Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Přehled a zapojení motorů

169

Tento článek by měl sloužit jako přehled zapojení různých motorů, neboť i „obyčejný“ trojfázový asynchronní motor lze zapojit několika způsoby. Postupně jsou v článku probrány všechny nejběžnější druhy elektrických motorů. Jak tedy který motor zapojit?? Všechny motory, stejně tak jako veškerou elektroniku vždy zapojujte podle návodu výrobce!

Asynchronní motory zapojené do Δ

Odkazy označené šipkou (→) směřují na samostatné stránky věnující se problematice blíže.

Druhy a parametry motorů

První věc, kterou je nutné si zjistit je jaký motorů vůbec chceme zapojovat? Ne všechny jsou třífázové, asynchronní a i jeden typ motoru jde často zapojit několika způsoby. Jediný 100% spolehlivý způsob jak správně zapojit motor je řídit se instrukcemi výrobce. Ten udává napájecí napětí, proud, zatěžovatel, prostředí atd. Parametry motoru jsou uvedeny vždy na štítku motoru, nebo v datasheetu. V žádném případě není správný způsob např. výměny motoru zapojit ho „tak jak byl ten předtím“. Může se stát, že nový motor je na jiné napětí a může lehce dojít k jeho zničení.

Štítek třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko
Podle štítku zjistíme základní informace o motoru.
 • Výrobce Siemens, vyrobeno v České republice
 • Typ motoru 1LA7073–2AA10
 • Motor má označení CE
 • 3≈Mot – Třífázový motor
Dále je na motoru označeno krytí a prostředí pro které je určen
 • IP 55 – Krytí IP 55
 • 71M – Osová výška (od spodku patek ke středu hřídele 71 mm)
 • IM B3 – Tvar elektromotoru (patkový)
  • IMB3 = patkový motor
  • IMB5 = přírubový
  • IMB35 = patkopřírubový
  • IMB14 = s menší, nebo větší přírubou (menší než IMB5)
  • IMB34 = patkopřírubový s menší přírubou
 • –20°C<=TAMB<=40°C – Provozní (okolní) teplotu motoru –20 až 40° C
V dolní části je štítek rozdělen na dvě strany. Levá udává hodnoty pro 50Hz síť, pravá pro 60Hz síť. U novějších motorů bývá časté označení v jednotlivých řádcích (druh zapojení, napětí, proud), takže je jasné, která hodnota patří ke které.
 • 50 Hz 230/400 V Δ/Y – Při zapojení do Δ má motor napájecí napětí 230 V, při zapojení do Y má napájecí napětí 400 V
 • 0,55 kW – výkon motoru 0,55 kW
 • 2,35/1,36 A – Odebíraný proud při nominálním zatížení a provozu do Δ a do Y
 • 220–240/380–420 V Δ/Y – Rozsah napájecích napětí při provozu do Δ a do Y
 • 2,39–2,44/1,38–1,41 A – Rozsah odebíraného proudu při provozu do Δ a do Y
Často také bývá na motoru zobrazen druh zatížení. To je podle ČSN EN 60034–1 označení „S1“ až „S10“ podle označení níže
 • S1 – Trvalý chod. Toto označení nemusí být uvedeno. Motor se je při plném zatížení a dodržení provozních podmínek schopen ochladit na provozní teplotu.
 • S2 – Krátkodobý chod. Na štítku je uvedena doba zatížení. Poté musí být motor odpojen a ochlazen na okolní teplotu
 • S3 – Přerušovaný chod. Na štítku je uvedena doba zatížení v % (většinou z 10 minutového cyklu). Po dosažení doby musí být motor na zbývající dobu odpojen. Motor se během odpočinku neochladí na teplotu okolí. Rozběh motoru neovlivňuje oteplení.
 • S4 – Přerušovaný chod s rozběhem. Stejné jako S3, ale je nutné vzít v úvahu rozběh motoru.
 • S5 – Přerušovaný chod s elektrickým brzděním.
 • S6 – Přerušované zatížení. Chod motoru, kdy je motor po určitý čas (% cyklu) zatížen a zbývající čas odlehčen = čas kdy motor běží naprázdno.
 • S7 – Pravidelné přerušované zatížení s elektrickým brzděním.
 • S8 – Pravidelné přerušované zatížení se změnami otáček spojenými se změnami zatížení.
 • S9 – Nepravidelné zatížení a změny otáček.
 • S10 – Zatížení s nespojitými konstantními zatíženími.
Štítek motoru se zatěžovatelem S6. 40 % doby může běžet motor na plný výkon, zbylý čas odlehčen (v 10 minutovém cyklu). P1 a P2 je pravděpodobně příkon a výkon na hřídeli.

Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko

Jedná se o nejběžnější typ motoru. Stator motoru má několik dvojic cívek (p) připojených k síťovému napětí s určitou frekvencí (f). Ve statoru vznikne synchronní točivé magnetické pole (má otáčky podle síťové frekvence, dle vzorce (ns = 60 * f / p)). Toto magnetické pole vyvolá v kleci rotoru (slisované plechy s hliníkovým, nebo měděným vinutím) napětí a vzniklý proud a magnetický tok vyvolá sílu otáčející rotorem. Kdyby se rotor roztočil na synchronní otáčky, tak by se vůči magnetickému poli statoru neotáčel. V rotoru by se neindukovalo napětí a síla otáčející rotorem by klesla. Hřídel asynchronních motorů se tedy vždy točí asynchronními otáčkami oproti otáčkám magnetického pole statoru. Rozdíl těchto otáček se nazývá skluz, který bývá 3 až 5%. Rozdíl oproti synchronním otáčkám je závislý na konstrukci motoru, jeho účinnosti apod.

Změna směru otáčení motoru se provede přehozením dvou libovolných napájecích fází. Bývá zvykem přehodit první a třetí fázi, ale principiálně je to úplně jedno.

U motorů, které dostávají časté rázy při rozběhu (např. pohon stolu frézy, často spínaná čerpadla, apod.), nebo trpí přehříváním a nadměrnými vibracemi se může rotorové vinutí přerušit. Motor potom nemá sílu, rotor se hřeje, cuká, se zátěží se roztočí pouze na určité otáčky. Proud přitom odebírá správný a bez zátěže se točí běžnými otáčkami. Při zatížení má však obrovský skluz – buď se neroztočí vůbec, nebo pouze na určité malé otáčky, které jsou dány zatížením hřídele a rotor hřeje. Na rotoru to lze někdy poznat pohledem – některé plechy jsou pootočené – na rotoru není souvislá čára drážek.

Řez asynchronním motorem s kotvou nakrátko
Řez statorem i rotorem asynchronního motoru

 

Řez rotorem (kotva nakrátko)

Detail rotoru (ve výřezu jedna drážka z hliníku)

Spojení klece s vyvážením (nalisované podložky)

Znázornění klece v rotoru

Různé tvary drážek v rotoru – upravují charakteristiku motoru

 

K třífázové síti (3×400 V; dříve 3×380 V) lze běžný 3f asynchronní motor připojit dvojím způsobem – v konfiguraci hvězda, nebo v konfiguraci trojúhelník.  Existují další asynchronní motory s odlišným vinutím, které však nejsou tak časté. Důležité je se vždy řídit typovým štítkem a datovým listem motoru – při špatném zapojení může dojít ke zničení motoru.

Na obrázku níž je znázorněn příklad štítku běžného třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Červeně je orámováno značení vhodného motoru pro rozběh Y/D – při zapojení do trojúhelníku je jmenovité napájecí napětí 400 V, při zapojení do hvězdy je to 690 V. Dále je nutné brát v potaz odebíraný proud a podle toho dimenzovat přívody, stykače, jištění apod.

Příklad štítku motoru
Význam štítku (sdružené napětí → napětí dvou fází proti sobě)

U většiny těchto motorů je použita standardní svorkovnice se svorníky, kde je vyvedeno všech šest konců vinutí. Lze se ovšem setkat i s ne zcela typickými svorkovnicemi, které nemají např. vyvedeny všechny konce vinutí (motor nelze přepojit většinou do trojúhelníku), mají vyvedeno ještě více vodičů (např. od brzdy), mají místo svorníku třeba obyčejnou svorkovnici (tzv. čokoládu), nebo mají úplně odlišný tvar. Vždy tedy záleží na konkrétním motoru a návodu k němu. Často je zapojení svorek vylisováno na víčku svorkovnice, případně je zde přilepeno schéma.

Běžná svorkovnice motoru – vyvedeno všech šest konců vinutí
Atypická svorkovnice motoru – vyvedeno všech šest konců vinutí. Na propojení se používají dodané drátové propojky.
Nejjednodušší svorkovnice motoru, tzv. čokoláda. Motor je zapojen do hvězdy (nebo do trojúhelníka) z výroby přímo uvnitř motoru. Nelze ho přepojit do jiné konfigurace

.

Orientační hodnoty odebíraného proudu motorem, přívodní kabel a jištění

Zapojení motoru, tedy jeho předřadné jištění a přívodní kabel je závislý na použité aplikaci a vždy by měl vycházet z projektové dokumentace a měl by splňovat příslušné normy. Zde budou popsány pouze přibližné hodnoty! Motor by měl být jištěn jak proti zkratu, tak proti přetížení. Lze použít kombinovaný přistroj (tzv. motorový spouštěč, nebo jistič s „motorovou“ charakteristikou), případně pojistky s příslušnou charakteristikou, které jistí motor při zkratu a nadproudové relé, případně softstarter, nebo frekvenční měnič, který je nastaven na proud motoru. Dále se u motoru rozlišuje, zda je je spouštěn přímo (přímé zapnutí, softstarter, frekvenční měnič), nebo pomocí přepínání hvězda – trojúhelník. Při zapojení v konfiguraci YΔ je motor jištěn pojistkami stejně jako při přímém spouštění, u nadproudového relé však záleží kde v obvodu je zapojeno a jeho nastavení je jiné, než při přímém spouštění. Přívodní vodiče k motoru mohou mít menší průřez. Více informací je napsáno přímo v článku Přepínání motoru hvězda – trojúhelník.

Jištění vychází z jmenovitého proudu odebíraného motorem. K jištění proti zkratu se použije buď „pomalá“ pojistka typu aM, tedy pojistka s částečným rozsahem vypínací schopnost – určená k jištění motorových vývodů proti zkratu, nebo „motorový jistič“, nebo spouštěč s proudem, jako je jmenovitý proud motoru, nebo nejbližší vyšší. Pro jištění proti nadproudu (přetížení) se použije proudového relé, motorový spouštěč, nebo jistič, který je nutné nastavit na jmenovitý proud motoru (případně se měřením zjistí proud odebíraný motorem při běžném provozu a na ten se jistící přístroj nastaví). Při překročení tohoto proudu (tedy přetížení motoru) dojde k vypnutí kontaktu relé a tím vypnutí motoru. Průřez kabelu je závislý na aplikaci. O jeho použití rozhoduje jak proud motoru, tak délka a typ samotného kabelu, jeho uložení, teplota okolí, použití frekvenčního měniče atd. Zde popsané kabely jsou s uložením B2 (kabel v trubce na stěně, či ve zdi, v liště, nebo kabelovém kanále). Proudy jsou při napětí motoru 400 V.

Proud odebíraný motorem lze přibližně vypočítat pomocí kalkulačky. Maximální zatížení kabelu lze vypočítat pomocí webové aplikace Výpočet zatížení kabelu.

Výkon (kW) 0,06 0,09 0,18 0,25 0,55 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11 15 18,5 30 37 45
Orientační hodnoty při napájení 400 V (přímo, bez rozběhu Y/D)
Proud (A) 0,2 0,3 0,6 0,85 1,5 1,9 3,6 4,9 8,5 11,5 15,5 22 29 35 55 66 80
Pojistka (A) 0,5 1 2 2 4 4 6 6 16 16 20 25 32 50 63 80 100
Kabel (mm2) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
Orientační hodnoty při napájení 400 V (při rozběhu Y/D)
Pojistka (A) 2 2 4 4 6 10 16 16 25 32 40 63 80 100
 Orientační hodnoty při napájení 230 V
Proud (A) 0,37 0,54 1,04 1,4 2,7 3,2 6,3 8,7 14,8 19,6 26,4 38 51 63 96 117 141
Pojistka (A) 2 2 4 4 10 10 16 20 32 32 50 80 100 125 200 200 250

Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400 V) pouze do konfigurace hvězda.

V opačném případě (připojení motoru v konfiguraci Δ na 400 V) dojde k poškození motoru vlivem přepětí! Motor bude fungovat na plný výkon (Y) při jmenovitém proudu a otáčkách uvedených na štítku. Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Často používané zapojení motoru.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

Svorkovnice motoru zapojená do Y

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace hvězda přes třífázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze měnit otáčky a další parametry motoru. Vždy je nutné řídit se manuálem ke konkrétnímu frekvenčnímu měniči! Napájecí svorky jsou většinou L1, L2, L3, nebo R, S, T a výstup do motoru bývá označen U, V, W , nebo T1, T2, T3. Přehození napájecích a výstupních svorek vede ke zničení měniče. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku.

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brzdění, rampy, …)

– Vyšší cena měniče

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

Frekvenční měnič Invertek Optidrive

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×230 V) do konfigurace trojúhelník.

Motor bude fungovat na plný výkon při jmenovitém proudu uvedeném na štítku. V případě zapojení do hvězdy bude motor fungovat na podpětí při sníženém výkonu (viz přepínání hvězda trojúhelník). Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Tato síť se obvykle v ČR nevyskytuje.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

Tato síť se v ČR běžně nevyskytuje
– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

Svorkovnice motoru zapojená do D

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník přes jednofázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze z motoru dostat plný výkon při 1f zapojení. Výhoda je nejen možnost použití 3f motoru na 1f síti, ale i možnost řídit otáčky a další parametry motoru. Nevýhoda je vyšší odběr proudu na jednofázovém přívodu (proto jsou jednofázové měniče vyráběny pouze do určitého výkonu) a cena frekvenčního měniče. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brzdění, rampy, …)
+ Lze použít třífázový motor na jednofázové síti

– Vyšší cena měniče
– Vyšší zatížení jednofázového přívodu
– Nesymetrické zatěžování sítě (což u malých motorů zase tolik nevadí)

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník s pomocným (běhovým) kondenzátorem (Steinmetzovo zapojení).

Připojením kondenzátoru (vypočítat ze vztahu C = 64 * √P [μF; kW], tedy přibližně 60 – 68μF na 1 kW výkonu), který nahradí třetí fázi motoru. Nejlépe však změřit proud a kondenzátor upravit podle štítkové hodnoty motoru (záleží na konstrukci motoru) – proud by měl jít na na všechny fáze cca stejný. V motoru se vytvoří eliptické točivé pole. V tomto zapojení je kondenzátor připojen trvale, motor má snížený výkon (max. 70% jmenovitého výkonu) a menší rozběhový moment (cca 50%), nehodí se tedy pro náročné aplikace.

Reverzaci směru otáčení lze provést přepojením jednoho pólu kondenzátoru na L, nebo N (na obrázku šedě). Provozní napětí kondenzátoru musí být větší než špičkové napětí sítě, vlivem rezonancí je vyšší než napětí síťové. Doporučuji kondenzátor alespoň na 400 V – kondenzátor by měl být svitkový/fóliový na střídavé napětí. Běžně se dá tento druh kondenzátoru nalézt pod názvem rozběhový/běhový kondenzátor.

Při těžším rozběhu je možné připojit k motoru dva kondenzátory paralelně. Jeden jako běhový, který je připojen stále a jeden rozběhový, který se po roztočení motoru odpojí (tlačítkem, časovým spínačem, odstředivým spínačem, apod.). Přídavný kondenzátor zvýší proud vinutím, takže motor bude mít větší sílu při rozběhu. Je však potřeba ho po roztočení motoru odpojit, aby nedošlo k přetížení vinutí a jeho poškození.

Níže sice píši, že se nedají regulovat otáčky motoru, ale to není zcela pravda. Je možné použít buď jednofázový měnič frekvence (s jednofázovým výstupem), nebo jednoduchý triakový regulátor. Triakový regulátor mění napájecí napětí a tedy i skluz motoru, který je závislý na zatížení = motor má menší sílu a je tedy snadnější ho přibrzdit. Jednoduchost konstrukce triakového regulátoru je vyvážena ještě nižší účinností motoru.

+ Lze použít třífázový motor na jednofázové síti
+ Nízká cena kondenzátoru (v porovnání s frekvenčním měničem)

– Nižší výkon motoru
– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry
– Nesymetrické zatěžování sítě (což u malých motorů zase tolik nevadí)

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

Směr otáčení se provede přepojením kondenzátoru, ne přepólováním napájení motoru.

Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 400/690 V

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace trojúhelník.

Motor bude fungovat na plný výkon (Δ) při jmenovitém proudu uvedeném na štítku. V případě zapojení do hvězdy bude motor fungovat na podpětí při sníženém výkonu – toho se někdy využívá, pokud je původní motor velmi předimenzovaný a je jeho provoz možný se sníženým výkonem (cca 1/3 štítkového výkonu). Toto zapojení nedoporučuji, protože při zatížení motoru jmenovitým výkonem se motor přetíží a hrozí jeho poškození. Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). 

