Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Přepínání motoru hvězda – trojúhelník

71

Toto je jen jedno zapojení jednoho druhu motoru.
Další typy, zapojení různých druhů motorů a velikost jištění naleznete v článku >>> Přehled a zapojení motorů.

Motory s kotvou nakrátko odebírají během rozběhu velké proudy, což způsobuje kolísání napětí v síti a možné vypínání předřadného jistícího přístroje. Kvůli omezení výpadků a rušení se větší třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko nejčastěji zapojují do konfigurace hvězda – trojúhelník (Y-D / Y-Δ), která velký rozběhový proud sníží. Další možností omezení proudového nárazu při zapínání je použití soft-starteru, frekvenčního měniče, nebo vřazením činného odporu do napájení motoru.

Před použitím rozběhu hvězda-trojúhelník je třeba zvážit ekonomickou stránku… Při použití tohoto způsobu rozběhu je nutné použít tři stykače, specializované časové relé, ovládací obvod, vícežilový přívod k motoru a v případě ochrany motoru tepelné relé. Cena těchto komponent se může vyšplhat na docela vysokou částku, nehledě na dobu montáže. Oproti tomu je softstarter „krabička“ která má tři přívody, tři vývody a svorky na připojení tlačítka start a stop. Softstarter často zastane i ochrannou funkci a lze ho snadno konfigurovat.

Asynchronní motor zapojen do Δ

Jaké motory lze využít pro rozběh Y-Δ?

naší síti s fázovým napětím 230 V, sdruženým napětím 400 V lze použít pro přepínání Y-Δ pouze motory, které mají při zapojení do trojúhelníku jmenovité napětí 400 V (starší mají 380 V) a při zapojení do hvězdy napětí 690 V (starší mají 660 V).

Motory s menším výkonem (cca do 3 kW) mají obvykle jmenovité napětí při zapojení do trojúhelníku 230 V (starší 220 V) a při zapojení do hvězdy 400 V (starší 380 V). Tyto motory lze na na trojfázovou síť (400 V) připojit pouze v konfiguraci do hvězdy. Na jednofázovou síť (230 V) přes jednofázový frekvenční měnič, nebo pomocí kondenzátoru (cca 70 μF na 1 kW), který nahradí třetí fázi (motor pak má omezený výkon, viz článek Přehled a zapojení motorů).

Na obrázku níž je červeně orámováno značení vhodného motoru – při zapojení do trojúhelníku se motor napájí 400 V, při zapojení do hvězdy se motor napájí 690 V. Dále je nutné brát v potaz odebíraný proud a podle toho dimenzovat přívody, stykače apod.

Příklad štítku motoru

Význam štítku (sdružené napětí → napětí dvou fází proti sobě)

Víčko svorkovnice třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko – je zde znázorněno zapojení svorek

Rozběh v konfiguraci Y

Motor se při rozběhu zapojí do hvězdy a připojí se na něj napětí 400 V. Protože při zapojení do hvězdy je jmenovité napájecí napětí motoru 690 V bude se rozbíhat při podpětí. Napětí na vinutích je menší √3 -krát (400 * √3 ≈ 690 V), odebíraný proud i výkon tedy klesne na 1/3. Motor je nutné rozbíhat bez zátěže, nebo pouze s malou zátěží tak, aby se motor nepřetížil. Zapojení svorek je většinou vylisováno na víčku svorkovnice. Nemusí být stejné jako zde na obrázku.

Propojky na svorkovnici při zapojení do hvězdy

Propojky na svorkovnici motoru při zapojení do hvězdy

Při připojení napětí na mez L1 a L2 (ULN) teče proud (ILN) přes dvě sériově zapojené cívky. Výsledná impedance je větší – odebíraný proud (a tedy i výkon) je menší.

Vnitřní zapojení při zapojení do hvězdy

Provoz v konfiguraci D

Po rozběhu na jmenovité otáčky je nutné motor přepnout do trojúhelníku. Na vinutí se připojí 400 V, na které je dimenzované. Motor poběží na plný výkon. Otáčky bude mít stejné, jako při běhu do hvězdy.

Přepnutí do konfigurace D může být zajištěno pouze časově (je zjištěno za jakou dobu se motor bezpečně rozběhne), hlídáním proudu motoru (při roztočení na jmenovité otáčky klesne odebíraný proud motoru, viz video výše), nebo přímo hlídáním dosažení otáček (to lze provést pomocí např. indukčního snímače, tachogenerátoru, nebo pomocí relé ALNICO).

Propojky na svorkovnici při zapojení do trojúhelníka

Propojky na svorkovnici motoru při zapojení do trojúhleníku

Zapojení svorek je většinou vylisováno na víčku svorkovnice. Nemusí být stejné, jako zde na obrázku. Při připojení napětí na mez L1 a L2 (ULN) teče proud (ILN) přes sério-paralelní zapojení všech třech cívek. Výsledná impedance je menší – odebíraný proud a tedy i výkon je větší.

Vnitřní zapojení při zapojení do trojúhelníku

Pokud se motor nepřepne do trojúhelníka hrozí přetížení motoru a jeho následné zničení!

Zapojení přepínačů Y-Δ

Pro spouštění motoru je nutné použít nějaký spouštěč – buď manuální (používaný např. u cirkule), kde se přepínačem přepne motor nejprve do hvězdy a po chvíli do trojúhelníku, nebo automatické (ve větších strojích), kde se o přepnutí postará automatika. V obou případech přepínače nahrazují výše znázorněné propojky ve svorkovnicích, takže ty je nejprve nutné odpojit!

Manuální přepínač (ilustrační foto)

Automatický přepínač

Manuální přepínač (spouštěč)

Ve většině případů k manuálnímu spouštění vyhovuje vačkový spínač např. od české firmy OBZOR. Lze použít běžný typ 9551, což je prostý přepínač Y-Δ . Na svorky 1, 10 a 13 se připojí napájecí napětí, na svorky 3, 4, 5, 6, 15 a 16 se připojí jednotlivé konce vinutí na svorky označené písmeny (viz obrázek níž).

Obzor sám má e-shop, kde si můžete vybrat přepínač nejdříve podle ampéráže a poté podle typu (přepínače jsou označeny popiskem, k čemus louží). Případně je možné použít konfigurátor. Přepínač rozběhu hvězda trojúhelník s čelní deskou s kontakty na 25 A má typ VSN25 9551A8-V-PNC-S-210-NSC

 • VSN25 – Přepínač řady VSN23
 • 9551 – Schéma 9551 (přepínač Y-D)
 • A8 – rozložení spínače 0-Y-D (po 45°)
 • V – uchycení šrouby zepředu
 • PNC – černá čelnídeska o velikosti 66*66 mm
 • – Standardní popis čelního štítku
 • 210 – popis štítku
 • NSC – Ovládací prvek -šipka střední černá

Směr otáčení se změní prohozením dvou libovolných fází na přívodu k přepínači.

Přepínače v e-shopu: Elima, Emas

Zapojení přepínače Y – D

Pokud je potřeba reverzace lze použít přepínač 9153, což je reverzační přepínač Y-Δ . Zapojení je stejně jednoduché jako u předchozího přepínače (přívody na svorkách 1, 5 a 20, vývody na svorkách 2, 4, 9, 15, 16 a 19). O vše se stará vnitřní uspořádání přepínače.

Zapojení reverzního přepínače Y-Δ

Takto jednoduché zapojení má však nevýhodu, a tou je nutnost obsluhy, která pohlídá zda se již motor roztočil na jmenovité otáčky a poté přepne motor do trojúhelníku. Příliš brzkým přepnutím může vzniknout proudový náraz, který vybaví předřadný jistič, nebo jiné jistící zařízení. Proto se u strojů, které má obsluhovat méně znalá obsluha používá automatické přepínání, které navíc např. blokuje chod stroje, než dojde k přepnutí do Δ.

Automatický přepínač (spouštěč)

Princip automatického přepínání je stejný jako u manuálního přepínání. Pouze se o přepnutí stará automatika, nebo časového relé, na kterém je nastaven čas, za který se motor bezpečně rozběhne na jmenovité otáčky. Po uplynutí tohoto času se motor přepne do trojúhelníka.

Kompletní automatický spouštěč vyrábí např. OEZ, jako moduly, které se jednoduše připojí k motoru a ovládacímu obvodu. Případně lze zapojení sestavit z jednotlivých komponent. Jako časové relé lze buď použít výstup z průmyslového automatu, který se často ve větších strojích již nachází, nebo specializované relé (např. CRM-2T). Tyto relé mají většinou nastavitelný jeden až dva časy – jeden na nastavení doby běhu do hvězdy (doba, než se motor roztočí) a druhý na prodlevu mezi vypnutím Y a zapnutím D (čas, kdy se vypnou stykače, aby nedošlo ke zkratu). Často bývá zapojení doplněno elektrickým i mechanickým blokováním stykačů.

Silový obvod při zapojení Y-D. Při běhu do hvězdy jsou seplé stykače Q11 a Q13; při běhu do trojúhelníku jsou seplé stykače Q11 a Q14

Princip je jednoduchý: Sepnutím spínače S se sepne časové relé K4, které sepne stykač Q13 (propojka na chod do hvězdy). Stykač Q13 zároveň přes pomocný kontakt sepne stykač Q11 (napájení), který se přes pomocný kontakt udrží zapnutý. Po nastaveném čase se stykač Q13 vypne a sepne se stykač Q14 (propojka na chod do trojúhelníka). Stykače Q13 a Q14 jsou navzájem blokované rozpínacím kontaktem, aby nedošlo k jejich současnému sepnutí (nastal by zkrat). Časové relé ve schématech níže není běžné časové relé, ale speciál určený ke spínání motoru Y-D! Oba spínací kontakty nespínají zároveň! Jako vhodné relé může sloužit např. výše zmíněné CRM-2T od ElkoEP.

