nenapadl, je to připojené k PC na USB, možné to je, zítra vyzkouším s lepším zdrojem.
   Dojde k tomu vždy když zvýším z 0 na 2. Dál se nedostanu. Přes terminál jsem zatím nezkoušel.

   Peťan: Tak to bude tím. Displej je potřeba napájet externím zdrojem – viz schéma.

   • Martin Žák Martin Žák

    Tak je to napájením, zároveň jsem zjistil odběr, to USB by to mělo utáhnout, při b0 mám odběr 70mA, při b5 170mA, b10 250mA a b15 310mA, měřená celá sestava, Nano, modul hodin a displej.
    Měl jsem to na PC na USB3, to by mělo dát i 800mA, ale stále se to restartovalo.

    • Martin Žák Martin Žák

     Když ale snížím napětí z 5V na 4.2V okamžitě se restartuje. Takže asi podpětí, možná levný kabel…

 28. Nádherný projekt. U 6 LED polí jsme provedli malé změny. Líbí se mi a děkuji! Všechno nejlepší!
  A beautiful project. We made small changes for 6 LED arrays. I like it and thank you! All the best!

  https://www.youtube.com/watch?v=o3XGDLXAf9A

  Peťan: Jsem rád, že se konstrukce a úprava programu podařila 🙂 Sem-tam kód aktualizuji a přidám nové funkce. Ale myslím, že teď už toho je tam dost. Přemýšlím ještě o inverzi displeje – těžko říct, jestli by to vůbec někdo využil.

 29. Rumen Rumen

  The project is very nice! But I have little problem, blinking dots are in third matrix and two blinking normal but another two blinking fast. Please help me!

  Peťan: Hi, I don’t understand what you mean. Coul’d you please add some photo or video? What version of code do you use?

 30. Rumen Rumen

  Hi!I use V1.4.My email is … Please, tell me your email to send you video. Thanks for respond and Have a nice day!

  Peťan: You can send a mail to info@mylms.cz.

 31. Johnny Johnny

  Hello dear friend! How can I add a mapping for max7219 32×16? Like the picture? Fonts I then write himself. Thank you!

  Peťan: The simplest way how to add more 4 displays is upgrade two fonts (one for upper display, one for lower display). Then change count of displays (change variable „devices“ to 8) and „DrawTime“ function (see picture). I recommend do not change first font (it’s used for menu) and upgrade #2 and #3 font for uppper and lower display. Of course, you should upgrade the code for draw date and temperature the same way (and drawing colon etc.). You can make new font here.

  • Johnny Johnny

   Thank you, dear friend! I will try!

 32. Karl Karl

  Greetings!
  I’ve built version 1.4, it works fine, (thanks again for publishing), my only question is where can I rewrite the code so that the day | month instead of month | day is displayed.
  Thanks.

  Peťan: Hi, pls see code on GitHub, from line 1067 to 1072. There is a part of code for writing date. You have to change numbers of display in DrawSymbol function. Change 2 > 0 and 3 > 1 for month and 0 > 2 and 1 > 3 for day.
  Check if it works. Pls, where are you from?

  • Anonym Anonym

   I’m Hungarian and thank you for your help, it’s been good.

 33. Daniel Fernandes Daniel Fernandes

  Hi Petan
  Could you help me replace the Buttons you use on the Matrix with a simple IR Remote Control (NEC protocol)? Thank you

  Peťan: Hi, I did not try to use IR remote control. But you should find some basic example how to read code from IR remote control. If it will works, you just replace rows 393 and 394 where button state are read. For example, If there will be a code for ArrowUp, you’ll set presentButton1 to true, else to false.

 34. Daniel Fernandes Daniel Fernandes

  First, thanks for the reply.
  I have very little experience with Arduino, so could you give me a tip on how to do it?
  The control would be this: https://www.ebay.com/itm/2PCS-VS1838-HX1838-Infrared-IR-Wireless-Remote-Control-Sensor-Module-Kit/183914873257
  I need to use 3 keys on the Remote Control, say: ‚OK‘ key to enter set mode (menu) and two more keys to set the hour and minutes.
  ArrowUp and ArrowDown, for example.
  Can you help me by adding / changing the sketch for me?
  Thank you very much

  Petan: Maybe, I will try to make some software upgrade. But I do not have free time right now. You can try -> First you have to find out code of buttons via some basic sketch. Then add code for read IR remote control code to clock’s sketch. When required code is received, you have to set „presentButtonX“ variable to true/false.

 35. Daniel Fernandes Daniel Fernandes

  Hi Petan, I worry about bothering you!

