Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Jak funguje a jak zapojit proudový chránič

25

Další článek na internetu na téma jak funguje a jak zapojit proudový chránič. Jaký je princip proudového chrániče?

Protože je proudový chránič stále pro spoustu lidí zahalen tajemstvím a dalo by se že i říci nepříjemná „krabička“ která furt „vypadává“, přináším článek o jeho principu, zapojení a jednoduchých podmínkách, které je třeba při montáži dodržet. Jde vcelku o jednoduché zařízení, které funguje úplně bez problému, pokud se správně zapojí a připojené spotřebiče jsou v pořádku. To že proudový chránič vypíná např. při zapnutí pračky, nebo čerpadla neznačí problém chrániče, ale pouze upozorňuje, že někde v instalaci je problém, který by mohl být i životu nebezpečný. Nezřídka se stává, že někdo chce vyměnit proudový chránič, protože furt vypadává, když se např. zapne pračka. Ovšem, když se pračka rozdělá, je v její elektronice voda a hrozí úraz. To opravdu není problém špatného chrániče!

Rozmontovaný proudový chránič

 

Princip funkce proudového chrániče

Princip proudového chrániče je jednoduchý – chránič měří/detekuje unikající proud z obvodu. Zjednodušeně řečeno: Všechen proud který jde do spotřebiče, musí jít „nulákem“, nebo jinou fází zpět do zásuvky. Pokud jde proud vodičem PE, nebo jinudy (do země, …), je to vyhodnoceno jako porucha.  Pokud unikající proud překročí určitou mez (běžně 30 mA, 100 mA, 300 mA) chránič vypne a odpojí chráněný obvod. Do chrániče se připojují všechny pracovní vodiče (tedy všechny fáze a střední nulový vodič, tzv. „nulák“). Ochranný vodič PE se nesmí připojit a vodiče PE a N se za chráničem nesmí spojit. Vodič PEN se v instalaci s chráničem neuvažuje, proto nelze použít proudový chránič v síti TN-C*. Za chráničem je vždycky síť TN-S.

Unikající proud se v běžných proudových chráničích vyhodnocuje součtovým transformátorem. Chrániče tedy reagují pouze na střídavý, nebo pulzující proud** (viz transformátor). Protože je proudový chránič velice citlivé zařízení a obsahuje komponenty, které mohou zalehnout nebo se zmagnetizovat, je nutné v určitých časových intervalech (udává výrobce) testovat testovacím tlačítkem. Toto tlačítko simuluje reálnou poruchu – uvnitř chrániče se zapojí pomocný rezistor tak, aby tekl určitý proud mimo měřený obvod. Chránič na tuto simulovanou poruchu musí zareagovat vypnutím. Nejlepší je jednou za čas zkontrolovat elektroinstalaci revizním přístrojem s testem chráničů.

* Chránič v této síti lze použít, ale je nutné zapojit pouze fázové vodiče. Svorka „N“ třífázového chrániče zůstane nepřipojena (musí to chránič umožňovat). Vodič PEN se v žádném případě nesmí rozpojovat! Za chráničem jsou pak jednotlivé fáze chráněny. Vodič PEN (zde už by se mohlo jednat o PE) samozřejmě již nelze použít jako pracovní vodič, ale pouze jako ochranný. Chránit lze tak pouze třífázové spotřebiče, bez pracovního středního vodiče („N“).

** Existují i chrániče reagující na stejnosměrný reziduální proud. Ale ty nejsou tak běžné. V roce 2019 se již i tyto chrániče postupně dostávají do elektroinstalací.

Chránič je možné též změřit revizním přístrojem, kterým jde přesně změřit proud a čas nutný k vybavení chrániče.