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Snadný rozběh pomocí přepínání hvězda – trojúhelník

– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

Δ/Y 400/690 V – U tohoto motoru lze použít přepínač hvězda trojúhelník.

Při zapojení motoru nejprve do hvězdy a následném přepojení do trojúhelníka lze zamezit velkým proudovým nárazům do sítě – touto problematikou se komplexně zabývá článek Přepínaní motoru hvězda – trojúhelník.

Zapojení přepínání hvězda-trojúhelník pomocí stykačů

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace trojúhelník přes třífázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze měnit otáčky a další parametry motoru. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brzdění, rampy, …)

– Vyšší cena měniče

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×690 V) pouze do konfigurace hvězda.

V opačném případě (připojení k konfiguraci Δ na 690 V) dojde k poškození motoru vlivem přepětí! Motor bude fungovat na plný výkon (Y) při jmenovitém proudu uvedeném na štítku.  Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Tato síť se obvykle v ČR nevyskytuje.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

Tato síť se v ČR běžně nevyskytuje
– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

Další zapojení těchto motorů nejsou obvyklé. Velké motory (řádově stovky kW až MW) se připojují k frekvenčním měničům s napětím 690 V. Největší motory (řádově MW) se připojují ke speciálním vn frekvenčním měničům, nebo se používají synchronní, nebo stejnosměrné motory.

Motor s více oddělenými vinutími

Tento motor má dvoje vinutí s rozdílným počtem pólů; vinutí jsou většinou zapojeny do hvězdy. V podstatě se jedná o dva separátní motory (dvě statorové vinutí) v jednom těle – vinutí jsou namotána ve společných drážkách. Připojením napájení na první tři svorky (U1, V1, W1) se motor roztočí jinou rychlostí než pří připojení napájení na druhé svorky (U2, V2, W2).

Tyto motory se používají tam, kde je potřeba pomocí jednoho motoru docílit více (v drtivé většině dvou) rychlostí, a je zbytečné, nebo nemožné použít převodovku. Výhoda motorů s odděleným vinutím je možnost vyrobit motor, jehož otáčky spolu nemusí „sousedit“ – lze vyrobit motor, který má např. 375 a 3000 otáček. Motory s oddělenými vinutími najdeme třeba u jeřábů, pilek, nebo strojů, kde je potřeba tzv. mikroposuv a nelze použít složitou a velkou převodovku.

Vnitřní zapojení motoru

Dvourychlostní motor s brzdou (třecí, elektromagneticky ovládaná)

Svorkovnice s usměrňovačem k brzdě

Popis svorkovnice na víčku

Motor s přepínáním Δ – YY (trojúhelník – dvojitá hvězda)

V tomto, tzv. Dahlanderově zapojení je každé vinutí rozděleno na dvě části. Přepínáním cívek ze sériového na paralelní zapojení se počet pólů zmenší na polovinu – zdvojnásobí se otáčky. Motor má při obou otáčkách přibližně stejný výkon.

 • Zapojení do D – poloviční otáčky
 • Zapojení do YY – jmenovité otáčky

Tyto motory se obvykle používají tam, kde je nutné motor spustit s velkým rozběhovým protimomentem (např. velké brusky na plocho). Motor se spustí do trojúhelníka, kde se sice točí pomaleji, ale má větší sílu v rozběhu, po roztočení na jmenovité otáčky se přepne do dvojité hvězdy, kde se jeho otáčky ještě zvýší avšak s nižším momentem, který však již stačí na provoz.

PYY = (2/√3)*PΔ ≈ 1,16 * PΔ

Vnitřní zapojení motoru
Zapojení svorek motoru

Přívodní svorky (napájení) je na svorkách R-S-T (popis se vztahuje pouze k obrázku svorkovnice výše).

 • Při zapojení do D se připojí napájení na svorky X-Y-Z. Svorky U-V-W zůstávají nepřipojeny.
 • Při zapojení do YY se napájení připojí na svorky U-V-W a svorky X-Y-Z se pouze spojí dohromady.

 

Motor s přepínáním Y – YY (hvězda – dvojitá hvězda)

Též Dahlanderovo zapojení . Podobné jako Δ – YY s tím rozdílem, že při běhu do dvojité hvězdy mají dvojnásobný výkon.

Tyto motory se používají pro pohon ventilátorů. Ventilátor při vyšších otáčkách potřebuje vyšší kroutící moment.

PYY = PY * 2

Vnitřní zapojení motoru

Třífázový asynchronní motor s kroužkovou kotvou – kroužkový motor

Kroužkový motor má stator stejný jako běžný asynchronní motor. V drážkách rotoru je uloženo vinutí, které není zapojeno nakrátko, ale je vyvedeno na sběrné kroužky (svorky K, L, M). Toto vinutí je většinou zapojeno do hvězdy, výjimečně do trojúhelníka. U motorů větších výkonů může být rotor dvoucívkový (svorky K, L, Q). Z kroužků je vinutí vedeno přes uhlíky (kartáče) na svorkovnici motoru. U větších motorů bývá odklápěč uhlíků, který po roztočení motoru spojí kotvu nakrátko přímo v motoru. Tím se ještě více sníží odpor spouštěče – sníží se ztráty = motor je v podstatě s kotvou nakrátko.

Tyto motory se hlavně dříve používaly kvůli snadnému rozběhu pomocí snižování odporu na rotoru (omezoval se velký proudový náraz do sítě), případně regulaci rychlosti otáčení (skluz). Stator se připojí k síti jako běžný asynchronní motor, rotor se spojí přes činné odpory. Snižováním impedance odporů se motor roztáčí. Při spojení svorek rotoru nakrátko se motor chová jako běžný asynchronní motor s kotvou nakrátko. Dnes jsou tyto motory využívány výjimečně kvůli nutnosti údržby, složitější (dražší) konstrukci a dnes lze regulovat rychlost motoru jednoduše a téměř beze ztrát pomocí frekvenčního měniče.

Zapojení svorkovnice kroužkového motoru

Detail kartáčů kroužkového motoru. V levé části je páka odklápěče kartáčů.

Jednofázový asynchronní motor

Motor též známý jako motor s rozběhovým (běhovým) kondenzátorem, nebo kondenzátorový motor je jednofázový motor, který má obvykle dvě vinutí. Vinutí hlavní (svorky většinou označeny U1 a U2), které je připojeno přímo na síť, a vinutí pomocné (svorky většinou označeny Z1 a Z2), se kterým je do série zapojen rozběhový kondenzátor (kondenzátor může být nahrazen činným odporem (část vinutí je vinuta bifilárně), nebo stíněným pólem). Kondenzátor způsobí fázový posun, v motoru tedy vznikne točivé magnetické pole.

Pokud je u motoru potřebný vyšší točivý moment při rozběhu, bývají k pomocnému vinutí připojeny kondenzátory dva. Jeden běhový, který je připojen po celou dobu běhu a jeden rozběhový, který se po roztočení motoru odpojí, aby vinutím neprotékal příliš velký proud. Kondenzátory jsou tedy spojeny paralelně, kde rozběhový má cca trojnásobnou kapacitu.

Změna směru otáčení se provede přepólováním směru proudu v pomocném vinutí. Tyto motory jsou konstruovány na konkrétní neměnné otáčky. Ale ty je možné regulovat buď jednofázovým frekvenčním měničem, jednoduchým triakovým regulátorem, nebo předřazenou tlumivkou. Triakový regulátor (a tlumivka) mění napájecí napětí a tedy i skluz motoru, který je závislý na zatížení = motor má menší sílu a je tedy snadnější ho přibrzdit.. Jednoduchost konstrukce triakového regulátoru je vyvážena nižší účinností motoru.

Nákres svorkovnice 1f motoru Siemens. Jsou osazeny vždy dvě propojky pro běh doleva, nebo doprava.
Hlavní a pomocné vinutí jsou pootočeny o 90° (ilustrační nákres)
Odstředivý spínač pomocného rozběhového kondenzátoru
Konstrukce statoru vícerychlostního motoru s běhovým kondenzátorem (z ventilátoru)
Konstrukce statoru vícerychlostního motoru s běhovým kondenzátorem (z ventilátoru)

Motory se stíněným pólem mají odlišnou konstrukci statoru.  Statorové vinutí (šedě) je navinuto na vyčnívajících pólech, na kterých je výřez, kolem něhož je závit nakrátko (oranžově). Připojením napětí na vinutí se začne indukovat v závitu nakrátko proud, který způsobí magnetický tok opačného smyslu Φz. Celý magnetický tok je tedy deformován k jedné straně – to způsobuje rozběhový moment, který je však malý. Smysl otáčení (který má vždy směr od hlavního pólu ke stíněnému) nelze změnit přepólováním. Tento motor je nejčastěji používán k pohonu ventilátorů (vinutí pak mívá odbočky jejichž přepínáním se mění rychlost otáčení), čerpadel praček a podobných nenáročných aplikacích.

Znázornění statoru motoru se stíněným pólem

Konstrukce statoru dvourychlostního motoru se stíněným pólem (z ventilátoru)

Detail stíněného pólu

Rotor je konstrukčně shodný s třífázovým motorem s kotvou nakrátko

Rotor je konstrukčně shodný s třífázovým motorem s kotvou nakrátko

Jednofázové asynchronní motory se používají u malých strojů (přibližně do max. 2 kW), kde většinou není nutné regulovat otáčky, např. ledničky, kotoučové brusky, sekačky, ventilátory, čerpadla apod.

+ Jednoduchá konstrukce
+ Jednoduché zapojení
+ Provoz na 230 V

– Malá účinnost motoru
– Nelze jednoduše regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

Zapojení čerpadla MINOR NTD-62–4-LH-80

Toto dříve často používané teplovodní čerpadlo lze zapojit dvěma způsoby – základní otáčky a snížené otáčky. K čerpadlu je nutné připojit běhový kondenzátor.
Napájecí napětí U: 220 V, 50 Hz
Příkon Pr: 79(65) W
Proud Ir:  0,43(0,34) A
Kondenzátor c: 1,5uF, 400 V ac

Minor NTD-62–4-LH-80 – základní otáčky

Minor NTD-62–4-LH-80 – snížené otáčky

Synchronní motor

Synchronní motor má otáčky hřídele stejné, jako je točivé pole ve statoru. Stator motoru má konstrukci stejnou jako běžný asynchronní motor – tedy několik dvojic třífázových vinutí. Konstrukce rotoru se liší – místo klecového vinutí je v rotoru navinut elektromagnet, který je buzený stejnosměrným proudem. Elektromagnet je napájen buď přímo přes sběrné kroužky, nebo má pomocné vinutí a usměrňovač přímo na hřídeli motoru. Rotor se natáčí vždy ve směru magnetického toku rotoru, viz animace níže.

Nevýhodou synchronního motoru je, že se neroztočí při přímém připojení na síť. Magnetické pole statoru jakoby rotoru ujede, proto se pro spouštění motoru používají zvláštní zařízení jako např.

 • Roztáčecí motor – motor má na hřídeli asynchronní motor, který ho roztočí na asynchronní otáčky, po připojení na síť se motor synchronizuje se sítí (rozdíl asynchronních a synchronních otáček je malý)
 • Pomocné klecové vinutí rotoru – rotor má kromě vinutého rotoru ještě pomocnou klecovou kotvu jako běžný asynchronní motor. Při připojení motoru na síť se motor roztáčí jako běžný asynchronní motor s kotvou na krátko. Po roztočení na asynchronní otáčky se nabudí rotor a motor se synchronizuje. V klecové kotvě se po synchronizaci netvoří žádné magnetické pole, protože motor nemá žádný skluz.
 • Frekvenční měnič – Frekvenční měnič plynule zrychluje otáčky magnetického pole statoru, takže se rotor stíhá roztáčet. Tímto řešením lze regulovat i otáčky motoru.

Synchronní motor na rozdíl od asynchronního nereaguje na zvýšený moment na hřídeli snížením otáček, ale pouze natočením magnetického pole rotoru vůči magnetickému poli statoru. Při přetížení se může motor zastavit (magnetické pole statoru rotoru ujede) a už se samovolně neroztočí (podobně jako přetížený krokový motor).

Rotace synchronního motoru

Synchronní reluktanční motor

Rotor tohoto motoru nemá navinutý elektromagnet v rotoru, ale vystouplé póly, které se natáčí tak, aby rotor měl vůči statorovému vinutí co nejmenší magnetický odpor (=reluktance). Tyto motory mají větší účinnost než asynchronní. Jejich otáčky jsou stejné jako frekvence budícího proudu podle vzorce n = (f x 60) / p. Při přímém připojení na síť se neroztočí kvůli velké setrvačnosti rotoru a rychlému magnetickému poli ve statoru. Stejný problém nastane, pokud se motor přetíží – točivé magnetické pole se jakoby „utrhne“ a motor se zastaví. Některé motory mohou mít v rotoru i závit nakrátko, motor se pak roztáčí jako motor s kotvou na krátko a po dosažení otáček se stane synchronní.
Tyto motory lze v podstatě provozovat pouze s frekvenčním měničem. Jejich výhoda je větší účinnost. Myslím, že v těchto motorech je budoucnost – již dnes má spousta pohonů frekvenční měnič. Pouhou náhradou motoru lze zvýšit efektivnost zařízení.
Více na Wikipedii.

Pohled na stator a rotor reluktančního motoru Daikin

Univerzální motor

Univerzální, neboli jednofázový sériový motor je jeden z nejrozšířenějších komutátorových strojů na střídavý proud. Rotor tvoří kotva (rotor s komutátorem) zapojená v sérii se statorem.
Tyto motory mohou pracovat se stejnosměrným i střídavým proudem. Při zapojení na střídavé el. napětí slouží komutátor jako usměrňovač. Při zapojení na stejnosměrné el. napětí slouží komutátor jako střídač. U motorů na střídavý proud musí být stator složen z plechů. Reverzace se provádí přepólováním buď statoru, nebo rotoru. Ne však zároveň.

Vnitřní zapojení sériového motoru s reverzací přepólováním statoru

Tyto motory se používají u dopravních strojů, v elektrické trakci a zejména ve většině ručního nářadí a spotřebičích (vrtačky, brusky, vysavače apod.). Video a obrázky z opravy stejnosměrného komutátorového motoru naleznete v článku Oprava komutátorového motoru.

Detail připojení motoru. Na obrázku lze vidět přívody na stator a rotor, komutátor a uhlík.

Vysunutý uhlík (kartáč) z držáku. Pružina je zajištěna v horní poloze, jinak tlačí na uhlík a vytváří tak přítlak na komutátor.

Komutátor stejnosměrného motoru. Konstrukčně je téměř shodný se střídavým.

Krokový motor

Krokový motor je druh synchronního motoru. Krokovému motoru se věnuje samostatný článek.

Krokový motor

 1. jerry jerry

  dobry den potřeboval bych radu mam pračku kde odešel motor a nahradil jsem jej jinym stim že tam od puvodniho motoru jdou ještě dva zelene draty ktere nemam kde připojit vedli na puvodni motor a bez se mi nerozjel

 2. Peťan: Motor z pračky je většinou speciál pro konkrétní řadu praček. Takže zapojit buď podle schéma, případně nějak logicky přezapojit. A nebo nejlíp nahradit stejným motorem jako původní. Na barvy vodičů se většinou nedá spoléhat – každej si to značí jak chce.
 3. Filip Filip

  jaký motor použít při napájení elektrocnetrálou? Motor pro rozběh potřebuje až 5× víc proudu, což vyžaduje zbytečně silnou elektrocentrálu. Pomůže frekvenční měnič?

 4. drapal lumir drapal lumir

  jak velky kompenz.kondenzator pripojit primo na svorky 3faz.asynchronniho motoru 30 kw s rozbehem y.d.pouziti kond. pro snizeni privodniho proudu motoru predem dekuji za odpoved.

 5. Peťan: Doporučuji si přečíst tento článek. Je tam i výpočet. Ideální by bylo změření motoru analyzátorem sítě, který zobrazí jalový příkon. Případně bych se obrátil na firmu ZEZ Silko, kde určitě poradí více.
 6. mirajab mirajab

  Dobrý den mohu připojit motor do hvězdy a pak do trojuhelníku když je na štítku napsáno trojuhelník 380V?? Moc děkuji

 7. Peťan: Pokud je na 380 V při zapojení do trojuhelníku, a na 660 V při zapojení do hvězdy (mělo by být napsáno na štítku), tak by měl jít rozběhnout v konfiguraci hvězda – trojuhelník (viz článek).
 8. Tomáš Tomáš

  [2] Filip: Cena frekvenčního měniče bude neúměrně vysoká k ceně motoru a elektrocentrály, bohužel v dotazu není popsáno co by měl motor poháňět, nicméně bych přemýšlel o jednofázovém motoru se startovacím kondenzátorem, který nemá takové požadavky na startovací proud.

 9. Karel Spurný Karel Spurný

  Dobrý den Máme starší oběhové čerpadlo u Útop MOTR NENÍ SPÁLENÝ ALE kondenzátor rozběhový 25 mikrofaradů na 400V.
  Nemohu jej sehnat . Dá s nahradit jiným a jaký typ a hodnota.
  předem děkuji Solty.

