mylms.cz

... web o elektronice


Přehled a zapojení motorů

Tento článek by měl sloužit jako přehled zapojení různých motorů, neboť i „obyčejný“ trojfázový asynchronní motor lze zapojit několika způsoby. Postupně jsou v článku probrány všechny nejběžnější druhy elektrických motorů. Jak tedy který motor zapojit?? Všechny motory, stejně tak jako veškerou elektroniku vždy zapojujte podle návodu výrobce!

motor-13

Asynchronní motory zapojené do Δ 

 

Odkazy označené šipkou (→) směřují na samostatné stránky věnující se problematice blíže.

 

Druhy a parametry motorů

První věc, kterou je nutné si zjistit je jaký motorů vůbec chceme zapojovat? Ne všechny jsou třífázové, asynchronní a i jeden typ motoru jde často zapojit několika způsoby. Jediný 100% spolehlivý způsob jak správně zapojit motor je řídit se instrukcemi výrobce. Ten udává napájecí napětí, proud, zatěžovatel, prostředí atd. Parametry motoru jsou uvedeny vždy na štítku motoru, nebo v datasheetu.

 

motor-39

Štítek třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko

 

Podle štítku zjistíme základní informace o motoru.
 • Výrobce Siemens, vyrobeno v České republice
 • Typ motoru 1LA7073–2AA10
 • Motor má označení CE
 • 3≈Mot – Třífázový motor
 
 
 
Dále je na motoru označeno krytí a prostředí pro které je určen
 • IP 55 – Krytí IP 55
 • IM B3 – Tvar elektromotoru
 • –20°C<=TAMB<=40°C – Provozní (okolní) teplotu motoru –20 až 40° C 
 
 
 
V dolní části je štítek rozdělen na dvě strany. Levá udává hodnoty pro 50Hz síť, pravá pro 60Hz síť. 
 • 50 Hz 230/400 V Δ/Y – Při zapojení do Δ má motor napájecí napětí 230 V, při zapojení do Y má napájecí napětí 400 V
 • 0,55 kW – výkon motoru 0,55 kW
 • 2,35/1,36 A – Odebíraný proud při nominálním zatížení a provozu do Δ a do Y
 • 220–240/380–420 V Δ/Y – Rozsah napájecích napětí při provozu do Δ a do Y 
 • 2,39–2,44/1,38–1,41 A - Rozsah odebíraného proudu při provozu do Δ a do Y 
 
 
 
Často také bývá na motoru zobrazen druh zatížení. To je podle ČSN EN 60034–1 označení „S1“ až „S10“ podle označení níže
 • S1 – Trvalý chod. Toto označení nemusí být uvedeno. Motor se je při plném zatížení a dodržení provozních podmínek schopen ochladit na provozní teplotu.
 • S2 – Krátkodobý chod. Na štítku je uvedena doba zatížení. Poté musí být motor odpojen a ochlazen na okolní teplotu
 • S3 – Přerušovaný chod. Na štítku je uvedena doba zatížení v % (většinou z 10 minutového cyklu). Po dosažení doby musí být motor na zbývající dobu odpojen. Motor se během odpočinku neochladí na teplotu okolí. Rozběh motoru neovlivňuje oteplení.
 • S4 – Přerušovaný chod s rozběhem. Stejné jako S3, ale je nutné vzít v úvahu rozběh motoru.
 • S5 – Přerušovaný chod s elektrickým brzděním.
 • S6 – Přerušované zatížení. Chod motoru, kdy je motor po určitý čas (% cyklu) zatížen a zbývající čas odlehčen = čas kdy motor běží naprázdno.
 • S7 – Pravidelné přerušované zatížení s elektrickým brzděním.
 • S8 – Pravidelné přerušované zatížení se změnami otáček spojenými se změnami zatížení.
 • S9 - Nepravidelné zatížení a změny otáček.
 • S10 - Zatížení s nespojitými konstantními zatíženími.
 
 
motor-42

Štítek motoru se zatěžovatelem S6. 40 % doby může běžet motor na plný výkon, tedy 4,1 kW, zbylý čas odlehčený alespoň na 3,4 kW

 
 
 

Třífázový asynchronní motor s kotvou nakrátko

Jedná se o nejběžnější typ motoru. Stator motoru má několik dvojic cívek (p) připojených k síťovému napětí s určitou frekvencí (f). V statoru vznikne synchronní točivé magnetické pole (má otáčky podle síťové frekvence, dle vzorce (ns = 60 * f / p)). Toto magnetické pole vyvolá v kleci rotoru (slisované plechy s hliníkovým, nebo měděným vinutím) napětí a vzniklý proud vyvolá sílu otáčející rotorem. Kdyby se rotor roztočil na synchronní otáčky, tak by se vůči magnetickému poli statoru neotáčel. V rotoru by se neindukovalo napětí a síla otáčející rotorem by klesla. Hřídel asynchronních motorů se tedy vždy točí asynchronními otáčkami oproti otáčkám magnetického pole statoru. Rozdíl těchto otáček se nazývá skluz, který bývá 3 až 5%.

Změna směru otáčení motoru se provede přehozením dvou libovolných napájecích fází. Bývá zvykem přehodit první a třetí fázi, ale principiálně je to úplně jedno.

U motorů, které dostávají časté rázy při rozběhu (např. pohon stolu frézy, často spínaná čerpadla, apod.), nebo trpí přehříváním a nadměrnými vibracemi se může rotorové vinutí přerušit. Motor potom nemá sílu, rotor se hřeje, cuká, se zátěží se roztočí pouze na určité otáčky. Proud přitom odebírá správný a bez zátěže se točí běžnými otáčkami. Při zatížení má však obrovský skluz – buď se neroztočí vůbec, nebo pouze na určité malé otáčky, které jsou dány zatížením hřídele a rotor hřeje. Na rotoru to lze někdy poznat pohledem – některé plechy jsou pootočené – na rotoru není souvislá čára drážek.

motor-12

Řez asynchronním motorem s kotvou nakrátko

 

 

motor-16

Řez rotorem (kotva nakrátko)

 

 

motor-18

Detail rotoru (ve výřezu jedna drážka z hliníku)

 

 

motor-19

Spojení klece s vyvážením (nalisované podložky)

 

 

motor-14

Znázornění klece v rotoru

 

 

motor-11

Různé tvary drážek v rotoru – upravují charakteristiku motoru

K třífázové síti (3×400 V; dříve 3×380 V) lze běžný 3f asynchronní motor připojit dvojím způsobem – v konfiguraci hvězda, nebo v konfiguraci trojúhelník.  Existují další asynchronní motory s odlišným vinutím, které však nejsou tak časté. Důležité je se vždy řídit typovým štítkem a datovým listem motoru – při špatném zapojení může dojít ke zničení motoru.

Na obrázku níž je znázorněn příklad štítku běžného třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko. Červeně je orámováno značení vhodného motoru pro rozběh Y/D – při zapojení do trojúhelníku je jmenovité napájecí napětí 400 V, při zapojení do hvězdy je to 690 V. Dále je nutné brát v potaz odebíraný proud a podle toho dimenzovat přívody, stykače, jištění apod.

motor-dy-2

Příklad štítku motoru

 

 

motor-26

Význam štítku (sdružené napětí → napětí dvou fází proti sobě)

 

U většiny těchto motorů je použita standardní svorkovnice se svorníky, kde je vyvedeno všech šest konců vinutí. Lze se ovšem setkat i s ne zcela typickými svorkovnicemi, které nemají např. vyvedeny všechny konce vinutí (motor nelze přepojit většinou do trojúhelníku), mají vyvedeno ještě více vodičů (např. od brzdy), mají místo svorníku třeba obyčejnou svorkovnici (tzv. čokoládu), nebo mají úplně odlišný tvar. Vždy tedy záleží na konkrétním motoru a návodu k němu. Často je zapojení svorek vylisováno na víčku svorkovnice, případně je zde přilepeno schéma.

 

motor-38

Běžná svorkovnice motoru – vyvedeno všech šest konců vinutí

 

 

motor-41

Atypická svorkovnice motoru – vyvedeno všech šest konců vinutí. Na propojení se používají dodané drátové propojky.

 

 

motor-43

Nejjednodušší svorkovnice motoru, tzv. čokoláda. Motor je zapojen do hvězdy (nebo do trojúhelníka) z výroby přímo uvnitř motoru. Nelze ho přepojit do jiné konfigurace.

 

 

Orientační hodnoty odebíraného proudu motorem, přívodní kabel a jištění

Zapojení motoru, tedy jeho předřadné jištění a přívodní kabel je závislý na použité aplikaci a vždy by měl vycházet z projektové dokumentace a měl by splňovat příslušné normy. Zde budou popsány pouze přibližné hodnoty! Motor by měl být jištěn jak proti zkratu, tak proti přetížení. Lze použít kombinovaný přistroj (tzv. motorový spouštěč, nebo jistič s „motorovou“ charakteristikou), případně pojistky s příslušnou charakteristikou, které jistí motor při zkratu a nadproudové relé, případně softstarter, nebo frekvenční měnič, který je nastaven na proud motoru. Dále se u motoru rozlišuje, zda je je spouštěn přímo (přímé zapnutí, softstarter, frekvenční měnič), nebo pomocí přepínání hvězda – trojúhelník. Při zapojení v konfiguraci YΔ je motor jištěn pojistkami stejně jako při přímém spouštění, u nadproudového relé však záleží kde v obvodu je zapojeno a jeho nastavení je jiné, než při přímém spouštění. Přívodní vodiče k motoru mohou mít menší průřez. Více informací je napsáno přímo v článku Přepínání motoru hvězda – trojúhelník.

Jištění vychází z jmenovitého proudu odebíraného motorem. K jištění proti zkratu se použije buď „pomalá“ pojistka typu aM, tedy pojistka s částečným rozsahem vypínací schopnost – určená k jištění motorových vývodů proti zkratu, nebo „motorový jistič“, nebo spouštěč s proudem, jako je jmenovitý proud motoru, nebo nejbližší vyšší. Pro jištění proti nadproudu (přetížení) se použije proudového relé, motorový spouštěč, nebo jistič, který je nutné nastavit na jmenovitý proud motoru (případně se měřením zjistí proud odebíraný motorem při běžném provozu a na ten se jistící přístroj nastaví). Při překročení tohoto proudu (tedy přetížení motoru) dojde k vypnutí kontaktu relé a tím vypnutí motoru. Průřez kabelu je závislý na aplikaci. O jeho použití rozhoduje jak proud motoru, tak délka a typ samotného kabelu, jeho uložení, teplota okolí, použití frekvenčního měniče atd. Zde popsané kabely jsou s uložením B2 (kabel v trubce na stěně, či ve zdi, v liště, nebo kabelovém kanále). Proudy jsou při napětí motoru 400 V.

Proud odebíraný motorem lze přibližně vypočítat pomocí kalkulačky.

 

Výkon (kW) 0,06 0,09 0,18 0,25 0,55 0,75 1,5 2,2 4 5,5 7,5 11 15 18,5 30 37 45
Proud (A) 0,2 0,3 0,6 0,85 1,5 1,9 3,6 4,9 8,5 11,5 15,5 22 29 35 55 66 80
Pojistka (A) 0,5 1 2 2 4 4 6 6 16 16 20 25 32 50 63 80 100
Kabel (mm2) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35

 

 

Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400 V) pouze do konfigurace hvězda.

V opačném případě (připojení motoru v konfiguraci Δ na 400 V) dojde k poškození motoru vlivem přepětí! Motor bude fungovat na plný výkon (Y) při jmenovitém proudu a otáčkách uvedených na štítku. Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Často používané zapojení motoru.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-1

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

 

motor-37

Svorkovnice motoru zapojená do Y

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace hvězda přes třífázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze měnit otáčky a další parametry motoru. Vždy je nutné řídit se manuálem ke konkrétnímu frekvenčnímu měniči! Napájecí svorky jsou většinou L1, L2, L3, nebo R, S, T a výstup do motoru bývá označen U, V, W , nebo T1, T2, T3. Přehození napájecích a výstupních svorek vede ke zničení měniče. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku.