  The buttons code is this:
  Up Arrow: FF629D
  Down Arrow: FFA857
  Left Arrow: FF22DD
  Right Arrow: FFC23D
  OK button: FF02FD
  Zero: FF4AB5
  One: FF6897
  Two: FF9867
  Three: FFB04F
  Four: FF30CF
  Five: FF18E7
  Six: FF7A85
  Seven: FF10EF
  Eight: FF38C7
  Nine: FF5AA5
  Star symbol: FF42BD
  Sharp symbol: FF52AD

  But from my inexperience, I can’t set the „presentButtonX“ variable to true/false (I don’t know how I do it in code!).
  I will be using the IRremote library.

  Once again, my thanks

  Peťan: I have had added it to version 1.5. You can try it 😉 Do not forget use your buttons code…

 36. Johnny Johnny

  Hello dear friend! At what points does the position of the dividing points of the clock change? I want to move them.

  Peťan: I’m not sure I understand you. But, If you want to change position of colon (dots between hour and minute) you can see code from line 1179 and 1201 (the same piece of code).

 37. Johnny Johnny

  I’m sorry to bother you. Thanks for the help. I changed the font and dots between minutes and hours. But why do they light up unevenly?
  https://www.youtube.com/watch?v=3N5QC0PvvLA

  else {
  //horizontal mode
  lc.setRow(adr, j, ByteRevers(row));

  //blinking dots on display
  //I have to draw „dots“ during draw symbol. In other case it’s blinking.
  //Better variant would update symbol before draw – before FOR structure. Maybe in next version 🙂
  if (adr == 1, 2, 5, 6 && dotStyle > 0) {
  //colon
  if (i == 1) lc.setLed(1, 5, 0, showDots); //addr, row, column
  if (i == 2) lc.setLed(1, 6, 0, showDots);
  if (i == 2) lc.setLed(2, 5, 7, showDots);
  if (i == 2) lc.setLed(2, 6, 7, showDots);
  if (i == 2) lc.setLed(5, 1, 0, showDots);
  if (i == 2) lc.setLed(5, 2, 0, showDots);
  if (i == 2) lc.setLed(6, 1, 7, showDots);
  if (i == 2) lc.setLed(6, 2, 7, showDots);
  }

  if (adr == 2 && systemState == 0 && (showMode == 1 || showMode == 2)) {
  //date and temperature point
  if (i == 5) lc.setLed(adr, 5, 7, true);
  if (i == 6) lc.setLed(adr, 6, 7, true);
  }
  }

  if (adr == 0) {
  //PM point
  lc.setLed(0, 7, 7, pmDotEnable);
  }
  }
  }

  • Johnny Johnny

   Excuse me! It’s all good! There was my mistake!

   Peťan: I’m glad your clock works 🙂

 38. Jack555 Jack555

  Thanks for nice project.

  Just a note, if you use F macro you’ll save a lot (over 10% of RAM/dynamic mem). Instead of Serial.println(„some text“) do Serial.println(F(„some text“)) and strings won’t be initially loaded to memory.

  Peťan: Hi, thanks for a good idea. It saved 5% of RAM 🙂 A didn’t hear about this… I have to study more 🙂

 39. jonathan jonathan

  Hi Petan,
  Your project is awsome and I’m glad you exist !
  I’ve been trying to write a code like your’s for weeks and couldn’t get to make it run hehe
  I’ve uploaded your code and it works verry weel ut I have a little problem. The dots are not displayed at their right place è-é
  Even when I try to disable them, they are still shown but only on the temperature and date displaying…. Any idea on what I could change ?
  Hope I didn’t bothered you,
  thanks a lot for everything !

  Peťan: Which version of firmware do you use? You have to set parameter „:“ to 1 or 2. Colon draw function is around row 1298.

 40. Anonym Anonym

  Moc dobrý projekt. Dělám něco podobného akorát s ds1307 a s budíkem. Nevím jaké knihovny použít a jak začít s programem.

  Peťan: Osobně bych použil spíše ten DS3231. Je údajně přesnější a pro komunikaci s ním stačí pár řádků (viz článek Kusy kódu k Arduinu). No, jestli nevíš jak začít s programem, tak se třeba koukni na kód k těmto hodinám, nebo nějaké jiné. Na netu je toho dost. Začal bych s rozchozením dílčích věcí – čtení času, ukládání času, zobrazování na displeji. Je to aby sis ověřil jestli ti funguje HW a jestli si schopný třeba vykreslit co potřebuješ na displej.

 41. Dipak Dipak

  Dear Petan,
  Thank you for excellent project. I have completed the project with Arduino nano and DS3231. It works fine. But there is a problem..
  I can’t set the temperature and date to zero . that is I need to display only the time not date and temperature. when I set temp. to 00 (with code t00) and Date to 00 (with code Doo) from serial monitor, auduino receives the code and the clock work with the time only. But when I disconnect the arduino from usb port of my computer and connect with external power supply, it shows the time for about one second and rest of the minutes shows the temperature. Can you give the simple code for horizontal clock only. Thank you again.