Důležité parametry proudového chrániče tedy jsou:

 • Počet pólů chrániče
  • V podstatě existují pouze dva druhy – dvoupólový a čtyřpólový. U dvoupólového jsou to svorky pro fázi a střední vodič (N), u čtyřpólového jsou to tři svorky pro fáze (L1, L2, L3) a pro střední nulový vodič (N). Vodič N by se měl připojovat jako první a odpojovat jako poslední, aby nedocházelo v síti k nebezpečnému kolísání napětí. Vstupní svorky chrániče by měly být zapojeny všechny, aby byla zaručena správná funkce testovacího tlačítka a případné elektroniky chrániče. U výstupních svorek je to jedno – třífázový chránič bude reagovat i pokud budou na výstupu připojeny např. fázové vodiče bez N. Podstatné je, že chránič zareaguje na unikající proud, který se nevrací přes chránič.
 • Maximální proud IN
  • Je to maximální proud, který může proudovým chráničem procházet = na tento proud má dimenzované kontakty. Protože běžný chránič nemá nadproudovou, nebo zkratovou spoušť je tuto hodnotu nutné zajistit jiným zařízením, jako jsou jističe a pojistky. Jednoduše řečeno – maximálně takto velkým jističem lze chránič předjistit, aby nedošlo k jeho poškození. Běžné hodnoty u domovních chráničů jsou 16, 25, 40, 63 A. Existují však i jiné hodnoty, nebo lze „chráničovým modulem“ dovybavit i velké jističe na stovky ampér.
 • Vypínací schopnost (podmíněný zkratový proud)
  • Je to stejně jako u jističů a pojistek maximální proud, který je schopný chránič bezpečně vypnout. V domovních instalacích stačí většinou 6 kA, protože takto velké proudy zde stejně nemůžou vzniknout (velká vzdálenost od transformátoru, malé průřez vodičů atd.). Samozřejmě, pokud je dům blízko trafostanice a je použito silné vedení, může proud nastoupat až k této výši. Běžné hodnoty jsou 6000 a 10000 A. Přístroje s odolností 10 kA jsou uvnitř tak nějak „poctivější“.
 • Vypínací reziduální proud IΔn
  • Je to jmenovitá hodnota unikajícího proudu při kterém musí chránič vypnout. Běžné hodnoty jsou 10, 30, 100 a 300 mA. Často bývá proud o něco menší než jmenovitá hodnota. Potom třeba 30 mA chránič vypíná již při 25 mA.
 • Typ chrániče
  • Typ AC – chránič reaguje pouze na střídavé reziduální proudy. Stejnosměrné pulzující proudy snižují citlivost tohoto přístroje. Nejlevnější a častá varianta v domovních rozvodech. Tento typ nedoporučuji, protože může dojít k jeho znefunkčnění přípojením spotřebiče např. s jednocestným usměrňovačem.
  • Typ A – chránič reaguje jak na střídavé (typ AC), tak i stejnosměrné pulzující reziduální proudy s DC složkou do 6 mA. Reaguje tedy i na malé jednocestně usměrněné proudy – regulace výkonu oříznutím jedné periody střídavého signálu diodou např. u fénů, levných horkovzdušných pistolí, levné spínané zdroje apod. Tento chránič je lepší a spolehlivější varianta.
  • Typ F – Reaguje stejně jako chránič A na střídavé a pulzující reziduální proudy (s DC složkou až do 10 mA). Navíc je citlivý na vysokofrekvenční reziduální proudy s frekvencí obvykle do 2 kHz.
  • Typ B – Typ chrániče reagující mimo jiné na stejnosměrné reziduální proudy. Je vyžadován při připojení nabíječky elektromobilů (např. wallbox), pokud jím nabíječka není sama vybavena. Tento typ chrániče je drahý a není běžné se s ním setkat (rok 2018).
 • Charakteristika chrániče
  • Pro všeobecné použití (bez zpoždění) – Vypínají téměř bez zpoždění. Jedná se o běžný typ chrániče.
  • Chránič se zpožděním (označení „G“) – Tento typ chráničů vypíná se zpožděním (doba nepůsobení) alespoň 10 ms. Díky zpoždění reaguje omezeně na reziduální proudy způsobené např. při zapnutí velkých spínaných zdrojů se vstupním filtrem (nabíjení kondenzátorů proti zemi).
  • Selektivní proudový chránič (označení „S“) – Má ještě větší zpoždění než typ G. Zpoždění je minimálně 40 ms. Používají se většinou jako hlavní chrániče, nebo při „jištění“ velkých spínaných zdrojů.
 • Ostatní
  • Na chrániči dále bývá zobrazena minimální provozní teplota přístroje – vločka s vepsanou teplotou (některé chrániče mají citlivou mechaniku vyhřívanou proti zatuhnutí a korozi).
  • Poblíž testovacího tlačítka bývá informace o nutnosti testování chrániče tlačítkem. Rozmezí bývá jedna kontrola za měsíc až rok. Časté jsou půlroční kontroly.
Čelní strana proudového chrániče s vysvětlenými popisky

Vnitřek proudového chrániče (typ AC) s popisem jednotlivých částí

Možné průběhy reziduálního proudu a typy chráničů, které na ně reagují. Svod proudu je na vodič PE. Průběhy proudu jsou orientační.

