Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Staré relé – relé RPX200

0

Tento článek je součástí článku Zapojení starých relé, který slouží jako rozcestník. K některým relátkům vychází videa na YouTube.

Relé se schmitttovým klopným obvodem – obsahuje hybridní integrovaný obvod WNB 004. Relé se napájecím napětím sepne, pomocným obvodem s malým procházejícím proudem lze relé vypnout.

Tranzistorové relé RPX200 je modifikací pomocného relé s klopným zesilovačem, které lze využít všude tam, kde je nutno ovládat výkonové kontakty malým příkonem v řádu μW a mW. Nahrazuje předchozí typy RPX102, 106, 112 a 116. RPX 200 B je speciální provedení relé, které lze nainstalovat i do prostředí s nebezpečím výbuchu – nahrazuje RPX 112 B.

  • Napájecí napětí: 24 V (dc); 24, 48, 110 a 220 V (ac)
  • Výstupní stabilizované napětí – svorky 3 a 11: 9,3 – 11 V (max. 10 mA)
  • Příkon: 1,5 W – 3,6 W
  • Ovládací napětí: 3 – 30 V (dc)
  • Ovládací proud: 10 mA (dc), 1 mA u RPX200B
  • Kontakty: 2 přepínací(8 A/220V; 6A dc). U relé RPX200B a BR lze jeden přepínací kontakt zapojit v jiskrově bezpečném vstupu.
  • Provedení: Modurel K2M, nebo Modurel K3M

Relé RPX 200 s napájecím napětí 220 V 50–60 Hz, 2P = dva přepínací kontakty.

Vnitřní zapojení RPX200

Pomocné relé je buzeno z dvoutranzistorového klopného zesilovače WNB 004 v hybridním provedení. Není-li na vstupu zesilovače (svorky 5, 6 a 7) přiveden kladný signál, je relé sepnuto. Po přivedení signálu na některý ze vstupů relé odpíná. Přivedením trvalého kladného napětí na vstup (např. propojením svorek 4 a 6)  je relé rozepnuto. Uzemněním tohoto vstupu (např. propojením svorek 7 a 11) relé sepne.

U stejnosměrných provedení je nutné dodržet polaritu napájecího i ovládacího napětí. Při ovládání vnějším ovládacím napětím se nesmí překročit hodnoty napětí a proudu 30 V, 10 mA (je též nutné dodržet polaritu napětí). Relé obsahuje polovodičové součástky, je tedy nutné vyvarovat se napěťovým špičkám.

Vnitřní zapojení relé RPX200

Vnitřní zapojení RPX200 B

Při rozpojených ovládacích svorkách 13 a 15 je první tranzistor uzavřený, druhý otevřený, cívka relé zapojená v jeho kolektoru je buzena a kotva relé je přitažena. Spojením ovládacích svorek je báze prvního tranzistoru kladnější než emitor. Tranzistor je otevřen a úbytek na něm je menší než napětí potřebné k otevření druhého tranzistoru, který se uzavírá. Relé není buzeno a kotva odpadá. Relé odpadá při řídícím odporu menším než 100 kΩ a přitahuje se při větším než 1 MΩ. Jeden kontakt relé (k2) lze zapojit v obvodu vlastního jiskrově bezpečného vstupu (např. ovládací tlačítko) – neplatí u RPX200 B 2P.
Uzemnění musí být vždy připojeno!

Existuje ještě varianta RPX200BR, která má opačnou logiku spínání. Spojením svorek 13 a 15 relé spíná. Rozdíl je v buzení vnitřního relé, které je spínáno pomocným NPN tranzistorem z 3. výstupu obvodu WNB 004.

Varianta RPX200 B 2P má oba přepínací kontakty silové. Přepínací kontakt k1 má svorky shodné, kontakt k2 používá svorky 7–9–10. Svorky 17–19–21 jsou nezapojeny.

Vnitřní zapojení relé RPX200B

Způsoby zapojení

Spínání externím kontaktem

Spínání relé je možné externím kontaktem, kterým prochází proud max. 120 μA z vnitřního zdroje relé. Není nutné použít další napájecí zdroj, kontakt musí umožňovat spínání takto malého proudu (zlacené kontakty). Připojením kladného napětí se relé rozepne. Trvalým připojením kladného napájecího napětí a uzemněním vstupu se relé sepne. Viz grafika níže.

Spínání externím napětím

Připojením externího ovládacího napětí lze ovládat kontakty relé – přivedením napětí kontakty rozpínají. Relé lze tak ovládat např. obvodem NE555. Ovládací napětí nesmí překročit 30 V (10 mA).

Přibližná velikost ovládacího napětí pro vypnutí relé:

  • svorka č. 7 < 2 V
  • svorka č. 6 < 5 V
  • svorka č. 5 < 18 V

Spínání plynulou změnou odporu/napětí

Protože je v relé zapojen schmittův klopný obvod, který se po přivedení určitého napětí skokově překlopí, je možné relé ovládat plynulou změnou odporu – např. z potenciometru, fotoodporů atd.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.