 10. Peťan: Ideální je nahradit jej kondenzátorem se stejnými, nebo podobnými parametry. Kapacita musí být stejná, napětí může být vyšší. Např. tento kondenzátor z GME, a nebo tento z GES by měl vyhovovat.
 11. Marek Marek

  Dobrý den, mám 3f as. motor a na štítku je 0,75 kW Y/D – 380/220. Mohu takový motor zapínat pouze vypínačem ( svorkovnice motoru do Y ) bez použití přepínače Y/D ? Děkuji Marek

 12. Franta Franta

  [7] Marek: Údaj na štítku znamená že motor se do Y zapojuje na napětí
  3krát380V a do D na 3krát220V.Nelze ho tedy spouštět přepínačem Y/D.Odpověď je tedy že lze zapínat jen vypínačem(sty­kačem,mot.spou­štěčem)

 13. Peťan: Přesně tak, svorkovnice motoru se zapojí do Y a tři přívodní fáze se vypínají vypínačem / stykačem / motorstartérem apod…Toto označení na štítku mají většinou motory měnších výkonů, které ani rozběh Y/D nepotřebují.
 14. Milan Nedbal Milan Nedbal

  Dobrý den,scháním zapojení motoru P 75/4/2–75 jedná se oveký kutr motor je připojen 3 vodiči.Děku­ji Nedbal

 15. Jan Koliba Jan Koliba

  Mám 3 fáz. motor 15kW provozovaný se softstartérem v zapojení do trojúhelníku. Původně byl provozován s rozběhem přes stykače Y/D. Myslíte, že je možné ho trvale provozovat v zapojení do hvězdy se sníženým výkonem? Jaký by měl výkon? Motor je zapojený na hydraulické čerpadlo a je podle mne značně předimenzovaný. Podobné zařízení stejných parametrů mají motory 7,5kW? dík za info.

 16. electricar electricar

  Mňa zaujíma, podľa čoho sa vypočítajú cievky do asynchrónneho elektromotoru. Som študent a zaujíma ma to, že ako sa to počíta. Ďakujem.

 17. novák vladimír novák vladimír

  Mám motor z Mezu Náchod. Typ LJ4T84 250W 1450ot. 220/110V50Hz. Potřeboval bych zapojení vývodů. Jsou tam tři vynutí.Červené modré černé.Děkuji předem za radu

  • Anonym Anonym

   pokud se nepletu tento typ ma na cervenem vynuti uvnitr odstredivy odpojovac na rozbehovy kondenzator

 18. Unclesamy Unclesamy

  Dobrý den, ve Vašem článku jsem se dočetl cituji:
  „Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V
  Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda.“
  Můžete mi prosím napsat, jak by mohlo dojít k poškození přepětím při zapojení do trojúhelníku, když zapojení do hvězdy znamená vyšší napětí na cívkách než zapojení do trojúhelníku? Něco mi asi uniká. Děkuji Pasečný

 19. Peťan: Zjednodušeně… Představ si, že každá cívka motoru je na 230 V. Když zapojím motor do hvězdy, tak jsou vždy dvě cívky v sérii. Kdyby zrovna L3 procházela nulou, tak je mezi L1 a L2 400 V (cívka mezi W1 a W2 (=horní) jakoby tam nebyla, protože skrz ní neprochází žádný proud). Těch 400 V se rovnoměrně rozdělí mezi obě zbylé (prostřední a dolní) cívky, takže na každé bude, řekněme 200 V. Cívka to přežije, protože je na 230 V.

  Když přepojím motor do trojuhelníku, tak jsou cívky zapojeny sérioparalelně (dvě cívky v sérii (horní a prostřední) a jedna k nim paralelně (dolní)). Když bych mezi L1 a L2 přivedl 400 V tak se na té dolní cívce objeví právě těch 400 V. Jenže cívka je na 230 V. Takže shoří… Proto je nutné tam připojit 230 V. Snad je to pochopitelný.

 20. Michal Michal

  Dobrý den,
  Asi to dobře nechápu. V článku je uvedeno:
  „Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V
  Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda.“
  a v druhém odstavci:
  „Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400V) do konfigurace hvězda přes třífázový frekvenční měnič.“
  a ve třetím odstavci:
  „Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×230V) do konfigurace trojuhelník.“

  Jak tyto motory odliším, když na štítku mám uvedeno D/Y 230/400V? Je tam ještě nějaký údaj, který mi určí, který motor lze zapojit na přímo do hvězdy, který přes frekvenční měnič, který do trojúhelníku apod?

  Protože jinak by si ty informace v jednotlivých odstavcích vzájemně odporovaly (např. první a třetí odstavec).

  Díky
  Michal

 21. Peťan: Takhle je to správně. Jeden motor totiž lze zapojit dvěma způsoby. Buď do trojuhelníku, nebo do hvězdy. ΔY 230/400 V znamená, že když motor zapojím do trojuhelníku, tak je na 230V (první symbol, první napětí). Když motor zapojím do hvězdy tak je na 400 V (druhý symbol, druhé napětí).

  Zapojení si zvolím podle toho, jaké mám napájecí napětí. V ČR je sít 3*400V (když měřím mezi dvěma fázemi, je tam 400V), takže napřímo můžu motor zapojit jenom do hvězdy (400V odpovídá symbolu hvězdy). V Americe by se musel zapojit do trojuhelníku na 230 V, protože tam mají jiné napájecí napětí v síti. Ale to nás nezajímá, protože nejsme v émerice.

  K napájení motoru můžu použít frekvenční měnič. Zjednodušeně podle napájení existují dva druhy měničů (je jich víc, ale to teď neřešíme). Jeden má jednofázové napájení (malé měniče) 1*230V -> Na výstupu z něj je třífázové napětí 3*230 V (měnič vytvoří z jedné fáze tři. Napětí ale nezvětší!). Pak jsou měniče s třífázovým napájením (větší měniče) na 3*400 V. Ty mají na výstupu opět třífázové napětí, ale o hodnotě 400 V. Podle toho jaké jde napětí z měniče zapojíme motor buď do Y (400 V), nebo do D (230V)

  Takhle lze zapojit jeden motor:
  TROJUHELNÍK (230V): V Americe přímo na 3f síť, Frekvenční měnič s napájením 230 V, Rozběh pomocí kondenzátoru
  HVĚZDA (400V): Přímo do třífázové sítě, Frekvenční měnič s napájením 400 V

  Bavíme se samozřejmě o obyčejném třífázovém asynchronním motoru s kotvou nakrátko. Tento motor (s označením na štítku ΔY 230/400 V) je nejběžnější motor řekněme do 4 kW. Doufám, že je to srozumitelný, kdyby něco, je tu místo na diskuzi 🙂

 22. Michal Michal

  [14] Michal: Díky, už to chápu. Já se předtím v těch odstavcích trochu zamotal :-).

  Ještě bych měl jeden poddotaz. Mám 2kW motor (D/Y 230/400V), který bych chtěl využít ke stavbě hoblovky. Šířka válce je cca 38cm.
  Bojím se, že když to bude zapojené na přímo, tak mi to bude vyhazovat jistič, protože roztočit tenhle válec půjde asi o dost tíž než roztočit třeba pilu.

  Předpokládám, že rozběh tady v tomhle případě asi řešit nepůjde? Nebo ano s frekvenčním měničem? Tenhle motor chci použít proto, že je malý a nechci stavět nějaké monstrum. Ale když to bude vyhazovat pojistky, tak mi asi nezbude nic jiného, než použít nějaký velký.

  Díky
  Michal

 23. Peťan: Rozběh hvězda-trojuhelník u tohoto motoru nepůjde. 2kW motor bych se ale nebál zapojit napřímo (samozřejmě s vhodným jištěním, nejlépe motorstartér nastavený na proud motoru). 2kW motor má při třífázovém napájení jmenovitý proud necelých 5 A, takže i při trošku těžším startu by ho běžné domovní jističe (25A > 16A) měli udržet.

  V případě nouze se dá použít softstarter, což je něco, jako frekvenční měnič, ale nedá se u něj štělovat frekvence. Jenom čas rozběhu – pouze tedy zajišťuje plynulé roztočení motoru. Cena by mohla být od nějakejch 3-4 tisíc výš.

 24. Novotný Novotný

  [10] Jan Koliba: Výkon je třetinový

 25. Mytys Mytys

  Lze s frekvenčním měničem regulovat trvale výkon asynchroního motoru? Nebo jen otáčky? Jako že bych 3kW motor provozoval např jen na 2KW ale na plných otáčkách dle štítku např 1440 ot x min-1.

 26. Mira Mira

  Dobrý den, mám motor AP132m-4 zapojení na štítku je pouze trojuhelník – 380V, výkon 7.5KW / 15.2A jak tedy zapojit? přepínač hdvězda – trojuhelník?.

  Dále mám motor ( nemám napsaný typ) D/Y – 220/380, pozor, výkon 7.5KW.! – tento motor by měl jet tedy pouze do hvězdy.
  Předem děkkuji za odpověď

 27. radim urvalek radim urvalek

  mam motor 550w zapojeny na 3f ,zapojuji ho na 1f kondenzator byl vypocitany na 37,4 mikof mam koupit 35 nebo 40 mikrof diky za radu

 28. Peťan: Pokud vyšlo 37,4 uF, tak bych koupil 40 uF. Kondenzátory většinou mají velkou zápornou toleranci, tak je možný, že 40uF bude mít třeba 38 uF (a časem to bude jen klesat). Každopádně bych změřil proud kondenzátorem a porovnal ho s proudem na motoru.
 29. lubomír lubomír

  mám motor z pračky hodnoty: 3phase 195V/2A/310Hz­/600W.motor má 5 vývodů z motoru+(2 vodiček ložisku)naměřil jsem mezi třemi vodiči vzajemně 11,3ohmů a mezi zbylými dvěmi skoro zkrat.Mezi trojicí a dvojicí je nekonečno.Jek motor zapojit k měniči.

 30. GUSTAV GUSTAV

  potreboval bych pomoc zapojeni cerpadla z 380 na 230v co to znamena u1 zda v1 w1 predem mockrat dekuji

 31. Peťan: Jde o to, co tam je za motor… Né všechny motory jdou „přepojit“ na 230 V. A když už jde, tak má asi tak o třetinu nižší výkon. S tím je potřeba počítat.
 32. jaro jaro

  d.d. mám kosačku s motorom jednofázový asinchr. 1,2 Kw
  nerozbieha sa -keď ho potočím tak áno, akej hodnoty mám kúpiť
  zondezátor aby to bolo OK.(nedá sa prečítať),?? Ďakujem.

 33. Peťan: Bylo by dobré vědět typ motoru. Pro běžný třífázový motor zapojený na jednu fázi je přibližný výpočet v článku.
 34. marek marek

  zdravím mám takový problémek mám klasický asynchroní motor mez 180W Y/D 400/230 potřebuji ho na 230V 1F,použil jsem Steinmetzovo zapojení kondik 12mikroF, motor se roztočí ale hřeje se a rezonuje při připojení na 400V motor šlape bez problému, co to způsobuje? díky

 35. Petr Petr

  dobrý den,mám nový elektromotor na 110V – 0,75 KW a chtěl bych jej zapojit na 220V.
  Jaký je nejlepší,nejjed­nodušší a nejlacinější zapojení.
  Šlo by to zapojit přes TRIAK 600V / 16A ?

 36. Zdeněk Zdeněk

  odešla mi pekárna ETA tak bych chtěl použít motorek na domácí mlýnek na obilí. na mortorku je jen nápis napětí a víc nic. Motorek má tři vodiče, černý, červený a bilý. kondenzátorek 4 uF na 450 V, má dva vodiče červený a černý. Podle zapojeni k elektronice jsem si všimnul, že fáze jde na červený drát , nevím na co je ten bilý a černý. motorek měl chod vlevo i vpravo.

 37. Jaroslav Vlk Jaroslav Vlk

  Potřebuji kroužkový motor s dutou hřídelí oklo 1–2kW. I nefunkční. pokud možno dlouhý. J. Vlk

 38. Jaroslav Jaroslav

  Dobrý den, mám starší míchačku r.1974 motor na 380 V, 1,1 kw, 910 ot/min. a potřeboval bych jej zapojit na 220 v. Jak na to ? Stačí kondenzátor, nebo mi poradíte něco lepšího. Dík za radu.

  • Anonym Anonym

   Přepoj svorkovnici motoru do trojúhelníku a připoj 230V a kondenzátor podle výkonu motoru.

 39. Josef Josef

  Dobrý den..Potřeboval bych poradit.V prů­myslovém rozvaděči mám přívod 3×400V, L1,L2,L3,PEN.Když připojím jednofázové čerpadlo(L1,N,PE)-1kW motor přes jistič 30A tak po sepnutí stykače okamžitě jistič vypadne.Fáze L1 přes jistič, Modrý N a ZŽ PE z motoru spojeny a připojeny pod jednu svorku na PEN svorkovnici.Když motor ale připojím z jiného rozvaděče do obyčejné zásuvky jištěnou 16A jističem čerpadlo normálně funguje.Nevíte kde je chyba že mi padá jistič 30A když spojím modrý a zelenožlutý z motoru pod jednu svorku do PEN svorkovnice.

 40. Peťan: Pokud při napájení z rozvaděče nefunguje a při napájení ze zásuvky funguje, tak je to docela zvláštní… N a PE v zásuvce stejně končí v jednom místě. Napadá mě akorát jestli ten „30A jistič“ není náhodou 0,030A chránič? Co je to přesně za typ? Pomohla by fotka, nebo schéma zapojení a přesné typy přístrojů (jak motor tak ten jistič). Ideálně na to zavolat elektrikáře 😉
 41. Tonys Tonys

  Dobrý den, neporadíte, jak bude záběrový proud u motoru:
  Typ – ATM180M-4/16 -dvojrychlostní motor
  5,0/1,0 kW
  cos Fi 0,81/0,4
  380V Y/Y 12/9A
  1400/325 min
  Ik – 50,5/14A
  cos Fi 0,81/0,4
  Chci jej připojit na záložní zdroj.

 42. Peťan: To se nedá moc dobře odhadnout, když se neví, jakou bude mát zátěž na hřídeli. Většinou je záběrový proud kolem 6 – 10 násobku jmenovitého proudu. Ale i více, nebo méně podle zátěže.. Doporučuji hodnotu proudu změřit přímo na motoru.
  • Anonym Anonym

   Už je asi pozdě….(+3roky)…ale ten záběrný proud je ve Vašem případě uveden přímo na štítku, jsou to ty 2 údaje vedle parametru: Ik – 50,5/14A

 43. Tonys Tonys

  [33] Tonys:
  Na štítku je Mz= 80/48

 44. Michal Dobrý Michal Dobrý

  [6] Karel Spurný: Dobrý den, můžete zapojit i dva kondenzátory do série čili každý po 20uF

 45. Peťan: Pokud budou vyhovovat i ostatní parametry (zejména napětí), tak bych v tom neviděl problém. Výsledná kapacita dvou 20uF kondezátorů bude 10 uF.
 46. Milan Suk Milan Suk

  Dobrý den.
  Mám 3F asynchronní dvourychlostní motor (MEZ r.v.1976) Δ/YY 220/380V, 1420/710 ot./min. 250/120W. Lze tento motor zapojit na 230 V pro 710ot./120W ?
  Pokud ano, můžete popsat zapojení na svorkovnici? Děkuji

 47. Jozef J Jozef J

  [19] Mira: Dobrý večer.Mám as.motor 3fáz.4AP 132S-4 5,5kw 1450ot.Na štítku je trojuholník 400 V.Je tento motor možné zapojiť aj do hviezdy a následne do trojuholníka? Alebo len do trojuholníka.Ďa­kujem.

 48. Peťan: Viz článek Přepínání motoru hvězda – trojúhelník a štítek motoru…
 49. roman roman

  [2] Filip: frekvenční měnič by řídil otáčky, ale neřešil rozběhový proud. u strojů do 3 kW pomůže rozběhový odpor, kterým se sníží rozběhový proud, u silnějších motorů se používají tlumivky nebo autotransformátory.

 50. Míla Míla

  Tento web s mi líbí.Prohledl jsem si ho,mám malou připomínku k zapojení motoru do dvojité hvězdy označované též nesprávně lomená.Lomená hvězda se používá u zapojení sek.vinutí transformátoru,kdy je sekundarní vinutí na dvou sloupcích.Užívá se při nerovnoměrném zatížení sítě. Přeji hezký den

 51. Peťan: Díky za připomínku. Samozřejmě máš pravdu. Opravil jsem to.
 52. Pepe Pepe

  Dobry den potreboval bych poradit mam doma sici stroj pohaneny servomotorem s magnetickou spojkou a muj problem spociva v tom ze nemam v byte napeti 380V ale jen 220V slo by provezt zapojeni na 220V??? S tim ze stroj bude schopen vykonavat vsechny funkce jako doposud za odpoved Dekuji

 53. Peťan: Záleží na tom, co je použito za servo/servodriver. Docela by pomohlo schéma zapojení. Není tam spíš obyčejný třífázový motor s frekvenčním měničem? V tom případě by to pravděpodobně šlo. Ale bez typu motoru a měniče se dá jenom hádat.
 54. Michal Michal

  Zdravím,
  na kompresoru mám motor 7,5 kW a na štítku má D 380V. Je tam namontovaný rozeběh D-Y, ale prakticky se na Y motor roztočí nejdříve velice pomalu, jako by neměl sílu ale jakmile přepne do D tak se rozjede naplno ( někdy také vyhodí jistič ). Ta hvězda neběží, tak, jak by měla. Už jsem vyzkoušel všechno možné… Zde je video:
  https://www.youtube.com/watch?…

  Prosím o radu.