Možné provozní stavy proudového chrániče

Proudový chránič a obvod okolo chrániče může mít různé provozní stavy. Alfou a Omegou každého proudového chrániče je jeho bezchybné zapojení. Na přívodu chrániče je vhodné zapojit všechny vodiče – ač to není pro samotnou funkci vždy nutné, je potřeba mít aktivní testovací tlačítko, které je napájeno ze dvou vodičů – buď mezi dvěma fázemi, nebo mezi fází a středním nulovým vodičem (N) – viz fotka výše.

Střední vodiče (N) za proudovými chrániči se nesmí spojit mezi sebou, ani s vodičem PE. Dochází pak někdy k pravidelnému, někdy k nahodilému vypínání chráničů. Tyto poruchy se velice špatně hledají.

Pro maximální zjednodušení budou poruchy vysvětleny na jednofázovém proudovém chrániči – je jednodušší na vysvětlení, neboť jsou zde pouze dva vodiče, kterými teče proud. I když je šipka pouze jedním směrem, proud teče chráničem střídavý. U třífázového chrániče je princip úplně stejný. Na vývodu třífázového chrániče nemusí byt připojen střední vodič (N), nebo všechny fázové vodiče, neboť nejsou principiálně nutné. Důležité je správné uzemnění napájeného zařízení.

 

Obvod bez poruchy

Pokud je proudový chránič zapojen bezchybně a je pravidelně testován zaručuje spolehlivou funkci.

Bezchybné zapojení proudového chrániče

Obvod s poruchou

Pokud dojde k porušení izolace na chráněném zařízení (může být způsobené mechanickým poškozením izolace, vlhkostí, zuhelnatěním svorkovnice apod.) odchází část proudu mimo proudový chránič. Pokud je proud dostatečně velký, proudový chránič zareaguje vypnutím.
Pokud se jedná o přetížení, nebo zkrat (proud překročí jmenovitého proudu předřazeného jističe), tak i tento jistič vypne. Zkratová spoušť jističe obyčejně vypíná rychleji než chránič.

Porucha izolace na přístroji chráněném proudovým chráničem

Obvod s poruchou a poškozeným vodičem PE

Pokud je na zařízení porucha a je poškozen vodič PE (a zařízení se nedotýká vodivých částí – např. mikrovlnná trouba) je na krytu zařízení nebezpečné dotykové napětí. Chránič však nezareaguje, protože neexistuje proud, který by unikal mimo obvod za chráničem. Nastává velice nebezpečný stav. Z tohoto důvodu je nutná pravidelná revize elektroinstalace, která odhalí poškozené vodiče PE.

Poškozený vodič PE v obvodu s proudovým chráničem

Obvod s poruchou, poškozeným vodičem PE a dotykem osoby

Pokud se krytu pod napětím (neživé části = část která běžně není pod napětím, ale při poruchovém stavu se na ní může objevit napětí) dotkne osoba, dostane ránu elektrickým proudem. Síla rány je závislá na citlivosti osoby (některé osoby jsou velice citlivé na elektrický proud!), směru a velikosti procházejícího proudu. Procházející proud je závislý na mnoha okolnostech – vodivost podložky, vodivost kůže, oblečení, vzdušná vlhkost apod. Chránič tedy při dotyku nemusí a často ani nevypne!

Člověk s propocenými ponožkami, děravými botami, na mokré zemi a s citlivějším srdcem může při dotyku krytu pod napětím levou rukou (blíže k srdci) zemřít. Naopak, za suchého počasí, na gumové podlaze a se ztvrdlou kůži na rukách nemusí ani k zaregistrování rány dojít.