 

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brzdění, rampy, …)

– Vyšší cena měniče

motor-7

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

 

frekvencnimenic-10

Frekvenční měnič Invertek Optidrive

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×230 V) do konfigurace trojúhelník.

Motor bude fungovat na plný výkon při jmenovitém proudu uvedeném na štítku. V případě zapojení do hvězdy bude motor fungovat na podpětí při sníženém výkonu (viz přepínání hvězda trojúhelník). Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Tato síť se obvykle v ČR nevyskytuje.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

– Tato síť se v ČR běžně nevyskytuje
– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-3

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

 

motor-38

Svorkovnice motoru zapojená do D

 

 

Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník přes jednofázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze z motoru dostat plný výkon při 1f zapojení. Výhoda je nejen možnost použití 3f motoru na 1f síti, ale i možnost řídit otáčky a další parametry motoru. Nevýhoda je vyšší odběr proudu na jednofázovém přívodu (proto jsou jednofázové měniče vyráběny pouze do určitého výkonu) a cena frekvenčního měniče. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brzdění, rampy, …)
+ Lze použít třífázový motor na jednofázové síti

 – Vyšší cena měniče
 – Vyšší zatížení jednofázového přívodu 

 

motor-5

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400VΔ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník s pomocným (běhovým) kondenzátorem (Steinmetzovo zapojení).

Připojením kondenzátoru (vypočítat ze vztahu C = 64 * √P [μF; kW], tedy přibližně 60 – 68μF na 1 kW výkonu, případně změřit fázový proud a kondenzátor upravit podle štítkové hodnoty motoru) se vytvoří v motoru eliptické točivé pole. V tomto zapojení je kondenzátor připojen trvale, motor má snížený výkon (max. 70% jmenovitého výkonu) a menší rozběhový moment (cca 50%), nehodí se tedy pro náročné aplikace. Reverzaci směru otáčení lze provést přepojením jednoho pólu kondenzátoru na L, nebo N (na obrázku šedě). Provozní napětí kondenzátoru musí být větší než špičkové napětí sítě, vlivem rezonancí je vyšší než napětí síťové. Doporučuji kondenzátor alespoň na 400 V.

Níže sice píši, že se nedají regulovat otáčky motoru, ale to není zcela pravda. Je možné použít buď jednofázový měnič frekvence (mám na mysli s jednofázovým výstupem), nebo jednoduchý triakový regulátor. Triakový regulátor mění napájecí napětí a tedy i skluz motoru, který je závislý na zatížení = motor má menší sílu a je tedy snadnější ho přibrzdit. Jednoduchost konstrukce triakového regulátoru je vyvážena ještě nižší účinností motoru.

+ Lze použít třífázový motor na jednofázové síti
+ Relativně nízká cena kondenzátoru (v porovnání s měničem) 

– Nižší výkon motoru
– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-8

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 230/400V

 

 

motor-9

Směr otáčení se provede přepojením kondenzátoru, né přepólováním napájení motoru.

 

 

Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 400/690 V

 

 

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace trojúhelník.

Motor bude fungovat na plný výkon (Δ) při jmenovitém proudu uvedeném na štítku. V případě zapojení do hvězdy bude motor fungovat na podpětí při sníženém výkonu – toho se někdy využívá, pokud je původní motor velmi předimenzovaný a je jeho provoz možný se sníženým výkonem (cca 1/3 štítkového výkonu). Toto zapojení nedoporučuji, protože při zatížení motoru jmenovitým výkonem se motor přetíží a hrozí jeho poškození. Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). 

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Snadný rozběh pomocí přepínání hvězda – trojúhelník

– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-4

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

 

Δ/Y 400/690 V – U tohoto motoru lze použít přepínač hvězda trojúhelník.

Při zapojení motoru nejprve do hvězdy a následném přepojení do trojúhelníka lze zamezit velkým proudovým nárazům do sítě – touto problematikou se komplexně zabývá článek Přepínaní motoru hvězda – trojúhelník.

 

motor-dy-16

Zapojení přepínání hvězda-trojúhelník pomocí stykačů

  

 

 

 

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400 V) do konfigurace trojúhelník přes třífázový frekvenční měnič.

V tomto zapojení lze měnit otáčky a další parametry motoru. Více informací o zapojení motoru přes frekvenční měnič naleznete v tomto článku

+ Relativně jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru
+ Lze měnit parametry motoru (otáčky, brzdění, rampy, …)

– Vyšší cena měniče

motor-6

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

 

Δ/Y 400/690 V – Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×690 V) pouze do konfigurace hvězda.

V opačném případě (připojení k konfiguraci Δ na 690 V) dojde k poškození motoru vlivem přepětí! Motor bude fungovat na plný výkon (Y) při jmenovitém proudu uvedeném na štítku.  Reverzaci otáček lze provést přehozením dvou libovolných přívodních vodičů na svorkovnici motoru, nebo lze použít reverzační přepínač (viz níže). Tato síť se obvykle v ČR nevyskytuje.

+ Cena pouze za motor
+ Jednoduché zapojení
+ Plný výkon motoru

– Tato síť se v ČR běžně nevyskytuje
– Nelze regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

motor-2

Schéma a zapojení svorkovnice D/Y 400/690V

 

 

Další zapojení těchto motorů nejsou obvyklé. Velké motory (řádově stovky kW až MW) se připojují k frekvenčním měničům s napětím 690 V. Největší motory (řádově MW) se připojují ke speciálním vn frekvenčním měničům, nebo se používají synchronní, nebo stejnosměrné motory.

 

 

Motor s více oddělenými vinutími

Tento motor má dvoje vinutí s rozdílným počtem pólů; vinutí jsou většinou zapojeny do hvězdy. V podstatě se jedná o dva separátní motory (dvě statorové vinutí) v jednom těle. Připojením napájení na první tři svorky (U1, V1, W1) se motor roztočí jinou rychlostí než pří připojení napájení na druhé svorky (U2, V2, W2).

Tyto motory se používají tam, kde je potřeba pomocí jednoho motoru docílit více (v drtivé většině dvou) rychlostí, a je zbytečné, nebo nemožné použít převodovku. Motory s přepínatelnými vinutími najdeme třeba u jeřábů, pilek, nebo strojů, kde je potřeba tzv. mikroposuv a nelze použít složitou a velkou převodovku.

 

motor-10

Vnitřní zapojení motoru

 

 

motor-20

Dvourychlostní motor s brzdou (třecí, elektromagneticky ovládaná)

 

 

motor-21

Svorkovnice s usměrňovačem k brzdě

 

 

motor-22

Popis svorkovnice na víčku

 

 

Motor s přepínáním Δ – YY (trojúhelník – dvojitá hvězda)

V tomto, tzv. Dahlanderově zapojení je každé vinutí rozděleno na dvě části. Přepínáním cívek ze sériového na paralelní zapojení se počet pólů zmenší na polovinu – zdvojnásobí se otáčky. Motor má při obou otáčkách přibližně stejný výkon.

Tyto motory se obvykle používají tam, kde je nutné motor spustit s velkým rozběhovým protimomentem (např. velké brusky na plocho). Motor se spustí do trojúhelníka, kde se sice točí pomaleji, ale má větší sílu v rozběhu, po roztočení na jmenovité otáčky se přepne do dvojité hvězdy, kde se jeho otáčky ještě zvýší avšak s nižším momentem, který však již stačí na provoz.

PYY = (2/√3)*PΔ ≈ 1,16 * PΔ

motor-dy-14

Vnitřní zapojení motoru; zapojení

 

 

Motor s přepínáním Y – YY (hvězda – dvojitá hvězda)

Též Dahlanderovo zapojení . Podobné jako Δ – YY s tím rozdílem, že při běhu do dvojité hvězdy mají dvojnásobný výkon.

Tyto motory se používají pro pohon ventilátorů. Ventilátor při vyšších otáčkách potřebuje vyšší kroutící moment.

PYY = PY * 2 

motor-dy-15

Vnitřní zapojení motoru; zapojení

 

 

Třífázový asynchronní motor s kroužkovou kotvou – kroužkový motor

Kroužkový motor má stator stejný jako běžný asynchronní motor. V drážkách rotoru je uloženo vinutí, které není zapojeno nakrátko, ale je vyvedeno na sběrné kroužky (svorky K, L, M). Toto vinutí je většinou zapojeno do hvězdy, výjimečně do trojúhelníka. U motorů větších výkonů může být rotor dvoucívkový (svorky K, L, Q). Z kroužků je vinutí vedeno přes uhlíky (kartáče) na svorkovnici motoru. U větších motorů bývá odklápěč uhlíků, který po roztočení motoru spojí kotvu nakrátko přímo v motoru. Tím se ještě více sníží odpor spouštěče – sníží se ztráty = motor je v podstatě s kotvou nakrátko.

Tyto motory se hlavně dříve používaly kvůli snadnému rozběhu pomocí snižování odporu na rotoru (omezoval se velký proudový náraz do sítě), případně regulaci rychlosti otáčení (skluz). Stator se připojí k síti jako běžný asynchronní motor, rotor se spojí přes činné odpory. Snižováním impedance odporů se motor roztáčí. Při spojení svorek rotoru nakrátko se motor chová jako běžný asynchronní motor s kotvou nakrátko. Dnes jsou tyto motory využívány výjimečně kvůli nutnosti údržby, složitější (dražší) konstrukci a dnes lze regulovat rychlost motoru jednoduše a téměř beze ztrát pomocí frekvenčního měniče.

 

motor-17

Zapojení svorkovnice kroužkového motoru

 

 

motor-40

Detail kartáčů kroužkového motoru. V levé části je páka odklápěče kartáčů.

 

 

Jednofázový asynchronní motor

Motor též známý jako motor s rozběhovým (běhovým) kondenzátorem, nebo kondenzátorový motor je jednofázový motor, který má obvykle dvě vinutí. Vinutí hlavní (svorky většinou označeny U1 a U2), které je připojeno přímo na síť, a vinutí pomocné (svorky většinou označeny Z1 a Z2), se kterým je do série zapojen rozběhový kondenzátor (kondenzátor může být nahrazen činným odporem (část vinutí je vinuta bifilárně), nebo stíněným pólem). Kondenzátor způsobí fázový posun, v motoru tedy vznikne točivé magnetické pole. Po roztočení motoru může být pomocné vinutí odpojeno, není již pro běh motoru nutné. Pro odpojení vinutí slouží nejčastěji odstředivý, nebo teplotní spínač.

Změna směru otáčení se provede přepólováním směru proudu v pomocném vinutí. Tyto motory jsou konstruovány na konkrétní neměnné otáčky. Ale ty je možné regulovat buď jednofázovým frekvenčním měničem, nebo jednoduchým triakovým regulátorem. Triakový regulátor mění napájecí napětí a tedy i skluz motoru, který je závislý na zatížení = motor má menší sílu a je tedy snadnější ho přibrzdit.. Jednoduchost konstrukce triakového regulátoru je vyvážena nižší účinností motoru.

 

motor-23

Schématická značka, vnitřní zapojení a rozložení vinutí motoru v motoru s rozběhovým kondenzátorem

 

 

motor-33

Konstrukce statoru vícerychlostního motoru s běhovým kondenzátorem (z ventilátoru)

 

 

 
motor-34

Konstrukce statoru vícerychlostního motoru s běhovým kondenzátorem (z ventilátoru)

 

 

Motory se stíněným pólem mají odlišnou konstrukci statoru.  Statorové vinutí (šedě) je navinuto na vyčnívajících pólech, na kterých je výřez, kolem něhož je závit nakrátko (oranžově). Připojením napětí na vinutí se začne indukovat v závitu nakrátko proud, který způsobí magnetický tok opačného smyslu Φz. Celý magnetický tok je tedy deformován k jedné straně – to způsobuje rozběhový moment, který je však malý. Smysl otáčení (který má vždy směr od hlavního pólu ke stíněnému) nelze změnit přepólováním. Tento motor je nejčastěji používán k pohonu ventilátorů (vinutí pak mívá odbočky jejichž přepínáním se mění rychlost otáčení), čerpadel praček a podobných nenáročných aplikacích. 