  Díky moc.

 55. Peťan: První co bych vyzkoušel je, jestli se motor spustí, když je kompresor komplet prázdnej, nebo s odpojeným výtlakem. Pokud ano, tak zřejmě nebude problém v zapojení. Zapojení je popsáno v článku rozběhu Y-D, takže ho dál popisovat nebudu. Problém tohoto rozběhu je snížený výkon motoru na 1/3 při provozu do Y. Motor se tedy točí dobře, ale nemá sílu se točit. Nejsem si jistej, jestli je u těchto kompresorů běžný rozběh Y-D. Zrovna tenhle týden jsem stejný kompresor opravoval – a měl jenom tlakový spínač a přímý rozběh do D. Ani mi rozběh Y-D nedává moc smysl – ten slouží k omezení proudu při startu, kdy je snížená zátěž motoru. Ale kompresor má plnou zátěž prakticky ihned. Něco jiného by bylo, kdyby měl kompresor setrvačník a spojku…
  Každopádně bych dále zkontroloval odlehčovací ventil. To je na tej trubičce, co vede z výtlaku ke klikovce. Jeho funkce je odfouknout (po vypnutí motoru to jde slyšet) tlak z potrubí, aby se kompresor mohl spustit bez zátěže. Tam by mohl být problém. Jde však taky o to, jestli si kompresor nenafouká při běhu do hvězdy takovej tlak, že už to motor neutáhne.

  Pokud se tedy motor s prázdným vzdušníkem rozbíhá dobře, tak bych zkontroloval odlehčovací ventil a zkrátil dobu běhu do Y na rozumné minimum – tím myslím, tak sekundu, dvě.

  Určitě dej vědět, jak to dopadlo.

 56. Zdeněk Zdeněk

  [28] Jaroslav Vlk: Nikdo mi neporadí, když ho nějak zapojím i s konenzátorem, tak jede a je velice slabý a musím ho roztáčet rukou.

 57. Michal Michal

  [41] Michal: Já jsem odpojil úplně potrubí na výtlaku za válci, ale efekt je stejný. Zkoušel jsem otáčet i ručně a kompresor se volně točí. Na hvězdu se točí, jako by neměl sílu- pomalu a pak přepne do D a jede plnou rychlostí. Jenže on se má točit plnou rychlostí i do Y. Dnes jsem zase laboroval, ale žádný výsledek… Na štítku motoru je uvedeno D 380V. Vyhodil mi při opětovném zapnutí jistič 40A- char.B Zde dnešní video:
  https://www.youtube.com/watch?…

 58. Michal Michal

  [43] Michal:
  Nevyřešil by to softstarter značky Schneider Electric ATSU01N222LT ( místo rozeběhu Y-D )? Teď někdo nabízí na prodej… Jak funguje? Kdybych na něj napojil motor rovnou do D, tak starter pozvolna motor rozeběhne aby nedoško k rázu?

 59. Peťan: A je vše správně zapojeno? Když se hřídel motoru odpojí od kompresoru točí se motor do Y? Softstarter postupně zvyšuje (rychlost se dá nastavit) napětí (a tedy i proud) na motoru. Nahrazuje to rozběh Y-D. Bylo by to lepší řešení. Spíš bych ale nejdřív zkontroloval ten odlehčovací ventil a motor rozbíhal jenom do D… Motor se po zapnutí musí začít točit „lehce“, protože nemá protitlak. Teprv po chvíli dostane plnou zátěž – ale to už se točí. My ho tady máme připojenej na jistič 25D a není s tím problém. Pokud budu v pondělí v terénu a vzpomenu si, tak zkusím nahrát funkční kompresor.
 60. Michal Michal

  [44] Michal:
  Motor jsem zkoušel rozeběhnout na Y kabelem napřímo- mimo stykače. Potrubí výtlaku je zcela odmontované- žádný odpor. Rukou jsem zkoušel otáčet motorem a volně se točí. Stejně ta Y motor neroztočí… Vše jsem přezkoušel, ale vypadá to jako by byl problém v motoru- vinutí jsem ale proměřil a je O.K. Jako kdyby ten motor nebyl určen k rozeběhu Y…

 61. Peťan: Na motoru musí být D/Y 380/660V. V tom asi problém nebude… Myslím rozběhnout motor úplně bez zátěže, bez připojeného kompresoru. On ten kompresor nějakou sílu potřebuje, protože se ventily otevírají až když je uvnitř stlačený vzduch. Při rozběhu do D vypadává jistič? On může mít taky ten motor poškozený rotor. Není to úplně běžný, ale nedávno jsem to viděl na motoru 22 kW. Motor pak bere správný proud, ale nemá sílu.
 62. Michal Michal

  [45] Michal:
  Na štítku je uvedeno D 380V – tak to mají i jiné motory. Při rozeběhu do D vypadává jistič. Motor se mi odpojovat nechce – váží 80 kg…

 63. Peťan: Tak pokud je motor i kompresor OK, tak prostě jenom nemá takovou sílu do Y, aby utáhl kompresor. Softstarter by mohl pomoci, protože má plynulejší náběh proudu. Motor se pak zapojí rovnou do D a nastaví se délka startu.
 64. Michal Michal

  A byl by tento vhodný? :
  Schneider Electric ATSU01N222LT

 65. Peťan: Nevím, jaký je proud motorem. Ale podle výkonu by to mělo být OK. Koukni co je na motoru a na softstarteru a porovnej si to.
 66. Michal Michal

  Na motoru by musel být špatný rotor- to nedokážu identifikovat, ale cívky statoru mají všechny stejný odpor…

 67. Peťan: Tohle se špatně zjišťuje. Nejde to změřit – motor prostě nemá výkon. Ale to bych neřekl, že bude tento případ. Motor prostě nemá sílu kvůli tomu, že jde do hvězdy. Pokud je to motor 7,5 kW, tak má při zapojení do Y cca 2,5kW.
 68. Michal Michal

  [47] Michal:
  Na štítku motoru je 15,2 A

 69. Václav Václav

  Prosím o radu,–potřebuji připojit motor 380V k napětí 220V s rozběhovým kondenzátorem,za­pojení je jasné,jen potřebuji informaci,kde sehnat rozběhový vypinač se třemi polohami – ..vypnuto…zap­nuto…rozběh přes kondenzátor..,který se pružinou po rozběhu a pustění rukou sám vrátí do polohy zapnuto. Vím že tyto vypinače existují,nemohu na ně nikde narazit. Díky moc za odpověd.

 70. Peťan: Při provozu třífázového motoru na jednu fázi se používá pomocný běhový kondenzátor. To znamená, že se kondenzátor při provozu neodpíná. Jinak, zakázkový typ vačkového vypínače umí vyrobit Obzor.
 71. Václav Václav

  [50] Václav: Super odpověd,děkuji moc. Tento problém mám u varhanního ventilátoru,který už je výrobcem takto udělán,rozbíhá se dvojitým spinačem na světla,druhý se po roztočení a uvolnění rozpojí,motor se točí,ale kontakty se občas připečou. Bude to určitě lepší vypočíst a předělat na běhový kondenzátor. Ještě jednou moc díky.

 72. Peťan: Jde o to, jestli tam opravdu není spíše jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem. Ne všechny motory s kondenzátorem jsou přepojený třífázový… Pokud se vypínač spéká, tak bych se koukl po nějakém průmyslovém vypínači (viz odkaz v předchozím příspěvku). Byl by typ motoru? Takhle to vypadá na nějakej bastl…
 73. Václav Václav

  [51] Václav: Ventilátor je od celkem renomovaný společnosti s dlouhou praxí bez problémů, takže taky nevím co si o tom myslet,–jestli někde neudělali chybu. Motor je dost nepřístupný ve vzduchotěsné tlumící bedně,tyhle motůrky berou tak kolem 750W. A je to trochu od nás vzdálené. Určitě by by bylo dobré vniknout dovnitř, vše na motoru opsat,případně nafotit a pak se Vám opět ozvu. Velmi moc děkuji za odpovědi a zdravím. V.M.

 74. pspipes pspipes

  Váš článok o zapojení reverzného chodu mi veľmi pomohol. Po drobnej chybe /zle pochopené schéma z mojej strany/ zapojené správne a funkčne 🙂 ďakujem.

 75. Peťan: To jsem rád, že se zadařilo 🙂
 76. chose chose

  Dobrý den motor je zřejmě převinut a jen na jedné straně svorkovnice jsou připojeny dráty z vinutí. Jak ten motor zapojit ? Motor je 2,2 KW 2860 ot/min, ~ 3

 77. Peťan: Momentálně mám věšteckou kouli v opravně, ale zkusil bych změřit odpory vinutí proti sobě. Je možné, že to není motor D/Y, ale že je uvnitř zapojen do Y, nebo do D. Co je na štítku a víku svorkovnice? Možná by pomohla fotka motoru (štítku, svorkovnice, víčka).
 78. chose chose

  [54] chose: on ten motor je převinutej štítek a víčko bude bez předmětné.

 79. Peťan: Tak v tom případě opravdu těžko říct. Nejlepší by bylo se zeptat člověka, kdo převíjel. Jinak bude motor zapojen do D, nebo do Y na 400 V. Pokud z motoru vedou jen tři dráty, tak moc variant není.
 80. chose chose

  [55] chose: to D je jak ?

 81. Peťan: D je zapojení do trojúhelníka. Ale pokud z motoru čučej jen tři dráty, tak se s tím stejně nic moc nedá dělat. Vlastně kromě připojení na síť nic.
 82. chose chose

  [56] chose: tak mě přijde že asi na té svorkovnici ty dráty z motoru odkáply jsou tam jen očka …je to možný všechny 3 naráz ???

 83. Peťan: Tak jako možný je všechno…
 84. chose chose

  [57] chose: díky za rady a pokecat …motor vrátím .

 85. chose chose

  Tam je ten kondenzátor funkční jen při rozběhu ?

 86. Peťan: Tento kondenzátor je běhový – je stále připojen k motoru. Vzniká na něm fázový posuv = třetí fáze pro motor. Pokud by se odpojil za běhu, motor by stále běžel. Ale byl by přetížený, neměl by sílu a dal by se snadno zastavit. Stejně tedy, jako při výpadku jedné fáze u třífázového motoru.
 87. chose chose

  [60] chose: Díky za rady. Jinak já když ho přidržím ten rozběh tak to začne po rozběhu znovu drnčet když pustím přestane ale jede jen na dvě fáze.

 88. Petr Komarek Petr Komarek

  Dobrý den,

  Mám motor MEZ 3AP 903–2 s oznacenim Y/trojugelnik 380/220V.

  Idelane byh ho chtěl provozovat na 230V. Přečetl jsem si vás článek. Díky za něj. Není mi ale jasné, zda se mohu řídit zapojením doporučeným

  „Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník s pomocným kondenzátorem (Steinmetzovo zapojení).“

 89. Peťan: Proč to není jasné? Tento motor lze takto zapojit. Motor je starší, nyní je napětí o trochu větší, než dříve. Ale motor by to měl v pohodě zmáknout.
 90. Petr Komarek Petr Komarek

  V navodu se rozlisue poradi napeti a uvadi se Δ/Y 230/400 V, kdezto ja mam Y/Δ 380/220V.

 91. Peťan: První symbol – první napětí, druhý symbol – druhé napětí. Tedy trojúhelník = 230 V, hvězda 400 V. U druhého to je hvězda = 380 V, trojúhelník = 220 V. Dříve se zvýšilo napětí z 220 na 230 V. Takže u starších zařízení se vyskytuje napětí 220 (380) V. Ale to většinou není problém. Stroje pak odebírají o trochu větší proud. S Vašimi znalostmi bych se do zapojování nepouštěl!
 92. thovt thovt

  Motor Kolben 4,4Kw Δ 380 V 9,5A, 2840 ot/min. Když na štítku jsou jen tyto údaje nic více. Zajímave není tam ani učinník. Je možný rozběh Y/Δ?
  pouze pro upresnění http://www.agroseznam.cz/…-stroju.html

 93. Peťan: U takhle starýho motoru těžko říct, nejspíš ano (v inzerátu je zmiňován rozběh – i popisky by souhlasily). Ale chtělo by to vidět svorkovnici motoru. PS.: Do takovýho motoru bych dneska nešel.
 94. Standa Standa

  Zdravím, mám problém se zapojením dvourychlostního motoru AK 80–8/2 Y/Y 400V, 0,13/0,55 kW, 550/2550 ot. Pokud samostatně připojím jedno nebo druhé vinutí, tak vše funguje. Problém ale mám v tom, že jedna fáze napájí obě vinutí – pouze pět přívodních drátů. Pokud tuto jednu fázi propojím s oběma vinutími, tak dochází k proudovému přetížení.

 95. Peťan: Úplně přesně nechápu, jak to zapojujete. U těchto motorů se připojuje jedno, nebo druhé vinutí – tak by to mělo fungovat. Ne obě zároveň. Pokud mají vinutí jeden drát společný, tak by s tím taky neměl být problém. Zbylé dráty ale musí být během provozu odpojeny. Bylo by nějaké schéma zapojení, nebo fotka?
 96. Standa Standa

  Je to jak říkáš. Jeden společný drát pro obě vinutí. Jeden stykač 2Z+2V přepíná 2 fáze-pomalý nebo rychlý chod. Stykač je nový a motor údajně taky (vypadá spíše, že byl převinutý).Izolační stav dobrý. Pokud zapojím jenom jedno vinutí a spojím společnou fázi s druhým vinutím, motor odebírá místo 1,5 A cca 6A. Byl jsem se teď podívat na stejný motor, který je stejně zapojený v jedné firmě. Bez problému. To mi prostě hlava nebere. Schéma mi sem nejede vložit.

 97. Peťan: Píšeš, že z motoru vede jen 5 drátů. Tak už vinutí budou spojena. Takže ten společnej by měl jít trvale na fázi a ty zbylý 4 by měli jít na přepínací kontakty stykače. Fotku/schéma ulož někam na net (třeba na ulozto.cz) a pošli odkaz. Já ji přidám ručně.
 98. Standa Standa


  Z motoru jsou vyvedeny 3 dráty každého vinutí (Y) a ve svorkovnici se společná fáze spojí. Jediné co mě ještě napadlo, je někde vadný spoj nebo kabel. Ačkoli naměřím na přívodu motoru 400V, pod zátěží se může jedna fáze přerušit. Pokud jsem zapojil všechno, tak přetíženy jsou pouze 2 fáze první rychlosti. Na druhou teď fungují.

 99. Peťan: Tahle by to mělo fungovat… Napadá mě jenom, že by mohlo být jedno vinutí propojené s druhým. Pokud by se zapojovaly jedny, nebo druhé otáčky úplně samostatně, tak by to nevadilo. Ale jakmile by se spojila druhá fáze, už by šli vinutí „proti sobě“. Zkusil bych ještě zkontrolovat izolační stav mezi oběma vinutími.
  Když vinutí motoru bere velký proud v prvních dvou fázích, kolik bere ve třetí? Normální, nebo nulový proud?
 100. Pavel Pavel

  Dobrý den, koukám na Vaše stránky a jsou super. Mám dotaz, mám el motor na štítku 220/380 hvězda trojúhelník, 2.2kw, zapojil jsem jsem ho dle návodu s kondenzátorem 150 mikro farad, ale motor se sotva rozběhne a po pár vteřinách provozu je citelně teplý. Nevíte v čem může být problém. Děkuji za odpověď

 101. Peťan: Změřil bych proud procházející kondenzátorem. Musí být podobný jako proud procházející cívkou připojenou přímo. Zřejmě by bylo vhodné kondenzátor ještě zvětšit. Motor samozřejmě musí být zapojen do trojúhelníka.

  Ale hlavně, takto velký motor bych s kondenzátorem nedoporučoval provozovat! Když už na 230 V, tak s jednofázovým frekvenčním měničem.