Ovládací obvod – spínáno vypínačem (S)

Toto zapojení je podobné zapojení výše, akorát se místo spínače používají tlačítka. Stisknutím S1 se do obvodu přivede napájení. Po sepnutí Q11 se tlačítko S1 přemostí pomocným kontaktem, není tedy nutné ho držet sepnuté. Vypnutí se provede stisknutím rozpínacího kontaktu S0 – tedy odpojením obvodu od napájení.

Ovládací obvod – ovládáno tlačítky S0 (VYP) a S1 (ZAP)

Zapojení ostatních modulů je většinou podobné. Nejdůležitější je blokace stykačů Q13 a Q14 proti současnému sepnutí, dále pak zajištění, aby motor trvale neběžel do hvězdy. Pokud se použije výše uvedené časové relé CRM-2T, je schéma zapojení v návodu.

Jištění motoru při rozběhu Y-Δ

Jištění motoru při rozběhu Y-D není úplně jednoduché. Motor je nutné chránit proti zkratu i proti přetížení. Ochranu proti zkratu zajistí vhodné pojistky vřazené do přívodu napájení. Je lepší použít pojistky kvůli jejich větší zkratové odolnosti. Při přepínání hvězda-trojúhelník hrozí vyšší riziko vzniku zkratu kvůli použitým stykačům. I když by k tomu nemělo docházek díky elektrickému i mechanickému blokování mezi stykači, může se stykač svařit a dojít k tvrdému zkratu na přívodu.

Ochrana proti přetížení by měla být dvojí. Motor je nutné chránit proti přetížení nejen během provozu, ale i během rozběhu. Ale během rozběhu motor odebírá pouze třetinový proud, proti nominálnímu! Nelze tedy jednoduše připojit např. motorový spouštěč, nebo nadproudové (tepelné) relé do přívodu napájení. Kvůli zamezení výpadků by se hodnota jmenovitého vybavovacího proudu musela nastavit na jmenovitý proud motoru (motor by nebyl jištěn při běhu do Y). Nebo by se muselo nastavení proudového relé po přepnutí do Δ změnit (to je v praxi nereálné).

Nadproudové relé lze však zapojit několika způsoby podle druhu ochrany motoru:

Kompletní ochrana motoru při běhu do hvězdy i trojúhelníka

Při jmenovitém zatížení, při rozběhu motoru teče jednotlivými vinutími motoru proud Ivd = Id/√3 = Idx0,58. Zapojením nadproudového relé (F1) do série s vinutím motoru a nastavením vypínacího proudu relé na 0,58×Id je zajištěna kompletní ochrana motoru při běhu do Y i do Δ. Při běhu do Y, kdy je odebíraný proud menší je motor napájen pouze třemi vodiči. Při provozu do Δ, kdy je odebíraný proud větší je motor napájen vodiči šesti. Na stejný proud (0,58×Id) může být dimenzován hlavní stykač (KM1) a stykač pro běh do Δ (KM2). Stykač pro běh do Y (KM3) může být dimenzován na proud Id/3.

Kompletní ochrana motoru při zapojení do hvězdy i trojúhelníka

Ochrana motoru při běhu do trojúhelníka a částečná ochrana při běhu do hvězdy

Pokud je nadproudové relé (F1) zapojeno (a nastaveno na jmenovitý proud motoru) v napájecím vedení je zajištěna plná ochrana motoru při běhu do trojúhelníka, protože je v tomto zapojení odebírán jmenovitý proud. Při rozběhu, tedy když je motor zapojen do hvězdy je odebíraný proud 1/3 proudu jmenovitého (Id/3). Toto snížení proudu způsobí prodloužení vybavovacího času tepelného relé 4× – 6×. Avšak, pokud se motor nerozběhne stačí tento čas na vybavení nadproudového relé – zabrzděný motor odebírá větší proud než Id/3 (Id = proud motoru při běhu do Δ). Proudové dimenzování stykačů je stejné jako v předchozím případě. Toto zapojení lze použít, pokud při startu motoru nadproudové relé často vypíná.  Při tomto zapojení je vhodné hlídat teplotu vinutí motoru vestavěným termistorem, nebo bimetalovým kontaktem v motoru.

Ochrana motoru při běhu do trojúhelníka a částečná ochrana při běhu do hvězdy

Ochrana motoru pouze při běhu do trojúhelníka

V tomto případě se tepelné relé (F1) zapojí do obvodu druhého stykače tak, aby jím neprotékal žádný proud při běhu do hvězdy. Vypínací proud relé se nastaví na 0,58×Id, protože je při běhu do trojúhelníka motor napájen šesti vodiči, tedy „ze dvou stran“. Proudové dimenzování stykačů je stejné jako v předešlých případech. Tento typ zapojení se používá, když má motor těžký a dlouhý rozběh. Při tomto zapojení je vhodné hlídat teplotu vinutí motoru vestavěným termistorem, nebo bimetalovým kontaktem v motoru.

Ochrana motoru pouze při běhu do trojúhelníka

Ještě je zde jako bonus video výroby asynchronního motoru.

Zdroje obrázků: Wikimedia, Eaton/Moeller, ObzorOEZ
 1. JOSEF JOSEF

  Dobrý den,potřeboval bych poradit,jak zapojit reverzní přepínač.Budu dělat štípačku na dřevo a použiji reverzní spínač.Známej elektrikář mě pořád tvrdí,že ke štípačce budu potřebovat dva přívodní kabely. Jeden k motoru na 380 a druhy 220 k napájení reverze.Nevím teda co budu mít přesně za spínač,ale zdá se mě nesmysl tahat znova přívodní kabel,když už budu mít natahlej jeden,tak na co tahat další.Nechám to určitě zapojit od zkušeného elektrikáře,ale ty dva kabely mě pořád vrtají hlavou.MŮŽE MĚ PROSÍM NĚKDO PORADIT,PRÍPADNĚ TOHLE VYSVĚTLIT.DÍKY

 2. Peťan: Dva přívody jsou kravina. Už kvůli tomu, že 230V se dá „odpíchnout“ z 400V. Vždy dvě fáze mají proti sobě 400V a jakákoliv fáze proti nuláku má 230V. A stroj by neměl mít víc než jeden přívod kvůli bezpečnosti.
  Ale všechno tohle je zbytečný, když se dá koupit reverzační přepínač, kterej se jednoduše zapojí (tři dráty od napájení, tři dráty do motoru) a pak se páčkou přepíná na směr doleva, nebo doprava. Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše 🙂
  P.S.: Ještě štípačku doporučuju osadit jištěním – nejlépe motorovým spouštěčem nastaveným na správný proud motoru.
 3. Ondra Ondra

  [2] JOSEF: Já bych tam dal kombinaci dvou stykačů. Doplnil bych to ještě o koncové spínače připojené na pomocné kontakty. Tepelná ochrana (nebo motorový spouštěč) je samozřejmost! A aby to bylo komplet doporučuji STOP tlačítko. To se dá jednoduše zapojit na rozpínací kontakty tepelné ochrany 🙂

 4. Peťan: Pokud se jedná o kuželovou štípačku, tak koncáky nejsou kam dát. Běžná štípačka je řešena hydraulicky (takže tam není potřeba reverzace). Tlačítko STOP se dá instalovat rovnou k motorovému spouštěči na krabici. Při použití stykačů je třeba ovládací obvod, který je taky nutné jistit (další pojistka/jistič).
 5. karol Pinčák karol Pinčák

  mam na cirkularke 4,5kw motor.dlhšiu dobu som s ním nerezal. teraz ,keď som potreboval porezať drevo, tak pri druhom prepnutí na hviezdu mi po 3 sekundách vyhodí poistku na cirkularke. neviem si pomôsť. Ďakejem.

 6. Peťan: Na cirkuli je přepínač Y-D. Pokud se při zapnutí na „1. stupeň – Y“ cirkule roztočí bez problémů, tak bude zřejmě problém ve vypínači – nepřevádí jednu fázi po přepnutí do trojuhelníku – pravděpodobně je zoxidovanej kontakt ve vypínači (běžná věc).
  Mohlo by pomoct prostříknout přepínač sprejem na kontakty a při odpojeném přívodu ho trochu procvakat. Pro otrlejší je možnost rozmontování a vyčištění (dřív se kontakty běžně čistily, dnes už se to tolik nedělá, jednak kvůli nemožnosti rozmontování přístroje, případně složitosti a ceně nového). Nejlepší varianta je výměna za nový stejný, nebo podobný typ.

  Nejdřív bych změřil, jestli jdou všechny 3 fáze na vypínač (může být problém před vypínačem). Pak bych preměřil přepínač jestli správně spíná – buď ohmmetrem/pípákem a nebo bych odpojil motor (kvůli ochraně motoru) a měřil bych na výstupu z vypínače jednotlivé fáze. Pokud z vypínače leze to, co má, může být problém v motoru – chtělo by to změřit proud v jednotlivých fázích.

  Pokud si na to netroufáš, tak bych to rozhodně svěřil odborníkovi, protože 400V už pěkně kope! S elektrikou si není radno zahrávat.

 7. Miloš Miloš

  [2] JOSEF: Tak to je asi elektrikář na baterky,dva přívody je dost kabaret.Je tedy fakt, že elektromotor dvouotáčkový hvězda trojůhelník, jsem ukazoval elektrikáři a ten na něj koukal jako vejr.

