Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

LMS Power Analyser

14

Představení

Program LMS Power Analyser slouží k logování dat z měřicího přístroje Siemens Sentron PAC 3100 a PROVA 6800* a jejich přehlednému zobrazení a vizualizaci. Program komunikuje s přístrojem pomocí rozhraní RS232 (u přístroje PAC 3100 pomocí Modbus RTU (RS485)). Slouží tedy jako jednoduchý, ale hlavně velmi levný síťový analyzátor.

Načtená data lze uložit ve formátu *.csv, který je čitelný programem Excel. Přímo v programu lze jednotlivé záznamy zobrazit v tabulce a přehledu, v grafech, vektorovém (fázovém) digramu a lze zobrazit graf hodnot vybraných záznamů. Graf hodnot lze přímo z programu vytisknout. Dále je možné vypočítat další veličiny, jako odebraný výkon, průměrné, minimální, maximální hodnoty apod.

*Komunikace s přístrojem Prova 6800 je omezená kvůli neznalosti komunikačního protokolu. Něco se mi podařilo identifikovat, ale dost věcí nelze načíst a komunikace je někdy nestabilní. Program je tedy určen zejména pro přístroj PAC 3100.

Pokud máte o program zájem, napište mi do komentářů, nebo na e-mail

Program potom může sloužit jako mocný nástroj při hledání chyb v elektrických zařízeních, nebo sítích.

Připojení přístroje

Aby bylo možné načítat data z přístroje je nutné ho k počítači připojit přes převodník RS232<>RS485. Používám tento, koupený z Číny. Ten se v počítači hlásí jako standardní sériový port.

Kliknutím na Přístroj > Nastavení… se zobrazí okno Nastavení přístroje

V tomto okně lze zvolit sériový port, rychlost, paritu, počet databitů, stopbit a interval načítání. Interval načítání dat může být 1 – 60 s. V přístroji je nutné nastavit stejné parametry – Modbus adresu a parametry komunikace.

Kliknutím na tlačítko Připojit se program připojí s požadovanými parametry k přístroji. Připojení (navázání komunikace se sériovým portem) je signalizováno ve stavovém řádku hlavního okna programu zeleně podsvětlenou hláškou Connected.

*Ve verzi 1.0 lze zvolit pouze přistroj SENTRON PAC3100 s Modbus ID: 1.

Pokud byl už přístroj k počítači připojen, program si pamatuje poslední použitý sériový port a jeho nastavení. Kliknutím na Přístroj > Připojit se program automaticky připojí k požadovanému portu s posledně nastavenými parametry.

Online/Offline

Program má dva provozní módy. Tyto módy se přepínají v menu Přístroj.

Online: Program je připojen k přístroji a načítá z něho data v nastaveném intervalu. V tomto módu se nedá pracovat se záznamem hodnot. Tento režim je signalizován ve stavovém řádku hlavního okna programu zeleně podsvětlenou hláškou ONLINE. Zelené podsvětlení problikává v rytmu načítání hodnot.

Offline: Tento režim je aktivní vždy, když se z přístroje nenačítají data. Lze v něm otevřít uložený soubor a s ním pracovat – procházet jednotlivé záznamy, vytvářet z nich grafy apod. Tento režim je signalizován ve stavovém řádku hlavního okna programu modře podsvětlenou hláškou OFFLINE.

HODNOTY

V režimu Online se zde zobrazují aktuálně načtená data z přístroje. V režimu Offline se zde dají zobrazit data z tabulky Záznam hodnot. Záznam lze přímo zobrazit kliknutím na konkrétní záznam v tabulce, nebo procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další z menu Záznam hodnot. Záznam lze též procházet kliknutím na tlačítka <<< a >>> ve stavovém řádku a klávesové zkratky CTRL + šipka vlevo/vpravo. Datum, čas a pořadové číslo vybraného záznamu se zobrazuje ve stavovém řádku.

*Pokud má hodnota Cos φ zápornou hodnotu, zátěž má kapacitní charakter.

PŘEHLED

V režimu Online se zde zobrazují grafy aktuálně načtených dat z přístroje. V režimu Offline se zde dají zobrazit grafy dat z tabulky Záznam hodnot. Záznam lze přímo zobrazit kliknutím na konkrétní záznam v tabulce, nebo procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další z menu Záznam hodnot. Záznam lze též procházet kliknutím na tlačítka <<< a >>> ve stavovém řádku a klávesové zkratky CTRL + šipka plevo/vpravo. Datum, čas a pořadové číslo vybraného záznamu se zobrazuje ve stavovém řádku.