*neměl jsem mračícího se smajlíka. Proto ten úsměv 🙂

Dotyk osoby a neživé části pod napětím

Špatně zapojený obvod za chráničem

Pokud se za chráničem propojí střední vodič („nulák“) s ochranným vodičem („kostrou“) a to buď chybnou montáží, nebo poruchou izolace, dochází k tomu, že se všechen proud nevrací do sítě. Existuje nějaký unikající proud, který vypne chránič. Unikající proud ale protéká pouze, pokud je spotřebič zapnut. Chránič je tedy možné zapnout a mít zapnutý, dokud nedojde ke spuštění spotřebiče s poškozeným, nebo špatně zapojeným středním vodičem.

Unikající proud se liší podle impedancí jednotlivých vodičů. Proudový chránič může tedy vypínat zcela pravidelně, zdánlivě nahodile, nebo pokud je kontakt se zemí špatný, tak vůbec.

Častá závada v instalacích, kde zasahuje tzv. kutil domácí. Pokud se vyrobí dvoužilová prodlužovačka (propojí se v ní PE a N) dochází potom po zapnutí přístroje k vypadávání chrániče. Správné zapojení prodlužovačky naleznete v článku Zapojení zásuvek, prodlužovaček atd.

Chybně zapojený obvod za chráničem

Špatně zapojené obvody za chráničem

Pokud je proudový chránič špatně zapojený nastává situace, kdy všechen proud neprochází chráničem tam i zpět. Většinou chyba nastává chybným zapojením středního vodiče. Fázové vodiče vedou většinou přes jističe k jednotlivým přístrojům. Střední vodiče těchto zařízení je potřeba sloučit v samostatné svorkovnici a připojit na výstup chrániče. Chybným zapojením i jednoho vodiče vznikne stav kdy může vypínat „nahodile“ více chráničů.

K tomuto stavu také dochází při svépomocné úpravě elektroinstalace. Kdy neznalá osoba např. připojí světlo ke světelnému okruhu, ale střední vodič použije ze zásuvkového (protože to je třeba blíž). Práce na elektrickém zařízení je vyhrazená práce, kterou smí provádět pouze osoba s dostatečnou kvalifikací!

Špatně zapojený obvod proudového chrániče

Zkrat za obvodem chrániče

Pokud nastane za proudovým chráničem nadproud, nebo zkrat mezi pracovními vodiči, teče všechen proud přes chránič tam i zpět. Neexistuje tedy žádný unikající proud – proud teče fázovým vodičem do zařízení a středním vodičem zpět do sítě. Pro chránič to není poruchový stav. Chránič nevypne.

Obvod je tedy nutné chránit jinými jistícími přístroji – pojistkami, jističi, nebo chráničem s nadproudovou ochranou (zařízení, které kombinuje proudový chránič a jistič).

Zkrat na zařízení za proudovým chráničem

Velké množství obvodů za jedním chráničem

Velmi častá chyba zaviněná šetřením na nesprávném místě – jeden centrální chránič na celý byt, nebo dům. Téměř každé elektrické zařízení má nějaký malý unikající proud. Spousta zařízení má spínané zdroje, které jsou (pokud jsou kvalitní) vybaveny síťovými filtry. Tyto filtry mají bohužel už z principu své funkce nějaký malý unikající proud. Pokud se za jeden chránič připojí více takovýchto zařízení dochází k vypínání proudového chrániče.

Teoretický případ z novostavby: Všechno zařízení nové – téměř nulový unikající proud. V domě jsou 4 počítače, každý řekněme s 5 mA unikajícího proudu. Celkově tedy 20 mA. Při zhoršení izolačního stavu např. ve venkovním svítidle (způsobené vlhkostí) stoupne unikající proud svítidla také na 5 mA. Pokud by byly okruhy rozděleny na jednotlivé chrániče nic by se nestalo. Ale protože jsou všechny přístroje připojené na jednom chrániči, může docházet k jeho vypínání, protože 25 mA je již hraničních.

Instalaci je tedy vždy vhodné rozdělit alespoň na několik proudových chráničů – typicky chránič pro jednotlivá patra, koupelny, dílnu, kotelnu a venkovní obvody. Vypnutím jednoho chrániče potom nezůstane celý dům bez elektřiny.

