mylms.cz

... web o elektronice


PAC Power Analyser

Představení

Program PAC Power Analyser slouží k logování dat z měřicího přístroje Siemens Sentron PAC 3100 a PROVA 6800 a jejich přehlednému zobrazení a vizualizaci. Program komunikuje s přístrojem pomocí rozhraní RS232 (u přístroje PAC 3100 pomocí Modbus RT (RS485)). Slouží tedy jako jednoduchý, ale hlavně velmi levný síťový analyzátor.

Načtená data lze uložit ve formátu *.csv, který je čitelný programem Excel. Přímo v programu lze jednotlivé záznamy zobrazit v tabulce a přehledu, v grafech, vektorovém (fázovém) digramu a lze zobrazit graf hodnot vybraných záznamů. Graf hodnot lze přímo z programu vytisknout. Dále je možné vypočítat další veličiny, jako odebraný výkon, průměrné, minimální, maximální hodnoty apod.

 

Pokud máte o program zájem, napište mi do komentářů.

 

Program potom může sloužit jako mocný nástroj při hledání chyb v elektrických zařízeních, nebo sítích.

pac-power-analyser-1

 

 Připojení přístroje

Aby bylo možné načítat data z přístroje je nutné ho k počítači připojit přes převodník RS232<>RS485. Používám tento, koupený z Číny. Ten se v počítači hlásí jako standardní sériový port.

Kliknutím na Přístroj > Nastavení… se zobrazí okno Nastavení přístroje

V tomto okně lze zvolit sériový port, rychlost, paritu, počet databitů, stopbit a interval načítání. Interval načítání dat může být 1 – 60 s. V přístroji je nutné nastavit stejné parametry – Modbus adresu a parametry komunikace.

Kliknutím na tlačítko Připojit se program připojí s požadovanými parametry k přístroji. Připojení (navázání komunikace se sériovým portem) je signalizováno ve stavovém řádku hlavního okna programu zeleně podsvětlenou hláškou Connected.

*Ve verzi 1.0 lze zvolit pouze přistroj SENTRON PAC3100 s Modbus ID: 1.

pac-power-analyser-2

 

Pokud byl už přístroj k počítači připojen, program si pamatuje poslední použitý sériový port a jeho nastavení. Kliknutím na Přístroj > Připojit se program automaticky připojí k požadovanému portu s posledně nastavenými parametry.

 

Online/Offline

Program má dva provozní módy. Tyto módy se přepínají v menu Přístroj.

Online: Program je připojen k přístroji a načítá z něho data v nastaveném intervalu. V tomto módu se nedá pracovat se záznamem hodnot. Tento režim je signalizován ve stavovém řádku hlavního okna programu zeleně podsvětlenou hláškou ONLINE. Zelené podsvětlení problikává v rytmu načítání hodnot.

Offline: Tento režim je aktivní vždy, když se z přístroje nenačítají data. Lze v něm otevřít uložený soubor a s ním pracovat – procházet jednotlivé záznamy, vytvářet z nich grafy apod. Tento režim je signalizován ve stavovém řádku hlavního okna programu modře podsvětlenou hláškou OFFLINE.

 

HODNOTY

pac-power-analyser-3

V režimu Online se zde zobrazují aktuálně načtená data z přístroje. V režimu Offline se zde dají zobrazit data z tabulky Záznam hodnot. Záznam lze přímo zobrazit kliknutím na konkrétní záznam v tabulce, nebo procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další z menu Záznam hodnot. Záznam lze též procházet kliknutím na tlačítka <<< a >>> ve stavovém řádku a klávesové zkratky CTRL + šipka vlevo/vpravo. Datum, čas a pořadové číslo vybraného záznamu se zobrazuje ve stavovém řádku.

*Pokud má hodnota Cos φ zápornou hodnotu má zátěž kapacitní charakter.

 

PŘEHLED

pac-power-analyser-4

V režimu Online se zde zobrazují grafy aktuálně načtených dat z přístroje. V režimu Offline se zde dají zobrazit grafy dat z tabulky Záznam hodnot. Záznam lze přímo zobrazit kliknutím na konkrétní záznam v tabulce, nebo procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další z menu Záznam hodnot. Záznam lze též procházet kliknutím na tlačítka <<< a >>> ve stavovém řádku a klávesové zkratky CTRL + šipka plevo/vpravo. Datum, čas a pořadové číslo vybraného záznamu se zobrazuje ve stavovém řádku.