 • Fáze L1 má černou barvu
 • Fáze L2 má hnědou barvu
 • Fáze L3 má šedou barvu
 • Proud středním vodičem N má modrou barvu
 • Sdružené náměry mají zelenou barvu

*Pokud má hodnota Cos φ zápornou hodnotu má zátěž kapacitní charakter.

VEKTORY

V režimu Online se zde zobrazuje vektorový diagram aktuálně načtených dat z přístroje. V režimu Offline se zde dá zobrazit vektorový diagram dat z tabulky Záznam hodnot. Záznam lze přímo zobrazit kliknutím na konkrétní záznam v tabulce, nebo procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další z menu Záznam hodnot. Záznam lze též procházet kliknutím na tlačítka <<< a >>> ve stavovém řádku a klávesové zkratky CTRL + šipka plevo/vpravo. Datum, čas a pořadové číslo vybraného záznamu se zobrazuje ve stavovém řádku.

Proudy (čárkované fázory) mají rozestup vždy 120°. Napětí (plné fázory) mají rozestup podle fázového posuvu v konkrétní fázi. U vektorů napětí i proudů platí, že fáze s nejvyšším zatížením (napětím) vyplňuje celý poloměr a ostatní fáze s menším odběrem (napětím) se adekvátně zkrátí. Pokud je fázový posun roven 0 (Cos φ = 1) jsou fázory plně překryty.

Jednotlivé fázory, nebo popisky lze skrýt v menu Vektory.

*Pokud má hodnota Cos φ zápornou hodnotu má zátěž kapacitní charakter.

ZÁZNAM HODNOT

Do této tabulky se načítají jednotlivé záznamy z přístroje, případně z otevřeného souboru. V režimu Online nelze kvůli zvýšení výkonu aplikace s tabulkou pracovat. V režimu Offline lze listovat jednotlivými záznamy a při kliknutí na záznam se tento vyplní do záložky Hodnoty, Přehled a Vektory. Záznam lze zvolit kliknutím na konkrétní záznam v tabulce, nebo procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další z menu Záznam hodnot. Záznam lze též procházet kliknutím na tlačítka <<< a >>> ve stavovém řádku a klávesové zkratky CTRL + šipka plevo/vpravo. Datu, čas a pořadové číslo vybraného záznamu se zobrazuje ve stavovém řádku.

GRAF HODNOT

V grafu hodnot lze přehledně zobrazit vybrané záznamy z tabulky Záznamů hodnot. Graf lze vykreslovat jak v režimu Online, tak v režimu Offline. Pokud je požadavek vykreslovat graf online, je nutné ještě v menu Graf Hodnot zatrhnou volbu Zaznamenávat. Potom se graf doplňuje aktuálně načtenými záznamy.

V online režimu může mít povolené volby Zaznamenávat vliv na rychlost programu. Doporučuji načítat data pouze do tabulky a poté v režimu offline si data prohlížet!

Do grafu lze načít pouze vybrané záznamy z tabulky. Zvolením počátečního a koncového časového intervalu a kliknutím na tlačítko Načíst se načtou adekvátní data. Kliknutím na nápis Od/Do se automaticky vyplní čas nejstaršího/nejnovějšího záznamu. Po načtení záznamů je pod tlačítkem Načíst zobrazen počet načteních záznamů.

Zatržením volby Rozdělit v menu Graf hodnot lze graf rozdělit při zobrazení hodnot, pro které je vhodné jiné měřítko, např. napětí (typicky 230V) a Cos φ (-1 až 1).

Zatržením volby Legenda dole v menu Graf hodnot se legenda z defaultního umístění vpravo přesune do spodní části tabulky.

Zvolením volby Formát křivek v menu Graf hodnot se zobrazí okno, ve kterém lze jednotlivé křivky formátovat. Lze měnit barvu, tloušťku a styl čáry. Zvolením Resetovat křivku se nastaví původní hodnota.

Pro zpřehlednění grafu lze graf vymazat volnou Graf hodnot > Vymazat. Tímto příkazem se vymaže pouze grafika, kterou lze stisknutím tlačítka Načíst opět v grafu zobrazit.

VÝPOČTY

Program dokáže z načtených dat vypočítat statistická data jako maximální, minimální, průměrné a celkové hodnoty. Do průměrných hodnot se nezapočítávají vzorky, kdy byl výpadek napájení (ten by výrazně ovlivnil měřené veličiny).