Připojení více zařízení na jeden proudový chránič

Zdroj fotky: Wikimedia.org

 1. Anonym Anonym

  Petře, díky Vašemu článku o správném zapojení proudového chrániče se mi podařilo napravit chybu elektrikáře, která mohla stát někoho z mé rodiny život (venkovní vířivka). Vřelé díky!

  Martin

  Peťan: Pro větší klid bych kontaktoval revizního technika a nechal zkontrolovat třeba konkrétní zásuvku. Existuje měřák, který změří reziduální proud a dobu vypnutí chrániče.

  • RS RS

   Dobry den,

   muzu se zeptat o co presne slo?

   Mam totiz asi podobny problem – venkovni nafukovaci virivka, ktera davala rany. Po zkoumani jsme dosli k tomu, ze nepochopitelne chybi uzemneni (zasuvka je vedena ven z vnitrni zasuvky – novostavba) po uzemneni venkovniho obvodu problem zmizel. Zarazilo me, ze chranic nevyhodil. Ted asi jiz rozumim – viz nakres poruseny zemnici kabel.
   Snad metr seoubovice v zemi je dostatecne uzemneni.
   Co me ale zarazilo je, ze virivka davala rany, i kdyz jsme vypnuli zasuvku, z ktere sla el. Az po uplnem vytazeni prestala. Z jine zasuvky problem nebyl.
   Pri mereni – davala 180V ale chranic nevypnul.
   Dekuji za rady, nazory

 2. Honza Honza

  Dobrý den. Je u 3f chrániče vlivný fázový posun?
  Resp. bude správně fungovat, když do všech fází na vstupu půjde jedna fáze? Např. roztrojím jednu přívodní fázi do třech vstupů na chrániči.
  Děkuji

  Peťan: Důležité je, aby „to co jde tam, šlo i zpět“. Takže když všechny tři fáze budou na druhé straně používat stejnou „nulu“, která půjde taky přes chránič, tak to bude OK. Ale toto zapojení bych nedoporučoval, kvůli nestandardnosti – buď použít tři fáze, jednu fázi na jeden vstup, nebo použít 1f chránič.

  • Honza Honza

   Děkuji za odpověď. Používám 1f elektrocentrálu (30A) jako záložní zdroj pro barák. Když jsem zkoušel 3f centrálu, měl jsem problém vybalancovat odběr na všech 3f a docházelo k podpětí, resp. přepětí na fázích a rozhození frekvence. Tu současnou 1f mám roztrojenou do 3f za elektroměrem a přepínám 3-pólovým přepínačem sítí pouze L1+L2+L3 (1-0-2 mezi ČEZ nebo centrálou). Z centrály používám jen L+N, PE nikoliv. N z centrály je připojený bez přepínání na PEN od ČEZu.
   Je to takto v pořádku?
   Děkuji…

 3. Ren Ren

  Jestli jsem tu na strankach pri uceni daval dobry pozor, pochopil jsem konecne zapojeni ve skrini u nas ve sklepe! Vypada takhle: (viz obrázek) Na te liste/svorkovnici se potkavaji prichozi stredni s ochrannymi vodici z jednotlivych vnitrnich okruhu a dohromady s chranicem mi z toho celeho sla hlava kolem. Ale ono je to vlastne jednoduche, je to misto, kde se meni TN-C na TN-S a jsou tam tri okruhy za jednim chranicem, kazdy jisteny zvlast. Celou dobu jsem si podle chabych stredoskolskych vzpominek myslel, ze je to nejak spatne zapojene, ale naopak. Tak jsem se uklidnil, zrejme to nikoho nezabije.:-)

  Zarazilo me ale, ze i s proudovym chranicem muze dojit pri zavade k urazu az smrti, myslel jsem, ze jeho hlavni smysl je prave to, aby doslo k jeho vybaveni NEZ dojde ke zraneni osob.

  Peťan: Podle obrázku je to zapojeno dobře (i když u nás je zvyklost mít v zásuvce fázi vlevo). Chránič sice vypadne při malém unikajícím proudu, ale záleží na konkrétní osobě. Někdo je na elektřinu citlivější. Dále taky nemusí být dosaženo ani těch 30 mA, tak chránič nevypadne.

  • Ren Ren

   Rozumim. Kazdopadne diky moc za srozumitelne a informacne nabite stranky, vracim se sem casto.