 102. Pavel Pavel

  [68] Pavel: Děkuji za odpověď, nemám doma třífáz, stavím kompresor, a než ho budu provozovat na dílně, chtěl jsem ho odzkoušet, proto to zapojení na 230v, doufám že jsem tomu motoru za 5 vteřin neublížil. Každopádně děkuji za odpověď

 103. Pavel Pavel

  Dobrý den, mám dotaz, u kompresoru jsem měl motor 2,2kw hvězda trojúhelník 380/220 měl jsem ho zapojen do hvězdy, ale výkon nebyl dostačující. Zakoupil jsem motor 4kw, na štítku pouze trojúhelník 380v. Jak ho zapojit aby měl plný výkon a motor bych nezničil? Původní majitel ho měl zapojen též do hvězdy. Je to tak v pořádku? Nějak mě ten štítek zmátl. Děkuji za

 104. Peťan: Co je to za typ motoru? Co je přesně na štítku? Jak vypadá svorkovnice? Je možné, že je to motor, který lze zapojit pouze jedním způsobem. Musí se zapojit na 400 (380) V – podle toho se vybere zapojení.
 105. Pavel Pavel

  [70] Pavel: svorkovnice je klasická 6 šroubů, na štítku. Motor MEZ Mohelnice, asynchr. mot 3faz, 4 kW, s1, 50 Hz, 1440 ot, 8.7 A, a dále jen D 380 V, nyní je zapojen do Y a myslím že pracuje na snížený výkon, kdyby se zapojil do D tak si myslím že by měl pracovat na plný výkon a otáčky, ale nejsem si právě jist, nerad bych motoru ublížil.

 106. Peťan: Pokud je D 380 V, tak bych ho určitě zapojil do D. Mohl být předtím provozován s menším zatížením, tak bylo použito zapojení do Y (na 660 V) kvůli nižšímu proudovému odběru (Toto zapojení moc nedoporučuji. Při větším zatížení může dojít k poškození motoru.).
 107. Pavel Pavel

  [71] Pavel: Děkuji, tak jste mě v tom utvrdil

 108. Kosťa Kosťa

  Děkuji autorovi i všem ostatním, kteří jste zde přispěli svými postřehy. Jsem elektrikář, ale léta jsem se o motory nikdy nějak zvláště nezajímal, kromě běžného zapojování dle návodů výrobce. Nestydím se ani říci, že jsem vědomosti o motorech prakticky hodil za hlavu. Nyní jsem se začal velice zajímat o využití asynchronního motoru jako generátoru s autonomním provozem tak jak se to dá omrknout i na youtube. Přeji všem hodně úspěchů.

 109. Radouš Radouš

  Dostal jsem starší motor výrobce Siemens. Asynchronní motor s kotvou nakrátko, výkon kolem 2kW se zcela zničeným štítkem a na svorkovnici zapojen do D. Po připojení na 3×400V běží klidně, po 35 minutách běhu naprázdno je povrch statoru v horní části kolem závqěsného oka asi 40 st. C teplý. Odběr v tomto režimu je v přívodních vodičích 3,2A, což se mi zdá pro běh naprázdno příliš.Po přepojení do hvězdy je odběr 0,5A.Při zapojení do D se po zatížení bojím poškození motoru (nemyslím, že motory této velikosti by měly běžné zapojení do na 400V). Na druhé stranqě zapojení do hvězdy snižuje výkon na třetinu, což mne také netěší. Jak poznat, co je správné? Totálně zničený štítek nic nenapoví. Děkuji.

 110. drak drak

  Dobrý den.Mám motor Hartha DDR Typ 1955.4,který má svorkovnici s pěti nožovými kontakty: U X Y Z V .Přitom U a V jsou stěrače
  na 2 kroužky vinutí rotoru a X Y Z jsou 3 vinutí statoru. Jak se takový motor zapojuje ?
  Děkuji za radu.

 111. Honza Honza

  Tohle je nejlepší vysvětlení co jsem kdy četl. Fakt díky 🙂

 112. Peťan: Díky, díky 🙂
 113. Puchmeltr Puchmeltr

  Dobrý den, prosím co znamená značení u převíjeného el. motoru Nd

 114. Peťan: Těžko říct. Záleží na tom, co je to ta motor a jak si člověk co ho převíjel vinutí značil. Vinutí se „enkem“ neznačí, to by mohl být klidně i moment na hřídeli… Nebo střed hvězdy, nebo taky klidně drát od brzdy… Nebyla by fotka?
 115. Tomáš Tomáš

  mám motor 400/690V je potřeba pro řízení motoru přes měnič pořídit měnič 380…480V nebo 600…690V
  děkuji za odpověď

 116. Peťan: Myslím že tato část článku a hlavně celý článek Zapojení a základní nastavení frekvenčního měniče mluví za vše.
  Měnič i motor se zapojí tak, aby měly shodné napětí – motor do D na 400 V a použije se měnič na 400 V. V parametru „napájecí napětí“ se nastaví jmenovité napájecí napětí motoru.
  Motor lze samozřejmě zapojit i do Y na 690 V a požít měnič na 690 V, ale tyto měniče se používají už pro dost velké motory a cenově rozhodně mimo běžné domácí použití – určitě to nebude tento případ.
 117. Roman Roman

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možno pripojit 1f motor s běhovým kondenzátorem, na 2 fáze bez kondenzátoru?

 118. Peťan: Pokud myslíte připojit na svorky motoru L1, N a L2, tak těžko říct… Je zde sice fázový posun obou fází, ale asi rozdílný, než při použití kondenzátoru. Pomocné vinutí by bylo asi namáháno přepětím. Navíc na toto není motor stavěn. Proč nechcete použít kondenzátor, když se s ním u tohoto typu motoru počítá?
  Kde jsou dvě fáze, tak zřejmě budou i tři a to se spíš nabízí použít 3f motor.
  Pokud to budete zkoušet,
  tak dejte vědět, jak jste uspěl.
 119. Roman Roman

  [80] Roman: Děkuji za odpověď. myslím to přesně tak jak jste popsal.ano k dispozici je 400V, současně motor běží s kondenzátorem, první rozeběh a chod je v pořádku, nicméně po vypnutí presostatu a úbytku tlaku v soustavě(z 8 Bar na 4 bar) se kompresor znovu řádně rozeběhne, ale po několika(1 až3) vteřinách vybaví jistič B16A.(již vyměněn za nový). Pokud tlak klesne na 0–1 Bar kompresor pokaždé nafouká 8 Bar bez problému. Klešťákem naměřen proud od 7 do 10,8 A na L1 při normálním chodu, při problému neměřitelný. V rozvaděči pro zásuvku jsem na přívodu k jističi postupně měnil všechny tři fáze se stejným výsledkem.Vím že řešení je soustavu vždy vypustit aby kompresor startoval bez zatížení, ale pro naše potřeby je to nemožné.Případně pokud by mohlo pomoci něco jiného (frekvenční měnič, rozběhové relé nebo něco jiného), rád si nechám poradit. Děkuji

 120. Peťan: V první řadě by to chtělo vědět, co je to za kompresor. Běžný kompresor se vždy rozbíhá tak, že je píst odtlakovaný (používá se speciální tlakový spínač a odlehčovací ventil), takže se motor nerozbíhá s velkou zátěží (po vypnutí motoru kompresoru musí být slyšet odfouknutí z odlehčovacího ventilu). U větších kompresorů je spojka (elektrická, nebo vzduchová), která připojí motor k soustrojí až po jeho rozběhnutí. Pokud jde o jednofázový motor není tu moc možností. U třífázového motoru by se dal použít softstarter, který by ovšem také neřešil těžké starty.
  Doporučuji se spíš zaměřit na tlakový spínač (je použit správný typ?) a odlehčovací ventil (je vůbec namontován?).
 121. Roman Roman

  [81] Roman: Kompresor Gude 400/10/55N. Vše je originál, presostat spíná přesně podle nastavení tlaku na stavěcím šroubu.Odlehčovací ventil překontroluji(tedy pokud je). Díky za tip

 122. Peťan: Nevěřím, že by byl kupovaná kompresor bez odlehčovacího ventilu. Z tlakáče by měla jít hadička, nebo podobně. Při vypnutí by měl kompresor odfouknout, jako v tomto videu na konci. Pokud má motor problém s rozběhem, může být také problém v rozběhovém kondenzátoru motoru – může mít sníženou kapacitu (běžná závada) a motor pak má při rozběhu menší sílu.
 123. Švec Zdeněk Švec Zdeněk

  Dobrý den,mám motor označeny trojúhelník 380v, zapojeny na rozběh hvězda trojúhelník ale při zapnutí do hvězdy se rozběhne a při přepnutí do trojúhelníka se normálně vypne. Jako když ho vyp.do O. Prosím o radu.

 124. Peťan: Klasický testovací kolečko… Fungoval motor už někdy v tomto zapojení? Jde o správný motor?
  Jde při přepnutí vypínače do režimu trojúhelník všech šest fází (je na všech vodičích správná fáze)? Je motor správně připojen? Doporučuji projít samostatný článek Přepínání motoru hvězda – trojúhelník, kde naleznete spoustu informací. Dejte pak vědět.
 125. Radim Radim

  Dobrý den, prosím Vás o kontrolu, jestli se nepletu.
  Mám motor, nemohu jeho zapojení dohledat na motoru ani na internetu – viz obr.
  Jedná se o motor se dvěma oddělenými vinutími??
  Díky za informaci Radim Smolík.

 126. Peťan: Dle štítku se jedná o motor s dvojím vinutím – motor má čtyřpólové a šestipólové vinutí (podtrženo). Jde o motor hvězda-hvězda s otáčkami 970 a 1450 ot/min (zakroužkováno). Na krytku svorkovnice by mělo být vylisováno schéma zapojení, ale tyto motory se běžně zapojují tak, že se připojí napájecí napětí (zde 3×380 V) na svorky 1U,
  1V, 1W pro první otáčky a nebo na svorky 2U, 2V, 2W pro druhé otáčky. Žádná propojka se zde nepoužívá – motor má střed vinutí již pevně zadrátován uvnitř motoru. Více informací u části článku Motor s více oddělenými vinutími.
 127. Pavel Pavel

  Dobrý den, mohu Vás poprosit o radu. Mam el motor dle stitku 230V 0.13Kw 0.65A. Někdo z něj odmontoval kondenzátor. Na štítku je udaj 4micro farad 450V. Když jsem to počítal vychází mi asi 25micF kondenzátor. Jaký byste použil kondenzátor? Děkuji za radu

 128. Peťan: Určitě tím, co je napsán na štítku, tedy 4uF. Tento výpočet platí pouze pro provoz třífázového motoru připojeného na 1f síť! Váš motor bude zřejmě standardní jednofázový motor s pomocným vinutím..
 129. Tomáš Tomáš

  Dobrý den,
  Nevěděl by prosím někdo, jestli označení na štítku znamená motor s přepínáním na dvojitou hvězdu, nebo dvojité vinutí?
  S pozdravem,
  Tomáš

 130. Miloš Miloš

  Dobrý den, přepojil jsem 3f motor na cirkulárce (kotouč d=305 mm) na 1f. Použil jsem klasické zapojení D s běhovým kondenzátorem C= 100microF/450V. Motor mám Y/D 380/220 V 1,5 kW. Při běhu motoru je vše ok, ale jde mi o problém při rozběhnutí, které trvá dost dlouho (asi 45–60 sec.), kdy otáčky jen pozvolna nabíhají. A je lechce cítim, že se připíká izolace (klasický smrad spáleného el. motoru). Mechanickou závadu jsem vyloučil. Ložiska, řemen jsou ok. Vše se točí bez odporu nebo drhnutí. Jinak děkuji za perfektní popis el. motorů a schémata.

 131. Vláďa Vláďa

  Mám menší asynchronní motor, z kterého se odloupl a ztratil štítek, takže o něm nemám žádný údaj jen to, že má dvě cívky stejné impedance- takže nevím jestli je jedna hlavní a jedna pomocná- jedna cívka červený a černý vodič a druhá cívka žlutý a modrý vodič, modrý a černý jsou ve svorkovnici spojené, kapacitu kondenzátoru taky neznám. Dá se měřením nějakých parametrů tento motor změřit a nebo jej přímo vyhodit. Děkuji za radu . Vláďa

 132. Emil Emil

  Dobrý den,
  mam 3×400 motor zapojen s reverzaci a 2f 400V brzdu – muzu pro zapojeni brzdy pouzit soucasne stykace nebo potrebuji dalsi, ktery mi bude spinat brzdu ?
  Dekuju
  Emil C.

 133. Peťan: Běžně se brzda připojuje na napájecí svorky motoru. Není tedy nutný další stykač. Při sepnutí napájení do motoru se připojí napájení i na brzdu.
  Pokud by bylo potřeba spínat brzdu stykačem, doporučuji stykače osadit pomocnými kontakty a těmi spínat samostatný stykač pro brzdu.
  Pokud má brzda usměrňovač, je možné napájení rozpínat na DC, AC i DC a AC straně zároveň. Při rozpínání AC strany má brzda zpoždění. U DC se opalují kontakty. Při rozpínání obou stan je brzda rychlejší. Usměrňovače k brzdám na sobě většinou mají dvě (často drátem propojené) zdířky, na které se může připojit kontakt.
 134. Láďa Láďa
  1. Motor výrobce MEZ Mohelnice má na štítku: asynchr. mot. 3 ~; AP71–6s; 180 W; S1; 50 Hz; Y/Δ 380/220 V; 900 /min; ISOL B; cos ϕ 0,70; 0,71/1,23. Zemnící šroub na plášti. Laicky předpokládám, že při provozu na 230 V bude svorkovnice zapojena do trojúhelníku, tedy svorníky budou paralelně spojovat tři dvojice kontaktů. Třetí fáze by vznikla pomocí Steinmetzova zapojení s kapacitou běhového kondenzátoru asi 27 μF. Jeho velikost bych pak přesněji nastavil, aby odebíraný proud byl ve všech přívodech stejný podle štítku motoru. Ale vůbec si nejsem jistý. Jak je to správně? Co připojím na zemnící šroub?
  2. Motorek výrobce SEZ, k. p., D. Kubín má na štítku: MOT 3 ~; typ 4C54; 25 W; S1; 3×380 V; 0,17 A; 1340 1/min. Nemá svorkovnici, lezou z něj tři černé vodiče, zem je označena u šroubku na plášti. Předpokládám, že by běžel na třífázové napětí 3×400 V. Jak bych mohl měřením určit, jaké zapojení je v motorku zadrátované, Y nebo Δ?. Jak bych mohl motorek zapojit na 230 V? Co připojím na zemnící šroub – nulový vodič?
  3. Omlouvám se za nedostatek vzdělání a předem děkuji za polopatické rady.

 135. Peťan: 1. Zdá se, že předpokládáte správně. Co asi připojit na zemnící šroub? Uzemnění – ochranný vodič PE. Zemnící šroub bude i ve svorkovnici. Ten na plášti je většinou na dodatečné ochranné pospojení.
  2. Těžko říct. Pokud tu jsou jenom tři vodiče, tak bude pravděpodobně uvnitř zapojen do Y a půjde připojit jenom na těch 380 V co má na štítku. Přepojit nepůjde. Na zemnící šroub samozřejmě zase ochranný vodič. Je to vždy stejné.
  Pokud se v tom nevyznáte, nemůžu doporučit nic jiného, než si k tomu zavolat někoho, kdo tomu rozumí víc. Zvlášť dotaz na uzemnění mě zarazil.
 136. Vlada Vlada

  Dobrý den, lze vyřadit u jedno fazoveho motoru pomocné vynutí motoru a zapojit kondenzátor k hlavnímu vynutí.děkuji za odpověď.

 137. Peťan: Tak samozřejmě, že by to šlo… A co by to jako mělo dělat? Jaký je účel?
 138. Vlada Vlada

  [92] Vlada: Jedná se o motor v brusce na parkety. Po zapnutí se neroztočí, pouze když se mu pomůže ručně. Je to jednofázový motor ale jsou tam vývody na dvě vynutí. Po proměření je jedno z nich spálené, nevím ale které je to vynutí. Pokud by to bylo pomocné vynutí, zda by šlo vyřadit a připojit rozběhový kondenzátor na hlavní vynutí.

  [92] Vlada:

 139. Peťan: Když by to bylo tak jednoduché, tak by se výrobci přece nemotali se dvěma vinutími 🙂 Doporučuji koupit nový motor.
  V jednofázovém motoru jsou dvě vinutí právě proto, že jsou proti sobě pootočeny a kondenzátorem je na jednom vinutí vytvořen fázový posun. Jedno vinutí samozřejmě nemůže suplovat dvě cívky.
 140. Vlada Vlada

  [93] Vlada: Díky za odpověď a za tento web kde jsou užitečné informace. Vlada

 141. Pavel Pavel

  Dobry den,koupil jsem soustruh s motorem 3f 5,5kw, pri zapnuti mne nekdy vyskoči jistič 25b v rozvaděči na domu ktery je zablombován od eonu. Motor je zapojeny na primo bez rozbehu. Pomohl by softstart nebo jine zapojeni? Děkuji.

 142. Peťan: Pomohl by softstarter, nebo rozběh hvězda-trojúhelník. Oboje omezí velký proud při zapnutí motoru. Softstarter je pro motor lepší varianta – zajišťuje lepší ochranu a plynulejší rozběh.
 143. Pavel Pavel

  A mám ten softstarter koupit radeji na motor 7.5kw nebo stači na 5.5kw a bude to fungovat když jdou s motoru 3 dráty nebo se to musi jináč přepojit? Já nejsem elektikář tak se tak blbe ptám.Moc děkuji za info.