 

motor-24

Znázornění statoru motoru se stíněným pólem

 

 

motor-29

Konstrukce statoru dvourychlostního motoru se stíněným pólem (z ventilátoru)

 

 

motor-30

Detail stíněného pólu

 

 

motor-31

Rotor je konstrukčně shodný s třífázovým motorem s kotvou nakrátko

 

 

motor-32

Rotor je konstrukčně shodný s třífázovým motorem s kotvou nakrátko

 

 

Jednofázové asynchronní motory se používají u malých strojů (přibližně do max. 2 kW), kde většinou není nutné regulovat otáčky, např. ledničky, kotoučové brusky, sekačky, ventilátory, čerpadla apod.

+ Jednoduchá konstrukce
+ Jednoduché zapojení
+ Provoz na 230 V

– Malá účinnost motoru
 – Nelze jednoduše regulovat rychlost motoru, ani jiné parametry

 

 

Zapojení čerpadla MINOR NTD-62–4-LH-80

Toto dříve často používané teplovodní čerpadlo lze zapojit dvěma způsoby – základní otáčky a snížené otáčky. K čerpadlu je nutné připojit běhový kondenzátor.
Napájecí napětí U: 220 V, 50 Hz
Příkon Pr: 79(65) W
Proud Ir:  0,43(0,34) A
Kondenzátor c: 1,5uF, 400 V ac 

 

motor-27

Minor NTD-62–4-LH-80 – základní otáčky

 

 

motor-28

Minor NTD-62–4-LH-80 – snížené otáčky

 

 

Synchronní motor

Synchronní motor má otáčky hřídele stejné, jako je točivé pole ve statoru. Stator motoru má konstrukci stejnou jako běžný asynchronní motor – tedy několik dvojic třífázových vinutí. Konstrukce rotoru se liší – místo klecového vinutí je v rotoru navinut elektromagnet, který je buzený stejnosměrným proudem. Elektromagnet je napájen buď přímo přes sběrné kroužky, nebo má pomocné vinutí a usměrňovač přímo na hřídeli motoru. Rotor se natáčí vždy ve směru magnetického toku rotoru, viz animace níže.


Nevýhodou synchronního motoru je, že se neroztočí při přímém připojení na síť. Magnetické pole statoru jakoby rotoru ujede, proto se pro spouštění motoru používají zvláštní zařízení jako např.

 • Roztáčecí motor – motor má na hřídeli asynchronní motor, který ho roztočí na asynchronní otáčky, po připojení na síť se motor synchronizuje se sítí (rozdíl asynchronních a synchronních otáček je malý)
 • Pomocné klecové vinutí rotoru – rotor má kromě vinutého rotoru ještě pomocnou klecovou kotvu jako běžný asynchronní motor. Při připojení motoru na síť se motor roztáčí jako běžný asynchronní motor s kotvou na krátko. Po roztočení na asynchronní otáčky se nabudí rotor a motor se synchronizuje. V klecové kotvě se po synchronizaci netvoří žádné magnetické pole, protože motor nemá žádný skluz.
 • Frekvenční měnič – Frekvenční měnič plynule zrychluje otáčky magnetického pole statoru, takže se rotor stíhá roztáčet. Tímto řešením lze regulovat i otáčky motoru.

Synchronní motor na rozdíl od asynchronního nereaguje na zvýšený moment na hřídeli snížením otáček, ale pouze natočením magnetického pole rotoru vůči magnetickému poli statoru. Při přetížení se může motor zastavit (magnetické pole statoru rotoru ujede) a už se samovolně neroztočí (podobně jako přetížený krokový motor).

 

motor-44

Rotace synchronního motoru

 

 

Synchronní reluktanční motor

Rotor tohoto motoru nemá navinutý elektromagnet v rotoru, ale vystouplé póly, které se natáčí tak, aby rotor měl vůči statorovému vinutí co nejmenší magnetický odpor (=reluktance). Tyto motory mají větší účinnost než asynchronní. Jejich otáčky jsou stejné jako frekvence budícího proudu podle vzorce n = (f x 60) / p. Při přímém připojení na síť se neroztočí kvůli velké setrvačnosti rotoru a rychlému magnetickému poli ve statoru. Stejný problém nastane, pokud se motor přetíží – točivé magnetické pole se jakoby „utrhne“ a motor se zastaví. Některé motory mohou mít v rotoru i závit nakrátko, motor se pak roztáčí jako motor s kotvou na krátko a po dosažení otáček se stane synchronní.
Tyto motory lze v podstatě provozovat pouze s frekvenčním měničem. Jejich výhoda je větší účinnost. Myslím, že v těchto motorech je budoucnost – již dnes má spousta pohonů frekvenční měnič. Pouhou náhradou motoru lze zvýšit efektivnost zařízení.
Více na Wikipedii.

 

 

Univerzální motor

Univerzální, neboli jednofázový sériový motor je jeden z nejrozšířenějších komutátorových strojů na střídavý proud. Rotor tvoří kotva (rotor s komutátorem) zapojená v sérii se statorem. 
Tyto motory mohou pracovat se stejnosměrným i střídavým proudem. Při zapojení na střídavé el. napětí slouží komutátor jako usměrňovač. Při zapojení na stejnosměrné el. napětí slouží komutátor jako střídač. U motorů na střídavý proud musí být stator složen z plechů. Reverzace se provádí přepólováním buď statoru, nebo rotoru. Ne však zároveň.

 

motor-25

Vnitřní zapojení sériového motoru s reverzací přepólováním statoru

Tyto motory se používají u dopravních strojů, v elektrické trakci a zejména ve většině ručního nářadí a spotřebičích (vrtačky, brusky, vysavače apod.). Video a obrázky z opravy stejnosměrného komutátorového motoru naleznete v článku Oprava komutátorového motoru.

 

motor-45

Detail připojení motoru. Na obrázku lze vidět přívody na stator a rotor, komutátor a uhlík.

 

 

motor-46

Vysunutý uhlík (kartáč) z držáku. Pružina je zajištěna v horní poloze, jinak tlačí na uhlík a vytváří tak přítlak na komutátor.

 

motor-komutator-14

Komutátor stejnosměrného motoru. Konstrukčně je téměř shodný se střídavým.

 

Krokový motor

Krokový motor je druh synchronního motoru. Krokovému motoru se věnuje samostatný článek.

 

krokovy-motor-11

Krokový motorNapsal Petan před pěti roky v kategorii Elektronika. Připojeno 101 komentářů.
Přečteno 182682x.

Na programy zde poskytované není žádná záruka na funkčnost. Jednotlivé články, stejně jako celý obsah stránek není návodem a slouží pouze k studijním účelům. Zapojení výše mají pouze informativní charakter! Vždy se řiďte originálním návodem k použití! Na elektrickém (vyhrazeném) zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb! Vše tedy děláte na vlastní nebezpečí! Autor stránek nebere žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví, životě, majetku a jiné!

I když jsou články psány s co největší pečlivostí, mohou obsahovat chyby. Vše tedy bez záruky!

Jakékoliv části webu je zakázáno bez svolení autora a uvedení zdroje publikovat! Některé části článků mohou obsahovat texty, případně obrázky ze stránek Wikipedia a Wikimedia Commons. Tyto části jsou dostupné pod původní licencí Creative Commons.1 | jerry @ | před pěti roky

pračka

dobry den potřeboval bych radu mam pračku kde odešel motor a nahradil jsem jej jinym stim že tam od puvodniho motoru jdou ještě dva zelene draty ktere nemam kde připojit vedli na puvodni motor a bez se mi nerozjel

 • Peťan: Motor z pračky je většinou speciál pro konkrétní řadu praček. Takže zapojit buď podle schéma, případně nějak logicky přezapojit. A nebo nejlíp nahradit stejným motorem jako původní. Na barvy vodičů se většinou nedá spoléhat - každej si to značí jak chce.
 • reagovat

  2 | Filip @ | před čtyřmi roky

  prosím radu

  jaký motor použít při napájení elektrocnetrálou? Motor pro rozběh potřebuje až 5× víc proudu, což vyžaduje zbytečně silnou elektrocentrálu. Pomůže frekvenční měnič?

  reagovat

  3 | drapal lumir @ | před čtyřmi roky

  pripojeni kom.kon.na svorky motoru

  jak velky kompenz.kondenzator pripojit primo na svorky 3faz.asynchronniho motoru 30 kw s rozbehem y.d.pouziti kond. pro snizeni privodniho proudu motoru predem dekuji za odpoved.

 • Peťan: Doporučuji si přečíst tento článek. Je tam i výpočet. Ideální by bylo změření motoru analyzátorem sítě, který zobrazí jalový příkon. Případně bych se obrátil na firmu ZEZ Silko, kde určitě poradí více.
 • reagovat

  4 | mirajab @ | před čtyřmi roky

  Přepínač

  Dobrý den mohu připojit motor do hvězdy a pak do trojuhelníku když je na štítku napsáno trojuhelník 380V?? Moc děkuji

 • Peťan: Pokud je na 380 V při zapojení do trojuhelníku, a na 660 V při zapojení do hvězdy (mělo by být napsáno na štítku), tak by měl jít rozběhnout v konfiguraci hvězda - trojuhelník (viz článek).
 • reagovat

  5 | Tomáš @ | před čtyřmi roky

  odpověď

  [2] Filip: Cena frekvenčního měniče bude neúměrně vysoká k ceně motoru a elektrocentrály, bohužel v dotazu není popsáno co by měl motor poháňět, nicméně bych přemýšlel o jednofázovém motoru se startovacím kondenzátorem, který nemá takové požadavky na startovací proud.

  reagovat

  6 | Karel Spurný @ | před čtyřmi roky

  Náhrada

  Dobrý den Máme starší oběhové čerpadlo u Útop MOTR NENÍ SPÁLENÝ ALE kondenzátor rozběhový 25 mikrofaradů na 400V.
  Nemohu jej sehnat . Dá s nahradit jiným a jaký typ a hodnota.
  předem děkuji Solty.