 8. Radek Prokop Radek Prokop

  Mám trošku zmatek ve štítkách 3 fázových asynchronních motorů. Může mi někdo toto vysvětlit ? Na štítku je 220V hvězda a 380 V trojůhelník. Na jiném motoru je to obráceně, 380 hvězda a 220 trojůhelník a na jiném je jen 380 trjůhelník. Jak se to smí zapojit ? Ten kde je jen trojúhelník se taky dá zapojit do hvězdy. A můžu opravdu zapojit deo trojůhelníku motor kde je 220 hvězda a 380 trojůhelník na klasický motorový 3 fázový proud napětí 380 ?

 9. Peťan: Koukni se do článku Přehled a zapojení motorů. Ještě jsem neviděl běžný motor, kde by bylo napětí při zapojení do trojuhelníku větší než do hvězdy. Když je na motoru napsáno Hvězda 400 V -> motor jde zapojit do hvězdy na sdružené napětí 400 V (to je to, co je v „motorovej“ zásuvce). Když je napsáno na motoru Trojuhelník 230 V -> motor jde zapojit do trojuhelníku na sdružené napětí 230V (to však běžně v ČR v síti nění, zde je fázové napětí 230 V). Některé motory se nedají přepojovat odbočkama na vinutí – lze je zapojit jenom do Y, nebo do D podle toho, jak jsou navinuty. Podobně to je u kroužkových motorů.
 10. Honza Honza

  Ahoj Peťane,
  Pod nadpisem zapojení přepínačů hvězda trojúhejník,jste uvedl fotografii manuálního přepínače.
  Bohužel s tímto přepínačem se motor nikdy nerozběhne do hvězdy a trojúhelníka, protože na fotce je reverzační přepínač… A to jistě víte k čemu je.

 11. Peťan: Ovšem že vím, k čemu je reverzační přepínač 🙂 Fotka měla sloužit jako ilustrace, jak zhruba takovej manuální přepínač může vypadat (proto je tam pouze popisek „Manuální přepínač“). Rozdíl mezi tímto a skutečným přepínačem Y-D je minimální (jedno patro navíc a jiné propojky). Pokusím se nějaký přepínač vyfotit a fotku aktualizovat.

  PS.: Tohle by klidně mohl být i jiný přepínač, než reverzační. Číslo schématu je vylisováno na spodní straně, takže nelze se 100% jistotou říct, že se jedná o reverz. Ale to jen tak mimochodem.

  PPS.: Dík za konstruktivní poznámku.

 12. Honza Honza

  Omlovám se za svoji poznámku, nepochopil jsem, že se jedná o ilustrační foto. Třemi tečkami za reverzační přepínač jsem myslel např.: náhradní zdroj-0-síť atd. Vím co znamené čtyřčíslí 9551 nebo 2203 a také A4 nebo A8.Fotky přepínačů Y-D jsou také na strankách obzor.cz vačkové spínače.

 13. Adam Adam

  Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné to ještě kromě schémat nějak instruktivně nafotit a ukázat v reálu. Mám starou hoblovku a motor s manuálním přepínačem hvězda/trojúhelník. Motor v propojení do hvězdy jede pomalu (jakoby na jednu fázi…?) a rád bych to nějak opravil. Bohužel moje znalosti jsou chabé a nejsem asi schopen schémata následovat. Na druhou stranu mě to dost zajímá a využil bych to určitě i na dalších podobných mašinkách.

  Děkuji předem!

  Adam

 14. Peťan: No, zas tak často s manuálním přepínačem Y/D nepracuju… Ale zkusím něco nafotit. Ale mám takový tušení, že na fotkách to bude ješt míň pochopitelný, než na schématech. Zde se jednoduše táhnou z příslušných svorek přepínače vodiče na příslušné svorky motoru. Jinak, pokud 3f asynchronnímu motoru chybí jedna fáze, tak se po roztočení točí (bez zatížení) stejně rychle jako se třemi fázemi. Nerad to říkám, ale možná by bylo lepší tuto práci svěřit odborníkovi.
 15. Bob Bob

  Ahoj prosím o pomoc mám zapojený frekvenční měnič k motoru 2,2kw ovládačem jsem ovládal rychlost a směr otáčení motoru. V současné době mám problém že motor ztratil sílu v otáčkách a udržím ho rukou. Nevíte kde hledat závadu.

 16. Peťan: Měnič nic nehlásí, popřípadě, nezměnilo se nastavení? Zkusil bych motor zapojit přímo na síť, aby se vyloučila porucha měniče. Ale pravděpodobně bude přestřiženej rotor motoru. V tomto článku se mrkni na 3., 4. a 5. obrázek. Na boku rotoru jsou vidět „rýhy“ který navazujou jedna na druhou. Pokud je poškozen rotor tak některý budou jakoby uskočený. Opravit se to nedá.
  PS.: K čemu motor používáš? Tohle se stavá, když dostává motor rázy.
  PPS.: Pokud motor rozděláš, tak rotor vyfoť a pošli mi fotku. Dík.
 17. Bob Bob

  [10] Bob: Prosím tě, motorem poháním šnůru na kterém tahám přes kladky plastový střapec nebo kožešinu, kterou loví psi. Myslel jsem si to, že závada bude v motoru. Měnič funguje dobře v otáčkách i směru. Prosím nemáš zkušenosti s nastavením frekvenčního měniče, jakého výrobce bys doporučil. Jsem z Karlových Varu nebydlíš poblíž.

 18. Peťan: Poblíž nebydlím, do KV to mám přes celou republiku 😀 Jinak, pár měničů už jsem nastavoval. „V ruce“ jsem měl Schneider Altivar, Siemens Sinamic, Teco, … Ono jde o to, co chceš nastavit. Nějakou rampu a rychlosti není složitý nastavit, ale když se člověk dostane hloubějc do menu tak tam jsou stovky parametrů. Výchozí by měl bejt vždycky návod.
 19. Bob Bob

  ¨Zatím moc děkuji za ochotu a rady ! Zítra motor rozeberu a uvidí se…

  [11] Bob:

 20. Milan Milan

  Dobry den, mam dotaz mam motor na starsi cirkularku ale stitek na nem neni a podle velikosti ho odhaduju tak na cca 4.5kW ale potreboval bych poradit jak ho mam promerit, nebo jak poznam jestli se zapojuje Y/D nebo jinak. Svorkovnici ma klasicky UVW 1/2 (6 svorek) nerad bych ho spalil pri pokusech. Diky za kazdou radu.)

 21. Peťan: Schéma zapojení je většinou vylisováno na víčku svorkovnice. Pokud je to běžný motor, tak bych ho zapojil do hvězdy a změřil proud v jednotlivých fázích. Měl by být ve všech fázích stejný. Výkon motoru je P= odm(3) * U * I * cos(fi). Pokud nebude výkon odpovídat velikosti motoru, tak bych ho zapojil do D a vyzkoušel znovu. Ideální by ovšem bylo zjistit o jakej motor se jedná. Za nic neručím 🙂
 22. Milan Milan

  [13] Milan: Diky za typ. Vicko svorkovnice k tomu bohuzel nemam ale takle promerit to neni problem tak to skusim. Na zbytku stitku byl citelnej napis Mohelnice tot vse.

 23. Radek Radek

  Ahoj. Zrovna řeším taky štípačku. Vytáhl jsem léta schovaný el.motor 3kw, původně byl na cirkuli a spínaný spínačem hvězda trojúhelník. Úvaha byla taková, že k vůli bezpečnosti ho budu spouštět motorovým spouštěčem, ale při zapojení mi vyhazoval jističe. Postupně jsem došel k tomu, že když motor nastavím do hvězdy tak se rozběhne. Z výše uvedených poznatků a článku, v tom mám rozpor, chápu to tak, že :
  1, motorový spouštěč zapíná podle nastavení v motoru HVĚZDA nebo TROJÚHELNÍK
  2, podle schématu vede z motoru 6 vodičů do spínače HVĚZDA/TROJÚHELNÍK
  3, jak to pak funguje na té cirkuli, když v motoru jsou svorky do trojúhelníku a vedou do spínače HVĚZDA/TROJÚHELNÍK
  3 vodiče.
  4, mimo téma, jak funguje (CEE FÁZOVÝ MĚNIČ) vidlice na 400v
  Díky za odpověď

 24. Peťan:
  1) Motorový souštěč je v podstatě jistič uzpůsobený k jištění motorů. Dá se použít jako vypínač. Nastaví se na něm jmenovitý proud motoru a při jeho překročení spouštěč vypne. Problém nastává u přepínání Y/D, protože motor bere v zapojení do hvězdy malej proud a po přepnutí do D větší. Tak se buď použije spouštěč s větším proudem (motor není jištěn při rozběhu), nebo se použije tepelné relé (na třetím obrázku odspoda je značeno písmenem F) společně se stykači a pojistkami. Vyřešit by to šlo i spouštěčem, ale motor by nebyl plně chráněn proti zkratu. Možné se o této problematice rozepíšu v tomto, nebo dalším článku.
  2) ANO
  3) Pokud jsou v motoru propojky, nelze motor přepínat v konfuguraci Y/D. Podle zapojení propojek je to buď Y, nebo D (pokud se nejedná vyloženě o nějakej speciální motor). Je možné, že se spínač nepoužívá jeko přepínač Y/D, ale jako obyčejný vypínač. Už jsem to taky tak viděl zapojeno.
  Koukni se na štítek motoru jestli značení odpovídá štítku na 2. obrázku. Jde o tu červeně orámovanou oblast. Musí to být stejné (nebo mít stejný význam), potom lze motor spínat v konfiguraci Y/D, jinak ne. Více o zapojení motorů je v článku Přehled a zapojení motorů.
  4) Pokud myslíš tu zástrčku (lidově flašku), tak to je klasická zástrčka, jením je uzpůsobená tak, že jdou dvě sousední fáze přetočit navzájem. Docílí se tím změny směru otáčení.
 25. milan@ milan@

  pochvala
  velmi dobře znazornena schemata
  a vyborne vzsvetleni

 26. Dalibor Smetana Dalibor Smetana

  Dobrý den, prosím prosím trápím se zapojením motoru 7,5kw na cirkuli hvězda trojůhelník, když motor rozběhnu na hvězdu a pak přepnu na trojúhelník tak to vyhodí jistič (25B) děkuji za pomoc