  Petan: Hi, after receive the data from computer (or set by buttons), setting data are stored in EEPROM. See line 1063 – save data in menu, or lines from 1443 – save data from serial port. Data are restored from EEPROM from line 344. If it does not work, you prabobly have bad EEPROM in your Arduino. Try to change your Arduino module. If you do not want to use temperature and date, you can add „showTemperature = 0;“ and „showDate = 0;“ at the end of setup function.
  Clock is horizontaly if parameter „v“ is set to 00. You can send „v00“ to clock via serial monitor.

 42. Anonym Anonym

  Dipak : Thank you for your quick response. when I send data by set button it is stored. I set „showTemperature = 0;“ and „showDate = 0;“ Now it works horizontally. But I faced another problem – When power goes off, naturally the display goes off. After resuming the power the clock time remain same as before the power failure. May it be the problem of DS3231 module? Thank you again.

  Peťan: Time is „stored“ id DS3231 module, other configuration in EEPROM. Plese see line 243 – this row must be deactivated or deleted. In other case you probably have a bad DS3231 module – some people has problem with it. Try to change CR2032 battery, or chande this module.

 43. JirkaK JirkaK

  Ahoj.
  Měl bych dotaz: Při nastavování se mi ve verzi 1.2 objeví „T“ s dvojicí třech svislých teček a potom „T“ s jednou svislou trojicí teček.
  V návodu ale tato „sekvence“ není popsána – co to je za nastavení?

  Peťan: Jedná se o rotování fontu. V kódu je to popsáno jako „TI“ a „TII“. Od verze 1.3 je parametr „t“ použit pro zobrazení teploty a rotace je řešena parametry „R“ a „r“. V nejnovější verzi ještě doplněny o „U“ a „v“. Doporučuji používat novější verzi – alespoň 1.4 (ve verzi 1.5 je možné ovládat hodiny dálkovým ovladačem).

  • JirkaK JirkaK

   Děkuji za info. Myslím, že verze 1.4 je pro mě zbytečná.
   Cituji:
   Od verze 1.4 je možné otočit text tak, aby byl čitelný vertikálně (parametr v00/v01). Lze tedy hodiny použít na výšku. Dále je možné připojením vstupu D10 a/nebo D11 na GND zobrazit jeden ze třech textů. Ty je nutné upravit přímo v kódu.

   Otočení neplánuji; zobrazení textu také nepotřebuji.

   Nicméně napadl mě ještě jeden dotaz: Když je např. 9:00, tak hodiny zobrazí „09:00“. Jak lze upravit kód aby se ta „0“ před devítkou nezobrazovala?
   Děkuji

   Peťan: Je pravda, že pokud člověk tyto věci nepotřebuje, není verze 1.4 a novější potřeba. Snažím se udělat tyto hodiny co nejvíce univerzální.
   Na řádku 1159 je kód k vykreslování desítek hodin. Stačí ho vykreslovat s podmínku, pokud je hodina větší než 9 -> if(hour > 9){DrawSymbol(3, (hour / 10) + (font * 10) + fontOffset – 10);}.

   • JirkaK JirkaK

    Ahoj
    Tak jsem zkoušel upravit tu část kódu ( pro verzi 1.2 jsem to našel na řádce 802) ale stále zobrazuje tu první nulu.
    Nemůže to býti ještě někde jinde?

    Peťan: Ve verzi 1.2 je to na řádku 841. Nahradil bych tento řádek tímto kódem if(hour > 9){DrawSymbol(3, (hour / 10) + (font * 10) + fontOffset – 10);}else{DrawSymbol(3, 0);}
    Do verze 1.6 možná tuto funkci přidám nativně (aby se to dalo zapínat/vypínat v menu).

    • JirkaK JirkaK

     Tak už to funguje – děkuji 🙂

     Ještě takový nápad: Přes den na „plném“ světle musí svítit více ale za šera či tmy by stačilo méně. Šlo by to regulovat třeba fotoodporem?

     Peťan: Asi by nebyl problém to přidat a doprogramovat. Displej umožňuje změnu intenzity myslím v nějakých 15 úrovních. Jednoduché by bylo třeba podle času měnit intenzitu osvětlení. Hodiny vznikly tak, aby obsahovaly co nejméně věcí – Arduino, RTC, displej a dvě tlačítka. Teď už lze připojit další dvě tlačítka a IR přijímač. Uvidím, možné do verze 1.6 přidám ten fotoodpor, nebo spíše změnu intenzity svitu podle času.

Napsat komentář: Binod Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.