 • Peťan: Ideální je nahradit jej kondenzátorem se stejnými, nebo podobnými parametry. Kapacita musí být stejná, napětí může být vyšší. Např. tento kondenzátor z GME, a nebo tento z GES by měl vyhovovat.
 • reagovat

  7 | Marek | před čtyřmi roky

  Spouštění 3f motorů

  Dobrý den, mám 3f as. motor a na štítku je 0,75 kW Y/D – 380/220. Mohu takový motor zapínat pouze vypínačem ( svorkovnice motoru do Y ) bez použití přepínače Y/D ? Děkuji Marek

  reagovat

  8 | Franta @ | před čtyřmi roky

  Spouštění 3f motorů

  [7] Marek: Údaj na štítku znamená že motor se do Y zapojuje na napětí
  3krát380V a do D na 3krát220V.Nelze ho tedy spouštět přepínačem Y/D.Odpověď je tedy že lze zapínat jen vypínačem(sty­kačem,mot.spou­štěčem)

 • Peťan: Přesně tak, svorkovnice motoru se zapojí do Y a tři přívodní fáze se vypínají vypínačem / stykačem / motorstartérem apod...Toto označení na štítku mají většinou motory měnších výkonů, které ani rozběh Y/D nepotřebují.
 • reagovat

  9 | Milan Nedbal @ | před čtyřmi roky

  Dotaz na motor

  Dobrý den,scháním zapojení motoru P 75/4/2–75 jedná se oveký kutr motor je připojen 3 vodiči.Děku­ji Nedbal

  reagovat

  10 | Jan Koliba | před čtyřmi roky

  Snížení výkonu motoru

  Mám 3 fáz. motor 15kW provozovaný se softstartérem v zapojení do trojúhelníku. Původně byl provozován s rozběhem přes stykače Y/D. Myslíte, že je možné ho trvale provozovat v zapojení do hvězdy se sníženým výkonem? Jaký by měl výkon? Motor je zapojený na hydraulické čerpadlo a je podle mne značně předimenzovaný. Podobné zařízení stejných parametrů mají motory 7,5kW? dík za info.

  reagovat

  11 | electricar | před čtyřmi roky

  Mňa zaujíma, podľa čoho sa vypočítajú cievky do asynchrónneho elektromotoru. Som študent a zaujíma ma to, že ako sa to počíta. Ďakujem.

  reagovat

  12 | novák vladimír @ | před čtyřmi roky

  motor 220/110V

  Mám motor z Mezu Náchod. Typ LJ4T84 250W 1450ot. 220/110V50Hz. Potřeboval bych zapojení vývodů. Jsou tam tři vynutí.Červené modré černé.Děkuji předem za radu

  reagovat

  13 | Unclesamy | před čtyřmi roky

  Dotaz

  Dobrý den, ve Vašem článku jsem se dočetl cituji:
  „Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V
  Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda.“
  Můžete mi prosím napsat, jak by mohlo dojít k poškození přepětím při zapojení do trojúhelníku, když zapojení do hvězdy znamená vyšší napětí na cívkách než zapojení do trojúhelníku? Něco mi asi uniká. Děkuji Pasečný

 • Peťan: Zjednodušeně... Představ si, že každá cívka motoru je na 230 V. Když zapojím motor do hvězdy, tak jsou vždy dvě cívky v sérii. Kdyby zrovna L3 procházela nulou, tak je mezi L1 a L2 400 V (cívka mezi W1 a W2 (=horní) jakoby tam nebyla, protože skrz ní neprochází žádný proud). Těch 400 V se rovnoměrně rozdělí mezi obě zbylé (prostřední a dolní) cívky, takže na každé bude, řekněme 200 V. Cívka to přežije, protože je na 230 V.

  Když přepojím motor do trojuhelníku, tak jsou cívky zapojeny sérioparalelně (dvě cívky v sérii (horní a prostřední) a jedna k nim paralelně (dolní)). Když bych mezi L1 a L2 přivedl 400 V tak se na té dolní cívce objeví právě těch 400 V. Jenže cívka je na 230 V. Takže shoří... Proto je nutné tam připojit 230 V. Snad je to pochopitelný.
 • reagovat

  14 | Michal | před čtyřmi roky

  Motory 230/400V - nejasnost

  Dobrý den,
  Asi to dobře nechápu. V článku je uvedeno:
  „Běžný 3f motor s označením na štítku ΔY 230/400 V
  Tento motor lze přímo připojit k třífázové síti (3×400V) pouze do konfigurace hvězda.“
  a v druhém odstavci:
  „Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×400V) do konfigurace hvězda přes třífázový frekvenční měnič.“
  a ve třetím odstavci:
  „Tento motor lze připojit k třífázové síti (3×230V) do konfigurace trojuhelník.“

  Jak tyto motory odliším, když na štítku mám uvedeno D/Y 230/400V? Je tam ještě nějaký údaj, který mi určí, který motor lze zapojit na přímo do hvězdy, který přes frekvenční měnič, který do trojúhelníku apod?

  Protože jinak by si ty informace v jednotlivých odstavcích vzájemně odporovaly (např. první a třetí odstavec).

  Díky
  Michal

 • Peťan: Takhle je to správně. Jeden motor totiž lze zapojit dvěma způsoby. Buď do trojuhelníku, nebo do hvězdy. ΔY 230/400 V znamená, že když motor zapojím do trojuhelníku, tak je na 230V (první symbol, první napětí). Když motor zapojím do hvězdy tak je na 400 V (druhý symbol, druhé napětí).

  Zapojení si zvolím podle toho, jaké mám napájecí napětí. V ČR je sít 3*400V (když měřím mezi dvěma fázemi, je tam 400V), takže napřímo můžu motor zapojit jenom do hvězdy (400V odpovídá symbolu hvězdy). V Americe by se musel zapojit do trojuhelníku na 230 V, protože tam mají jiné napájecí napětí v síti. Ale to nás nezajímá, protože nejsme v émerice.

  K napájení motoru můžu použít frekvenční měnič. Zjednodušeně podle napájení existují dva druhy měničů (je jich víc, ale to teď neřešíme). Jeden má jednofázové napájení (malé měniče) 1*230V -> Na výstupu z něj je třífázové napětí 3*230 V (měnič vytvoří z jedné fáze tři. Napětí ale nezvětší!). Pak jsou měniče s třífázovým napájením (větší měniče) na 3*400 V. Ty mají na výstupu opět třífázové napětí, ale o hodnotě 400 V. Podle toho jaké jde napětí z měniče zapojíme motor buď do Y (400 V), nebo do D (230V)

  Takhle lze zapojit jeden motor:
  TROJUHELNÍK (230V): V Americe přímo na 3f síť, Frekvenční měnič s napájením 230 V, Rozběh pomocí kondenzátoru
  HVĚZDA (400V): Přímo do třífázové sítě, Frekvenční měnič s napájením 400 V

  Bavíme se samozřejmě o obyčejném třífázovém asynchronním motoru s kotvou nakrátko. Tento motor (s označením na štítku ΔY 230/400 V) je nejběžnější motor řekněme do 4 kW. Doufám, že je to srozumitelný, kdyby něco, je tu místo na diskuzi :)
 • reagovat

  15 | Michal | před čtyřmi roky

  [14] Michal: Díky, už to chápu. Já se předtím v těch odstavcích trochu zamotal :-).

  Ještě bych měl jeden poddotaz. Mám 2kW motor (D/Y 230/400V), který bych chtěl využít ke stavbě hoblovky. Šířka válce je cca 38cm.
  Bojím se, že když to bude zapojené na přímo, tak mi to bude vyhazovat jistič, protože roztočit tenhle válec půjde asi o dost tíž než roztočit třeba pilu.

  Předpokládám, že rozběh tady v tomhle případě asi řešit nepůjde? Nebo ano s frekvenčním měničem? Tenhle motor chci použít proto, že je malý a nechci stavět nějaké monstrum. Ale když to bude vyhazovat pojistky, tak mi asi nezbude nic jiného, než použít nějaký velký.

  Díky
  Michal

 • Peťan: Rozběh hvězda-trojuhelník u tohoto motoru nepůjde. 2kW motor bych se ale nebál zapojit napřímo (samozřejmě s vhodným jištěním, nejlépe motorstartér nastavený na proud motoru). 2kW motor má při třífázovém napájení jmenovitý proud necelých 5 A, takže i při trošku těžším startu by ho běžné domovní jističe (25A > 16A) měli udržet.

  V případě nouze se dá použít softstarter, což je něco, jako frekvenční měnič, ale nedá se u něj štělovat frekvence. Jenom čas rozběhu - pouze tedy zajišťuje plynulé roztočení motoru. Cena by mohla být od nějakejch 3-4 tisíc výš.
 • reagovat

  16 | Novotný @ | před čtyřmi roky

  Výkon je třetinový

  reagovat

  17 | Novotný @ | před čtyřmi roky

  [10] Jan Koliba: Výkon je třetinový

  reagovat

  18 | Mytys @ | před čtyřmi roky

  Frekvenční měnič

  Lze s frekvenčním měničem regulovat trvale výkon asynchroního motoru? Nebo jen otáčky? Jako že bych 3kW motor provozoval např jen na 2KW ale na plných otáčkách dle štítku např 1440 ot x min-1.

  reagovat

  19 | Mira @ | před čtyřmi roky

  Motor pouze Trojuhelník

  Dobrý den, mám motor AP132m-4 zapojení na štítku je pouze trojuhelník – 380V, výkon 7.5KW / 15.2A jak tedy zapojit? přepínač hdvězda – trojuhelník?.

  Dále mám motor ( nemám napsaný typ) D/Y – 220/380, pozor, výkon 7.5KW.! – tento motor by měl jet tedy pouze do hvězdy.
  Předem děkkuji za odpověď

  reagovat

  20 | Vašek | před čtyřmi roky

  softstart

  [2] Filip: Zdravím, k omezení velkého proudového rázu při startu motoru se používaa takzvaný SoftStart. Doporučuji přečíst si o tom na wiki: http://cs.wikipedia.org/…start%C3%A9r

  reagovat

  21 | radim urvalek @ | před čtyřmi roky

  kondenzator

  mam motor 550w zapojeny na 3f ,zapojuji ho na 1f kondenzator byl vypocitany na 37,4 mikof mam koupit 35 nebo 40 mikrof diky za radu

 • Peťan: Pokud vyšlo 37,4 uF, tak bych koupil 40 uF. Kondenzátory většinou mají velkou zápornou toleranci, tak je možný, že 40uF bude mít třeba 38 uF (a časem to bude jen klesat). Každopádně bych změřil proud kondenzátorem a porovnal ho s proudem na motoru.
 • reagovat

  22 | lubomír @ | před čtyřmi roky

  zapojení motoru

  mám motor z pračky hodnoty: 3phase 195V/2A/310Hz­/600W.motor má 5 vývodů z motoru+(2 vodiček ložisku)naměřil jsem mezi třemi vodiči vzajemně 11,3ohmů a mezi zbylými dvěmi skoro zkrat.Mezi trojicí a dvojicí je nekonečno.Jek motor zapojit k měniči.

  reagovat

  23 | GUSTAV @ | před čtyřmi roky

  dobry

  potreboval bych pomoc zapojeni cerpadla z 380 na 230v co to znamena u1 zda v1 w1 predem mockrat dekuji

 • Peťan: Jde o to, co tam je za motor... Né všechny motory jdou "přepojit" na 230 V. A když už jde, tak má asi tak o třetinu nižší výkon. S tím je potřeba počítat.
 • reagovat

  24 | jaro @ | před čtyřmi roky

  rada

  d.d. mám kosačku s motorom jednofázový asinchr. 1,2 Kw
  nerozbieha sa -keď ho potočím tak áno, akej hodnoty mám kúpiť
  zondezátor aby to bolo OK.(nedá sa prečítať),?? Ďakujem.

 • Peťan: Bylo by dobré vědět typ motoru. Pro běžný třífázový motor zapojený na jednu fázi je přibližný výpočet v článku.
 • reagovat

  25 | marek @ | před čtyřmi roky

  problém

  zdravím mám takový problémek mám klasický asynchroní motor mez 180W Y/D 400/230 potřebuji ho na 230V 1F,použil jsem Steinmetzovo zapojení kondik 12mikroF, motor se roztočí ale hřeje se a rezonuje při připojení na 400V motor šlape bez problému, co to způsobuje? díky

  reagovat

  26 | Petr @ | před čtyřmi roky | -

  jak zapojit elektromotor 110V na 220V

  dobrý den,mám nový elektromotor na 110V – 0,75 KW a chtěl bych jej zapojit na 220V.
  Jaký je nejlepší,nejjed­nodušší a nejlacinější zapojení.
  Šlo by to zapojit přes TRIAK 600V / 16A ?

  reagovat

  27 | Zdeněk @ | před čtyřmi roky

  Zapojení motorku

  odešla mi pekárna ETA tak bych chtěl použít motorek na domácí mlýnek na obilí. na mortorku je jen nápis napětí a víc nic. Motorek má tři vodiče, černý, červený a bilý. kondenzátorek 4 uF na 450 V, má dva vodiče červený a černý. Podle zapojeni k elektronice jsem si všimnul, že fáze jde na červený drát , nevím na co je ten bilý a černý. motorek měl chod vlevo i vpravo.

  reagovat

  28 | Jaroslav Vlk @ | před třemi roky

  kroužkový motor s dutou hřídelí

  Potřebuji kroužkový motor s dutou hřídelí oklo 1–2kW. I nefunkční. pokud možno dlouhý. J. Vlk

  reagovat

  29 | Jaroslav @ | před třemi roky

  motor 380 v zapojit na 220 V

  Dobrý den, mám starší míchačku r.1974 motor na 380 V, 1,1 kw, 910 ot/min. a potřeboval bych jej zapojit na 220 v. Jak na to ? Stačí kondenzátor, nebo mi poradíte něco lepšího. Dík za radu.

  reagovat

  30 | Josef | před třemi roky

  Jednofázový motor na 3 fázové síti

  Dobrý den..Potřeboval bych poradit.V prů­myslovém rozvaděči mám přívod 3×400V, L1,L2,L3,PEN.Když připojím jednofázové čerpadlo(L1,N,PE)-1kW motor přes jistič 30A tak po sepnutí stykače okamžitě jistič vypadne.Fáze L1 přes jistič, Modrý N a ZŽ PE z motoru spojeny a připojeny pod jednu svorku na PEN svorkovnici.Když motor ale připojím z jiného rozvaděče do obyčejné zásuvky jištěnou 16A jističem čerpadlo normálně funguje.Nevíte kde je chyba že mi padá jistič 30A když spojím modrý a zelenožlutý z motoru pod jednu svorku do PEN svorkovnice.