 • Fáze L1 má černou barvu
 • Fáze L2 má hnědou barvu
 • Fáze L3 má šedou barvu
 • Proud středním vodičem N má modrou barvu
 • Sdružené náměry mají zelenou barvu

*Pokud má hodnota Cos φ zápornou hodnotu má zátěž kapacitní charakter.

 

VEKTORY

pac-power-analyser-5

V režimu Online se zde zobrazuje vektorový diagram aktuálně načtených dat z přístroje. V režimu Offline se zde dá zobrazit vektorový diagram dat z tabulky Záznam hodnot. Záznam lze přímo zobrazit kliknutím na konkrétní záznam v tabulce, nebo procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další z menu Záznam hodnot. Záznam lze též procházet kliknutím na tlačítka <<< a >>> ve stavovém řádku a klávesové zkratky CTRL + šipka plevo/vpravo. Datum, čas a pořadové číslo vybraného záznamu se zobrazuje ve stavovém řádku.

Proudy (čárkované fázory) mají rozestup vždy 120°. Napětí (plné fázory) mají rozestup podle fázového posuvu v konkrétní fázi. U vektorů napětí i proudů platí, že fáze s nejvyšším zatížením (napětím) vyplňuje celý poloměr a ostatní fáze s menším odběrem (napětím) se adekvátně zkrátí. Pokud je fázový posun roven 0 (Cos φ = 1) jsou fázory plně překryty.

Jednotlivé fázory, nebo popisky lze skrýt v menu Vektory.

*Pokud má hodnota Cos φ zápornou hodnotu má zátěž kapacitní charakter.

 

ZÁZNAM HODNOT

pac-power-analyser-6

Do této tabulky se načítají jednotlivé záznamy z přístroje, případně z otevřeného souboru. V režimu Online nelze kvůli zvýšení výkonu aplikace s tabulkou pracovat. V režimu Offline lze listovat jednotlivými záznamy a při kliknutí na záznam se tento vyplní do záložky Hodnoty, Přehled a Vektory. Záznam lze zvolit kliknutím na konkrétní záznam v tabulce, nebo procházet pomocí tlačítek Předchozí a Další z menu Záznam hodnot. Záznam lze též procházet kliknutím na tlačítka <<< a >>> ve stavovém řádku a klávesové zkratky CTRL + šipka plevo/vpravo. Datu, čas a pořadové číslo vybraného záznamu se zobrazuje ve stavovém řádku.

 

GRAF HODNOT

pac-power-analyser-7

V grafu hodnot lze přehledně zobrazit vybrané záznamy z tabulky Záznamů hodnot. Graf lze vykreslovat jak v režimu Online, tak v režimu Offline. Pokud je požadavek vykreslovat graf online, je nutné ještě v menu Graf Hodnot zatrhnou volbu Zaznamenávat. Potom se graf doplňuje aktuálně načtenými záznamy.

V online režimu může mít povolené volby Zaznamenávat vliv na rychlost programu. Doporučuji načítat data pouze do tabulky a poté v režimu offline si data prohlížet!

Do grafu lze načít pouze vybrané záznamy z tabulky. Zvolením počátečního a koncového časového intervalu a kliknutím na tlačítko Načíst se načtou adekvátní data. Kliknutím na nápis Od/Do se automaticky vyplní čas nejstaršího/nejnovějšího záznamu. Po načtení záznamů je pod tlačítkem Načíst zobrazen počet načteních záznamů.

Zatržením volby Rozdělit v menu Graf hodnot lze graf rozdělit při zobrazení hodnot, pro které je vhodné jiné měřítko, např. napětí (typicky 230V) a Cos φ (-1 až 1).

Zatržením volby Legenda dole v menu Graf hodnot se legenda z defaultního umístění vpravo přesune do spodní části tabulky.

Zvolením volby Formát křivek v menu Graf hodnot se zobrazí okno, ve kterém lze jednotlivé křivky formátovat. Lze měnit barvu, tloušťku a styl čáry. Zvolením Resetovat křivku se nastaví původní hodnota.