 4. Radovan Radovan

  Dobrý den, poopravil bych úvodní odstavec článku a to že označení středního vodiče je pouze ve stejnosměrných obvodech. Ve střídavých obvodech je barevně značený vodič světle modrý označován jako nulový vodič. Žádný jiný, tedy ani střední vodič ani pracovní vodič. Pouze nulový vodič.

 5. Radovan Radovan

  Nakreslený obrázek je z principu funkce proudového chrániče sice dobře, ale jinak je špatně nakreslený. A to situace u zásuvky, kde Nulový vodič (z pohledu na zainstalovanou zásuvku ) je na PRAVÉ straně a fázový vodič je na LEVÉ straně a ochranný vodič musí být uprostřed na hrotu v horní části zásuvky.

   • Petr Petr

    Uz je to fuk, N vlevo muze byt, norma povoluje. Jen se ma dodrzet stejna strana v ramci jednoho objektu / bytu.
    Kabely k pocitaci byvaji otocene (na tom 3koliku k pocitaci sice je obcas napsano N a L ale na koliky ve vidlici to obcas je opacne…).
    Prosím tě, dělej raději Pekaře a neser se do Elektra.

 6. Jan Jan

  Jedna malá připomínka: udávaná hodnota unikajícího proudu na chrániči, je horní limit minimální hodnoty, při které musí chránič vždy vybavit. Sice to zní kostrbatě, ale ve skutečnosti musí vybavit i při jakékoli vyšší což z původní formulace nevyplývá.

 7. Zásuvka na předcházejícím obrázku je zapojena špatně. Správně má být vlevo do zástrčky vede L (fáze) černá hnědá, a v právo do zástrčky pracovní nulák modrý. Ochranný kolík zeleno žlutý nahoře.

 8. fred fred

  Obrázek mně zaujal. Kdy se spojí N a F vodiče na chrániči ? Jestliže se při natežení proudového chrániče spoji nejdříve F,
  pak podobu než se připojí N se na N vodiči objeví 400 ( 380 V) přes napojené spotřebiče. Jak je časové spojení N zajištěno ?, aby k tomu stavu a zničení spotřebiču vyžším napětím nedocházelo.

  Peťan: Nedá se říct, že bych zcela pochopil dotaz… Jaký obrázek máte na mysli? Vodič N se připojuje jako první a odpojuje jako poslední. Je to zajištěno vnitřní mechanikou – dalo by se říct, že N kontakty jsou k době blíže než fázové. Jinak by mohlo dojít ke stavu jako v tomto článku.

 9. Martin Martin

  Dobrý den,
  Chtěl bych se zeptat, jestli je možné zapojit přívod do proudového chrániče na spodní svorky a spotřebiče zapojit na horní svorky?
  Nebo je takové zapojení špatně?

  Peťan: Záleží vyloženě na návodu výrobce. Dříve se „musel“ přívod připojovat na horní svorky, dneska je to u většiny přístrojů jedno (opět záleží na výrobci). Doporučuji tedy najít si katalogový list od konkrétního typu přístroje a zkontrolovat to.

 10. Václav Václav

  Dobrý den,
  mám chránič, který správně vypíná při zmáčknutí testovacího tlačítka a také vypíná pokud změřím napětí zkoušečkou ve venkovní zásuvce: fázi L proti ochranému kolíku PEN. Ale už nevypne pokud spojím nulový vodič N s ochraným vodičem PEN. Je to v něčem nebezpečné? Děkuju za odpověď.

  Peťan: Pokud obvodem neprochází proud, není samotné propojení vodičů PE a N důvod k vypadnutí chrániče. Viz první odstavec v části Špatně zapojený obvod za chráničem.
  Jinak, ochranný vodič je PE. PEN je sdružený PE a N a ten za chráničem (soustava TN-C-S) již není.

 11. Václav Václav

  Děkuju. Samozřejmě za chráničem PE a N. On právě nevypadne ani při odběru. Jde o Legrand 25A 30mA . Testovací tlačítko funguje správně – vyhodí ho. Pokud přoměřím zkousečkou L a N, tak ukazuje 230V a pokud L a PE, tak chránič vypadne. Hned po přiložení hrotu zkoušečky k PE. Ale když propojím PE a N, tak chránič nevypadne. Ani pokud prochází chráničem proud. Zkusil jsem zapnout zářivku a dát klemu mezi pracovní nulu a kostru (N a PE) chránič nevypadne a zářivka svítí. Kde by se mohla nacházet chyba? Děkuju za odpověď.