 • Peťan: Pokud při napájení z rozvaděče nefunguje a při napájení ze zásuvky funguje, tak je to docela zvláštní... N a PE v zásuvce stejně končí v jednom místě. Napadá mě akorát jestli ten "30A jistič" není náhodou 0,030A chránič? Co je to přesně za typ? Pomohla by fotka, nebo schéma zapojení a přesné typy přístrojů (jak motor tak ten jistič). Ideálně na to zavolat elektrikáře ;)
 • reagovat

  31 | Daniel @ | před třemi roky

  Dotaz

  Dobrý den prosím o radu.. Půjde na tomto motoru (1LF7073-4AB10) změna směru otáček? : http://www.bezvapraha.cz/…-min-101-180
  Děkuji

 • Peťan: Ano půjde. Zapojení bude znázorněno na vnitřní straně víka svorkovnice.
 • reagovat

  32 | Daniel | před třemi roky

  [31] Daniel: Děkuji..

  reagovat

  33 | Tonys @ | před třemi roky

  Záběrový proud

  Dobrý den, neporadíte, jak bude záběrový proud u motoru:
  Typ – ATM180M-4/16 -dvojrychlostní motor
  5,0/1,0 kW
  cos Fi 0,81/0,4
  380V Y/Y 12/9A
  1400/325 min
  Ik – 50,5/14A
  cos Fi 0,81/0,4
  Chci jej připojit na záložní zdroj.

 • Peťan: To se nedá moc dobře odhadnout, když se neví, jakou bude mát zátěž na hřídeli. Většinou je záběrový proud kolem 6 - 10 násobku jmenovitého proudu. Ale i více, nebo méně podle zátěže.. Doporučuji hodnotu proudu změřit přímo na motoru.
 • reagovat

  34 | Tonys | před třemi roky

  [33] Tonys:
  Na štítku je Mz= 80/48

  reagovat

  35 | Michal Dobrý @ | před třemi roky

  kondenzátory

  [6] Karel Spurný: Dobrý den, můžete zapojit i dva kondenzátory do série čili každý po 20uF

 • Peťan: Pokud budou vyhovovat i ostatní parametry (zejména napětí), tak bych v tom neviděl problém. Výsledná kapacita dvou 20uF kondezátorů bude 10 uF.
 • reagovat

  36 | Milan Suk @ | před třemi roky

  Dotaz

  Dobrý den.
  Mám 3F asynchronní dvourychlostní motor (MEZ r.v.1976) Δ/YY 220/380V, 1420/710 ot./min. 250/120W. Lze tento motor zapojit na 230 V pro 710ot./120W ?
  Pokud ano, můžete popsat zapojení na svorkovnici? Děkuji

  reagovat

  37 | Jozef J | před třemi roky

  Dotaz

  [19] Mira: Dobrý večer.Mám as.motor 3fáz.4AP 132S-4 5,5kw 1450ot.Na štítku je trojuholník 400 V.Je tento motor možné zapojiť aj do hviezdy a následne do trojuholníka? Alebo len do trojuholníka.Ďa­kujem.

 • Peťan: Viz článek Přepínání motoru hvězda - trojúhelník a štítek motoru...
 • reagovat

  38 | roman | před třemi roky

  rozběhový odpor

  [2] Filip: frekvenční měnič by řídil otáčky, ale neřešil rozběhový proud. u strojů do 3 kW pomůže rozběhový odpor, kterým se sníží rozběhový proud, u silnějších motorů se používají tlumivky nebo autotransformátory.

  reagovat

  39 | Míla @ | před třemi roky

  lomena hvezda

  Tento web s mi líbí.Prohledl jsem si ho,mám malou připomínku k zapojení motoru do dvojité hvězdy označované též nesprávně lomená.Lomená hvězda se používá u zapojení sek.vinutí transformátoru,kdy je sekundarní vinutí na dvou sloupcích.Užívá se při nerovnoměrném zatížení sítě. Přeji hezký den

 • Peťan: Díky za připomínku. Samozřejmě máš pravdu. Opravil jsem to.
 • reagovat

  40 | Pepe @ | před dvěma roky

  Dobry den potreboval bych poradit mam doma sici stroj pohaneny servomotorem s magnetickou spojkou a muj problem spociva v tom ze nemam v byte napeti 380V ale jen 220V slo by provezt zapojeni na 220V??? S tim ze stroj bude schopen vykonavat vsechny funkce jako doposud za odpoved Dekuji

 • Peťan: Záleží na tom, co je použito za servo/servodriver. Docela by pomohlo schéma zapojení. Není tam spíš obyčejný třífázový motor s frekvenčním měničem? V tom případě by to pravděpodobně šlo. Ale bez typu motoru a měniče se dá jenom hádat.
 • reagovat

  41 | Michal @ | před dvěma roky

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  Zdravím,
  na kompresoru mám motor 7,5 kW a na štítku má D 380V. Je tam namontovaný rozeběh D-Y, ale prakticky se na Y motor roztočí nejdříve velice pomalu, jako by neměl sílu ale jakmile přepne do D tak se rozjede naplno ( někdy také vyhodí jistič ). Ta hvězda neběží, tak, jak by měla. Už jsem vyzkoušel všechno možné… Zde je video:
  https://www.youtube.com/watch?…

  Prosím o radu.

  Díky moc.

 • Peťan: První co bych vyzkoušel je, jestli se motor spustí, když je kompresor komplet prázdnej, nebo s odpojeným výtlakem. Pokud ano, tak zřejmě nebude problém v zapojení. Zapojení je popsáno v článku rozběhu Y-D, takže ho dál popisovat nebudu. Problém tohoto rozběhu je snížený výkon motoru na 1/3 při provozu do Y. Motor se tedy točí dobře, ale nemá sílu se točit. Nejsem si jistej, jestli je u těchto kompresorů běžný rozběh Y-D. Zrovna tenhle týden jsem stejný kompresor opravoval - a měl jenom tlakový spínač a přímý rozběh do D. Ani mi rozběh Y-D nedává moc smysl - ten slouží k omezení proudu při startu, kdy je snížená zátěž motoru. Ale kompresor má plnou zátěž prakticky ihned. Něco jiného by bylo, kdyby měl kompresor setrvačník a spojku...
  Každopádně bych dále zkontroloval odlehčovací ventil. To je na tej trubičce, co vede z výtlaku ke klikovce. Jeho funkce je odfouknout (po vypnutí motoru to jde slyšet) tlak z potrubí, aby se kompresor mohl spustit bez zátěže. Tam by mohl být problém. Jde však taky o to, jestli si kompresor nenafouká při běhu do hvězdy takovej tlak, že už to motor neutáhne.

  Pokud se tedy motor s prázdným vzdušníkem rozbíhá dobře, tak bych zkontroloval odlehčovací ventil a zkrátil dobu běhu do Y na rozumné minimum - tím myslím, tak sekundu, dvě.

  Určitě dej vědět, jak to dopadlo.
 • reagovat

  42 | Zdeněk @ | před dvěma roky

  zapojení motorku ETA z pekárny

  [28] Jaroslav Vlk: Nikdo mi neporadí, když ho nějak zapojím i s konenzátorem, tak jede a je velice slabý a musím ho roztáčet rukou.

  reagovat

  43 | Michal @ | před dvěma roky

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [41] Michal: Já jsem odpojil úplně potrubí na výtlaku za válci, ale efekt je stejný. Zkoušel jsem otáčet i ručně a kompresor se volně točí. Na hvězdu se točí, jako by neměl sílu- pomalu a pak přepne do D a jede plnou rychlostí. Jenže on se má točit plnou rychlostí i do Y. Dnes jsem zase laboroval, ale žádný výsledek… Na štítku motoru je uvedeno D 380V. Vyhodil mi při opětovném zapnutí jistič 40A- char.B Zde dnešní video:
  https://www.youtube.com/watch?…

  reagovat

  44 | Michal @ | před dvěma roky

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [43] Michal:
  Nevyřešil by to softstarter značky Schneider Electric ATSU01N222LT ( místo rozeběhu Y-D )? Teď někdo nabízí na prodej… Jak funguje? Kdybych na něj napojil motor rovnou do D, tak starter pozvolna motor rozeběhne aby nedoško k rázu?

 • Peťan: A je vše správně zapojeno? Když se hřídel motoru odpojí od kompresoru točí se motor do Y? Softstarter postupně zvyšuje (rychlost se dá nastavit) napětí (a tedy i proud) na motoru. Nahrazuje to rozběh Y-D. Bylo by to lepší řešení. Spíš bych ale nejdřív zkontroloval ten odlehčovací ventil a motor rozbíhal jenom do D... Motor se po zapnutí musí začít točit "lehce", protože nemá protitlak. Teprv po chvíli dostane plnou zátěž - ale to už se točí. My ho tady máme připojenej na jistič 25D a není s tím problém. Pokud budu v pondělí v terénu a vzpomenu si, tak zkusím nahrát funkční kompresor.
 • reagovat

  45 | Michal | před dvěma roky

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [44] Michal:
  Motor jsem zkoušel rozeběhnout na Y kabelem napřímo- mimo stykače. Potrubí výtlaku je zcela odmontované- žádný odpor. Rukou jsem zkoušel otáčet motorem a volně se točí. Stejně ta Y motor neroztočí… Vše jsem přezkoušel, ale vypadá to jako by byl problém v motoru- vinutí jsem ale proměřil a je O.K. Jako kdyby ten motor nebyl určen k rozeběhu Y…

 • Peťan: Na motoru musí být D/Y 380/660V. V tom asi problém nebude... Myslím rozběhnout motor úplně bez zátěže, bez připojeného kompresoru. On ten kompresor nějakou sílu potřebuje, protože se ventily otevírají až když je uvnitř stlačený vzduch. Při rozběhu do D vypadává jistič? On může mít taky ten motor poškozený rotor. Není to úplně běžný, ale nedávno jsem to viděl na motoru 22 kW. Motor pak bere správný proud, ale nemá sílu.
 • reagovat

  46 | Michal @ | před dvěma roky

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [45] Michal:
  Na štítku je uvedeno D 380V – tak to mají i jiné motory. Při rozeběhu do D vypadává jistič. Motor se mi odpojovat nechce – váží 80 kg…

 • Peťan: Tak pokud je motor i kompresor OK, tak prostě jenom nemá takovou sílu do Y, aby utáhl kompresor. Softstarter by mohl pomoci, protože má plynulejší náběh proudu. Motor se pak zapojí rovnou do D a nastaví se délka startu.
 • reagovat

  47 | Michal @ | před dvěma roky

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  A byl by tento vhodný? :
  Schneider Electric ATSU01N222LT

 • Peťan: Nevím, jaký je proud motorem. Ale podle výkonu by to mělo být OK. Koukni co je na motoru a na softstarteru a porovnej si to.
 • reagovat

  48 | Michal @ | před dvěma roky

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  Na motoru by musel být špatný rotor- to nedokážu identifikovat, ale cívky statoru mají všechny stejný odpor…

 • Peťan: Tohle se špatně zjišťuje. Nejde to změřit - motor prostě nemá výkon. Ale to bych neřekl, že bude tento případ. Motor prostě nemá sílu kvůli tomu, že jde do hvězdy. Pokud je to motor 7,5 kW, tak má při zapojení do Y cca 2,5kW.
 • reagovat

  49 | Michal @ | před dvěma roky

  Problém se spuštěním el. motoru 7,5 kWhvězdou

  [47] Michal:
  Na štítku motoru je 15,2 A

  reagovat

  50 | Václav @ | před dvěma roky

  dotaz na rozběhový kondenzátor

  Prosím o radu,–potřebuji připojit motor 380V k napětí 220V s rozběhovým kondenzátorem,za­pojení je jasné,jen potřebuji informaci,kde sehnat rozběhový vypinač se třemi polohami – ..vypnuto…zap­nuto…rozběh přes kondenzátor..,který se pružinou po rozběhu a pustění rukou sám vrátí do polohy zapnuto. Vím že tyto vypinače existují,nemohu na ně nikde narazit. Díky moc za odpověd.