 27. Peťan: 7,5 kW, to už je pěkný hovado 🙂 Při takovým výkonu bude odběr kolem 20A, takže jistič už je dost na hraně. Lepší by byla charakteristika C, ale mám takový tušení, že jde o hlavní domovní jistič. Zkusil bych nechat motor dýl roztáčet, aby byla jistota, že má opravdu jmenovité otáčky. Pak asi nebude jiná možnost, než shánět jinej motor, nebo použít SoftStart (což je investice kolem 6000 Kč). PS.: Ještě radši překontroluj zapojení motoru a přepínače, třeba je chyba tam.
 28. Dalibor Smetana Dalibor Smetana

  Děkuji, ještě jsem byl v elektroskladu, kde mi poradili že si tam mám dát zpátky starý černý jistič 3×20A motorový který by to mohl udržet, já ho totiž vyměnil za nový 3×25 a ten to vyhazuje, hlavní je taky starý s hodnotou 3×21A, tak jsem zvědav, děkuji mockrát za pomoc, jak to vyřeším ozvu se. ALe provedu ještě kontrolu zapojení, točit se může jak dlouho chce stejně to pak vyhodí při přepnutí na trojůhelník.

  [18] Dalibor Smetana:

 29. Dave Dave

  [19] Dalibor Smetana: Už z první zmínky o tom jaký jistič byl vyhozen (25/3/B) je patrné, že tento jistič je nevhodný!! Pro motory je nutné jištění s charakteristikou C nebo dokonce D. Jištění na přívodu do domu by mělo být minimálně 32A.

 30. Josef Josef

  Prosím znáte někdo typové značení vačkového průmyslového vypínače pro motor na dvoje otáčky. Motor má devět vývodů z vynutí. První nižší otáčky/první vinutí se zapíná do hvězdy a pak se přepne trojuhelník. Druhé vyšší otáčky/obě vynutí se zapínají do lomenné hvězdy. Děkuji za odpověd na Email: joseftomcik@seznam.cz

 31. Peťan: Zkuste kouknout na schéma 9556, nebo na 9567. Záleží na tom, jak je motor přesně zapojen. Pokud by byla fotka takového motoru, případně i fotka víčka svorkovnice (zapojení), byl bych za to vděčnej. Díky.
  PS.: Pokud by nebyl žádnej ze spínačů vhodnej, lze si u Obzoru nakonfigurovat vlastní spínací schéma. Ale je k tomu nutné vědět, jak se má motor rozbíhat.
 32. Laďa Laďa

  Dobrý den,mám menší broblém s 3F motorem 5.5 kw od siemensu,který dříve jel pouze na trojuhelník bez potíží a po vřazení vačkového přepínače hvězda trojuhelník od obzoru (schema 9551) se na hvězdu rozbyhá do plných otáček a na trojuhelník asi na 3 otačky za vteřinu.Motor má cca 1500 ot/min to je 25 ot/sec a při rozběhu je na cca 1/8 výkonu.Víše jsem se dočetl,že motor má na rozběh cca 1/3 otácek.Na motor je namontován 20–30 kg težký ventilátor Zapojení jsem kontroloval nesčetněkrát a tak se táži kde asi může bých chyba.Předem díky za odpověď.

 33. Peťan: Nejdřív bych zkontroloval štítek motoru. Musí být dle obrázku D/Y 400/690V. Je to zvýrazněno v červeném orámování na obrázku. Ale pokud byl motor provozován v zapojení do trojuhelníku na 400V tak tam asi problém nebude.

  Při zapojení do D i do Y by měl mít nezatížený motor stejné otáčky. Otáčky jsou dány frekvencí sítě a stavbou motoru. Motor má při zapoejní do Y jenom třetinový výkon, takže pokud točí např. s ventilátorem, tak se může stát že s třetinovým výkonem ventilátor neutočí na jmenovité otáčky. To asi taky nebude tento problém.

  Já bych nejdřív zkusil proměřit odpojený vačkový přepínač, jestli spínají všechny kontakty podle schématu. Pak bych třeba zkusil napojit motor přímo (přímo ze sítě s propojkami ve svorkovnici; bez zátěže na hřídeli) do Y a pak přímo D. Tím se zjistí jestli motor funguje. Nakonec bych zapojil přepínač. Je důležité dodržet propojení jednotlivých svorek na přepínači a na motoru. Takže např. ze svorky 3 -> W2, 16 -> W1, 4 -> U1, … V případě přehození by jedna cívka mohla být nafázována opačně a jakoby měla tendenci motor brzdit.

 34. Laďa Laďa

  [22] Laďa: díky za tipy,ale problém byl ve 20 kw centrále která 20 kw nemá … jinak na bez zátěže jel motor jak měl

 35. Miky Miky

  Zdravim. mam soustruh ktery ma 7.5kW (SUI40)motor s prepinamim Y-D. kdyz jsem mel dotazenou 100m prodluzku z domu kde mam 32A jistic tak prepinal bez problemu. Ale pak jsem si udelal separe privod do dilny taky 32A (vzdalenost ke stroji je cca 20m tak mi zacal okamzite vyhazovat jistc pri prepnuti z Y na D (pri roztocenem motoru). napadlo me nekolik reseni.

  1. vlozit do privodu zase tech 100m kablu ( to mi elektrikar omlatil o hlavu ze je to prasarna)
  2. dat mensi motor treba 5.5kW
  3. softstart ( mam Schneider Allstart ATS22D32S6)
  4. vymenit prepinac Y-D ( je promereny a vypada ok)
  muze byt jeste nejake jine reseni. Abyl neresil nasledek ale vyresil pricinu. diky
  Miky

  Jeste jsem zapomel rict ze 32A jistic je charakteristiky B, zkousel jsem 32A char C a to je v poradku, 40A to taky udrzi. Zda se mi proste prasarna davat na barak 40A jistic

 36. Peťan: No, 100m prodlužka je už trochu prasečina, to jo 😀 Ona takto dlouhá prodlužka má nějaký odpor (impedanci), takže při zapnutí motoru nenastal tak velký proudový náraz. V podstatě se jedná o předřadnou tlumivku, kterou by šla prodlužka nahradit. Ale to bych bral jenom jako velice okrajové řešení.

  Ideální by byla změna předřadného jištění, ale jestli je to domovní jistič, tak ten by měl být charakteristiky B a hlavně se to musí řešit s distributorem elektřiny. Možná by ale charakteristiku C/D povolili… 40A jistič by se musel určitě doplácet..
  Další schůdný řešení se mi zdá buď ten použít softstartér, nebo frekvenční měnič (byla by možnost měnit otáčky, a další parametry). Motor 7,5 kW by měl brát cca 15 A, takže jde v podstatě jen o rozběh. Poslední řešení (jak píšeš) je výměna motoru za slabší. Jde o to, jestli by pak nevadil menší výkon.

 37. Miky Miky

  diky za info. Urcite zkusim ten Softstart kdyz uz ho mam koupeny, jen jsem se chtel ujistit ze jdu spravnou cestou protoze kdyz uz se ten motor toci tak prece neni duvod vyhodit jistic uz k zadne spicce nedochazi pri prepnuti.
  EON mi samozrejme nic jineho ne Bcko nepovoli to jsem zkousel. Dam vedet jak jsem dopadl

 38. Honza Honza

  Nemáte prosím někdo schéma přepínače hvězdy/trojúhleník pomocí tlačítek-VYP,HV,TROJ. ze dvou míst.Vypínací i trojúhleníkové jsou rozpínací.Samoz­řejmě vše přes 3 stykače.Silové zapojení znám.Díky.

 39. Peťan: Na posledním obrázku je schéma automatického přepínače ovládaného tlačítky z jednoho místa. Pokud chceš ovládat rozběh ze dvou míst, tak dej do série s S0 ještě jeden rozpínací kontakt (STOP) a paralalně k S1 spínací kontakt (START).
 40. erik erik

  dobry den mam menši problem mam elektromotor mez mohelnice 2,2 kw na štitku je napisane možnosť zapojenia trojuholnik,hviezda ale do elektromotora vedu len 3 vodiče. skusal som či to ide zapojil som 3 fazy na tie tri vodiče a vodič PEN na kostru a išlo to a chcel by som sa spitať ake to bolo zapojenie trojuholnik alebo hviezda ?

 41. Peťan: Stačí otevřít svorkovnici motoru a podívat se, jak jsou zapojeny propojky na svorkách. Na víčku svorkovnice je vylisováno zapojení.
  Pokud je na motoru napsáno ΔY 230/400 V tak je na 100% zapojen do Y. U malých výkonů jsou tyto motory nejběžnější. Přepojení do Δ a připojení k třífázové síti motor zničí! Doporučuji si projít článek Přehled a zapojení motorů.
 42. Jan Ostrý Jan Ostrý

  Dobrý den,mám problém se zapojením motoru Mez Mohelnice 5,5 kW na hvězda /trojůhelník. Tento motor běžel mnoho let na zapojení se třemi stykači V03c009. Jeden stykač odešel a tak jsem zakoupil přepínač Y-D typ 9551 Na schematu k tomuto přepínači jsou jednak čísla svorek, to není problém, ale svorky na schematu u motoru mají označení V,U W,1–3 ale na motoru toto nové značení není.Z motoru jdou dva kabely, jeden byl na Y a druhý na D. Na motoru jsou kabely připojeny tek že jsou 3 svorky vodorovně nahoře k jednomu kabelu a 3 svorky vodorovně dole k druhému kabelu.Jak přiřadím svorky (a kabely) z motoru na číslované svorky na přepínači. Děkuji za radu.