 144. Peťan: Tak hlavně doporučuji práci svěřit elektrikáři. Není radno se v tom vrtat. V lepším případě spálíte motor, nebo poškodíte ten softstarter. Ten je samozřejmě nutné taky nastavit. Ale měl by stačit model pro motor 5,5 kW. Záleží však ještě na jmenovitém proudu motoru. Ten musí mít softstarter stejný, nebo větší, aby nedocházelo k přetěžování.
  Výhoda softsarteru na rozdíl od rozběhu Y-D je, že stačí tři vodiče. Ale je dobré použít tepelnou ochranu (tepelnou pojistku) motoru, pokud je v motoru osazena.
 145. Stanislav Archmab Stanislav Archmab

  Dobrý večer.
  Koupil jsem starší ruský motor trojuhelnik/hvězda 220/380v
  Zapojeny byl do hvězdy. Běží normálně. Ale nelze u něj otočit chod. Když vyměním fáze tak jde stále na stejnou stranu. Jediná možnost je přepojit na trojúhelník a otočit fáze. Pak jede obráceně jenže se pálí. To že se pálí je mi již jasné. Ale proč nejde otočit chod u zapojení do hvězdy? Vidím poslední možnost v zapojení do trojúhelníku přes kondenzátor na 230v a tak otáčet chod. Pokud byste věděl jak otočit chod v zapojení hvězda, byl bych Vám vděčný.
  S pozdravem Standa

 146. Peťan: Pokud nejde otočit směr pouhým přehozením dvou fází, tak zřejmě nepůjde o běžný 3f asynchronní motor. Jestli je zapojen jako Y, nebo jako D, tak to by se směrem otáčení nemělo mít nic společného. Nahoď nějaký fotky – motor, svorkovnice, štítek, …
 147. Stanislav Archman Stanislav Archman

  [97] Stanislav Archmab: Foto štítku zde:

 148. Peťan: No, podle štítku to vypadá na běžný 3f motor. Jak je zapojena svorkovnice a jak přetáčíš fáze? Stačí přehodit dvě libovolné fáze mezi sebou.
 149. Stanislav Archman Stanislav Archman

  Fáze prozrazuji přímo ve svorkovnici. Zkusil jsem všechny kombinace. 123,312,231,3­21,213,132. Když jsem to přepojil do D tak to šlo na obě strany otáčet jen přehozením dvou libovolných fází. Ale pálil se protože na D je jen na 220v. Více fotek najdeš zde: https://photos.app.goo.gl/…7rBRDNCYwBaA

 150. Peťan: Tak to je zvláštní… Jinak by to mělo být takto: 123=312=231 (jeden směr) a 321=213=132 (druhý směr). Můžeš zkusit změřit jednotlivá vinutí. Postup je na tomto videu. Motor nemá téměř žádnou zátěž, tak by se roztočil i kdyby šel pouze na dvě fáze – to by se mohl roztáčet stále stejně. Zkusil bych ještě změřit napájecí napětí a proudy ve všech fázích při zapnutém motoru.
  A ještě bych si dal víc záležet s připojením vodiče PE.
 151. Stanislav Archman Stanislav Archman

  Všechno proměřím o víkendu. Mám motor na chalupě. Pak se ozvu. Zatím díky.

 152. Stanislav Archman Stanislav Archman

  Tak jsem vše proměřil. Na dvě fáze se to ani nerozjede a jen to popoškubává. Když připojím třetí fázi tak se rozjede a když jí odpojim tak jede dál. Vše bylo ok tak jsem chtěl zkusit změřit odběry jednotlivých fází. Zapojil jsem to přímo na jistič a ejhle. Motor jede na obě strany. Tak jsem to zapojil zpět na zásuvku a funguje. Nevim co s tím bylo. Prostě to bylo něco mezi nebem a Teslou. Díky za rady.

 153. Petr L. Petr L.

  Dobrý den,
  chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám 3×400V motor zapojen do hvězdy a řízen z frekvenčního měniče. Brzdu mám na 230V a chtěl jsem ji zapojit z „prostředku“ hvězdy, ale napadlo mě, jestli nebude vadit, že je motor řízen z FM ? Mám to cca 80m daleko a nechci tahat další vodič kvůli brzdě.
  Děkuji za pomoc

 154. Peťan: Bohužel to vadit bude. Při změně frekvence dochází i k změně napájecího napětí motoru. Brzda bývá konstruována na konkrétní napětí a frekvenci. Rozhodně doporučuji samostatný přívod na brzdu. Relé měniče jde nastavit tak, aby ovládalo brzdu.
 155. Roman Roman

  Dobrý den mohl by mě někdo poradit? Došel mi motor údajně po převynutí ana prázdno jede ale když dám klinaky tak se nechce rozběhnout. Pohání kompresor. A z motoru vedou jenom 3 kabel je to normální předtím normálně fungoval. Popř pošlu foto

 156. Peťan: Klasika – je správně zapojen, jde do něho správné napětí, odebírá správný proud? Nedělá naprázdno nějakej podezřelej zvuk? Funguje u kompresoru odvzdušnění? Když se motor neroztočí bere jak velký nadproud? Motoru stačí 3 fáze + PE (=4 vodiče), pokud ne nerozbíhá Y/D.
  Setkal jsem se s 25kW motorem, který se na prázdno roztočil v pohodě a po malém zatížení klesaly otáčky. Měl špatnou kotvu = motor na výměnu.
 157. Evzen Evzen

  Dobrý den,
  Jak by jste doporučil zapojit motor na stíhačku dřeva.
  Motor siemens 3f Mot 400v trojúhelník a 690v hvězda s výkonem 2,2kw a 1400ot.
  Doporucujete použit frekvenční měnič? Nebo přes stykače. Nebo ho zapojit na přímo do trojúhelníku?
  Požadavek je na start stop a změnu směru otáčení. A bezpečnostní stop tlačítko.
  Děkuji za radu.

 158. Peťan: Myslíš štípačku dřeva?
  Hele, těžko říct. Jde o to, jak se ten motor rozbíhá (těžkej rozběh), jestli potřebuješ regulaci otáček, jak často chceš měnit směr otáčení, jaký jsou požadavky na rychlost zastavení atd. S měničem uděláš reverzaci i „jištění“ proti přetížení. To „bezpečností stop tlačítko“ je tak trochu otázka… Celkově pochybuju, že to uděláš podle všech norem.
  Pokud by si nepotřeboval jenom zapínání se „stopkou“, můžeš použít např. vypínač Kedu. Pokud reverzaci, budeš potřebovat reverzační přepínač, nebo dva stykače a jistič motoru. Stykače, nebo jistič motoru může fungovat zároveň jako hlavní vypínač. Pokud měnič, tak tomu stejně musíš předřadit stykač – ten můžeš ovládat přes tlačítka „Start“, „Nouzové zastavení“. V měniči pak jde nastavit zpomalovací rampa a rampa v případě výpadku napájení, nebo rozbojení „bezpečnostního kontaktu“.

  Samozřejmě, zařízení jsem neviděl, takže těžko radit. Za nic neručím. Lepší si na to zavolat přímo na místo někoho, kdo tomu rozumí.Každopádně nedoporučuji ti cokoliv dělat bez patřičných zkušeností a kvalifikace!!

 159. Evzen Evzen

  [105] Evzen: ahoj dík za rady kvalifikaci mám jen to běžné nedelam. Tak nechci nic podcenit.

 160. Petr G Petr G

  Dobrý den, prosím vás, mám technický dotaz mam tento motor viz obrázek
  chci jej na kuželovou štípačku ale zapojil jsem jej na 400v do hvězdy ale jakmile jsem otočil rezervační vypínač tak mi padá 3f jistič ten mám na B/16A udělaný z 1f jističů zatím chtěl jsem jen na vyzkoušení motoru no měl jsem to zapojeno 1,5 cu kabelem a jakmile jsem to zapnul tak mi vypadla skoro pokaždé jiná fáze tak se chci optat, v čem by mohl být problém jestli v jističi nebo kabeláži a doufám že ne v motoru… Chtěl bych jen dodat, že na jiném 3f motoru 1kw ten vypínač funguje u na té stejné zásuvce a jištěni

 161. Peťan: Pravděpodobně jistič neutáhne rozběh 4kW motoru, proto padá. Jako jištění bych použil buď motorový jistič, nebo jenom pojistky (jištění pouze proti zkratu). Takováhle kombinace 1f jističů není nejlepší řešení.
  Problém může být ve špatně zapojeném vypínači, kabelu mezi motorem a vypínačem, nebo i v motoru. To těžko říct takhle od stolu. Motor by měl být zapojen do hvězdy, to je v pořádku. Zkusil bych motor odpojit a zaizolovat konce vodičů. Pak zkusit zapnout vypínač. Pokud to bude i tak vyhazovat jistič je problém buď v kabelu, nebo ve vypínači. A takhle pokračovat směrem k přívodu.
 162. Petr G Petr G

  [107] Petr G: díky jak píšete 1f jištění neni vhodné jen jsem to chtěl vyzkoušet a zjistil jsem tento problém já mám hl.jistič na domě 25a tak myslíte dat tam 20a a jaky je váš názor případně vyměnit jištění na C charakteristiku/16A nebo rovnou vyměnit za B/20A ? a nebo tam nechat 3f b16A a za něj ještě dát ten motorový spouštěč a poté až motor ? motor bych chtěl využít na štípačku tak že bych tam na samotné štípačce potom ještě instaloval ten nouzový vypínač a rezervační přepínač Kabel jako přívod k reverznímu přepínači je uplně nový i vidlice, postarší je jen od přepínače do motoru a jak jsem psal na menším 3f motoru vše funguje správně, právě proto nevím, v čem může byt problém, ale jak píšete zkusím to bez přepínače a pak se uvidí, ten 1,5 cu kabel považujete za dostatečný průřez ? tady jsem si dovolil jednoduchý návrh jak jsem si myslel, ža by to mohlo byt mužete ho prosím upravit, pokud tam uvidíte něco co je v nepořádku?

 163. Peťan: Sorry, ale tenhle „návrh“ snad nemyslíš vážně. Pokud ti můžu poradit, nech to udělat někoho, kdo tomu rozumí. Takhle tě to maximálně tak pokope…
  Když budu počítat s tím, že s jističem domu a garáže nic neuděláš, tak bych jako jistič štípačky použil motorový spouštěč (podle proudu motoru), který bych použil jako hlavní vypínač. Za to bych dal rovnou ten reverzační přepínač.
  Další variantou je to udělat po vzoru např. vrtačky, cirkule atd.. Jako hlavní vypínač bych použil vypínač Kedu a pak už jen ten reverz. Díky tomu vypínači nebudeš muset řešit nouzové vypnutí a ochranu proti zapnutí po výpadku napájení. Jištěno vy to bylo pouze předřadným jističem (takže jenom proti zkratu). Průřez vodiče bych pro jistotu použil 2,5 (kabel není jen s ohledem na odběr motoru, ale i na předřadné jištění).
 164. Petrg Petrg

  [108] Petr G: no a toto zapojení ?

 165. Peťan: Jdeš na to moc komplikovaně. Kolik jističů a vypínačů tam ještě chceš dát? Koukni se, jak jsou dělaný třeba štípačky dřeva. Nikde žádný jištění (počítá se s jištěním zásuvky) – je to jištěno proti zkratu. Udělej přívodní kabel alespoň z 2,5ky a řeš jenom vypínač (viz předchozí příspěvek) a tu reverzaci.
  Pokud vím, ty jsi hlavně řešil vypadávání jističe…tím že jich tam narveš dalších „deset“ se to nezlepší. Vyzkoušej ten motor jenom s jističem dílny. Pokud bude vypadávat, další vypínače a jističe v cestě ti nepomůžou.

  Jinak, pokud by si chtěl zachovat to tvoje „schéma“, tak bych vynechal „Jistič štípačka B16A 3f“. Ale bez záruky atd…Nech si to od někoho zapojit.

 166. Petr G Petr G

  [109] Petrg: Díky moc za rady

 167. Peťan: Neber to jako nějakou buzeraci, nebo tak. Ale nějakou mašinu už jsem viděl. A od počítače se to někdy nedá úplně „zapojit“.
 168. Petr G Petr G

  [110] Petr G: Propána, to vůbec ne v žádném případě, já to nemyslel nijak špatně, velice si vážím tvého odborného názoru, proto jsem tady napsal
  teď se koukám že to ale není obrátek co jsem tady chtěl dát toto je omyl
  https://uloz.to/!7jBtu0C0XWNE­/stipacka-zapojeni-jpg ten jistič jak je psán štípačka není jen na štípačku je i na jiný běžný provoz proto bych to řešil tak jak to je nakresleno tady a věřím že to padani jističe vyřeší ten spouštěč, proto by byl na te štipačce

 169. Jirka B. Jirka B.

  Mám motor 11kW 440V 60Hz, zatížení rozběhové nebude velké jde o ventilátor. Bude dostačující rozběhnout tento motor do pomocí kombinace motorový spouštěč a stykač? Dle štítku výrobce do trojúhelníku.Děkuji

 170. Peťan: Jde o to, co dovolí předřadné jištění? 11 kW je „na doma“ už velký motor – nějakých 22 A při zatížení (je to na štítku). On ventilátor zas tak lehký rozběh není – ventilátor se chová jako setrvačník a se zvyšujícími se otáčkami roste zátěž. O jaký jde motor? Podle údajů se koukáte na špatnou stranu štítku, nebo jde o americký motor…
 171. Kohout Kohout

  [7] Marek: Motor lze připojit jen do hvězdy při 380V.

 172. Andrej Andrej

  Dobry den, na velkom cerpadle so zapojenim hviezda-trojuholnik sa mi „podarilo“ zapojit na sekundarnom vinuti-trojuholnik U2-L1, V2-L2, W2-L3 (ako na primarnom do hviezdy). Ako to moze poskodit motor?

 173. Peťan: Nějak nechápu pojem primární a sekundární vinutí u motoru… Zkus to víc popsat, nebo nějak nakreslit. Jinak motor funguje, nebo ne?
 174. Andrej Andrej

  rozbeh hviezda, potom prepne do trojuholnika. V rozvodovej skrini som kable pripojil U2-L1, V2-L2, W2-L3 (a U1-L1, V1-L2, W1-L3)

 175. Peťan: Jestli to chápu dobře, tak jde jenom o připojení přívodů na svorky s jiným indexem. To nemá na motor vliv (pokud to není zapojeno tak, že po přepnutí do D se motor roztočí opačným směrem). Jenom doplním, motor nemá žádné primární a sekundární vinutí. Indexy 1 a 2 udávají konce jednotlivých cívek (jsou 3 – U, V a W). Více informací ohledně rozběhu Y/D najdete v článku Přepínání motoru hvězda – trojúhelník .
 176. MilanH MilanH

  Ahoj nebo dobrý den,
  mám zajímavý motor MEZ Mohelnice 2APJC90L-2 z roku 67. Na štítku je jen 220V, napevno má (vadný) kondenzátor. Místo kW je tam 2HP 🙂 Potřeboval bych vyzkoušet, že je OK. Na svorkovnici jsou zřejmě 3 samostatná vinutí, zapojení je popsáno jen pro 220V. Svorky mají hodnoty 0 – 00 – W0 – D0 – W – D, tedy žádné UVW….. Jak jej zapojit na 380, než koupím nový 200mF kondenzátor (ten je na štítku taky)? Celé to bylo khaki barvou, takže asi z vojenských zásob.
  Díky moc za nápady.

 177. Peťan: Motor má napsané štítkové napětí 220V. Zapojit na 400V nepůjde. Jedná se o jednofázový motor – nemá tři vinutí jako 3f motor, ale většinou jedno běhové, jedno pomocí a třeba i rozběhové. Doporučuji zapojit tak, jak byl původně a neexperimentovat s tím. Pomoci by mohlo víko svorkovnice, kde by mohlo být zapojení zobrazeno.
 178. Lukas S. Lukas S.

  Dobry den,
  mam 18,5kW motor (hydraulika) a chtel bych ho rozbihat D/Y- pokud se nepletu tak to znamena, ze bych si mel vytahnout 7 zilovy kabel, ale trosku ted vaham u prurezu ? Mel by byt 7×10 nebo staci mensi ?
  Diky moc za radu

 179. Peťan: Počet vodičů je správně – šest fázových + PE. Jinak, doporučuji si přečíst článek Přepínání motoru hvězda – trojúhelník. Je tam v části „jištění“ popsán proud jednotlivými vodiči. Při zapojení Y/D prochází jednotlivými vodiči proud 0,58 násobek jmenovitého proudu. Takže průřez stačí menší než při přímém připojení.
 180. Vikev Vikev

  Prosím o pomoc s připojením el. motoru na 1fáz 230V.
  Štítek : MEZ Mohelnice typ: APC71–2sK6
  2860 ot/min, 220V, 1,85 A
  C 8microF 400V stř
  Původní kabel pětižilový :
  1.modrá,2.čer­ná,3.rudá,4 bí­lá
  Připojeno : 1 na O
  2 na W
  3 na Do
  4 na D
  5 zem
  body svorkovnice Oo a Wo neobsazeny (pravděpodobně pro kondenzátor)
  Za pomoc s připojením předem děkuji.
  Mirek V.