Přenesené výkony se počítají jako součet jednotlivých náměrů za měřený čas. Program počítá s tím, že naměřená hodnota např. z náměru č. 1 byla stabilní až do náměru č. 2. Z náměru č. 2 až do náměru č. 3, atd. Pokud je interval měření delší, je nestabilní, nebo je vypnut a znovu zapnut je výsledek měření nepřesný! Více v nápovědě k programu.

 

POPIS

V této záložce lze přidat k naměřeným datům popis. Popis se ukládá vždy do stejné složky s daty. Výstupní soubor má stejný název jako soubor s daty, ale koncovku *.rtf (lze otevřít v programu MS Word apod.). Pokud je při otevírání detekován soubor *.rtf se stejným názvem jako soubor *.csv, je načten i tento text.

*Rozdělení do dvou souborů je kvůli možnosti separování dat od textu. Data pak lze bez problémů otevřít např. v Excelu, kde se nemíchají s popisem.

Ukládání souboru

Soubor zle ukládat standardně volbou Uložit/Uložit jako… Soubor se poté uloží ve formátu *.csv, popis se uloží samostatně ve formátu *.rtf v souboru se stejným názvem.

Při dlouhodobém logování může být vhodné záznam rozdělit na několik částí. To lze provést zatržením volby Ukládat automaticky. Pokud není automatické ukládání nastaveno, zobrazí se po zatržení volby konfigurační okno Možnosti ukládání. V něm lze nastavit název základního souboru, ke kterému se vždy připojí datum a čas prvního záznamu v sérii. Po načtení určitého počtu záznamů se soubor uloží a data z programu se vymažou.

Aktivní automatické ukládání je signalizováno ve stavovém řádku.

Tisk

Přímo z programu lze vytisknout vykreslený Graf hodnot. Po zvolení Soubor > Tisk grafu hodnot se zobrazí standardní okno tisku.  Výstup lze podle nastavení systému vytisknout na tiskárně, nebo do souboru *.pdf, …

 1. Vladimír Vladimír

  Dobrý den, fungoval by program i s jinými přístroji? Konkrétně 3f síťový analyzér Lutron DW-6092, má to výstup RS232 pro jejich SW, ale je to spíš jen pro zápis hodnot, bez grafů.

 2. Peťan: Asi by s tím nebyl problém. Částečně se mi program podařil rozchodit s analyzátorem Prova 6800 – tam se mi podařilo protokol částečně odposlechnout. Z podpory se mi nic zjistit nepodařilo (prý interní dokument). Jediný problém je tedy zjistit komunikační protokol. U toho PAC je vše popsané v návodu. Ale od ostatních výrobců bude asi problém něco vyrazit.
  Jinak program komunikuje tak, že si každou sekundu (nebo jiný nastavený čas) zažádá o data a ty pak rozkóduje a zapíše do tabulky, grafů, … Otázka je – jak odeslat požadavek a jak data rozkódovat.
  Zkuste si zjistit protokol a možná by nebyl problém tento přístroj přidat. Případně odposlechnout data mezi měřákem a počítačem.
 3. Pavel Koudelka Pavel Koudelka

  Dobrý den,
  prosím o zaslání programu PAC Power Analyser na e-mail – ….
  Díky P.K.

 4. Peťan: Odpoledne to pošlu… nebo to v sobotu přivezu na flešce 🙂
 5. Anonym Anonym

  Dobrý den,
  prosím o zaslání programu PAC Power Analyser
  Díky.

  Peťan: Omlouvám se, ale momentálně není aplikace dostupná – něco v tom mám rozdělaného, ale nějak na to nemám čas. K čemu chcete program použít? Jen pro představu.

  • Ladislav Nypl Ladislav Nypl

   Díky za odezvu, program bych chtěl použít na přesnější analýzu spotřeby kompresorů pro výrobu tlak. vzduchu (s frekvenčím měničem a bez frekv. měniče). Samozřejmě jen pro soukromé účely, žádná komerce.
   Budu rád, když mi program, jakmile bude k dispozici, poskytnete, docela mě zaujal.
   Předem díky.

   Peťan: Ještě tam něco doladím a program bych mohl příští týden poslat na mail. Snad bude fungovat v pořádku. Bude se jednat o nějakou verzi 0.9, takže bez záruky.