 43. Peťan: Kouknul bych se detailněji na svorkovnici motoru. Určitě na ní budou vylisovaná čísla svorek. Většinou to jsou malá písmenka v kolečku. Jinak, nejčastější zapojení motoru je podle 4. obrázku odzhora. Dále bývá zapojení svorkovnice vylisováno na víčku svorkovnice, případně v návodu k motoru…Ale to by bylo potřeba zná třesný typ.
 44. jan Ostrý jan Ostrý

  Dobrý den, ještě dodatek k mému včerejšímu dotazu.Nasvor­kovnici motoru mám svorky -horní řada -ZXY a dolní řada UVW. Pro hvězdu ja naznačené připojení přívodu RST na svorkyUVW. Pro trojuhelník je připojení na svorky ZXY, ale s propojením na UVW. Toto propojení svorek ale při provozu na 3 stykače naní provedeno. Značení normy PN104.00. Vyli­sovaná čísla v kolečku na svorkovnici jsem nenašel. Našel jsem nalepený štítek, který jsem se snažil teď popsat. Děkuji mnohokráte a obdivuji rychlost odpovědi na můj první dotaz.

 45. Jan Ostrý Jan Ostrý

  Ještě si dovoluji přidat info. Na přepínači Y/D 9551 mám k dispozici svorky 3,4,5,6,15,16­. Nevím, jak tyto svorky přiřadit k motoru, které jsou pro Y , a které pro D. Děkuji

 46. Mira Mlčák Mira Mlčák

  Dobrý den, mám motor Y380/D220 ale pozor, má 7.5KW. zapojení je tedy pouze do Y říkám to správně?

 47. Peťan: Ano na 400 V pouze do hvězdy. Rozběh Y-D tady nepůjde.
 48. Aleš Aleš

  Dobrý den, snažím se udělat si rozběh motoru přes stykače, ale nevím pro, ale stále mi to vyhazuje hlavní jistič (32A béčko) Jakmile tam dám vypínač Y-D (9551) tak mi motor běží. Všechno mám proměřené, ale jakmile sepnu hlavní stykač se stykačem do Y tak se mi motor roztočí, ale když přepnu druhým tlačítkem do D tak mi to vyrazí pojistku i hlavní jistič. Dloho se s tím už trápím a proto se mi tam nechce dávat ten vypínač, ale mám 3 tlačítka (hlavní vypínač, Y a D) přijde mi to jako elegantní řešení, ale nevím proč mi to padá. Je možné, že ty stykače spínají tak rychle, že nestihne Y odepnout a D stihne sepnout dříve? Je to přes pomocné spínací a rozpínací kontakty stykačů.

  Děkuji

 49. Peťan: Nebylo by schéma? Je možný, že stykač „trojuhelníku“ sepne ještě dřív než stykač „hvězdy“ rozepne všechny 3 fáze, i když díky blokaci stykačů by se to stát nemělo. Taky může být problém v „silovině“.

  Přepínaní třemi tlačítky podle mě není nejlepší nápad. Je to na úrovni ručního přepínač 0-Y-D. Časáky na rozběh Y-D trojuhelník mají nastavitelné zpoždění mezi Y a D, takže pravděpodobnost zkratu téměř odpadá. Osobně bych tedy šel cestou časového spínače a dvou tlačítek – VYP. a ZAP. ElkoEP prodává pěknej časák, přímo určenej pro rozběh Y-D

 50. Aleš Aleš

  Schéma už bohužel nemám. Dneska jsem to konečně dal po měsíci dohromady. Bylo to opravdu tak jak jsem napsal. Stykače jsou příliš rychlé a obvod na Y se nestihne rozepnout včas i když jsem to udělal přes spínací kontakt D. Takže jsem to vyřešil tak, že když zmáčknu tlačítko Y tak se mi motor rozběhne do Y a musím to držet tak dlouho než se motor rozběhne a když tlačítko pustím (už tam vznikne časová prodleva) tak se mi spustí stykač D a vypne se mi Y. Vše bylo způsobeno pouze tím, že stykače jsou hrozně rychlé.

 51. Peťan: Tak to je dobře, že se nakonec podařilo. Chápu dobře, že je cívka stykače „D“ zapojena přes rozpínací kontakt stykače „Y“ (a opačně)? Nějak to z popisu nechápu. Vyrábí se i mechanické blokování stykačů. Připínání Y-D není žádná novota, osobně bych vsadil na osvědčené schéma.
 52. Aleš Aleš

  Napište mi na e-mail Plojhy@students.zcu.cz a já Vám můžu poslat schéma podle kterého jsem to zapojil a z toho už to snadno pochopíte a můžete to přidat i nahoru do návodu 🙂

 53. Peťan: Ulož schéma třeba někde na Rajče a hoď sem odkaz.
 54. Aleš Aleš

  Zde přikládám odkaz s oscanovaným schématem na ovládání stykačů podle kterého jsem to zapojoval.
  schema
  Na rajce.net nemám účet a zřizovat si ho nechci.
  Doufám, že s tím někomu ještě ušetřím starosti pokud to nahodíte.

  Děkuji

 55. Peťan: Zapojení se zdá být funkční, ale… Základ u elektrických obvodů je eliminovat chybu alespoň člověka a pak dále počítat s nejčastějšími poruchamy el. zařízení. Co když někdo jenom krátce stiskne (nebo ho rychle pustí) tlačítko Y-D? Né třeba schválně, ale smekne se mu na tlačítku prst. Časový spínač je v tomto směru spolehlivější. Co když se svaří kontakty stykače Y? Pokud mám dva stykače a nechci, aby se daly spustit zároveň připojím jejich cívky přes rozpínací kontakt druhého stykače (viz zapojení cívek stykačů Q13, Q14 na obrázku výš). Není to uplně 100% jistota, ale je odstraněna další možná závada.
  Na druhou stranu, je určitě dobrý si zkusit sám něco vymyslet a zkonstruovat. Učenej z nebe nespadl a člověk se to hold někde naučit musí.
  PS.: Zas tak špatný to není 🙂
  PPS.: Doporučuju zkusit kreslit schémata podle běžných zvyklostí. Takovýhle kontakty vídám ve schématech cca ze 70. let, spíše starších.
 56. Aleš Aleš

  Popravdě jsem nad tím nepřemýšlel co kdyby… No maximálně vyletí pojistka ale s největší pravděpodobností i hlavní jistič a to si nemyslím, že je takový problém. Jinak máte pravdu přes rozpínací kontakt stykače Y by to šlo taky vyřešit což mimochodem jsem nenakreslil, ale ve skutečnosti jsem to tak udělal. A k tomu když někdo tlačítko pustí rychle tak se nic nestane. Dočetl jsem se na netu, že stykač na rozepnutí obvodu potřebuje 10ms (nevím jestli je to pravda) a zkoušel jsem to pustit co nejrychleji jsem mohl a nic se nestalo. Prostě ty kontakty než se přehodí mezi spínačem Y/D je pomalejší než když to ovládají stykače.

 57. Peťan: Třífázový zkrat je myslím docela velkej problém. Jak pro stykač, tak pro předřadný jistění. Za předpokladu, že bude předřadný jistič 16B, tak proud nastoupá minimálně na hodnotu 48 A. Ale bude to rozhodně víc. Pokud jsou stykače navzájem blokovaný a pomocné kontakty fungují tak, jak by měly, tak by se stykače potkat neměly. 10 ms by mohlo být – je to půlperioda sinusového průběhu při 50 Hz. Pokud oblouk ve stykači zhasne při prvním průchodu nulou, tak následný zkrat již nehrozí..
 58. Ano máte pravdu v tom, že jsou to schéma ze 70 let, protože jsem to podle těch schémat dělal. Vzal jsem si starou knihu technologie po tátovi. V dnešní době jsem na celém internetu nenašel schéma které by bylo bez časového spínače. Časový spínač doma má málokdo jen tak položený a za cenu časového spínače si raději koupím celý přepínač Y/D. Stykače se dají nalézt na smetišti a kdo nechce za přepínač Y/D utratit moc peněz a náhodou má přístup k nějáké rozvaděčové skříni, stykačům a dvěma tlačítkům tak má řešení téměř zadarmo pokud je trochu zručný. Mě celá tahle sranda stála 300Kč 🙂

 59. Peťan: Tady je takovej nástřel zapojení pouze s tlačítky. Tlačítkem STOP se celý obvod vypne a je bezpečně odpojen od napájecího (ovládacího) napětí. Tlačítkem START se zapne hlavní stykač a zároveň stykač hvězdy. Až po roztočení motoru (během roztáčení není třeba nuceně držet stisknuté tlačítko) se stiskne přepínací tlačítko Y-D, stykač hvězdy se odpojí, stykač trojuhelníku se připojí. Časovou prodlevu mezi stykači tvoří stejně jako u tebe prodleva kontaktů přepínače Y-D a rozpojení přes pomocné kontakty stykačů. Pokud by se použil obyč. časák, tak by se „cívka“ připojila ke stykači KM1 a kontakty místo přepínače.
  Nevýhoda proti tvému schématu je použití více ovládacích prvků a nutnost více pomocných kontaktů stykačů (viz obrázek). A abych jenom nerejpal, tak máš dobrý, že po puštění tlačítka nehrozí provoz do Y, ale je blbý, že se musí „hvězda“ manuálně držet. Rozběh někdy trvá dlouho.
 60. schema

 61. Aleš Aleš

  [36] Aleš: Jo kdybych na internetu našel něco podobného tak bych to udělal podle toho, ale dnešní doba už je moc pohodlná a každý si radši vypínač koupí než postaví. Já jsem to vyráběl pro budoucího tchána na domácí cirkulárku, protože změnili jistič za nový a pila dřív jela jen do D. Ale to nový jistič Béčkový prostě neutáhne. A platit za silnější je blbost, když to šlo vyřešit za 300Kč 🙂 Navíc motor 5,5Kw se mi s kotoučem rozběhne ani ne za 5 vteřin a to není takový problém to tlačítko podržet 🙂 teď už to předělávat nebudu, ale každopádně kdyby se do této srandy ještě někdy pustil tak by bylo dobré kdyby měl podle čeho dělat. Já jsem se díky tomu naučil pořádně 3f soustavu. Chodím sice na ZCU FEL, ale popravdě teorie je trochu jinde než praxe. A jsem rád za tuhle zkušenost.