 • Peťan: Při provozu třífázového motoru na jednu fázi se používá pomocný běhový kondenzátor. To znamená, že se kondenzátor při provozu neodpíná. Jinak, zakázkový typ vačkového vypínače umí vyrobit Obzor.
 • reagovat

  51 | Václav @ | před dvěma roky

  dotaz na rozběhový kondenzátor

  [50] Václav: Super odpověd,děkuji moc. Tento problém mám u varhanního ventilátoru,který už je výrobcem takto udělán,rozbíhá se dvojitým spinačem na světla,druhý se po roztočení a uvolnění rozpojí,motor se točí,ale kontakty se občas připečou. Bude to určitě lepší vypočíst a předělat na běhový kondenzátor. Ještě jednou moc díky.

 • Peťan: Jde o to, jestli tam opravdu není spíše jednofázový motor s rozběhovým kondenzátorem. Ne všechny motory s kondenzátorem jsou přepojený třífázový... Pokud se vypínač spéká, tak bych se koukl po nějakém průmyslovém vypínači (viz odkaz v předchozím příspěvku). Byl by typ motoru? Takhle to vypadá na nějakej bastl...
 • reagovat

  52 | Václav @ | před dvěma roky

  dotaz na rozběhový kondenzátor

  [51] Václav: Ventilátor je od celkem renomovaný společnosti s dlouhou praxí bez problémů, takže taky nevím co si o tom myslet,–jestli někde neudělali chybu. Motor je dost nepřístupný ve vzduchotěsné tlumící bedně,tyhle motůrky berou tak kolem 750W. A je to trochu od nás vzdálené. Určitě by by bylo dobré vniknout dovnitř, vše na motoru opsat,případně nafotit a pak se Vám opět ozvu. Velmi moc děkuji za odpovědi a zdravím. V.M.

  reagovat

  53 | pspipes | před dvěma roky

  Δ/Y 230/400 V + kondenzator

  Váš článok o zapojení reverzného chodu mi veľmi pomohol. Po drobnej chybe /zle pochopené schéma z mojej strany/ zapojené správne a funkčne :) ďakujem.

 • Peťan: To jsem rád, že se zadařilo :)
 • reagovat

  54 | chose @ | před dvěma roky

  motor ∆|Y 230/400 V

  Dobrý den motor je zřejmě převinut a jen na jedné straně svorkovnice jsou připojeny dráty z vinutí. Jak ten motor zapojit ? Motor je 2,2 KW 2860 ot/min, ~ 3

 • Peťan: Momentálně mám věšteckou kouli v opravně, ale zkusil bych změřit odpory vinutí proti sobě. Je možné, že to není motor D/Y, ale že je uvnitř zapojen do Y, nebo do D. Co je na štítku a víku svorkovnice? Možná by pomohla fotka motoru (štítku, svorkovnice, víčka).
 • reagovat

  55 | chose | před dvěma roky

  [54] chose: on ten motor je převinutej štítek a víčko bude bez předmětné.

 • Peťan: Tak v tom případě opravdu těžko říct. Nejlepší by bylo se zeptat člověka, kdo převíjel. Jinak bude motor zapojen do D, nebo do Y na 400 V. Pokud z motoru vedou jen tři dráty, tak moc variant není.
 • reagovat

  56 | chose | před dvěma roky

  [55] chose: to D je jak ?

 • Peťan: D je zapojení do trojúhelníka. Ale pokud z motoru čučej jen tři dráty, tak se s tím stejně nic moc nedá dělat. Vlastně kromě připojení na síť nic.
 • reagovat

  57 | chose | před dvěma roky

  [56] chose: tak mě přijde že asi na té svorkovnici ty dráty z motoru odkáply jsou tam jen očka …je to možný všechny 3 naráz ???

 • Peťan: Tak jako možný je všechno...
 • reagovat

  58 | chose | před dvěma roky

  [57] chose: díky za rady a pokecat …motor vrátím .

  reagovat

  59 | chose | před dvěma roky

  Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník s pomocným kondenzátorem (Steinmetzovo zapojení).

  Tam je ten kondenzátor funkční jen při rozběhu ?

 • Peťan: Tento kondenzátor je běhový - je stále připojen k motoru. Vzniká na něm fázový posuv = třetí fáze pro motor. Pokud by se odpojil za běhu, motor by stále běžel. Ale byl by přetížený, neměl by sílu a dal by se snadno zastavit. Stejně tedy, jako při výpadku jedné fáze u třífázového motoru.
 • reagovat

  60 | chose | před dvěma roky

  [59] chose: a jak poznám kondenzátor rozběhový a běhový ???

 • Peťan: konstrukčně se jedná o víceméně stejný kondenzátor. Rozběhový se akorát po rozběhnutí motoru odpojí. Viz Jednofázový asynchronní motor a Třífázový motor s běhovým kondenzátorem.
 • reagovat

  61 | chose | před dvěma roky

  [60] chose: Díky za rady. Jinak já když ho přidržím ten rozběh tak to začne po rozběhu znovu drnčet když pustím přestane ale jede jen na dvě fáze.

  reagovat

  62 | Petr Komarek | před dvěma roky

  Oznaceni

  Dobrý den,

  Mám motor MEZ 3AP 903–2 s oznacenim Y/trojugelnik 380/220V.

  Idelane byh ho chtěl provozovat na 230V. Přečetl jsem si vás článek. Díky za něj. Není mi ale jasné, zda se mohu řídit zapojením doporučeným

  „Δ/Y 230/400 V – Tento motor lze připojit k jednofázové síti (1×230 V) do konfigurace trojúhelník s pomocným kondenzátorem (Steinmetzovo zapojení).“

 • Peťan: Proč to není jasné? Tento motor lze takto zapojit. Motor je starší, nyní je napětí o trochu větší, než dříve. Ale motor by to měl v pohodě zmáknout.
 • reagovat

  63 | Petr Komarek | před dvěma roky

  V navodu se rozlisue poradi napeti a uvadi se Δ/Y 230/400 V, kdezto ja mam Y/Δ 380/220V.

 • Peťan: První symbol - první napětí, druhý symbol - druhé napětí. Tedy trojúhelník = 230 V, hvězda 400 V. U druhého to je hvězda = 380 V, trojúhelník = 220 V. Dříve se zvýšilo napětí z 220 na 230 V. Takže u starších zařízení se vyskytuje napětí 220 (380) V. Ale to většinou není problém. Stroje pak odebírají o trochu větší proud. S Vašimi znalostmi bych se do zapojování nepouštěl!
 • reagovat

  64 | thovt | před dvěma roky

  Spíše dotaz

  Motor Kolben 4,4Kw Δ 380 V 9,5A, 2840 ot/min. Když na štítku jsou jen tyto údaje nic více. Zajímave není tam ani učinník. Je možný rozběh Y/Δ?
  pouze pro upresnění http://www.agroseznam.cz/…-stroju.html

 • Peťan: U takhle starýho motoru těžko říct, nejspíš ano (v inzerátu je zmiňován rozběh - i popisky by souhlasily). Ale chtělo by to vidět svorkovnici motoru. PS.: Do takovýho motoru bych dneska nešel.
 • reagovat

  65 | Standa | před dvěma roky

  Y/Y 400V

  Zdravím, mám problém se zapojením dvourychlostního motoru AK 80–8/2 Y/Y 400V, 0,13/0,55 kW, 550/2550 ot. Pokud samostatně připojím jedno nebo druhé vinutí, tak vše funguje. Problém ale mám v tom, že jedna fáze napájí obě vinutí – pouze pět přívodních drátů. Pokud tuto jednu fázi propojím s oběma vinutími, tak dochází k proudovému přetížení.

 • Peťan: Úplně přesně nechápu, jak to zapojujete. U těchto motorů se připojuje jedno, nebo druhé vinutí - tak by to mělo fungovat. Ne obě zároveň. Pokud mají vinutí jeden drát společný, tak by s tím taky neměl být problém. Zbylé dráty ale musí být během provozu odpojeny. Bylo by nějaké schéma zapojení, nebo fotka?
 • reagovat

  66 | Standa | před dvěma roky

  Je to jak říkáš. Jeden společný drát pro obě vinutí. Jeden stykač 2Z+2V přepíná 2 fáze-pomalý nebo rychlý chod. Stykač je nový a motor údajně taky (vypadá spíše, že byl převinutý).Izolační stav dobrý. Pokud zapojím jenom jedno vinutí a spojím společnou fázi s druhým vinutím, motor odebírá místo 1,5 A cca 6A. Byl jsem se teď podívat na stejný motor, který je stejně zapojený v jedné firmě. Bez problému. To mi prostě hlava nebere. Schéma mi sem nejede vložit.

 • Peťan: Píšeš, že z motoru vede jen 5 drátů. Tak už vinutí budou spojena. Takže ten společnej by měl jít trvale na fázi a ty zbylý 4 by měli jít na přepínací kontakty stykače. Fotku/schéma ulož někam na net (třeba na ulozto.cz) a pošli odkaz. Já ji přidám ručně.
 • reagovat

  67 | Standa | před dvěma roky


  Z motoru jsou vyvedeny 3 dráty každého vinutí (Y) a ve svorkovnici se společná fáze spojí. Jediné co mě ještě napadlo, je někde vadný spoj nebo kabel. Ačkoli naměřím na přívodu motoru 400V, pod zátěží se může jedna fáze přerušit. Pokud jsem zapojil všechno, tak přetíženy jsou pouze 2 fáze první rychlosti. Na druhou teď fungují.

 • Peťan: Tahle by to mělo fungovat... Napadá mě jenom, že by mohlo být jedno vinutí propojené s druhým. Pokud by se zapojovaly jedny, nebo druhé otáčky úplně samostatně, tak by to nevadilo. Ale jakmile by se spojila druhá fáze, už by šli vinutí "proti sobě". Zkusil bych ještě zkontrolovat izolační stav mezi oběma vinutími.
  Když vinutí motoru bere velký proud v prvních dvou fázích, kolik bere ve třetí? Normální, nebo nulový proud?
 • reagovat

  68 | Pavel | před dvěma roky

  3 fáze motor na jednofazi

  Dobrý den, koukám na Vaše stránky a jsou super. Mám dotaz, mám el motor na štítku 220/380 hvězda trojúhelník, 2.2kw, zapojil jsem jsem ho dle návodu s kondenzátorem 150 mikro farad, ale motor se sotva rozběhne a po pár vteřinách provozu je citelně teplý. Nevíte v čem může být problém. Děkuji za odpověď

 • Peťan: Změřil bych proud procházející kondenzátorem. Musí být podobný jako proud procházející cívkou připojenou přímo. Zřejmě by bylo vhodné kondenzátor ještě zvětšit. Motor samozřejmě musí být zapojen do trojúhelníka.