 181. Peťan: Sorry, ale tady to není žádná bezplatná poradna. V poslední době je tu až moc dotazů „jak to zapojit“ atd. Jednak by to zapojovat měla pouze osoba znalá s patřičným oprávněním a z popisu stejně kolikrát nejsem moc chytrej. Když už, tak alespoň nějakou fotku.
  V tomhle případě nevím… pokud víte typ motoru, doporučuji si někde najít katalogový list a zapojit to podle doporučení výrobce. Já bych to tak udělal…
  Ale že nejsem svině, tak jsem se na to mrknul. Stačilo mi asi půl minuty na to najít obrázek (je možné, že to k tomu motoru vůbec není). Otázkou je, proč jste si to nenašel sám? Pokud tomu nerozumíte, tak byste se v tom asi ani neměl hrabat.
 182. MilanH MilanH

  Tento poslední motor je evidentně stejně zapojený jako ten můj APJC90 výše… Už jsem to rozkódoval a zkušebně rozebral, děkuji za nakopnutí. Do posledního obrázku jsem doplnil moje body 0 a 00 (možná u APC71 nejsou) na svorkovnici.

  Peťan: Díky za doplnění schéma – může to pomoci dalším.

 183. Dobrý den, chtěl jsem jen poznamenat, že se domnívám, že štítek motoru Woodstar na začátku článku je chybně interpretován. Označení P1 se používá pro příkon a P2 pro výstupní mechanický výkon na hřídeli. Rozdíl hodnot tvoří ztráty. Psát konkrétní hodnoty zatížení pro S6 třídu zatížení není běžné a myslím, že by je nikdo neznačil P1 a P2. Nebo se mýlím? Byl k motoru nějaký manuál?

  Peťan: Díky za komentář. Bohužel manuál k motoru nemám. Ale to co píšete by dávalo smysl. Je možné, že jsem to špatně pochopil. Zkusím něco pohledat a kdyžtak tuto část upravím.

 184. Joska Maher Joska Maher

  Dobrý den, mohu se zeptat, jak zapojit motor z pračky AEG 72850 asynchronní motor ? Láme mne to v pase, dik

  Peťan: Nemám tušení, jaký motor v této pračce je. Ale výhledově plánuji článek se zapojením a regulací motoru z pračky.

 185. Z.H. Z.H.

  Dobrý den,

  předem děkuji za Vaše stránky, skvělá práce!
  Mám problém s rozeběhem kompresoru Orlík.
  Rád bych provedl zapojení do konfigurace hvězda – trojúhelník (Y-D / Y-Δ), jelikož mi motor 7,5 kw vyhazuje jistič 20A i 25A.
  Mohl bych Vám prosím na email zaslat štítek motoru? Není na něm totiž uvedeno info o této konfiguraci, což je neobvyklé u tohoto výkonu motoru. Tudíž netuším, zda je tato konfigurace možná.

  Díky, s pozdravem Z.H.

  Peťan: Předem doporučuji navštívit článek Přepínání motoru hvězda – trojúhelník. Tam je o přepínání napsáno více informací. Jinak, štítek můžete buď někde uploadnout, nebo poslat na mail (poslal jsem). Obrázek přidám do komentáře a případně na něj odpovím zde.

 186. Josef Josef

  Mám 3f čerpadlo 1.5kW, jmenovitý proud 3.4A . V zapojení přes jistič běží normálně, ale při zapojení přes motorový spouštěč jde jen asi 5 sec a potom spouštěč čerpadlo vypne (po tu dobu spouštěč hlasitě vrčí). Spouštěč je nastaven na cca 4A. Kde by mohla být chyba?

  Peťan: Motorový spouštěč je pouze jiný typ jističe. Pokud je odebíraný proud opravdu 3,4 A (bylo měřeno?) ve všech fázích a spouštěč je nastaven na 4 A neměl by vypadnout. Měřil bych skutečně odebíraný proud ve všech fázích. Je možné, že spouštěč nepřevádí jednu fázi, nebo je motor přetížen. Každopádně by měl být spouštěč nastaven na jmenovitý proud motoru.

  • Ludek Ludek

   Jen bych doplnil, motorový spouštěč na rozdíl od jističe je konstrukčně řešen jinak, kvalitní motorový spouštěč má „termickou“ vypínací spoušť (spoušť při přetížení) konstruovanou že jsou spřaženy všechny 3 fáze přes speciální mechanismus a pokud nejsou rovnoměrně zatížené všechny 3 fáze (kolem 15%) dochází k rychlejšímu vypnutí než u běžného jističe kde nejsou fáze spřaženy, tam jsou běžně pouze mezi póly osičky a pól který spadne automaticky shodí i zbývající. Pokud by byl zájem asi bych našel nějakou fotku jak to vypadá uvnitř precizního motorového spouštěče.

   Peťan: Máte pravdu. Charakteristika motorového spouštěče s nezatíženými všemi fázemi je trochu rozdílná. Je to výhodné, protože jistič reaguje dříve na výpadek fáze. Kvůli tomu se jednofázové motory jištěné motorovým spouštěčem připojují tak, že je fáze protažena do série přes všechny tři póly jističe.

 187. Alexander Alexander

  Dobrý deň. Motor Y/YY 2/8kW je možné ovládať frekvenčným meničom len pri zapojení YY? Motory sú na pohon ventilátorov. Ďakujem

  Peťan: Motory Y/YY mají při obou zapojeních stejné napájecí napětí, liší se pouze proud (výkon) a otáčky. Mělo by být tedy možné použít měnič u obou variant. Samozřejmě podle zapojení je nutné použít měnič vhodného výkonu. Doporučuji použít takové zapojení, aby motor nebyl napájen zbytečně nízkou, nebo vysokou frekvencí. Doporučuji také prohlédnout článek Zapojení a základní nastavení frekvenčního měniče

 188. Michal Michal

  Zdravím,
  předem se omlouvám, nevím jak zde přesně vložit obrázek takže snad se zobrazí:)

  Potřeboval bych vědět co je to za motor a jak se připojí svorkovnice. Motor je na staré hoblovce domácí výroby a ta se měla stěhovat. Bohužel štítek už není a jeden iniciativní človíček kterému vadil při stěhování kabel odstřihl dráty tak, že nejde poznat kde co bylo.
  Předem děkuji a moc fandím těmto skvělým stránkám!!!

  Peťan: Tyto svorkovnice již nejsou u nových motorů běžné. Sám jsem podobný motor přepojoval myslím jenom jednou. Podíval bych se na víčko svorkovnice, jestli tam není označení. Nebo na tom bakelitu by mohlo být označení X, Y a Z (to jsou jednotlivé fáze) a poslední šroub bude uzemnění. Případně proměřit, na jakých šroubech jsou připojené cívky. Podle fotky je možné, že horní šroub bude zem a ostatní fáze. Ale bez záruky.

 189. Pavel Pavel

  Dobrý den, nevím jestli se na tohle můžu zeptat tady, nebo hledat jiné fórum na mé téma ???
  Jak můžu zapojit na cirkulárce 3-fazový motor na 1-fázi, aby neměl malé otáčky ??? Má otázka hlavně směřuje na to, jestli tam musí být rozběhový kondenzátor, nebo to jde udělat jinak, tak aby jsem nemusel při rozběhu motoru zapínat zvlášť vypínačem rozběhový kondík , aby jsem navýšil otáčky motoru. Předem moc děkuji za radu.

  Peťan: 3f motor má otáčky podle frekvence. Pokud má motor malé otáčky, je buď poškozen, špatně zapojen, nebo přetížen. V článku je část o zapojení 3f motoru na jednu fázi s běhovým kondenzátorem. Motor má však nižší, než jmenovitý výkon.

 190. Jozef Jozef

  Dobrý den, dotaz čistě teoretický. Od jakého výkonu elektromotoru připojeného na na běžnou domovní třífázovou sít, by bylo vhodné zapojit kompenzační kondenzátor . Děkuji.

 191. Majk Majk

  Zdravím, potřeboval bych prosím poradit se zapojením jednofázového motoru. Jedná se o starší typ z 60-tých let a do svorkovnice jsou přivedeny 4 dráty, tři z nich jsou zapojeny ve svorkách označených jako A, B a C. Na motoru je uveden i diagram zapojení podobný tomu co je tady u asynchronního motoru, jen teda nevím jestli je potřeba k tomuto motoru kondenzátor, případně jaký typ pořídit a jak jej následně zapojit. Hodil bych sem i nějaké detailní foto ale nějak se mi to nedaří..

  Peťan: Těžko radit, když není jasný přesný typ. Jedná se opravdu o jednofázový motor? Svorky A, B a C většinou značí tři jednotlivé fáze (motor je pak třífázový) a k jeho použití je potřeba běhový kondenzátor, viz článek. Je potřeba počítat s nižším výkonem. Pokud foto, tak je nutné ho vložit někam na net (ulož.to apod.), nebo poslat na info@mylms.cz a já ho sem vložím sám.

 192. Zdenek Zdenek

  Dobrý den,prosím o radu mám 3f motor a na štítku je D/Y 400/690V mám zapojit na D abych motor nepoškodil? Předchozí motor byl zapojen na Y ale bohužel ze štítku již nelze nic přečíst. Děkuji za odpověd.

  Peťan: Pokud je na štítku D/Y 400/690V, měl by být při připojení přímo na síť zapojen do trojúhelníku. U tohoto motoru lze eventuálně použít rozběh Y/D.

 193. MILAN MILAN

  dobry den
  chtel bych poprosit o radu.mam motor 3φ200V 50Hz,9.6A 9.6A ,POJISTKA 15A,ZHOREL NA NEM FREKVENCNI MENIC,
  -JAK ZJISTIM ZE FUNGUJE
  -JAK HO TEDY ZAPOJIT A JAKY FREKVENCNI MENIC?
  https://stroje.bazos.cz/inzerat/114588686/motor.php

  Peťan: Podle konstrukce rotoru se zřejmě jedná o reluktanční motor. Pro tento motor je potřeba měnič, který umí tento typ motoru řídit. Myslím, že např. Invertek Optidrive E3 a další toto umí. Jmenovité napětí motoru (těch 200 V) je potřeba nastavit na měniči. Jednu dobu jsem takhle provozoval motor, který měl napájecí napětí 200/346 V (taky Japonec). Měnič tam byl jenom kvůli snížení napětí z našich 400 V (motor to byl obyčejný třífázový). Doporučuji k pročtení článek Zapojení a nastavení frekvenčního měniče.

  • milan milan

   dekuji za eakci 🙂 mrknu na to…

  • milan milan

   DOBmohl bych jeste poprosit o radu.?
   frekvencni menic mam-https://elektro.bazos.cz/inzerat/112660576/frekvencni-menic-optidrive-e3.php
   s panem jsme to zapojovali ovsem nepodarilo se .pan je elektrikar a slo videt ze je zrucny,ale tento motor videl poprve.dosel k zaveru ze to urcite bude chtit rozbehove kondenzatory.zkousel hvezdu trojuhelnik-v obou dvouch pripadech motor jen poskocil ani ne o jednu civku.
   mohl bych se zeptat -jak by se to dalo zjistit(vypocitat) jake a kolik?jak zapojit?
   dekuji za reakci.

   Peťan: Abych řekl pravdu, tak tento motor jsem taky ještě nezapojoval, takže vše bez záruky. Ale pokud jde o reluktanční motor, tak se jedná o synchronní stroj. Ten potřebuje řízený rozběh, jinak jenom cukne a točivé pole rotoru „ujede“. E3ka se dá nastavit pro provoz s reluktančním motorem, měl by to být parametr P-51. Určitě nezapomenout nastavit jmenovité napětí motoru na těch 200 V. PS.: Můžu obrázek motoru vložit do článku? Je to pěkná fotka.

   • milan milan

    Invertek Drivers OPTIDRIVE E3 ODE-3-220105-1F42
    Ano parametr P-51. A to bude tedy zapojeni hvezda ci trojuhelnik?
    Myslite ze ma smysl v mem pripade i parametr P-52?—ZA PREDPOKLADU NASTAVENI PARAMETRU MOTORU.(jak se pise v manualu)
    urcite fotku dejte do clanku- budu rad….

    Peťan: No, záleží na svorkovnici motoru. Pokud je na 200 V při zapojení do trojúhelníku, je potřeba ho zapojit do trojúhelníku. Do hvězdy by takový motor měl pak mít napájení nějakých 346 V – bylo by potřeba mít měnič s napájení 3f@400V. Nejprve nastavit parametry motoru (napětí, proud, min., max. frekvence, rampy, typ motoru) a potom provést autotuning. Bez toho by to mohlo nahlašovat nějaké poruchy (viz videa v článku o měniči).

 194. Tomáš Tomáš

  Dobrý den, prosím vás měl bych prosbu, mám 1f vrátek a přestal se zastavovat, respektive zpomaluje a nakonec zabrzdi. Je to nepravidelné podle toho jak dlouho se točí čím déle je spuštěn tím déle mu trvá dotáčení a pak teprve zabrzdi. Brzda je ovládaná magnetickým polem motoru, při spuštění přitáhne brzdu.
  Poradil by někdo co s tím?

  Peťan: Motor má elektromagnetickou brzdu? Je napojena na napájení motoru, nebo jinak ovládána?

  • Tomáš Tomáš

   Je napájena z z mororu, když spustím motor tak se brzda přitáhne k rotoru a po vypnutí by měla hned zabrzdit ale motor se pomalu dotáčí a po chvilce zabrzdí.

   Peťan: A dříve to fungovalo? Jak je to zapojeno, o jaký motor se jedná? Je možné, že otáčející se motor zároveň s kondenzátorem indukuje napětí, které drží odepnutou brzdu.

 195. Tomas Tomas

  Je 12 let starý a začalo to asi po 10 letech. To mě také napadlo ale nevím co s tím.
  https://stroje.bazos.cz/inzerat/114996923/vratek.php

  Peťan: Může být už vychozená brzda. Nejdřív bych ji vyčistil a změřil mezeru mezi lamelami. Je možné, že už je obržděná, nebo špatně doléhá. Z elektrického hlediska mě nic nenapadá…leda tak zkontrolovat, případně vyměnit kondenzátor.

  • Tomáš Tomáš

   Kondik je nový, a když to zabrzdi tak brzda normálně cvakne a drží pevně, jen je tam velká prodleva jak jsem psal

   Peťan: Jednou se mi stalo, že byl v brzdě bordel (jakoby zrnko písku) a prodlužovalo to dobu brzdění. Když brzda sepnula (resp odepnula), tak už držela pevně – stroj přejížděl koncovou polohu. Napadá mě třeba ještě mezizáviťák na brzdě…ale nevím. Takhle závada mi je nějaká povědomá, zkusím hodit řeč s kolegou…ale nikdo se v tom moc nehrabe.

 196. Jan Jan

  Zdar !
  ja mám taký trošku iný dotaz o univerzálnom motore a zmenu otáčok /reverz/

  je univerzálny motor cca 130W z ručného náradia má aj nejaké odbočky zo statorového vinutia ale (tie slúžia iba na zmenu rýchlosti)
  motor v pôvodnom zapojení beží naprosto OK
  ak ale zmením otáčky (potrebujem urobiť reverz) čokoľvek…napr. (kondenzátor , uhlíky,otočím napájanie statorovej cievky)
  tak síce docielim reverz ale na komutátore to značne iskrí čo v pôvodnom stave nerobí

  čím to môže byť ?

  je to spôsobené mojim zlým zapojením alebo to môže byť inak obrusovaním uhlíkmi na komutátore ?

  Peťan: Reverzace směru otáčení se u univerzálního motoru provede změnou směru proudu v jednom vinutí. Takže je potřeba přehodit vodiče buď na rotoru, nebo na statoru (běžně se přehazuje rotor – stator bývá rozdělen na dvě vinutí). Některé motory však konstrukčně neumožňují provoz oběma směry.

 197. Jan Jan

  toto všetko mi je jasné len mi išlo o to iskrenie ale vymenil som uhlíky a vypadá to byť OK

 198. Pavel K. Pavel K.

  Dobrý den,
  dostal se mi do ruky motor pro hoblovku a myslel jsem že by bylo vhodnější ho zapojit se motorovým spouštěčem: https://www.elfetex.cz/amfile/file/download/file/147170/product/481501/

  neboť motor má 2865 ot a ten rozjezd je tedy pěkný ráz. Myslím si, že to pro řemeny není zrovna ideální.
  motor:

  Co si o tom myslíte?
  Moc děkuji za radu.
  Pavel

  Peťan: Motorový spouštěč je určitě dobrá varianta. V podstatě se ale jedná o jistič/vypínač ve skříňce – rozběh to nijak nezmírní. Motor má jmenovitý proud 4,7 A a vybraný spouštěč má možnost nastavení proudu 5,5 – 8 A. Zvolil bych tedy jiný typ, aby šel nastavit správný proud.
  Protože motor nelze zapojit v konfiguraci hvězda-trojúhelník, je nutné pro plynulý rozběh použít softstarter, nebo frekvenční měnič. Otázkou je, jestli to řešit, pokud při rozběhu nepadá nějaký jistič – taky máme hoblovku s přímým rozběhem a nikdy s tím nebyly problémy.