 62. Feri Feri

  SUPER VYSVETLENÉ…..MOC DIK…POMOHLO…

 63. Václav Kaštovský Václav Kaštovský

  Dobrý den,
  Na cirkulárce, kde je stykačové přepínání Y/D se mi při přepnutí do D motor nerozběhne na plný výkon, ale začne „mrčet“. Stykače jsou OK, vinutí není přerušené, navíc by se nerozběhlo do Y.Můžete mi prosím poradit? Děkuji

 64. milan milan

  Dobry den.
  potreboval bych poradit se zapojenim blokovani stykacu.zapinam ventilator tlacitkem ( automaticky prepinac, 3×stykac a casove rele podle hornej schemy)No nevim jak spravne zapojit to blokovani cez NC a NO kontakty na stykacoch.byla by nejaka schema ? Diky

 65. Peťan: Blokování stykačů je ve schématech zakresleno. Je to vždycky rozpínací kontakt sousedního stykače nad cívkou stykače. Na obrázcích nahoře je to např. rozpínací kontakt Q14 nad cívkou stykače Q13. U schémat nahoře pozor. Je to schéma s časovým spínačem (K4), který je určen pro rozběh Y-D! Spínací kontakty K4 nespínají současně, ale nejprve sepne kontakt 17-18, ten se po nastaveném čase rozpojí a poté se teprv sepne kontakt 17-28!
  Nejjednodušší je použít relé CRM-2T které slouží k přepínaný Y-D. Schéma je v katalogovém listu.
 66. lantros7 lantros7

  Jsou někde vedeny schémata zapojení všech typů vačkových spínačů?
  Mám na mysli 16A přepínače 1352 a 1604 s přepínáním 45° 0–1–2,a 10A přepínač 1256.
  Předem díky.

 67. Peťan: Přímo na stránkách Obzoru jsem to nezahlédl. Doporučuji napsat na podporu, tam určitě schémata budou mít.
 68. Martin Martin

  Zdravíčko, ptřeboval bych poradit.sháním schéma zapojení stykačové kombinace hvězda trojúhelník s použitím časového relé TM10 pro přepinání hvězda trojůhelník.já vím , že je to už historie ale mě se jedná o historickou věc ale nějaký magor vykuchal ze stroje všechny dráty a já to teď mám zapojit (obnovit). zatím jsem se s tímto relé nesetkal tak prosím o radu. díky
  Martin

 69. Michal Michal

  Zdravím,

  chci se jen zeptat zda není chyba na obrazku pod odstavcem „Automatický přepínač (spouštěč)“ Na U1 jde do motoru první fáze L1 a na druhé staně do W2 jde L2.

 70. Peťan: I když je to zrovna na tomto obrázku ne zcela přehledné, tak je to zapojeno dobře. Je to kvůli té reverzaci a zdvojenému přívodu. Já osobně bych zapojil pojistky jedny a reverzaci provedl přímo na přívodu. Obrázek asi odstraním a nakreslím něco vlastního.
 71. Michal Michal

  [43] Michal: Jestli to chápu správně tak stykač Q14 nahrazuje na svorkovnici motoru svislé propojky (do trojuhelnika). Pokud je to tak, tak se mi ale podle schématu potkají dvě fáze proti sobě.Když se podívám na obrazek víčka skutečné svorkovnice co máte nahoře. Je mezi U1 a W2 propojka a tudíž jsou na stejné fázi (L1).To ale na schématu které řešíme není.Jen pro upřesnění jestli oba koukáme na stejné schéma je to to s červeně ohraničenými stykači. Zkusil jsem zakreslit o co se mi jedná.

 72. Peťan: Určitě se žádný zkrat nenastane. Stykač Q14 nahrazuje ony propojky; ty v motoru nejsou. Je lepší si mezi svorky nakreslit cívky, tak jak jsou zapojeny – viz obrázek níž. Levá strana obrázku zobrazuje zapojení vinutí při tom horním zapojení, pravá strana obrázku je při dolním zapojení. Na pravé straně je standardní zapojení – jako by byly vedle sebe tři propojky rovnoběžně |||. Pro zjednodušení je třeba si představit že proud prochází vždy pouze dvěma fázemi a vždy v jednom směru každé cívky.. Nejdřív L1-L2, pak L2-L3 a nakonec L3-L1. V levém zapojení je nejdříve aktivní cívka V, potom W a nakonec U. V pravém zapojení nejdříve V, potom U a nakonec W. Protože jsou cívky pevně umístěny v motoru bude se magnetické pole jednou točit doprava a pak doleva…
  Každopádně takto provádět změnu směru nedoporučuji. Abych řekl pravdu, tak mi tohle zapojení taky dalo chvíli, než jsem ho pochopil…
 73. Zdenek Zdenek

  Máš tam chybu – výkon je při rozběhu (do hvězdy) nikoliv snížen na odm.ze 3, ale na 1/3 oproti plnému výkonu v trojúhelníku.

 74. Peťan: V jaké části textu? V části „Rozběh v konfiguraci Y“ mám napsáno „výkon tedy klesne na 1/3“. Nikde chybu nevidím.
 75. Michal Michal

  Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu ohledně rozběhu motoru 100kW pomocí hvězda/trojúhelník. Máme starý motor 100kW, D/Y 380/660V, 185/107A sloužící jako kompresor pro chlazení. Motor byl v provedení s kroužkovou kotvou, motor jsme si nechali přepojit na klasické zapojení asynchronního motoru(vyzkra­továním kartáčů). Při rozběhu ve hvězdě se nám motor točí velmi pomalu(cca 1 otáčka/min), při přepnutí do trojúhelníka pak zákonitě vystaví ochrana. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za odpověď

 76. Peťan: Určitě bych zkontroloval, jestli je správný kontakt a propojení kartáčů. Velké motory s kroužkovou kotvou měly vyřazení kartáčů přímo vestavěné – ovládá se např. kolem na straně motoru. Podobně se choval motor s poškozeným rotorem – velký odpor rotorového „vinutí“. Jinak, na takovýto motor bych raději použil soft-starter. Odběr proudu je ve všech fázích správný?.
 77. Michal Michal

  [46] Michal: Motor byl před několika lety spouštěn klasicky – páka na motoru se dala do polohy ROZBĚH, tím se přiklopily kartáče na na plochu rotoru. Poté se reostatem otáčelo z polohy 0 do polohy 1(kdy se z max odporu šlo do min odporu) a následně se páka na motoru přepla do polohy CHOD(tím se kartáče odpojily). Momentálně jsme si nechali kartáče odpojit a na rotoru udělat propojky(tímto přepojením by měl vzniknout klasický asynchronní motor). Při rozběhu hvězda/trojúhelník nám motor při rozběhu do hvězdy odebírá 400A. K alespoň pomalému roztočení však dochází až na několikátý pokus při zapnutí. Co se týče odporu vinutí tak ten by měl být údajně v pořádku

 78. Michal Michal

  [47] Michal: Ještě přikládám štítek motoru:

 79. Peťan: Přiznám se, že mi dochází nápady. Zas tak velké zkušenosti s kroužkovými motory nemám – motor se nemusel předělávat, stačilo nechat páku v poloze Chod. Navíc, bez nějakého měření se více nedá zjistit. Fungoval motor po opravě vůbec někdy? Pokud ne, přivolal bych k tomu firmu, která úpravu prováděla, případně zkusil nějakou firmu, která se motory zabývá, nebo přímo MEZ (nyní Siemens Electric Machines).
 80. Michal Michal

  [48] Michal: Motor jsme v chodu nikdy neviděli, údržbáři tvrdí, že naposled běžel před 8 lety. Po předělání na asynchronní motor jsme se ho rovnou pokusili rozběhnout. Dnes jsme měřením zjistili, že jednotlivé kroužky rotoru jsou vodivě spojeny s kostrou-nevíte zda je to v pořádku či ne?

 81. Peťan: Kroužky by na kostru propojeny být neměly. Vinutí rotoru je zapojeno do hvězdy. Vyzkoušel bych rozpojit rotor (odstranit propojky) a změřit jednotlivé vinutí, jestli mají všechny tři cívky stejný odpor.
  PS.: Pokud by to bylo možné, poprosil bych o fotku motoru a kartáčů. Přidal bych to k článku, kdyby to nevadilo.
 82. novice novice

  Dobrý den,
  v obrázku „Ovládací obvod – ovládáno tlačítky S0 (VYP) a S1 (ZAP)“, co jsou ty obdélníčky (Q11, Q13, Q14)?