 6. Milan Vávra Milan Vávra

  Dobrý den
  Prosím o zaslání programu PAC Power .použít jej chci s přístrojem SIEMENS hlavně měření pro elektromotory.
  Díky moc

  Peťan: Ještě tam něco doladím a program bych mohl příští týden poslat na mail. Snad bude fungovat v pořádku. Bude se jednat o nějakou verzi 0.9, takže bez záruky.

  • Milan Vávra Milan Vávra

   Dobrý den
   Zkoušel jsem programy od siemens powerconfig je to pouze konfigurátor PAC a power manager ten je hlavně pro 3200 a 4200 moc parády to není oba jsou přes ethernet chtěl bych Vás poprosit o zaslání programu LMS power analyser podle videa super.
   Popřípadě zaslání účtu na který bych Vám chtěl poslat příspěvek Váš WEB se mi líbí.
   Dík

   Peťan: Poslal jsem mail…

   • Milan Milan

    Program se chytil s přístrojem na poprvé. Zůstal jsem v němém úžasu co tak malý prográmek umí. Zkoušel jsem programy siemensu, pak jsem měl problém odinstalovat .Jste velice
    zajímavý pán máte širokou škálu znalostí. Nadále budu návštěvníkem vašich stránek jsou zdrojem informací.

    Děkuji

    • milan milan

     Program jsem vyzkoušel jak na elektromotorech tak na pohonu s frekvenčním měničem je to super.
     Dík

     Peťan: Jsem rád, že slouží 🙂

 7. Mira Hladiš Mira Hladiš

  Ahoj,
  byla by verze i pro (modbus TCP) PAC3200?

  Peťan: Bohužel, programoval jsem to a testoval pouze s modelem PAC3100 s Modbus RT (pro ten to bylo hlavně určeno). Proto 100% funguje pouze tento přístroj. Jak je tam psaná ta Prova, tak z té neumím načíst vše, protože jsem nikde nesehnal komunikační protokol (prý interní dokument). I když jsem s tím původně nepočítal, tak možnost přidání nějakého přístroje (= doprogramování) tam je.

 8. Martin Vlček Martin Vlček

  Dobrý den, mohu požádat o zaslání programu PAC Power, chtěl bych vyzkoušet pro měření elektromotorů.
  Děkuji moc

 9. Karel Hajžman Karel Hajžman

  Dobrý den, mohu Vás požádat o zaslání programu PAC Power, používám přístroj PROVA 6800 při měření vlastností elektromotorů a transformátorů. Děkuji předem a přeji pohodový rok 2020.

  Peťan: Bohužel s tímto měřidlem se mi nepodařilo program 100% rozchodit (viz článek). Pokud zkusíte sehnat komunikační protokol (co do měřáku poslat a v jakém formátu data posílá), mohu toto dodělat. Mě odpálkovali s tím, že to poskytnout nemůžou, že jde o interní dokument. Ten program dodávaný k měřáku stojí za prd.

 10. Petr Sulo Petr Sulo

  Dobrý den,
  v našem sdružení VDFFREE potřebujeme měřit veličiny na centrále a chtěl bych zkusit tento SW na Siemensu.
  Mohl bych poprosit o zaslání .
  Předem děkuji.

  Peťan: Poslal jsem mail…

 11. Pavel Kamarád Pavel Kamarád

  Dobrý den,
  fungoval by program i s jinými přístroji? Konkrétně 3f síťový analyzátor od Schneider Electric PM5350 .
  Máte zajímavé stránky, rád přispěji na rozvoj, prosím o zaslání účtu na který bych Vám chtěl poslat příspěvek.
  Dík PK

  Peťan: Dle specifikace má komunikaci po RS485, takže by nemusel být problém tento přístroj doprogramovat. Nenašel jsem ale komunikační protokol (tabulka, kde je napsáno na jakém offsetu jsou jaká data), bez toho se nepohnu dál. Pokud tento dokument seženete, asi by s tím nemusel být problém a přístroj bych se pokusil přidat. Asi bychom se domluvili (ideální je tedy na test mít i hardware).
  Číslo účtu mám 1019937201/6100. Uvítám cokoliv 🙂 Díky.

 12. Petr Petr

  Dobrý den
  Mohu Vás požádat o váš software? používám sentron PAC3200

  Peťan: Program je určen pouze pro model PAC3100, který má komunikaci přes Modbus RTU. PAC3200 má bohužel komunikaci přes Modbus TCP, která v programu není implementována. Buď by se to muselo v programu dodělat, nebo by teoreticky šel použít nějaký převodník Modbus TCP – Modbus RTU. Ale nezkoušel jsem to.

Napsat komentář: Milan Vávra Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.