  Ale hlavně, takto velký motor bych s kondenzátorem nedoporučoval provozovat! Když už na 230 V, tak s jednofázovým frekvenčním měničem.
 • reagovat

  69 | Pavel | před dvěma roky

  [68] Pavel: Děkuji za odpověď, nemám doma třífáz, stavím kompresor, a než ho budu provozovat na dílně, chtěl jsem ho odzkoušet, proto to zapojení na 230v, doufám že jsem tomu motoru za 5 vteřin neublížil. Každopádně děkuji za odpověď

  reagovat

  70 | Pavel | před dvěma roky

  Zapojení

  Dobrý den, mám dotaz, u kompresoru jsem měl motor 2,2kw hvězda trojúhelník 380/220 měl jsem ho zapojen do hvězdy, ale výkon nebyl dostačující. Zakoupil jsem motor 4kw, na štítku pouze trojúhelník 380v. Jak ho zapojit aby měl plný výkon a motor bych nezničil? Původní majitel ho měl zapojen též do hvězdy. Je to tak v pořádku? Nějak mě ten štítek zmátl. Děkuji za

 • Peťan: Co je to za typ motoru? Co je přesně na štítku? Jak vypadá svorkovnice? Je možné, že je to motor, který lze zapojit pouze jedním způsobem. Musí se zapojit na 400 (380) V - podle toho se vybere zapojení.
 • reagovat

  71 | Pavel | před dvěma roky

  [70] Pavel: svorkovnice je klasická 6 šroubů, na štítku. Motor MEZ Mohelnice, asynchr. mot 3faz, 4 kW, s1, 50 Hz, 1440 ot, 8.7 A, a dále jen D 380 V, nyní je zapojen do Y a myslím že pracuje na snížený výkon, kdyby se zapojil do D tak si myslím že by měl pracovat na plný výkon a otáčky, ale nejsem si právě jist, nerad bych motoru ublížil.

 • Peťan: Pokud je D 380 V, tak bych ho určitě zapojil do D. Mohl být předtím provozován s menším zatížením, tak bylo použito zapojení do Y (na 660 V) kvůli nižšímu proudovému odběru (Toto zapojení moc nedoporučuji. Při větším zatížení může dojít k poškození motoru.).
 • reagovat

  72 | Pavel | před dvěma roky

  [71] Pavel: Děkuji, tak jste mě v tom utvrdil

  reagovat

  73 | Mirek | před dvěma roky

  PLC

  Dobrý den, Umíte rozchodit regulátory teploty s RS 485 řízené PLC ?
  midi.ml@seznam.cz

 • Peťan: Tohle je docela širokej pojem... Rozchodil jsem síťový analyzátor přes RS485, takže regulátor asi taky :)
 • reagovat

  74 | Kosťa | před jedním rokem

  Poděkování

  Děkuji autorovi i všem ostatním, kteří jste zde přispěli svými postřehy. Jsem elektrikář, ale léta jsem se o motory nikdy nějak zvláště nezajímal, kromě běžného zapojování dle návodů výrobce. Nestydím se ani říci, že jsem vědomosti o motorech prakticky hodil za hlavu. Nyní jsem se začal velice zajímat o využití asynchronního motoru jako generátoru s autonomním provozem tak jak se to dá omrknout i na youtube. Přeji všem hodně úspěchů.

  reagovat

  75 | Radouš | před jedním rokem | zet@volny.cz

  Motor Siemens

  Dostal jsem starší motor výrobce Siemens. Asynchronní motor s kotvou nakrátko, výkon kolem 2kW se zcela zničeným štítkem a na svorkovnici zapojen do D. Po připojení na 3×400V běží klidně, po 35 minutách běhu naprázdno je povrch statoru v horní části kolem závqěsného oka asi 40 st. C teplý. Odběr v tomto režimu je v přívodních vodičích 3,2A, což se mi zdá pro běh naprázdno příliš.Po přepojení do hvězdy je odběr 0,5A.Při zapojení do D se po zatížení bojím poškození motoru (nemyslím, že motory této velikosti by měly běžné zapojení do na 400V). Na druhé stranqě zapojení do hvězdy snižuje výkon na třetinu, což mne také netěší. Jak poznat, co je správné? Totálně zničený štítek nic nenapoví. Děkuji.

  reagovat

  76 | drak | před jedním rokem

  Potřebuji poradit

  Dobrý den.Mám motor Hartha DDR Typ 1955.4,který má svorkovnici s pěti nožovými kontakty: U X Y Z V .Přitom U a V jsou stěrače
  na 2 kroužky vinutí rotoru a X Y Z jsou 3 vinutí statoru. Jak se takový motor zapojuje ?
  Děkuji za radu.

  reagovat

  77 | Honza | před jedním rokem

  Super

  Tohle je nejlepší vysvětlení co jsem kdy četl. Fakt díky :-)

 • Peťan: Díky, díky :)
 • reagovat

  78 | Puchmeltr | před jedním rokem

  značení vinutí

  Dobrý den, prosím co znamená značení u převíjeného el. motoru Nd

 • Peťan: Těžko říct. Záleží na tom, co je to ta motor a jak si člověk co ho převíjel vinutí značil. Vinutí se "enkem" neznačí, to by mohl být klidně i moment na hřídeli... Nebo střed hvězdy, nebo taky klidně drát od brzdy... Nebyla by fotka?
 • reagovat

  79 | Tomáš | před jedním rokem

  mám motor 400/690V je potřeba pro řízení motoru přes měnič pořídit měnič 380…480V nebo 600…690V
  děkuji za odpověď

 • Peťan: Myslím že tato část článku a hlavně celý článek Zapojení a základní nastavení frekvenčního měniče mluví za vše.
  Měnič i motor se zapojí tak, aby měly shodné napětí - motor do D na 400 V a použije se měnič na 400 V. V parametru "napájecí napětí" se nastaví jmenovité napájecí napětí motoru.
  Motor lze samozřejmě zapojit i do Y na 690 V a požít měnič na 690 V, ale tyto měniče se používají už pro dost velké motory a cenově rozhodně mimo běžné domácí použití - určitě to nebude tento případ.
 • reagovat

  80 | Roman | před jedním rokem

  změna připojení 1f motoru

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možno pripojit 1f motor s běhovým kondenzátorem, na 2 fáze bez kondenzátoru?

 • Peťan: Pokud myslíte připojit na svorky motoru L1, N a L2, tak těžko říct... Je zde sice fázový posun obou fází, ale asi rozdílný, než při použití kondenzátoru. Pomocné vinutí by bylo asi namáháno přepětím. Navíc na toto není motor stavěn. Proč nechcete použít kondenzátor, když se s ním u tohoto typu motoru počítá?
  Kde jsou dvě fáze, tak zřejmě budou i tři a to se spíš nabízí použít 3f motor.
  Pokud to budete zkoušet, tak dejte vědět, jak jste uspěl.
 • reagovat

  81 | Roman | před jedním rokem

  změna připojení 1f motoru

  [80] Roman: Děkuji za odpověď. myslím to přesně tak jak jste popsal.ano k dispozici je 400V, současně motor běží s kondenzátorem, první rozeběh a chod je v pořádku, nicméně po vypnutí presostatu a úbytku tlaku v soustavě(z 8 Bar na 4 bar) se kompresor znovu řádně rozeběhne, ale po několika(1 až3) vteřinách vybaví jistič B16A.(již vyměněn za nový). Pokud tlak klesne na 0–1 Bar kompresor pokaždé nafouká 8 Bar bez problému. Klešťákem naměřen proud od 7 do 10,8 A na L1 při normálním chodu, při problému neměřitelný. V rozvaděči pro zásuvku jsem na přívodu k jističi postupně měnil všechny tři fáze se stejným výsledkem.Vím že řešení je soustavu vždy vypustit aby kompresor startoval bez zatížení, ale pro naše potřeby je to nemožné.Případně pokud by mohlo pomoci něco jiného (frekvenční měnič, rozběhové relé nebo něco jiného), rád si nechám poradit. Děkuji

 • Peťan: V první řadě by to chtělo vědět, co je to za kompresor. Běžný kompresor se vždy rozbíhá tak, že je píst odtlakovaný (používá se speciální tlakový spínač a odlehčovací ventil), takže se motor nerozbíhá s velkou zátěží (po vypnutí motoru kompresoru musí být slyšet odfouknutí z odlehčovacího ventilu). U větších kompresorů je spojka (elektrická, nebo vzduchová), která připojí motor k soustrojí až po jeho rozběhnutí. Pokud jde o jednofázový motor není tu moc možností. U třífázového motoru by se dal použít softstarter, který by ovšem také neřešil těžké starty.
  Doporučuji se spíš zaměřit na tlakový spínač (je použit správný typ?) a odlehčovací ventil (je vůbec namontován?).
 • reagovat

  82 | Roman | před jedním rokem

  [81] Roman: Kompresor Gude 400/10/55N. Vše je originál, presostat spíná přesně podle nastavení tlaku na stavěcím šroubu.Odlehčovací ventil překontroluji(tedy pokud je). Díky za tip

 • Peťan: Nevěřím, že by byl kupovaná kompresor bez odlehčovacího ventilu. Z tlakáče by měla jít hadička, nebo podobně. Při vypnutí by měl kompresor odfouknout, jako v tomto videu na konci. Pokud má motor problém s rozběhem, může být také problém v rozběhovém kondenzátoru motoru - může mít sníženou kapacitu (běžná závada) a motor pak má při rozběhu menší sílu.
 • reagovat

  83 | Švec Zdeněk | před dvanácti měsíci

  Rozběh hvězda trojúhelník

  Dobrý den,mám motor označeny trojúhelník 380v, zapojeny na rozběh hvězda trojúhelník ale při zapnutí do hvězdy se rozběhne a při přepnutí do trojúhelníka se normálně vypne. Jako když ho vyp.do O. Prosím o radu.

 • Peťan: Klasický testovací kolečko... Fungoval motor už někdy v tomto zapojení? Jde o správný motor? Jde při přepnutí vypínače do režimu trojúhelník všech šest fází (je na všech vodičích správná fáze)? Je motor správně připojen? Doporučuji projít samostatný článek Přepínání motoru hvězda - trojúhelník, kde naleznete spoustu informací. Dejte pak vědět.
 • reagovat

  84 | Radim | před dvanácti měsíci

  Jde o dvouotáčkový motor?

  Dobrý den, prosím Vás o kontrolu, jestli se nepletu.
  Mám motor, nemohu jeho zapojení dohledat na motoru ani na internetu – viz obr.
  Jedná se o motor se dvěma oddělenými vinutími??
  Díky za informaci Radim Smolík.