 83. Peťan: Doporučuji si projít základní schématické značky – jedná se o cívku relé, nebo stykače. Stejně jako cívky jsou označeny jejich kontakty. Stejně tak je tomu v tomto komentáři.
 84. novice novice

  [50] novice: děkuji za rychlou odpověď 🙂

 85. Láďa Láďa

  dobrý den potřeboval bych radu jaký motor mám dát na cirkulárku mam dva a nevim který by byl vhodnější

  1. motor 3f 4kw hvězda 380/trojuhelnik 220V 1440 ot.
  2. motor 3f 4,5kw 380/660V 1440ot. 9,6/5,5A

 86. Peťan: Jde o to, jestli chcete rozběh Y/D (což asi ano). Ale jinak si stačí přečíst první, červeně zvýrazněnou větu v části Vhodné motory a je jasné, že na cirkulárku je vhodnější druhý motor. Jedině tento je totiž možné zapojit v konfiguraci Y/D.
 87. Petr Petr

  [37] Aleš: Dobrý den, chtěl bych reagovat na tuto diskusi, protože řeším podobný problém. Snažím se rozběhnout kompresor Orlík 3JSK75 s motorem 7.5kW, který se z výroby rozjížděl rovnou v trojúhelníku. Vytvořil jsem stykačovou kombinaci s blokováním pomocí pomocných kontaktů, přesně, jak se popisuje zde. V dílně mám jistič 20A B a domovní 25A B. Pokud odmontuji pouze motor a startuji ho bez zátěže, bez problému ho rozjedu v obou režimech. Ovšem po připojení mechanismu kompresoru ho rozjedu jen do hvězdy. Rozběh je těžký, trvá asi 7s a přepnutí do trojůhelníka mi oba jističe vybaví. Ještě jsem uvažoval o nějakých vřazených odporech nebo cívkách na vodičích mezi motorem a stykačem KM2 pro trojúhelník, které bych po přepnutí na trojúhelník vyřadil čtvrtým stykačem. Myslíte, že by to mohlo pomoci, nebo to mám vzdát a s těmito jističi prostě stroj provozovat nemohu?

 88. Peťan: Tohle je problém, no… Motor má prostě velký startovací proud. Pokud vypne i hlavní jistič a je vše dobře zapojeno moc možných variant nebude. Varianta s vřazenými odpory (v tomto případě spíš tlumivky) je možná, ale je potřeba myslet na to, že jimi poteče (i když jenom chvíli) dost velký proud – je třeba je dimenzovat. Další variantou je rozběh pomocí motorstartétu jako na tomto videu (není to moje video)..
 89. Mirek Mirek

  [53] Petr: Ten kompresor Orlík – stačí doplnit na výtlak kompresoru ventil, který propojí výtlak do atmosféry, takže kompresor se bude rozbíhat téměř bez zátěže. Pak po přepnutí do trojúhelníku se zpožděním třeba 3sekundy ventil vypneš a kompresor začne tlakovat do zásobníku.
  Problém je pokud se motor kompresoru po natlakování zastavuje. Potom by k tomu odlehčení výtlaku muselo dojít při každém spouštění motoru kompresoru.

 90. Standa Standa

  Dobrý den,
  můžete mi, prosím, poradit, jak zapojit motor na cirkulárce přes přepínač hvězda/trojúhelník? Motor byl zapojen do hvězdy, (normálně běžel) jedno polohový vypínač, ve svorkovnici na motoru připojeny R S T a protilehlé kontakty propojeny těmi plíšky. Plíšky jsem vyndal, koupil přepínač Y/D, k motoru vyvedl šest drátů ( samozřejmě plus zelenožlutý na kostru). pokud zapojím podle schématu u přepínače tak po přepnutí na D přestane běžet, jakékoli jiné zapojení vyrazí 20A jistič. Na štítku je uvedeno Y/D 380/220. Lze vůbec takový motor zapojit na přepínač Y/D a pokud ano tak jak? Děkuji za radu. Standa

 91. Peťan: Doporučuji přečíst si část Jaké motory lze využít pro rozběh Y-Δ?. Hned na začátku je věta zvýrazněná červeným tučným písmem – kdybyste si ji přečetl, tak byste věděl, že tento motor v režimu Y/D provozovat nelze. No, každopádně motor asi není úplně nadšený. Tyhle pokusy mu nesvědčí. Pokud neshořel rovnou, nechal bych alespoň zkontrolovat izolační stav – aby vás to nezabilo při přepojení zpět.
 92. standa standa

  Děkuji za odpověď, i když jste ne moc nepotěšil 🙂 , no co se dá dělat. Mohu mít ještě jeden dotaz? Na víčku u svorkovnice je naznačeno i zapojení do D tím, že se plíšky montují shora dolů (tím že fáze se kříží, je zajištěno zapojení do D) Jen mne to zajímá . proč když jsem jako první možnost vyzkoušel toto zapojení, jistič okamžitě vypadl (20A char. B) Je slabý pro takový motor (4kW), nebo by třeba stačilo použít jistič C či D. Nejsem v tomto odborník, proto se ptám. A ještě jedna teoretická možnost – pokud zajistím odpovídajícím přepínačem roztočení motoru jako by na Y a poté přepnutí na D ( míním tím vlastně jakoby se mi podařilo u motoru běžícího na Y bleskově přehodit ty plíšky z polohy vodorovné určené pro Y do polohy svislé určené pro D. Jsem jen zvědavý a rád vím o problému vše dostupné, opravdu mi elektromotory (na rozdíl od automobilových 🙂 ) nic neříkají.
  Děkuji za Váš čas a trpělivost.
  Standa

 93. Peťan: Radši si ještě jednou (jestli vůbec) přečtěte článek. Vypínač jakoby přehazuje ty propojky. To je jeho jediná funkce. Při rozběhu Y/D se motor nejdříve roztáčí na PODPĚTÍ (motor je do Y na 690 V a pouští se do něho 400 V) a poté se přepne na normální napětí (motor je na D na 400 V a pouští se do něho 400 V). Tím že nejdřív jede na podpětí, tak bere menší proud, ale má taky menší výkon.
  Ten váš motor na rozdíl od toho se nejdřív spouští na normální napětí – takže na plný výkon (do Y je na 400 a pouští se do něho 400 V) a když ho přepnete, tak se do něj pouští PŘEPĚTÍ (do D je na 230 V a pouštíte do něj 400 V). Takže je přetížen, bere velký proud, ničí se a vyhazuje jistič. Asi jako byste připojil na 12V žárovku 24 V. Taky chvíli svítí…ale po chvíli shoří.
  Pokud s tím budete pokračovat, motor si 100% odpálíte. Je možné, že už teď má napálené vinutí a časem shoří.
  TENTO MOTOR SE V NAŠÍ SÍTI V KONFIGURACI Y/D PROVOZOVAT NEDÁ.
 94. standa standa

  [56] standa: Ahaaa, konečně chápu, jak to funguje. Myslel jsem, že se rozbíhá na 1×230 a přepnutím na D do něj dostanu 380 – no jak jsem psal, nejsem odborník.
  Děkuji za rady, už žádné experimenty.
  Standa

 95. Peťan: No, stačí si přečíst článek…
 96. Dominik Dominik

  Dobrý den,
  můžete mi, prosím, poradit,mám 3f motor na cirkulárce, štítek bohužel nemá ale 2 roky jsem jej měl zapojeny na svorkovnici do Y a jel v pořádku, ale teď jakmile jej zapnu tak mi tak 3× vyhodí hlavní domovní jistič 20A,ale pak se najednou rozběhne, můžete mi říct v čem je problém? a jestli by bylo možné ho zapojit přes přepínač Y/D? podle velikosti má tak 3kw děkuji za radu.

 97. Peťan: No, těžko říct… Věšteckou kouli mám v opravně 🙂
  Pokud je to 3kW motor, je docela reálná šance že rozběh Y/D nepůjde použít. Hrozilo by poškození motoru. Bez štítku bohužel nelze říct víc.
  Rozběh velkého motoru je vždycky problém. Zkusil bych zkontrolovat, zda se točí volně (ložiska, řemeny apod.), neškodilo by zkontrolovat stav vodičů a kabelů a kontaktů a změřit izolační stav. Problém navíc nemusí být v motoru, ale třeba v souběhu více zátěží, nebo už „slabším“ jističi.
 98. Pavel Pavel

  Dobrý den. Chtěl bych se prosím zeptat , zda-li má vliv na chod motoru cca 4kW (štítek nemá) prohození začátku a konce jednoho vinutí.A pokud ano tak jak na vinutí poznám ,který konec je např. U1 a který U2.Musím totiž připustit , že vinutí mohl někdo přepojovat – i když nevím jaký k tomu měl důvod. Jednou je to zapojené od výrobce, tak proč to měnit. Jde o cirkuli ,kterou jsem koupil a po přepnutí na D vylítne jistič 25A. Bývalý majitel tvrdí , že to chodilo.Jen došlo k odpojení kabelů k přepínači z důvodů opískování a nátěrů a pak k opětovnému zapojení a údajně to chodilo. Ovšem cca rok stálo na zahradě. Jak píšu na Y točí a v poloze D to vypadne. Zapojení kabelů mezi přepínačem a motorem si myslím že mám správné. Ještě by mohl být v čudu přepínač. Je tam nějakej třípolohovej(0,Y,D) pakeťák Krompachy.No nic.Pokud budete tak hodný a poradíte…Díky moc.