  • Sharkus Sharkus

   Tento stav je naprosto v pořádku. Vezmeme-li v potaz Kirchhoffovy a Ohmův zákon tak jsou při propojení N a PE vadaskou 4 možnosti a jejich kombinace proč chránič nevybavuje: 1) Proud protékající zátěží je příliš nízký na vytvoření podstatnějšího úbytku na N vodiči. 2) N vodič je správně udělán a má dostatečně nízký odpor. 3) PE vodič je mimořádně špatně udělán a má velmi vysoká odpor. 4) Chránič je vadný. Vzhledem k tomu že zátěží zde nebyla myšlena pračka na konci prodlužovačky, tak platí 1+2. Vadaska se zde v kombinaci s kontakty a svorkami chrániče chová jako odporový dělič s celkem vysokým dělícím poměrem v neprospěch PE. To znamená, že přes PE nepoteče skoro žádný proud a tudíž není co vybavovat.

 12. Václav Václav

  Dekuju za odpověď. Ale já nespojil N a PE vadaskou – spojil jsem je klenou. Tedy jsem je připojil napřímo. Je to jako bych jel spojil. Píšu to tam. A chránič nevypadl. Pustil jsem na ten okruh světlo, zářivku a rádio. Testovací tlačítko chrániče funguje a chránič vypne. Stejně tak vypne chránič i když vadaskou propojím L a PE. Při propojení vadaskou L a N ukazuje 230V. Vše je tedy jak má být. Mimo toho propojení N a PE za chráničem. To by měl chránič vypadnout, ne?

  Peťan: Jak jsem psal v článku, záleží na impedanci ochranného vodiče. Je klidně možné, že máte nějakým způsobem poškozený PE vodič (ne úplně rozpojený, ale s přechodovým odporem). A tak při propojení PE a N nejde přes PE takový proud, aby chránič vybavil – všechen se vrací přes N. Nejlepší by bylo změření impedance smyčky PE i N vodiče, která by odhalila více. Pokud má PE vodič větší odpor než N, tak většina proudu poteče N vodičem. Ještě jenom dotaz – kde spojujete vodiče PE a N?
  Pokud hledáte závady v instalaci, doporučuji místo svépomocných pokusů domluvit se s nějakým revizákem, který by zásuvky prošel s revizním přístrojem. Ten změří mimo jiné i časy a vybavovací proudy chráničů.

 13. Václav Václav

  Děkuju. K vašemu dotazu. Zkusil jsem je spojit v zásuvce : z ochranného kolíku PE na zdířku N. A pak jsem dal zkusil propojit kontakty ve svorkovnici v zářivce klemou mezi svorkovnice PE a N. Zářivka svítila a chránič nevypadl. Přes ten chránič ( je jeden na celý barák) šlo v tu dobu i několik světel a rádio, tak jím proud protékal. Možná i 1A ( zářivka, 3x světlo po 100W, radio). Ještě mě teď napadlo: co zkusit zapnout nejaký silnější spotřebič – třeba rychlovarnou konvici a zkusit spojit v jiné zásuvce N s PE. Ale myslel jsem právě, že by měl chránič vypadnout i při malém průtoku proudu pokud se spojí N a PE. Pokud funguje test. tlacitko, tak by to, ale nemělo být snad nebezpečné. Mohu také zkusit dotáhnout PEN před chranicem a PE za chráničem, kdyz píšete, že může být někde poškozený a tím pádem mít velký přechodový odpor. Do baraku jde ještě starý Al kabel. Z elektroměru už Cu.

  Peťan: Záleží na odporu vodiče PE a N jak se procházející proud rozloží. Je to jak dva odpory paralelně – přes větší odpor jde méně proudu. Radši něž svépomocné tahání vodičů po domě bych spíše oslovil nějakého elektrikáře, nebo revizáka. Změření impedance smyčky a rychlosti vybavení chrániče je otázka několika málo sekund. Tak ho můžete požádat pouze o orientační proměření pro váš pokoj. V případě, že bude někde nějaký problém bych to řešil dále.