 • Peťan: Dle štítku se jedná o motor s dvojím vinutím - motor má čtyřpólové a šestipólové vinutí (podtrženo). Jde o motor hvězda-hvězda s otáčkami 970 a 1450 ot/min (zakroužkováno). Na krytku svorkovnice by mělo být vylisováno schéma zapojení, ale tyto motory se běžně zapojují tak, že se připojí napájecí napětí (zde 3x380 V) na svorky 1U, 1V, 1W pro první otáčky a nebo na svorky 2U, 2V, 2W pro druhé otáčky. Žádná propojka se zde nepoužívá - motor má střed vinutí již pevně zadrátován uvnitř motoru. Více informací u části článku Motor s více oddělenými vinutími.
 • reagovat

  85 | Pavel | před jedenácti měsíci

  Kondenzátor

  Dobrý den, mohu Vás poprosit o radu. Mam el motor dle stitku 230V 0.13Kw 0.65A. Někdo z něj odmontoval kondenzátor. Na štítku je udaj 4micro farad 450V. Když jsem to počítal vychází mi asi 25micF kondenzátor. Jaký byste použil kondenzátor? Děkuji za radu

 • Peťan: Určitě tím, co je napsán na štítku, tedy 4uF. Tento výpočet platí pouze pro provoz třífázového motoru připojeného na 1f síť! Váš motor bude zřejmě standardní jednofázový motor s pomocným vinutím..
 • reagovat

  86 | Pavel | před jedenácti měsíci

  [85] Pavel: Děkuji moc

  reagovat

  87 | Tomáš | před desíti měsíci

  Typ motoru

  Dobrý den,
  Nevěděl by prosím někdo, jestli označení na štítku znamená motor s přepínáním na dvojitou hvězdu, nebo dvojité vinutí?
  S pozdravem,
  Tomáš

  reagovat

  88 | Miloš | před osmi měsíci

  Problém s rozběhem

  Dobrý den, přepojil jsem 3f motor na cirkulárce (kotouč d=305 mm) na 1f. Použil jsem klasické zapojení D s běhovým kondenzátorem C= 100microF/450V. Motor mám Y/D 380/220 V 1,5 kW. Při běhu motoru je vše ok, ale jde mi o problém při rozběhnutí, které trvá dost dlouho (asi 45–60 sec.), kdy otáčky jen pozvolna nabíhají. A je lechce cítim, že se připíká izolace (klasický smrad spáleného el. motoru). Mechanickou závadu jsem vyloučil. Ložiska, řemen jsou ok. Vše se točí bez odporu nebo drhnutí. Jinak děkuji za perfektní popis el. motorů a schémata.

  reagovat

  89 | Vláďa | před sedmi měsíci

  Problém

  Mám menší asynchronní motor, z kterého se odloupl a ztratil štítek, takže o něm nemám žádný údaj jen to, že má dvě cívky stejné impedance- takže nevím jestli je jedna hlavní a jedna pomocná- jedna cívka červený a černý vodič a druhá cívka žlutý a modrý vodič, modrý a černý jsou ve svorkovnici spojené, kapacitu kondenzátoru taky neznám. Dá se měřením nějakých parametrů tento motor změřit a nebo jej přímo vyhodit. Děkuji za radu . Vláďa

  reagovat

  90 | Emil | před pěti měsíci

  Reverzace+brzda

  Dobrý den,
  mam 3×400 motor zapojen s reverzaci a 2f 400V brzdu - muzu pro zapojeni brzdy pouzit soucasne stykace nebo potrebuji dalsi, ktery mi bude spinat brzdu ?
  Dekuju
  Emil C.

 • Peťan: Běžně se brzda připojuje na napájecí svorky motoru. Není tedy nutný další stykač. Při sepnutí napájení do motoru se připojí napájení i na brzdu.
  Pokud by bylo potřeba spínat brzdu stykačem, doporučuji stykače osadit pomocnými kontakty a těmi spínat samostatný stykač pro brzdu.
  Pokud má brzda usměrňovač, je možné napájení rozpínat na DC, AC i DC a AC straně zároveň. Při rozpínání AC strany má brzda zpoždění. U DC se opalují kontakty. Při rozpínání obou stan je brzda rychlejší. Usměrňovače k brzdám na sobě většinou mají dvě (často drátem propojené) zdířky, na které se může připojit kontakt.
 • reagovat

  91 | Láďa | před pěti měsíci

  Zapojení motorů na 230 V

  1. Motor výrobce MEZ Mohelnice má na štítku: asynchr. mot. 3 ~; AP71–6s; 180 W; S1; 50 Hz; Y/Δ 380/220 V; 900 /min; ISOL B; cos ϕ 0,70; 0,71/1,23. Zemnící šroub na plášti. Laicky předpokládám, že při provozu na 230 V bude svorkovnice zapojena do trojúhelníku, tedy svorníky budou paralelně spojovat tři dvojice kontaktů. Třetí fáze by vznikla pomocí Steinmetzova zapojení s kapacitou běhového kondenzátoru asi 27 μF. Jeho velikost bych pak přesněji nastavil, aby odebíraný proud byl ve všech přívodech stejný podle štítku motoru. Ale vůbec si nejsem jistý. Jak je to správně? Co připojím na zemnící šroub?
  2. Motorek výrobce SEZ, k. p., D. Kubín má na štítku: MOT 3 ~; typ 4C54; 25 W; S1; 3×380 V; 0,17 A; 1340 1/min. Nemá svorkovnici, lezou z něj tři černé vodiče, zem je označena u šroubku na plášti. Předpokládám, že by běžel na třífázové napětí 3×400 V. Jak bych mohl měřením určit, jaké zapojení je v motorku zadrátované, Y nebo Δ?. Jak bych mohl motorek zapojit na 230 V? Co připojím na zemnící šroub – nulový vodič?
  3. Omlouvám se za nedostatek vzdělání a předem děkuji za polopatické rady.

 • Peťan: 1. Zdá se, že předpokládáte správně. Co asi připojit na zemnící šroub? Uzemnění - ochranný vodič PE. Zemnící šroub bude i ve svorkovnici. Ten na plášti je většinou na dodatečné ochranné pospojení.
  2. Těžko říct. Pokud tu jsou jenom tři vodiče, tak bude pravděpodobně uvnitř zapojen do Y a půjde připojit jenom na těch 380 V co má na štítku. Přepojit nepůjde. Na zemnící šroub samozřejmě zase ochranný vodič. Je to vždy stejné.
  Pokud se v tom nevyznáte, nemůžu doporučit nic jiného, než si k tomu zavolat někoho, kdo tomu rozumí víc. Zvlášť dotaz na uzemnění mě zarazil.
 • reagovat

  92 | Vlada | před čtyřmi měsíci

  Pomocne vynutí

  Dobrý den, lze vyřadit u jedno fazoveho motoru pomocné vynutí motoru a zapojit kondenzátor k hlavnímu vynutí.děkuji za odpověď.

 • Peťan: Tak samozřejmě, že by to šlo... A co by to jako mělo dělat? Jaký je účel?
 • reagovat

  93 | Vlada | před čtyřmi měsíci

  [92] Vlada: Jedná se o motor v brusce na parkety. Po zapnutí se neroztočí, pouze když se mu pomůže ručně. Je to jednofázový motor ale jsou tam vývody na dvě vynutí. Po proměření je jedno z nich spálené, nevím ale které je to vynutí. Pokud by to bylo pomocné vynutí, zda by šlo vyřadit a připojit rozběhový kondenzátor na hlavní vynutí.

  [92] Vlada:

 • Peťan: Když by to bylo tak jednoduché, tak by se výrobci přece nemotali se dvěma vinutími :) Doporučuji koupit nový motor.
  V jednofázovém motoru jsou dvě vinutí právě proto, že jsou proti sobě pootočeny a kondenzátorem je na jednom vinutí vytvořen fázový posun. Jedno vinutí samozřejmě nemůže suplovat dvě cívky.
 • reagovat

  94 | Vlada | před čtyřmi měsíci

  [93] Vlada: Díky za odpověď a za tento web kde jsou užitečné informace. Vlada

  reagovat

  95 | Pavel | před třemi měsíci

  3f motor 5,5kw

  Dobry den,koupil jsem soustruh s motorem 3f 5,5kw, pri zapnuti mne nekdy vyskoči jistič 25b v rozvaděči na domu ktery je zablombován od eonu. Motor je zapojeny na primo bez rozbehu. Pomohl by softstart nebo jine zapojeni? Děkuji.

 • Peťan: Pomohl by softstarter, nebo rozběh hvězda-trojúhelník. Oboje omezí velký proud při zapnutí motoru. Softstarter je pro motor lepší varianta - zajišťuje lepší ochranu a plynulejší rozběh.
 • reagovat

  96 | Pavel | před třemi měsíci

  3f motor 5,5kw

  A mám ten softstarter koupit radeji na motor 7.5kw nebo stači na 5.5kw a bude to fungovat když jdou s motoru 3 dráty nebo se to musi jináč přepojit? Já nejsem elektikář tak se tak blbe ptám.Moc děkuji za info.

 • Peťan: Tak hlavně doporučuji práci svěřit elektrikáři. Není radno se v tom vrtat. V lepším případě spálíte motor, nebo poškodíte ten softstarter. Ten je samozřejmě nutné taky nastavit. Ale měl by stačit model pro motor 5,5 kW. Záleží však ještě na jmenovitém proudu motoru. Ten musí mít softstarter stejný, nebo větší, aby nedocházelo k přetěžování.
  Výhoda softsarteru na rozdíl od rozběhu Y-D je, že stačí tři vodiče. Ale je dobré použít tepelnou ochranu (tepelnou pojistku) motoru, pokud je v motoru osazena.
 • reagovat

  97 | Stanislav Archmab | před čtyřmi týdny

  Otočení chodu motoru

  Dobrý večer.
  Koupil jsem starší ruský motor trojuhelnik/hvězda 220/380v
  Zapojeny byl do hvězdy. Běží normálně. Ale nelze u něj otočit chod. Když vyměním fáze tak jde stále na stejnou stranu. Jediná možnost je přepojit na trojúhelník a otočit fáze. Pak jede obráceně jenže se pálí. To že se pálí je mi již jasné. Ale proč nejde otočit chod u zapojení do hvězdy? Vidím poslední možnost v zapojení do trojúhelníku přes kondenzátor na 230v a tak otáčet chod. Pokud byste věděl jak otočit chod v zapojení hvězda, byl bych Vám vděčný.
  S pozdravem Standa

 • Peťan: Pokud nejde otočit směr pouhým přehozením dvou fází, tak zřejmě nepůjde o běžný 3f asynchronní motor. Jestli je zapojen jako Y, nebo jako D, tak to by se směrem otáčení nemělo mít nic společného. Nahoď nějaký fotky - motor, svorkovnice, štítek, ...
 • reagovat

  98 | Stanislav Archman | před čtyřmi týdny

  [97] Stanislav Archmab: Foto štítku zde https://photos.app.goo.gl/…G41BiZpKYzK9

 • Peťan: No, podle štítku to vypadá na běžný 3f motor. Jak je zapojena svorkovnice a jak přetáčíš fáze? Stačí přehodit dvě libovolné fáze mezi sebou.
 • reagovat

  99 | Stanislav Archman | před čtyřmi týdny

  Fáze prozrazuji přímo ve svorkovnici. Zkusil jsem všechny kombinace. 123,312,231,3­21,213,132. Když jsem to přepojil do D tak to šlo na obě strany otáčet jen přehozením dvou libovolných fází. Ale pálil se protože na D je jen na 220v. Více fotek najdeš zde: https://photos.app.goo.gl/…7rBRDNCYwBaA

 • Peťan: Tak to je zvláštní... Jinak by to mělo být takto: 123=312=231 (jeden směr) a 321=213=132 (druhý směr). Můžeš zkusit změřit jednotlivá vinutí. Postup je na tomto videu. Motor nemá téměř žádnou zátěž, tak by se roztočil i kdyby šel pouze na dvě fáze - to by se mohl roztáčet stále stejně. Zkusil bych ještě změřit napájecí napětí a proudy ve všech fázích při zapnutém motoru.
  A ještě bych si dal víc záležet s připojením vodiče PE.
 • reagovat

  100 | Stanislav Archman | před třemi týdny

  Všechno proměřím o víkendu. Mám motor na chalupě. Pak se ozvu. Zatím díky.

  reagovat

  101 | Stanislav Archman | před třemi týdny

  Otočení chodu motoru

  Tak jsem vše proměřil. Na dvě fáze se to ani nerozjede a jen to popoškubává. Když připojím třetí fázi tak se rozjede a když jí odpojim tak jede dál. Vše bylo ok tak jsem chtěl zkusit změřit odběry jednotlivých fází. Zapojil jsem to přímo na jistič a ejhle. Motor jede na obě strany. Tak jsem to zapojil zpět na zásuvku a funguje. Nevim co s tím bylo. Prostě to bylo něco mezi nebem a Teslou. Díky za rady.

  reagovat

  Připojte váš komentář!

  Hvězdičkou jsou označena povinná pole.
  E-mailovou adresu k příspěvku přidávat nemusíte. Autor stránek odpovídá vždy do komentáře, ne na přiložený e-mail!
  Kvůli zachování kompletnosti komentáře budou vložené odkazy na obrázky vloženy do komentáře přímo jako obrázek. Původní soubor bude zkopírován na tuto stránku.