 99. Peťan: Návod na zjištění počátků a konců vinuté lze nalézt na mém YouTube kanálu. Vliv přehozeného vinutí lze vidět na videu. Rozhodně se ale nejedná o běžnou závadu. To by někdo musel lézt do svorkovnice… Ale určitě to není nemožné.
  Doporučuji překontrolovat vodiče mezi vypínačem a motorem. Je možné, že jsou přehozeny vodiče tak, že po přepnutí do D dojde k přepólování motoru a ten má tendenci točit se opačně – velký zátěž na síť – v podstatě zkrat.
  Zeptám se jednoduše – necháte roztočit cirkuli do plných otáček před přepnutím do D? Fungovala u vás cirkule někdy? Někdy má člověk starší jistič (stává se, že je jako hlavní je použit jistič J1K s „motorovou“charakteristikou) delší prodlužovačku a potom vše funguje. Cirkule se přestěhuje, krátký přívod, běžný jistič s charakteristikou B a je problém.
 100. Pavel Pavel

  [59] Pavel: Výborně. Díky moc za video. Zkusím to podle něj proměřit.Mimochodem má vliv na chod to, když dojde při hvězdě k vytvoření uzlu opačných konců vinutí?Tzn. namísto U1,V1,W1 bude uzel z U2,V2,W2? A nyní k Vašim otázkám – Ano cirkulárku nechávám roztočit na plno , počkám a pak přepínám na D. Jak jsem uvedl výše od té doby co jsem jí koupil tak na D nefunguje. Dle původního majitele fungovala…Co se týká jištění tak padá i hl. jistič 25A. Motor je do 4kW. Ano mohl bych dát s C charakteristikou , ale obávám se že by vylítly pak nožovky.Prodlužka má min 30m. Ale zkusím změřit impedanci všech vinutí,jestli je stejná a pokud seženu megr tak i izolační stav jednotlivých vinutí proti sobě i proti zemi(ale to asi nebude mít vliv na můj problém).Škoda že motor nemá štítek.Mimochodem mě také napadlo,jak píšete , že při přepnutí na D má motor tendenci točit opačně a jistič vypadne. Tak jsem zkusil prohodit fáze (na tom přívodu na chod na D) a stejně jistič padá. Byl můj pokus správný? Nebo jsem měl prohodit něco jiného? Díky moc za čas a ochotu.

 101. Olda Olda

  Ahoj
  Kamarád si nechával dělat novou elektriku v dílně, nějaký elektrikář vypojil tuto krabici, asi tlumivky, od té doby nefunguje na protahovačce druhá rychlost (vypadnou jističe), prý to už je zbytečné. Bohužel nevím co tam bylo za jističe, nyní 20A motorový, hlavní do baráku 25A. Jelikož je to zapojené do hvězdy řekl bych že to je na rozjezd, můžete někdo poradit jak to zapojit. Jsem slaboproudař v tomhle se moc nevyznám.
  Děkuji

 102. Peťan: Doporučuji, aby to dal do kupy ten, co to rozhrabal. Opravdu to můžou být tlumivky, ale z té fotky těžko poznat. Spíše by to chtělo vědět o jaký motor se jedná a podle toho přizpůsobit jištění (jaký jistič padá?) a zapojení motoru. Motor nemusí být běžný, ale třeba dvourychlostní. Takže bacha, ať ho nějakýma pokusama neodpálíte. A podle té fotky, bacha ať nevyhoříte…
 103. Olda Olda

  [61] Olda: Děkuji za rychlou opověď.
  Tady přikládám náčrtek jak je to zapojený, snad sem to nakreslil dobře přeci sem z učňáku nějakou dobu. Příště až tam pojedu mrknu na typ motoru.

 104. Jakub Jakub

  Dobrý den,
  prosím Vás, chtěl bych se Vás zeptat, zda je možné rozběhnout, pomocí vačkového přepínače hvězda/trojúhelník, dva asynchronní motory, které budou připojeny paralelně do vačkového přepínače.
  Jedná se o to, že každý z motorů je umístěn na jedné straně hřídele. Jsou tedy mechanicky spojeny. Jmenovitý výkon jednoho motoru je 7,5kW.
  Nejsem si jist, zda v tomto případě mohu říci, že 1+1=2 a tedy použít 15kW vačkový přepínač pro dva paralelně připojené motory, kde každý má jmenovitý výkon 7,5kW.
  Samozřejmostí je, že uvažuji s motory, které mají jmenovité napětí 400V při zapojení do trojúhelníku a 690V při zapojení do hvězdy.

  Předem děkuji za Vaši odpověď.

  Peťan: Abych řekl pravdu, tak toto jsem ještě neřešil. Ale myslím, že by neměl být problém jednoduše sečíst výkony motorů a použít vypínač pro oba – podobně jako při paralelních chodu motorů u frekvenčního měniče. „Problém“ bych viděl spíše v jištění – pro každý motor by se mělo použít sólo jištění (nadproudová ochrana + ochrana proti zkratu).

  • Jakub Jakub

   Dobrý den,

   děkuji za odpověď a za radu ohledně jištění.
   U frekvenčních měničů je známé a podle mě i hodně používané, zapojení dvou motorů do jednoho měniče, jelikož sami výrobci toto zapojení uvádějí v manuálech od frekvenčních měničů.

 105. Tomas Tomas

  Ahoj, nie som elektrikár ale toto video mi dosť pomohlo, ale mam otázku, idem zapojiť motor dosť veľký štítok už nemá je na cirkulari, svorkovnice bola stara a káble odpojene, takže neviem určiť ktoré je U, V, W, cievky som si už určil ktoré idú k sebe(podotýkam všetky káble sú jednej farby) chcem sa spýtať je jedno ktoré dvojice si určím ako U,V,W,?
  Chcem to zapojiť do vypínača 9951 ako mate tu schému tak ta istá bola priložená k vypínaču, zapojiť chcem do hviezda trojuholník takže všetky káble z motoru sa potiahnu do vypínača a prívod pôjde zec poistky… Je teda jedno ktoré bude U, V, W nebude to mat vplyv na otáčanie motora, pripadne sled fazi? Ďakujem za radu

  Peťan: Pokud nevíš, který vodič je který, tak si nejdříve urči jednotlivé vinutí a jejich začátky podle tohoto videa. Jakmile máš toto hotové, tak první (jakoukoliv) cívku zapojíš jako U1-U2. Další cívku jako V1-V2 a třetí W1-W2. Správně by se měl motor točit doprava (viz video). Pokud se točí opačně, tak přehoď cívky (celé cívky, ne jenom jeden vodič!) třeba V a W. Pak by to mělo být správně a je možné přistoupit k zapojení přepínače Y/D. Pokud se motor bude točit opačným směrem, tak přehoď dvě libovolné fáze. Dobré je zkontrolovat proud odebíraný motorem – všechny fáze musí brát stejně.

  • Tomas Tomas

   To som mal na mysli, či si môžem určiť ktorú kolvek cievku ako U, a potom tie dve ako ľubovoľne V, W,, postupoval som podľa videa, cievky mam už určené, teraz si ozbacim 1,a 2, z 9V baterku, dufam ze bude stačiť ako prúd na zistenie pólov (+. -) a potom to zapojím a malo by to ísť, dufam

 106. Tomáš Tomáš

  Ahoj Peťan
  Tak som išiel podľa videa, cievky určil pre meral odpor zistil začiatky vynutia pomocou auto baterky (dúfam ze stačilo 12V,ale ukazovalo mi do mínusu aj do plusu ak som otočil konce maraku)
  Mínusové označenie som dal V1 W1 na U1 som mal plus z baterky presne ako z videa zapojil som to na vypínač 9551 ako máš aj tu schému ta ista bola pri novom vypínací… Ale pri spustení a potom prepnuti sa mi zdá ze otáčky sa nezvysia a zdá sa mi dosť sleby na jeho rozmer… Štítok ale nemá ale je na cirkulari a predtým tam bol teiz vypínač hviezda trojuholník ale ten sa pokazil preto ta výmena… Po prepnuti majú ostat rovnaké otáčky? Dá sa zistiť ci ide na plný výkon najako?
  Diki

  Peťan: Z jakého důvodu si proměřoval konce vinutí? Někdo se v tom hrabal a rozházel je? Při přepínání konfigurace Y/D se otáčky nemění – jsou stále stejné (je to v článku napsané). Zjistit, jestli jde motor na plný výkon jde pouze, pokud je motor zatížen na plný výkon. Rozhodně bych ale změřil, jestli jsou proudy v jednotlivých stejné (nebo podobné).

 107. Tomáš Tomáš

  Áno nebola tam svorkovnice iba holé káble tak som si určil začiatky a konce podľa ničoho

  Peťan: Jestli je to dobře, to napoví odebíraný proud. Pokud je některé vinutí opačně, tak odebírá úplně jiný proud – motor se chová podobně, jako by šel na dvě fáze.

 108. Tomáš Tomáš

  A v tomto prípade by neplatilo to video a zistenie pólu pomocou meraku a inpulzu prúdu?

  Peťan: To video platí. Cívky je potřeba zapojit tak, aby byly správně orientované.

 109. Tomáš Tomáš

  Ako by si zistil ktoré je U 1, a 2 a od toho by si postupoval potom ako na videu?
  Budem rád ak mi poradis

  Peťan: Postupuj tak jako na videu. Urči počátky vinutí. Pro kontrolu můžeš motor bez zátěže zapojit do hvězdy a změřit, jestli jsou proudy v jednotlivých fázích stejné. Případně si to nech od někoho zapojit.

 110. Lukáš Lukáš

  Dobrý den. Chtěl jsem se prosím Vás zeptat.
  Mám-li požární větrání a to chráněných únikových cest, jestli by bylo výhodnější , (by jste mi doporučil) pro ventilátory na větrani rozběh Y/D nebo nějaký soft starter. Zhlediska funkčnosti, poruchovosti, spolehlivosti. Děkuji.
  S pozdravem Lukáš

  Peťan: Tak v tomhle si rozhodně netroufám cokoliv radit. Pokud jde o požární větrání, bude tu určitě nějaká norma, která něco podobného řeší… Tato zařízení musí mít většinou speciální kabely, nejsou třeba řádně jištěny proti přetížení, ale jenom proti zkratu atd… Stykače jsou jednoduché, takže by s nimi neměl být problém. Ale dnes už ani s nějakým soft-starterem, nebo frekvenčním měničem. Existují měniče, které mají „požární vstup“, který když se aktivuje, tak sepne motor na plný výkon a vyřadí všechny ochrany. Samozřejmostí je pravidelné testování funkce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.