Pro zpřehlednění grafu lze graf vymazat volnou Graf hodnot > Vymazat. Tímto příkazem se vymaže pouze grafika, kterou lze stisknutím tlačítka Načíst opět v grafu zobrazit.

 

VÝPOČTY

pac-power-analyser-11

Program dokáže z načtených dat vypočítat statistická data jako maximální, minimální, průměrné a celkové hodnoty. Do průměrných hodnot se nezapočítávají vzorky, kdy byl výpadek napájení (ten by výrazně ovlivnil měřené veličiny).

Přenesené výkony se počítají jako součet jednotlivých náměrů za měřený čas. Program počítá s tím, že naměřená hodnota např. z náměru č. 1 byla stabilní až do náměru č. 2. Z náměru č. 2 až do náměru č. 3, atd. Pokud je interval měření delší, je nestabilní, nebo je vypnut a znovu zapnut je výsledek měření nepřesný! Více v nápovědě k programu.


POPIS

pac-power-analyser-8

V této záložce lze přidat k naměřeným datům popis. Popis se ukládá vždy do stejné složky s daty. Výstupní soubor má stejný název jako soubor s daty, ale koncovku *.rtf (lze otevřít v programu MS Word apod.). Pokud je při otevírání detekován soubor *.rtf se stejným názvem jako soubor *.csv, je načten i tento text.

*Rozdělení do dvou souborů je kvůli možnosti separování dat od textu. Data pak lze bez problémů otevřít např. v Excelu, kde se nemíchají s popisem.

 

Ukládání souboru

pac-power-analyser-9

Soubor zle ukládat standardně volbou Uložit/Uložit jako… Soubor se poté uloží ve formátu *.csv, popis se uloží samostatně ve formátu *.rtf v souboru se stejným názvem.

Při dlouhodobém logování může být vhodné záznam rozdělit na několik částí. To lze provést zatržením volby Ukládat automaticky. Pokud není automatické ukládání nastaveno, zobrazí se po zatržení volby konfigurační okno Možnosti ukládání. V něm lze nastavit název základního souboru, ke kterému se vždy připojí datum a čas prvního záznamu v sérii. Po načtení určitého počtu záznamů se soubor uloží a data z programu se vymažou.

Aktivní automatické ukládání je signalizováno ve stavovém řádku.

 

Tisk

pac-power-analyser-10

Přímo z programu lze vytisknout vykreslený Graf hodnot. Po zvolení Soubor > Tisk grafu hodnot se zobrazí standardní okno tisku.  Výstup lze podle nastavení systému vytisknout na tiskárně, nebo do souboru *.pdf, …

 

Pokud máte o program zájem, napište mi do komentářů. Nyní není možné si ho stáhnout přímo z těchto stránek.Napsal Petan před dvěma roky v kategorii Elektronika Programy. Připojeno 2 komentáře.
Přečteno 2923x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | Vladimír | před šesti měsíci

Dobrý den, fungoval by program i s jinými přístroji? Konkrétně 3f síťový analyzér Lutron DW-6092, má to výstup RS232 pro jejich SW, ale je to spíš jen pro zápis hodnot, bez grafů.

 • Peťan: Asi by s tím nebyl problém. Částečně se mi program podařil rozchodit s analyzátorem Prova 6800 - tam se mi podařilo protokol částečně odposlechnout. Z podpory se mi nic zjistit nepodařilo (prý interní dokument). Jediný problém je tedy zjistit komunikační protokol. U toho PAC je vše popsané v návodu. Ale od ostatních výrobců bude asi problém něco vyrazit.
  Jinak program komunikuje tak, že si každou sekundu (nebo jiný nastavený čas) zažádá o data a ty pak rozkóduje a zapíše do tabulky, grafů, ... Otázka je - jak odeslat požadavek a jak data rozkódovat.
  Zkuste si zjistit protokol a možná by nebyl problém tento přístroj přidat. Případně odposlechnout data mezi měřákem a počítačem.
 • reagovat

  2 | Pavel Koudelka | před dvěma měsíci

  PAC Power Analyser

  Dobrý den,
  prosím o zaslání programu PAC Power Analyser na e-mail – p...k@s...m.cz
  Díky P.Koudelka

 • Peťan: Odpoledne to pošlu... nebo to v sobotu přivezu na flešce :)
 • reagovat

  Připojte váš komentář!

  Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
  E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
  Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.