  • Anonym Anonym

   Dobrý den, ukradl jsem vám štítek

  • Sharkus Sharkus

   Pokud je to na doma tak je ještě možnost použít třípolohový vypínač a na první polohu přípojit rozjezdové odpory. Tím se sníží prvotní cukanec, ale je potřeba dávat pozor na polohu vypínače, aby nezůstal déle přepnut na ony odpory, bo se usmaží. Kdysi se na to používaly upravené obzorácké váčkové spínače aby v první poloze nedržely (stačilo štípačkama olámat zoubek na jednom plastíku).

 199. Zdena Zdena

  Dobrý den. Prosím o radu zapojení 3 fáz. 380 V motoru s brzdou napájenou 24 stejnosměrným proudem na frekvenční měnič Danfoss VLT 2800. Má mezi svorkami pro vstup a výstup dva malé konektory s nadpisem brake (brzda) a pod výstupem dva silnější konektory +DC a -DC. Děkuji Zdena

  Peťan: +DC a -DC jsou svorky stejnosměrného meziobvodu měniče. Při napájeném měniči by na nich mělo být cca 690 V (400 V měnič), nebo 325 V (230 V měnič). Na svorky označené brake se podle manuálu připojuje brzdný rezistor.
  Pokud chcete použít mechanickou brzdu motoru, je potřeba použít reléový kontakt měniče, který se nastaví jako obsluha brzdy. Při zapnutí (a nabuzení motoru) se relé sepne a brzdu rozpojí. Existují i usměrňovače, které se připojí přímo na svorky motoru, ale to se většinou pak používá brzda na 230/400 V.

 200. Pavel Pavel

  Zdravím mám motor s označením 200/400v YY/Y ,možné ho zapojit do hvězdy na frekvenční měnič 1f 230v? má devět výstupů, nebo pokud ne tak jestli jdou cívky přepojit na trouhleník i kdyz to a stítku není napsáno.

  Peťan: Zřejmě se jedná o speciální motor. Podle štítku bych si našel návod a řídil se jím.

 201. Labi Labi

  Dobrý den, na půdě jsem vyhrabal starý asik 1f motor. Chtel jsem se jen zeptat co znamena na štítku E mot.

  Předem dekuji za odpověď

  Peťan: Zřejmě to bude označení, že se jedná o elektromotor 🙂

 202. Zdeněk Zdeněk

  Jak je možné, že uhlíky motoru u křovinořezu nadměrně zajiskří, vždy při jeho vypnutí? Při rozběhu a za chodu probíhá komutace normálně. Při každém vypnutí motoru však dojde k vytažení velmi intenzivního oblouku, v oblasti mezi uhlíky a komutátorem, na náběžné straně uhlíků. Ty oblouky při vypínání jsou velmi dobře viditelné dokonce i skrz umělohmotný kryt motoru. Ten křovinořez je nový a v provozu byl cca 30 minut. Nyní, po 30 minutách provozu dosedají uhlíky na komutátor jenom asi 10% své plochy, zbytek je od těch oblouků při vypínání zcela odpálen. Namísto jako zaběhlé, vypadají ty uhlíky jakoby přeražené a jen malou částí své plochy zaběhlé. Též umělohmotné komůrky uhlíků jsou již zcela opálené. Nemá on tam být nějaký kondenzátor, který pohltí energii, která se naindukuje v kotvě vždy při vypnutí motoru? Mně to připadá, jakoby se ten motorek snažil, stejně jako každá jiná indukčnost, udržet při vypnutí proud v obvodu.

  Peťan: Těžko říct jaká je konstrukce motoru. Ale je možné, že je to brzdění, podobně jako u motoru v článku Soft-start k univerzálnímu motoru. Motor pak může jít v podstatě do zkratu.

 203. OLDA OLDA

  Dobrý den,prosím o radu, potřebuji regulátor otáček motoru ventilátoru s rozběhovým kondenzátorem. Nevít kde se dá koupit? Děkuji za odpověď.

  Peťan: Samozřejmě záleží na tom, o jaký typ motoru se jedná. Zda-li je regulace jeho otáček vůbec možná. Na regulaci by ale asi šla použít jednoduchá triaková regulace.

 204. Karel Karel

  Dobrý den,

  Proč ta chyba?!
  Prostě se tak stalo nedopatřením a ta chyby byla “ v krabičce na zdi“, která se před tím předělávala a zem PE byla prohozena z L – fázi ( hnědým vodičem ).

  Na co bych se chtěl zeptat.
  Proč nevyletěly pojistky hned na pile po zapnutí!
  Je to tím?
  Že na prvním vynutí byla fáze – L1, na druhém vynutí šla zem- PE a na třetím vinutí byla fáze -L3 a tudíž se zem PE nedostala do kontaktu se žádnou s fázi. Ani fázi L2, která šla na kostru motoru a pak i na celou kostru pily. ( PE byl tudíž izolován sám na vinuti a ve vypínači byl PE i vypínač izolovaný od kostry pily na nevodivé desce).

  Je to ten důvod proč nevyletěly pojistky hned, ale až po přetížení, přehřátí motoru pily, která jela na dvě fáze.

  Jinak povrch pily je poskládaný s dřevěných desek. Ale kdybych se v době kdy byla pila zapojena dotýkal železné části pily a nebyl izolován boty od země, tak by pak proud procházel skrz mě do země. Není tak pravda?

  Na daný elektrický obvod byly napojený ještě i drtič a malá pila.
  Když se zapnula malá pila tak řezala, ( ale jak se později zjistilo, tak slabě protože jela jen na dvě fáze. Pojistky nevyhodila ani nikoho nepokopala.
  Ps: řezalo se na ni krátce, pár desek, ještě před tím než s řezalo na velké pile.

  Na veliké pile se řezalo více něž na malé „hodně“, ale pojistky vyletěly, až po nějaké době cca 30min.
  Kdy vyletěl nejen třífázový jistič, ale i hlavní jistič. Po znovu nahození jističů, už pak vyletěl jen třífázový jistič a pila se nerozjela.

  Tak jsem tedy motor odpojil se zásuvky nešlo na něj pořádně sáhnou měl 98°C i více, naměřil jsem to digitálním laserovým teploměrem.
  Po vychladnutí jsem přeměřil vynutí jeli v pořádku a bylo.
  Všechny tři vynutí vykazovaly stejnou hodnotu.

  Až posléze se zjistilo ( jak už jsem prozradil na začátku), že chyba je v elektrické krabičce.
  Když se motor znovu zapojil a dráty v krabiče na zdi spravně prohodily, tak se motor bez problému rozjel s výkon byl mnohem lepší, už jel na tři fáze.
  Slabší výkon pily jsem si vykládal delší dobu používanou pilou, kterou jsem měl za tupou.

  Děkuji za zpětnou vazbu.
  Karel.

  Peťan: Doporučuji projít si tento článek. Zejména první větu – tam se stalo něco podobného (přehození fáze s N, ne PE). Ale ve výsledku dost podobné.
  Jistič nevypadnul zkratem, protože proud z fáze, která byla připojena na kostru neměl kam téct – mezi fázemi motoru a kostrou je izolace. Pokud by tekl proud do země (třeba tím, že by pila byla přímo na zemi) tak by jeho hodnota stejně byla příliš malá na vypnutí jističe. Jistič vypnul až po nějaké době (na přetížení), protože motor běžel na dvě fáze + jednu oslabenou = větší odběr proudu a menší síla motoru. Takže vlastně jak píšete…
  Tuto závadu by spíše „odhalil“ proudový chránič. Pokud je zařízení stacionární, bylo by na zvážení, jestli k němu nepřipojit ještě ochranné pospojení – ještě jeden vodič PE na zemnící svorku/kryt stroje.

 205. Martin Martin

  Dobrý den,
  potřebuji zapojit třífázový motor na jednu fázi 230 V s rozběhovým kondenzátorem. Motor je archaický, nemá žádný štítek. Podle zapojení svorkovnice na motoru je zapojený do trojúhelníku. Jednotlivé svorky ale nejsou označené symboly. Je jedno, na kterou svorku dám fázi a na kterou nulák?
  Děkuji

  Peťan: Je jedno, na kterou svorku je připojena fáze a nulák. V případě, že by se motor točil opačně, je potřeba přepojit pól kondenzátoru. Viz video https://youtu.be/q3N6iJ2henY

 206. Anonym Anonym

  Děkuji 🙂 Video jsem prostudoval a zdálo se být vše jasné. Motor běží jak má, ale pořád na druhou stranu. Přepólování kondenzátorů nepomáhá. Možná dělám něco špatně. Mám paralelně zapojené dva kondenzátory 400V 10 mikro faradů (modrý drát k modrému, hnědý k hnědému) do dvojlinky. I když ji ve svorkovnici přehodím, nepomáhá to… Nějak sem nedokážu zkopírovat fotku…

  Peťan: Ne přepólovat kondenzátor, ale přepojit jeden pól kondenzátoru z fáze na nulák, nebo opačně. Přepojený kondenzátor je na obrázku namalován šedě, nebo je to vidět ve videu.

 207. Milan Milan

  Dobrý den. V prvé řadě chci poděkovat za Vaše přehledné stránky a práci i čas který jste jim a lidem věnoval.
  Chtěl bych se zeptat zda jde v případě motorů s více oddělenými vinutími, kde se používá Dahlanderovo zapojení Δ – YY, použít i druhé Dahlanderovo zapojení Y – YY. Nebo zda se jedná o rozdílné motory a nebylo by to ani možné. Dávám dohromady Bulharskou stojanovou vrtačku PK 203 a při zapojení do dvojité hvězdy motor vydává velmi podivné zvuky (ne vrnění jako když chybí fáze, ale zní to až jako mechanická chyba v převodovce třeba ) tak se snažím zjistit zda jde o špatné zapojení nebo chybu ve vinutí, a Vaše stránky mi hodně pomáhají. přiložil bych snímek štítku ale je nečitelný.
  Rovnou mne napadlo že by zrovna zde bylo fajn zapojení Δ 1. rychlost, YY 2. rychlost, YY2 2. rychlost s větším výkonem.
  S přátelským pozdravem
  Milan.

  Peťan: Díky, snažím se stránky držet trochu na úrovni 🙂
  Motory D – YY a Y – YY mají vinutí uvnitř zapojeno rozdílně. Jedná se tedy o dva různé motry. Nelze zapojit třeba D – Y – YY. U vrtaček jsou běžné dvourychlostní motory D – YY. Do článku jsem přidal štítek takovéhoto motoru (taky z vrtačky). Přidal jsem k tomu popis, jak se to zapojuje.

 208. Milan Milan

  Děkuji, článek jsem pročetl pozorně již před tím, nicméně měl jsem na mysli pokud by se upravilo zapojení cívek na svorkovnici. 🙂 Zdá se že motor který mi dělá ve vrtačce problém i se statorem. Rotor totiž drnčí o stator ačkoliv jsem vyměnil ložiska, ( a ani předtím tam nebyla vůle taková aby k tomu docházelo. 🙁 budu asi muset zjistit konce cívek. měřením nedocházím k nějakým logickým závěrům). Netuším zda by molo dojít k „povolení“ plechů na statoru ani nemám ani představu kolik by mohlo stát případné převinutí a oprava. 🙁 Moc peněz mi již nezbylo.

 209. Lukas Lukas

  Dobrý den, předem omluva za neznalost.. nikoho nechci prudit ale Vaše stránky mají úroveň 🙂
  prosím o Váš názor, nevím jakou cesto jít.
  Základ – kompresor orlík 7,5W – Hlavní jistič 25B- takže to neudrží .

  Mám jít cestou automat. přepínání hvězda trojúhelník ? Nebo Softstart ? Nebo zaplatit z 25A na 32A ?

  Děkuji za Vaší radu.

  Peťan: Nejuniverzálnější je samozřejmě změna jističe. Ale nese to s sebou zvýšené poplatky za jistič atd. Já osobně bych šel cestou soft-starteru, jehož cena na takovýto motor bude okolo 5000 Kč. Na YouTube je video, jak to někdo rozchodil s tímto kompresorem.

 210. Anonym Anonym

  Dobrý den, děkuji za informaci, jdu cestou změny na 32A a pak případně budu řešit softstart. Děkuji!!

 211. Peter Peter

  Dobrý deň. Mám staršiu miešačku na ktorej je prívod 400V, zo zpúšťača ale idú len dve fázy na elektromotor, ktorý je z pračky na 220V , prúd 1,82A, otáčky by mali byť okolo 980, výrobca motora Česká Lipa, rok 1959. Vôbec nerozumiem ako to môže takto fungovať, vedel by mi to niekto vysvetliť.
  Myslím si, že toto je taká historická rarita a oplatí sa to vidieť.
  Foto prikladám. Ďakujem pekne.

  Peťan: Fotka nejde zobrazit…

 212. Peter Peter

  Pardon, pridal som to na inú stránku. Motor som medzičasom nechal prekáblovať (je funkčný na jednu fázu ide) Dolu bol motor pod miešačkou rozpojený 3 káble naletované oka z kábla od spúšťača a aj od motora, zaizolované to bolo izolačkou. Aký to malo účel a čo sa tam prepájalo netuším. Z toho oboje fázy od spúšťača hnedá aj modrá sú živé. Na dve fázy to ísť nemohlo a ak na jednu tak ako to bolo zapojené? Nedáva to logiku. Neviem či ten motor dnu nie je nejako upravený špeciálne, dedo bol elektrikár a viem že tento motor prevíjal. Prívod dolu čo je zásuvka stará 25A sú klasika 3 fázy, na výstupe sú zapojené len dve.
  https://petooo.rajce.idnes.cz/miesacka_zapojenie/

  Peťan: Vypadá to jako motor na 230 V (tenhle teda asi spíš na 220 V) s pomocným vinutím. To černý pod krytem je odstředivý vypínač – motor má pomocné vinutí, které se po roztočení odpojí. Ale pokud byl převinutý, tak je možné, že je tam něco jinak.

 213. Pavel Pavel

  Dobrý den
  dostal se mi do rukou kompresor, který má na štítku motoru D/Y 125/220 V, 1,1kW. Je zapojen do hvězdy na 230V (podle šňůry s vidličkou) s tím, že dva dráty ještě koukají ze svorkovnice (předpokládám, že tam byl kondenzátor). Patřil by v tomto případě kondenzátor cca 80 mikro?
  Díky

  Peťan: Pokud je to obyčejný 3f motor, mohlo by to být nějak tak.

  • Pavel Pavel

   Tak jsem tam dal kondík 80mikro. Motor běží, ale fáze i nulák mají 2 – 2,5 A, přes kondík jde 6,5 – 7 A. To zřejmě nebude dobré (píšete, že mají mít zhruba stejně). Měřeno digitálním klešťákem. Chtělo by to větší nebo menší kondík?

 214. Peter Peter

  Nikto nič ako zapojiť ten motor? Nevedel to ani elektrikár kukal nato divne

 215. Radomír Král Radomír Král

  Dobrý den,

  chtěl bych zapojit stolovou pilu původně provozovanou na 380 nově na 220. Motor má ale bohužel 3 kW a tak váhám, jestli je toto vůbec možné. Dle štítku na motoru lze motor zapojit do trojúhelníku. Hodnotu rozběhového kondenzátoru na 1 kWjsem zde zjistil . Motor se bude rozbíhat bez zátěže a při práci bude jen málo zatěžován a provozován jen sporadicky . Jde mi jen o to, že jste zde doporučoval přestavby pouze u motorů do cca 2 kW. Prostě tu pilu mám a nechci kupovat jinou. Byla by možnost zaplatit za 3f jistič ale to je neekonomické. Stroj se bude používat jen minimálně. Děkuji předem za Váš názor.

  Peťan: Důležité je, aby bylo možné zapojit motor do trojúhelníku na napětí 230 V. Teoreticky by pak motor šel napájet s pomocným kondenzátorem ale jeho síla by byla samozřejmě menší. Nehledě na větší proudový impulz při zapnutí. Lepší variantou je použít frekvenční měnič na 230 V. Tím by se pak dostal z motoru plný výkon, byl by možný plynulý rozběh atd., ale cena je vyšší. Pozor, plně zatížený motor bude z jedné fáze odebírat už docela velký proud. Tak aby to utáhl jistič.

 216. Radomír Král Radomír Král

  Děkuji za reakci. Ano, rozumím Vaší argumentaci, ale vzhledem k mému použití se mi jeví jako nejlepší varianta “ s kondíkem“…..Pila se bude rozbíhat bez zátěže a při občasné práci bude zatěžována jen minimálně. Jen trochu zápasím s volbou kondenzátoru…. 450V a 200mF není dostupný. Použiji tedy 2krát 100mF. Ale nejsem si jist. Jistič mám 1f 16A. (motor 3kW 350V) Děkuji za Váš názor

  Peťan: Lze použít více kondenzátorů zapojených paralelně. Hodnoty se poté sčítají. Ale s hodnotou kondenzátoru je většinou potřeba trochu experimentovat. Jestli bude jistič vypadávat, nebo ne, to je ve hvězdách. Většinou se říká, že startovací proud motoru je sedminásobek jmenovitého proudu. To už je pořádný šklubanec. Ale s tím kondenzátorem by měl být rozběh trochu měkčí…ale na druhou stranu delší. Takže to bude chtít vyzkoušet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.