  • Sharkus Sharkus

   Tak zaprvé jak je myšlena ta věta „dotáhnout PEN před chráničem a PE za chráničem“? Bod rozdělení PEN na PE a N má být ještě před chráničem a ten již s PEN a PE nemá nic společného. musí jím procházet pouze fáze a nulák. Dále o jakej chránič se vlastně jedná? Pokud chudák musí obsloužit celej dům tak je možné, že se do něj z nějakého spotřebiče dostává stejnosměrná složka (může způsobovat jakékoliv zařízení s kondenzátory). Dále, pokud dojde k propojení N a PE na okruhu kde není aktuálně N zatížen proudem tak opět není co by chránič vybavilo. Pokud jde o tu zářivku tak souhlasím s Petrem. Kontrola revizním technikem je otázka chvilky a člověk má poté více méně jistotu.

   Peťan: Ještě mě napadlo, jestli není použit 100mA chránič. Ten samozřejmě potřebuje ještě větší reziduální proud. V kombinaci typu chrániče „AC“ a stejnosměrného reziduálního proudu (nějaký spínaný zdroj apod.) by se citlivost mohla zhoršit. Revizák vrazí přístroj do zásuvky, zmáčkne tlačítko a hned ví impedanci a rychlost a vybavovací proud chráničů.

 14. Václav Václav

  Děkuju. Psal jsem to: „On právě nevypadne ani při odběru. Jde o Legrand 25A 30mA . Testovací tlačítko funguje správně – vyhodí ho. Pokud přoměřím zkousečkou L a N, tak ukazuje 230V a pokud L a PE, tak chránič vypadne. Hned po přiložení hrotu zkoušečky k PE. Ale když propojím PE a N klemou, tak chránič nevypadne. Ani pokud prochází chráničem proud. „

 15. Václav Václav

  Šlo mě o to zda je vše v pořádku, když při menším odběru třeba kolem 1A pro spojení PE a N chránič nevypadne. Proto jsem psal, že ho vyzkouším při větším odběru. Třeba při zapnutí konvice. Otázka byla zda je to v pořádku a není to nebezpečné. A tedy zda chránič například vypíná při průtoku až většího proudu. Třeba až při 3 A. Je to na baráku, tak tu konvici (větší odběr
  než ty světla a rádio co jsem měl zapnuté minule necelých 500W) vyzkouším až o víkendu. Děkuju.

  • Václav Václav

   Dotáhnout PEN ze staré přívodní instalace a PE z nové za chráničem jsem myslel zkontrolovat spoje a dotáhnout šroubky ve svorkách.

 16. Václav Václav

  Tak jsem zkusil pustit přes chránič (zásuvku za chráničem) rychlovarnou konvici a pak i samostatně stolní brusku a ruční brusku a chránič po zkušebním spojení PE a N ve vedlejší zásuvce vypadl ihned. To znamená, že při malém průtoku proudu (světla do 1A) nevyhodí a vyhodí až při větším protékajícím proudu. Je to takto tedy v pořádku? A plní chránič svoji funkci jak má? Nebo by měl vypadnou už při menším protékajícím proudu (při odběru světel). A není to tedy nijak nebezpečné? Děkuju za odpověď.

  Peťan: Milý Václave, už jsem několikrát psal, že takto se to nedá absolutně zjistit. Nemám nejmenší tušení, jaká je impedance vodičů v tvojí elektroinstalaci, takže se nedá odhadnout jaký proud teče PE vodičem. Je jasné, že čim větší odběr, tím víc proudu… Pokud máš pochybnosti, doporučuji oslovit revizáka, který bez problémů impedanci zjistí a doporučí případné opatření. Samozřejmě, můžeš preventivně dotáhnout vodiče. Ale 100% jistotu bez měření prostě mít nemůžeš.

 17. Jaroslav Kubíček Jaroslav Kubíček

  Dobrý den, měl bych dotaz. Připojím prodlužku do zásuvky s prou. chráničem, ale prodlužka má poškozenou izolaci fázového vodiče. Stojím na zahradě a dotknu se fázového vodiče na vadné prodlužovačce. Vypne chránič ??????

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.